การประเมินและวัดผลกระทบทางธุรกิจ

  >  การประเมินและวัดผลกระทบทางธุรกิจ

ผลกระทบด้านอื่นๆ

ในปี พ.ศ. 2561 บริษัทได้รวบรวมข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการกล้วยหอมทอง เช่น

  • พื้นที่สำหรับทำการเกษตรที่เพิ่มขึ้น
  • ลดปริมาณการใช้ยาฆ่าแมลงหรือปุ๋ยจากสารเคมี เพิ่มการใช้ยาฆ่าแมลงหรือปุ๋ยจากชีวภาพมากขึ้น

นอกจากนี้บริษัทยังได้รวบรวมข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับผลกระทบทางด้านสังคมของโครงการกล้วยหอมทองด้วย เช่น

  • การสร้างอาชีพให้แก่คนว่างงานตลอดห่วงโซ่คุณค่า ตัวอย่างเช่น ที่โรงคัดบรรจุ
  • การฝึกอบรมเพิ่มทักษะทางการเกษตรและธุรกิจให้แก่เกษตรกร

อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ได้ใส่มูลค่าที่เป็นตัวเงินของผลกระทบเหล่านี้ เนื่องจากข้อมูลยังมีไม่เพียงพอ และยังไม่แน่ชัดถึงความรุนแรงของผลกระทบ ซึ่งบริษัทยังไม่แน่ใจในสิ่งที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น (เช่น จะเกิดอะไรขึ้นหากไม่มีโครงการกล้วยหอมทอง) ดังนั้นทาง บริษัท ซีพี ออลล์ ได้พัฒนากระบวนการประเมินค่ามูลค่าผลกระทบ ซึ่งทางบริษัทหวังว่าจะได้นำมาพิจารณาผลกระทบบางอย่างของการทำงานในอนาคต