การจัดการความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสีย

ความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสีย

ผลการดำเนินงานที่สำคัญปี 2565


บริษัท ซีพีแรม จำกัด ได้รับรององค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 ในระดับดีเด่น เป็นปีที่ 2 ประเภทองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรมจากการที่มีควมโดดเด่นในการดำเนินงานที่คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลระดับภูมิภาค “Best Local Currency Bond Deal of The Year” และ “Most Innovative Deal of The Year” จาก Alpha Southeast Asia 2022 ซึ่งเป็นนิตสารชั้นนำด้านการลงทุนสถาบัน การธนาคารและตลาดทุนของภูมิภาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การดำเนินงานที่สำคัญปี 2565


ยกระดับการสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสีย

สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน


ผลการดำเนินงานเทียบเป้าหมาย


เป้าหมายปี 2573

  

ระดับความผูกพันของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ความก้าวหน้าเทียบกับเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว

ความเสี่ยงและโอกาส


การดำเนินธุรกิจที่ขาดความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้เสียนั้น นอกจากจะส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์ที่ดีและความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสีย ยังสามารถนำไปสู่สภาวะชะลอตัวของธุรกิจและความสามารถในการบรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร อาทิ นักลงทุนขาดความสนใจและความเชื่อมั่นในการลงทุน เกิดการเคลื่อนย้ายหรือเปลี่ยนแปลงเงินลงทุน ความขัดแย้งและรณรงค์หรือคัดค้านการดำเนินธุรกิจจากชุมชน รวมถึงการลาออกของพนักงานจากความรู้สึกไม่ปลอดภัยและไม่ผูกพันกับองค์กร ดังนั้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านการสร้างความโปร่งใสในการกำกับดูแลการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินธุรกิจขององค์กรที่เข้าถึงได้ง่ายและถูกต้อง รวมถึงการพิจารณาแผนดำเนินงานที่คำนึงถึงข้อเสนอและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามหลักสิทธิมนุษยชนเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับอิสารภาพด้านการแสดงออกทางความคิด และการได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม นับเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจที่สำคัญ ช่วยผลักดันให้องค์กรสมดุลและสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางการดำเนินงาน


บริษัทเคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม โดยดำเนินงานตามกระบวนการสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสีย ตามกรอบมาตรฐาน AA1000 Stakeholder Engagement Standard (AA1000SES) ภายใต้หลักการสำคัญ คือ การประเมินประเด็นสำคัญ (Materiality) การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (Inclusivity) และการตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสย (Responsiveness) เพื่อรับทราบมุมมอง ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กรทั้งภาวะปกติและภาวะวิกฤต ผ่านการสัมภาษณ์ ช่องทางรับข้อเสนอแนะ และช่องทางการรับข้อร้องเรียนจากการจัดหาขององค์กรที่หลากหลายครอบคลุมประเด็นความยั่งยืนทั้ง 3 มิติ ได้แก่ มิติสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจ ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถวางแผนการตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นแนวทางในการจัดทำรายงานความยั่งยืนอย่างเหมาะสม โดยแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเป็น 9 กลุ่มหลัก ได้แก่ลูกค้า คู่ค้า ชุมชนและสังคม พนักงานและครอบครัวพนักงาน ผู้นำทางความคิด พันธมิตรทางธุรกิจ ภาครัฐ ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ผู้ให้สิทธิ์ใช้เครื่องหมายทางการค้า

การเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับทุกภาคส่วน ระดับประเทศ และ ระดับสากล

บริษัทเข้าร่วมเครือข่ายความร่วมมือขององค์กรระดับประเทศและระดับสากล เพื่อร่วมขับเคลื่อนป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และส่งเสริมการบริหารจัดการปรเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนของบริํท ผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูล การเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น การร่วมยกร่างมาตรฐาน การร่วมวางแผน การร่วมขับเคล่อนโครงการหรือกิจกรรม รวมถงการร่วมประเมินผล ซึ่งมีการรายงานความคืบหน้า ดังนี้

  ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน
ธรรมาภิบาลและการต่อต้านการทุจริต แนวปฏิบัติการใช้แรงงาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (เคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล) การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ การสร้างคุณค่าทางสังคมและการสนับสนุนในระบบเศรษฐกิจ การเสริมสร้างสุขภาพและสุขภาวะที่ดี การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานและทรัพยากร การจัดการบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน การจัดการของเสียและอาหารส่วนเกินอย่างยั่งยืน
UN Global Compact
 
