การบริหารจัดการนวัตกรรม

  >  การบริหารจัดการนวัตกรรม

นวัตกรรมสร้างปัญญา เพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ปี 2562


ความท้าทาย


การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทและมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผู้บริโภคที่สร้างแนวทางและวิธีการบริโภคสินค้าในรูปแบบใหม่ๆ โดยมีความคาดหวังต่อคุณค่าของสินค้าและบริการเพิ่มมากขึ้นซึ่งเป็นความท้าทายทั่วโลก และยังส่งผลกระทบต่อรูปแบบและบริบทในการดำเนินธุรกิจ อาทิ การดำเนินธุรกิจด้วยนวัตกรรมที่สามารถสร้างความรวดเร็วและความสะดวกสบายให้กับผู้บริโภคได้ การดำเนินธุรกิจด้วยนวัตกรรมที่คำนึงและให้ความสำคัญกับสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กับการเติบโตทางธุรกิจ  การสร้างการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัล จึงเป็นเรื่องที่ทุกองค์กรควรให้ความสำคัญและปรับตัวไปพร้อมกัน

แนวทางการดำเนินงาน


บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) มุ่งดำเนินงานด้านการบริหารจัดการนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ความมุ่งมั่นของการเป็นผู้นำองค์กรด้านนวัตกรรม ทั้งด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างสรรค์การบริการ และขั้นตอนในการปฏิบัติงานขององค์กร เพื่อส่งเสริมผลกระทบในเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผ่านการเพิ่มมูลค่าด้านนวัตกรรมจากผลิตภัณฑ์ใหม่และเพิ่มมูลค่าจากกระบวนการนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งมุ่งส่งเสริมการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เสริมสร้างวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรมภายในองค์กร สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร โดยได้กำหนดกรอบและแนวทางการดำเนินงาน ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดดังภาพ

1) การจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

  • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Science Technology and Innovation Development Office: STIDO) ทำหน้าที่ขับเคลื่อนขีดความสามารถ และบทบาทด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีขององค์กร ผ่านการดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนา การคิดค้นและถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ ๆ พร้อมขยายผลไปสู่การดำเนินธุรกิจตามยุทธศาสตร์ขององค์กร
  • บริษัท ซีพี ฟู้ดแล็บ จำกัด  เป็นศูนย์กลางข้อมูลความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนารวมถึงศูนย์กลางการทดสอบ เพื่อรองรับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารให้กลุ่มธุรกิจ ซีพี ออลล์เครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัทอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงเป็นศูนย์กลางในการประสานงานความร่วมมือด้านวิจัย พัฒนากับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน
  • สำนักพัฒนาและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม อาทิ อาหารมื้อหลัก อาหารมื้อรอง เบเกอรี่  ผัก ผลไม้  และเครื่องดื่ม  รวมถึงพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

2) การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation) 

จัดตั้งหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีบทบาทหน้าที่ในการดูแลระบบความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร พร้อมทั้งทำหน้าที่สร้างความตระหนักเรื่องความเสี่ยงเกี่ยวกับเทคโนโลยีให้กับพนักงานทั่วทั้งองค์กร รวมไปถึงการปรับปรุงระบบการตรวจสอบความผิดปกติของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดระยะเวลาในการตรวจสอบและการแก้ปัญหา นอกจากนี้ หน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการจัดตั้งศูนย์รวบรวมข้อมูลในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ ๆ ไปพัฒนาระบบการดำเนินงาน ผลิตภัณฑ์ และบริการขององค์กร

3) วัฒนธรรมนวัตกรรม (Innovation Culture)

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนองค์กรด้วยการสร้างวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรม โดยการส่งเสริม สร้างความรู้  ความเข้าใจ และสร้างบรรยากาศให้พนักงานได้เกิดแนวคิด สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ผ่านเวทีการประกวดโครงการนวัตกรรมภายในของกลุ่มธุรกิจ ซีพี ออลล์ เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับโครงการที่เกิดผลลัพธ์ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีการส่งเสริมการจัดการความรู้ภายในกลุ่มโดยนำวิธีการใหม่ไปขยายผลและแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศแก่กัน ส่งเสริมให้เกิดการนำความรู้จากภายนอกองค์กรมาประยุกต์ใช้กับการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับคู่ความร่วมมือภายนอกองค์กรเพื่อให้เกิดวิธีการใหม่ในธุรกิจ  เพื่อให้องค์กรเกิดความคล่องตัว ทำให้พนักงานสามารถสร้างสรรค์งานที่มีคุณค่าและสร้างนวัตกรรมให้แก่บริษัท ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพการแข่งขัน เกิดวัฒนธรรมนวัตกรรมที่ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในการส่งมอบคุณค่ากับประเทศชาติ ประชาชน และองค์กร

