การจัดการความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เปิดใจรับความแตกต่าง สร้างสัมพันธ์  สานประโยชน์สุข

ผลการดำเนินงาน ปี 2562


ความเสี่ยงและโอกาส


บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยมุ่งให้ความสำคัญในการสร้างความผูกพัน และส่งมอบคุณค่าของผลิตภัณฑ์และการบริการ รวมถึงการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงให้ทันสถานการณ์ปัจจุบัน และพร้อมให้การสนับสนุนความช่วยเหลือแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใต้ภาวะปกตและภาวะวกิฤต เพื่อตอบสนองความคาดหวังและสร้างประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างสมดุลช่วยขับเคลื่อนและผลักดันองค์กรไปสู่ความยั่งยืน

แนวทางการดำเนินงาน


บริษัทมุ่งดำเนินธุรกิจโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 12 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มลูกค้า กลุ่มคู่ค้า ผู้จัดหาและผู้รับเหมา กลุ่มชุมชน กลุ่มพนักงาน กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) และองค์กรภาคประชาสังคม (CSOs) กลุ่มผู้นำทางความคิด กลุ่มสื่อมวลชนและบล็อกเกอร์ กลุ่มภาครัฐ กลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจ (ผู้ให้เช่าสถานที่ และสโตร์พาร์ทเนอร์) กลุ่มผู้ถือหุ้น กลุ่มนักลงทุนและนักวิเคราะห์ กลุ่มเจ้าหนี้ เพื่อให้ทุกหน่วยงานในองค์กรรับทราบทัศนคติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานขององค์กร ผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ การสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อวัดความพึงพอใจ รับฟังความคาดหวัง รวมถึงมุมมองข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นในประเด็นด้านความยั่งยืนครอบคลุมมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต เพื่อนำประเด็นต่าง ๆ มาจัดลำดับความสำคัญ ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถวางแผนการตอบสนองได้อย่างเหมาะสม รวมถึงนำมาใช้เป็นแนวทางในการจัดทำรายงานความยั่งยืนต่อไป

โครงการที่สำคัญ ปี 2563


โครงการ  สร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

วัตถุประสงค์  เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทมีการดำเนินการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในรูปแบบที่แตกต่างกันไปสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม ดังนี้

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม —> รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563