 
       
 
 
 
CDP            
 
   
Global Compact Network Thailand
 
 
       
 
 
 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 
               
แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย
 
               
หอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย                
มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์ อีดี              
 
 
เครือข่ายอุดมศึกษา เครือข่ายอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน                
 
เครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย            
 
   
ภาคีเครือข่ายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม              
 
 
มูลนิธิรักษ์อาหาร                
 
มูลนิธิ VV Share Foundation                
 
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย              
 
 

การดำเนินงานสร้างการมีส่วนร่วม ตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มร่วมแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงกาของบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ พร้อมทั้งนำข้อคิดเห็นและประเด็นสำคัญพิจารณา เพื่อปรับปรุงการดำเนินการของบริษัทให้สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 9 กลุ่ม ดังตาราง

1. ลูกค้า

ช่องทางการสื่อสารและรูปแบบการมีส่วนร่วม ตัวอย่างความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวอย่างแนวทางการตอบสนองของบริษัท
 • การรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ เช่น
  - ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ 7-Eleven (Call Center) โทร 0 2711 7744
  - เว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์
  - ร้าน 7-Eleven
 • สำรวจความคิดเห็นและสัมภาษณ์ลูกค้า
 • การดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตาหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • สื่อสารและให้ข้อมูลเกี่ยวกบ โภชนากร การใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงการแสดงฉลากค่าพลังงาน ไขมัน น้ำตาล และโซเดียมแบบจีดีเอ (GDA)
 • การเคารพต่อสิทธิมนุษยชน
  - ความปลอดภัยและสุขภาพของลูกค้าจากการใช้สินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัท รวมถึงการใช้บริการภายในร้าน และศูนย์จำหน่ายสินค้า
 • ตรวจสอบมาตรฐาน ศูนย์จำหน่ายสินค้าและพื้นที่ปฏิบัติงาน
 • พัฒนาคุณภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และบริการตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับท้องถิ่น และสากล
 • เรียกคืนผลิตภัณฑ์ กรณีตรวจพบสินค้าไม่ได้มาตรฐาน
 • การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
 • กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • นวัตกรรมและมาตรฐานการให้บริการ
  - Service การบริการของพนักงาน ความใส่ใจกระตือรือร้นในการบริการ ใส่ใจให้ความช่วยเหลือ
  - Assortment คัดเลือกสินค้าให้ตรงกับความต้องการลูกค้าแต่ละกลุ่ม
  - Value สื่อ โปรโมชั่น เสนอประโยชน์และให้ความคุ้มค่า
  - Environment สภาพของร้าน
  - Quality คุณภาพ สดใหม่
  - Cleanliness ความสะอาด
 • การเข้าถึงสินค้าสำหรับผู้บริโภคที่ง่ายยิ่งขึ้น โดยการพัฒนาช่องทางการจำหน่ายจากออฟไลน์สู่ออนไลน์ โดยมีระบบขนส่งและช่องทางการชำระเงินที่หลากหลาย
 • โครงการ Signature service และ Greeting Service
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและปลอดภัย
 • สร้างบรรยากาศที่ดีภายในร้าน
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ส่งผลดีต่อสุขภาพ โภชนาการของผู้บริโภคและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 • โครงการกินดี อยู่ดี มีสุข
 • โครงการศูนย์สุขภาพดีชุมชน
 • โครงการ VG for Love
 • โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และลดภาวะโลกร้อน
 • โครงการลดและทดแทน
 • โครงการถังคัดแยกขยะ

2. คู่ค้า ครอบคลุมผู้ส่งมอบสินค้า หรือบริการ และเจ้าหนี้ทางการค้า

ช่องทางการสื่อสารและรูปแบบการมีส่วนร่วม ตัวอย่างความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวอย่างแนวทางการตอบสนองของบริษัท