โครงการนวัตกรรมแบบปิด (Close Innovation)

  • โครงการ President Awards เป็นโครงการเน้นการคิดค้นนวัตกรรมภายในของบริษัท เพื่อค้นหาสินค้าและบริการ กระบวนการใหม่ ๆ โดยอาศัยความหลากหลายของธุรกิจ ตอบโจทย์ของลูกค้าและผู้บริโภค รวมทั้งชุมชน สังคม และประเทศชาติ
  • โครงการปลาฝูงใหญ่ (Big Fish) เป็นโครงการที่เน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มาจากร้านเซเว่นอีเลฟเว่นซึ่งมีกระจายอยู่ทั่วประเทศและต้องให้บริการกับลูกค้าจำนวนมากในแต่ละวัน โดยเน้นการทำงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน
  • โครงการประกวดความเป็นเลิศด้านกระบวนการ (Approval Process Excellence Awards) เป็นโครงการที่ให้ความสำคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการอนุมัติและการตัดสินใจ เพื่อให้การทำงานรวดเร็วและมีคุณภาพ (Speed and Quality) โดยนำระบบ IT เข้ามาช่วยทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อตอบโจทย์ทุก ๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและช่วยให้พนักงานมีความสุข

โครงการนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation)

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ 11 องค์กรระดับประเทศ ร่วมจัด “โครงการความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมสำหรับประเทศ Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย (เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อสังคม และประเทศชาติ)” เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนผลงานวิจัยแต่ละองค์กร (ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน) รวมไปถึงผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) ให้สามารถมีช่องทางและเพิ่มโอกาสทางการตลาด อีกทั้งเป็นการ ยกย่องเชิดชู นักวิจัยและผู้ประกอบการที่สร้างผลงานด้านนวัตกรรม ช่วยให้เกิดการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันของประเทศ นอกจากนี้ ยังเป็นการสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนผ่านโครงการ 7 Innovation Awards  อันจะนำไปสู่การก่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดต่อเศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

โครงการที่สำคัญ ปี 2562


นวัตกรรมแบบปิด (Close Innovation)

โครงการของฝากทั่วไทย ช้อปง่ายแค่ปลายนิ้ว (24 Shopping)

วัตถุประสงค์ เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าขายดีประจำจังหวัด

จากความต้องการซื้อสินค้าขายดีประจำจังหวัด ของคนที่อยู่ต่างพื้นที่ต่างภูมิภาค สู่การสร้างช่องทางการจำหน่ายออนไลน์ บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด ได้คัดเลือกสินค้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาหารขึ้นชื่อของแต่ละจังหวัด โดยสนับสนุนการพัฒนาให้ผ่านมาตรฐาน อย. และพัฒนาระบบการจัดส่งที่สามารถคงความสดใหม่ของอาหารให้ถึงมือลูกค้า ผ่านร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทั่วประเทศหรือเลือกส่งถึงบ้านได้ตามความสะดวกของลูกค้า

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

โครงการ Smart CDC from Platform to Learning Center

วัตถุประสงค์  เพื่อลดเวลาการทำงาน

ศูนย์กระจายสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิมีปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ทำให้แนวโน้มชั่วโมงการทำงานสูงขึ้น ทีมงานจึงได้ปรับปรุงการทำงานให้เป็น Digital Platform โดยเริ่มจากการพัฒนาคนให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง การปรับปรุงลดขั้นตอนการทำงานให้กระชับ และเชื่อมโยงข้อมูล รวมถึงการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับธุรกิจ โดยดำเนินการครบกระบวนการตั้งแต่การรับสินค้า การจัดสินค้า การส่งมอบ และการจัดส่งสินค้า ลดขั้นตอนอนุมัติลง

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

นวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation)

โครงการ  Activated Charcoal จากเหง้ามันสำปะหลัง

ผลงานของบริษัท ต้อม คาซาวา จำกัด

วัตถุประสงค์ ลดภาระต้นทุนภาคธุรกิจในการถนอมผัก ผลไม้  รวมถึงเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร

ผลิตภัณฑ์ผงถ่านกำมันต์ Activated Carbon คุณภาพสูงที่ไม่ใช้สารเคมี ผลิตจากเหง้ามันสำปะหลัง ด้วยการพัฒนาเตาเผาระบบปิดที่ไม่ใช้พลังงานจากภายนอก สามารถให้ความร้อนกว่า 1,000 องศาเซลเซียส โดยปราศจากสารเคมี สามารถนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อคุณภาพชีวิตสำหรับการจัดการอาหารปลอดภัย ในการถนอมผักและผลไม้ให้เก็บได้นานขึ้น เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยเกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลังให้มีรายได้เพิ่มสูงขึ้นอีกด้วย

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ —>  รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2562