การบริหารจัดการนวัตกรรม

  >  การบริหารจัดการนวัตกรรม

“เพราะการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ทั้งด้านสินค้า บริการ และการดำเนินธุรกิจ คือหัวใจหลักที่ทำให้บริษัทค้นพบ และตอบสนองความต้องการของตลาดรวมถึงการพัฒนารูปแบบใหม่ๆ ในการดำเนินธุรกิจให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของลูกค้าและตลาดอยู่ตลอดเวลา”

ความสามารถขององค์กรในการก้าวให้ทันและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน บนบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่สำคัญสำหรับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) มุ่งเน้นการสร้างรากฐานทางความคิดจากภายในด้วยการสร้างบรรยากาศแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม “สังเกต กระตุ้นให้เกิดการคิดจดบันทึก แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการพัฒนา ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน มีเวทีให้แสดงออกและขยายผล” สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นวัฒนธรรมนวัตกรรม (Innovation culture) ขององค์กรอย่างไรก็ตามบริษัทได้ดำเนินการนวัตกรรมแบบเปิด (Open innovation) ควบคู่กันไปเพื่อให้ได้ความคิดที่หลากหลายและ เปิดกว้างผ่านการทำงานร่วมกันระหว่างบริษัทกับหน่วยงานภายนอก การดำเนินการทางด้านนวัตกรรมของบริษัท มุ่งหวังผลการดำเนินการทางด้านนวัตกรรมไม่ใช่เพียงเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอด แต่ยังคาดหวังผลการเติบโตของมูลค่า และผลกระทบเชิงบวกที่จะเกิดกับสังคมโดยรวม

ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี ที่ผ่านมา กลุ่ม ซีพี ออลล์ ได้จัดให้มีเวทีการประกวดผลงานทั้งที่เป็นนวัตกรรมแบบปิด (Close Innovation) และนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) ซึ่งได้ช่วยให้เกิดผลกระทบในเชิงบวกต่อเศรษฐกิจและสังคมในมุมกว้างได้มากยิ่งขึ้น จากจำนวนผลงานและจำนวนมูลค่าเพิ่มของโครงการนวัตกรรมต่างๆ ในแต่ละปี จากเวทีการประกวดผลงานนวัตกรรม อาทิ

  • การประกวดนวัตกรรมปลาฝูงใหญ่มีการพิจารณาคะแนนจากประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจ
  • การประกวดนวัตกรรม President Award มีการพิจารณามูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สังคม และประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • การประกวดนวัตกรรมความเป็นเลิศด้านกระบวนการ (Process Excellence Award) มีการพิจารณาผลประโยชน์และความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร
  • การประกวดนวัตกรรม 7 Innovation Awards มีการพิจารณาผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับผู้เกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและประเทศชาติ

จากผลการประกวดประจำปี 2560 ค้นพบนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านเศรษฐกิจจำนวน 18 ผลงาน และนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านชุมชนและสังคมจำนวน 10 ผลงาน ซึ่งผลงานหรือโครงการที่ได้รับรางวัลจะถูกนำไปขยายผลรวมถึงการได้รับความช่วยเหลือทางธุรกิจ ทั้งช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านร้านเซเว่นอีเลฟเว่นและร้านเครือข่ายอื่น การจับคู่ทางธุรกิจ การประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการทางนวัตกรรม เป็นต้น

* นวัตกรรมแบบปิดรวบรวมและประเมินมูลค่าเพิ่มต่อองค์กร จากโครงการการประกวดนวัตกรรมปลาฝูงใหญ่ President Award และ Process Excellence Award

** นวัตกรรมแบบเปิดรวบรวมและประเมินมูลค่าทางการค้าขายที่เกิดขึ้นกับระบบเศรษฐกิจของประเทศจากโครงการการประกวดนวัตกรรม 7 Innovation Awards

*** ปี 2560 นวัตกรรมส่วนใหญ่ เน้นเรื่องการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ดีขึ้น มากกว่าการสร้างรายได้

ในปี 2560 บริษัทได้จัดตั้งสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Science technology and innovation development office: STIDO) มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีของกลุ่มธุรกิจ พัฒนาขีดความสามารถเชื่อมโยงนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยดำเนินกิจกรรมด้านงานวิจัย พัฒนา คิดค้น และถ่ายทอดเทคโนโลยี ติดตามความก้าวหน้างานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้เป็นองค์กรที่มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยี มีผลก่อให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ปัจจุบันมีการจัดตั้งและกำกับดูแล ศูนย์เทคโนโลยี 7 ศูนย์ ประกอบไปด้วย