การประเมินและวัดผลกระทบทางธุรกิจ

  >  การประเมินและวัดผลกระทบทางธุรกิจ

แนวทางการดำเนินการ


โครงการกล้วยหอมทอง

วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนสินค้าจากผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง ด้วยการเพิ่มช่องทางกระจายสินค้าผ่านร้านเซเว่นอีเลฟเว่น

โครงการกล้วยหอมทอง โครงการสนับสนุนสินค้าจากผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งบริษัทมุ่งสนับสนุนเกษตรกรปลูกกล้วยหอมทองอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2555 ผ่านแนวทางการจัดการ ดังนี้

โครงการกล้วยหอมทองประสบความสำเร็จตามแนวทางและเป้าหมายที่บริษัทมุ่งส่งเสริม พร้อมกันนี้ยังทำการต่อยอดไปยังกล้วยชนิดอื่น ๆ อาทิ กล้วยน้ำว้า และกล้วยเล็บมือนาง ซึ่งสามารถทำให้รายได้ของเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งเกิดการจ้างงานในชุมชนมากยิ่งขึ้น โดยครอบคลุมพื้นที่การเกษตรทั้งหมด 12,860 ไร่

เนื่องจากปัจจัยต่างๆ รวมถึงสภาพอากาศและปริมาณน้ำในปีที่ผ่านมาทำให้เกษตรกรจำนวนมากมีผลผลิตที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานของบริษัทลดลง บริษัทจึงกำหนดและดำเนินงานตามมาตรการช่วยเหลือต่างๆ ควบคู่ไปกับการดำเนินโครงการดังนี้

  1. ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำตามสภาพพื้นที่
  2. ทำการทดลองร่วมกับเกษตรกรในการปรับปรุงการเพาะปลูกด้วยวิธีต่างๆ เช่น ใช้แผ่นพลาสติกคลุมแปลงเพื่อรักษาความชุ่มชื้นในผิวดินลดและลดการรบกวนจากวัชพืช และการเปลี่ยนระบบการรดน้ำจากการฉีดน้ำ (Sprinkler) เป็นระบบน้ำหยด ซึ่งช่วยลดการใช้น้ำได้ถึงร้อยละ 70 ส่งเสริมให้มีการทำกล้วยปอกเพื่อส่งบริษัท ซีพีแรม จำกัด เพื่อทำเค้กกล้วยหอม และทำปุ๋ยชีวภาพ/ปุ๋ยพืชสด เพื่อลดการสูญเสียให้ได้มากที่สุด

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ —>  รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2562