คู่ค้า ผู้ส่งมอบ หรือบริการ

 • การสำรวจความพึงพอใจคู่ค้าปีละครั้ง
 • การจัดประชุมสมมนาและการแถลงทิศทางนโยบายขององค์กร
 • การเยี่ยมเยียนคู่ค้า พร้อมรับฟังความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียน
 • โครงการร่วมสร้างนวัตกรรม
 • การประเมินผลงาน การให้คำปรึกษา และการพัฒนาศักยภาพ
 • การจัดสัมมนาแบ่งปันความรู้กับคู่ค้า ทุกกลุ่มในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • ศูนย์คู่ค้าสัมพันธ์ โทร. 0 2826 7771
 • ดำเนินงานด้าน Jint Business Plan ร่วมกับคู่ค้ารายสำคัญเป็นประจำทุกปี เพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
 • การดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและมีการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ (ESG)
 • กำหนดนโยบายด้านการจัดหาอย่างยั่งยืน และแนวปฏิบัติสำหรับคู่ค้าทางธุรกิจ พร้อมคณะกรรมการคัดเลือกสินค้า ส่งเสริมให้คู่ค้าทางธุรกิจตระหนักถึงเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม
 • สื่อสารแนวทางและหลักปฏิบัติทางด้านธรรมาภิบาลและจริยธรรมธุรกิจให้กับคู่ค้าทุกกลุ่ม
 • โครงการส่งเสริม ให้ความรู้ และสนับสนุนคู่ค้าในกลุ่มเอสเอ็มอี (SMEs) ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านทุจริตกับสถาบันแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย
 • พัฒนาข้อกำหนดการตรวจประเมิน คู่ค้าตามนโยบายด้านการจัดหาอย่างยั่งยืนรวมทั้งจริยธรรมและแนวปฏิบัติสำหรับคู่ค้า
 • ส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรกร เอสเอ็มอี (SMEs) และผู้ประกอบการรายย่อย รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันยกระดับผลิตภัณฑ์คุณค่าและสร้างความแตกต่าง

ให้ช่องทางการขาย

 • โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและรายย่อย "ตลาดนัดชุมชน (CP ALL market)"
 • โครงการรับซื้อผลผลิตโดยตรงจากเกษตรกร
 • โครงการสินค้าชุมชน

ให้ความรู้ การพัฒนา

 • โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการโดยศูนย์ 7 สนับสนุนเอสเอ็มอี
 • โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร

ให้การเชื่อมโยง

 • โครงการจับคู่ธุรกิจ และโครงการจับคู่โมเดลธุรกิจ
 • การส่งเสริมให้สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงตอบสนองต่อพฤติกรรมของผู้บริโภครุ่นใหม่
 • สนับสนุนและยกระดับมาตรฐานของคู่ค้า เพื่อร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันการเกิดมลภาวะต่างๆ และลดผลกระทบที่จะเกิดกับชุมชน
 • โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
 • โครงการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน
 • โครงการเพิ่มสัดส่วนการใช้รถไฟฟ้าในระบบการขนส่ง

เจ้าหนี้ทางการค้า

 • การประชุมหารือร่วม
 • การชำระเงินตรงตามเวลาและครบถ้วน
 • จ่ายชำระตามงวดหรือตามเครดิตเทอมที่เป็นไปตามเงื่อนไข ยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใส ตรงเวลา

3. สังคม ชุมชน

ช่องทางการสื่อสารและรูปแบบการมีส่วนร่วม ตัวอย่างความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวอย่างแนวทางการตอบสนองของบริษัท
 • การรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ เช่น
  - ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ 7-Eleven (Call Center) โทร 0 2711 7744
  - เว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์
  - ร้าน 7-Eleven
  - ตู้รับความคิดเห็นหน้าองค์การบริหารส่วนตำบล ศูนย์กระจายสินค้า
 • การสำรวจความน่าเชื่อถือและไว้วางใจจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ปีละครั้ง
 • การลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนชุมชนของศูนย์กระจายสินค้าทุกไตรมาส
 • กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ตามพื้นที่ชุมชนโดยรอบโรงงาน ร้าน 7-Eleven ตามช่วงเทศกาลหรืองานประชุมปีของชุมชน
 • ป้ายประกาศ สื่อประชาสัมพันธ์
 • เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ในประเด็นการใช้แรงงาน ความปลอดภัยและสุขภาพของลูกค้า
 • การจ้างงานท้องถิ่นและผู้รับเหมาท้องถิ่น
 • การตรวจสอบมาตรฐานร้านและเรียกคืนสินค้ากรณีตรวจพบสินค้าไม่ได้มาตรฐาน
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้มีคุณภาพ มีความปลอดภัยตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับท้องถิ่น และสากล
 • การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ลดความเหลื่อมล้ำให้กับชุมชนและสังคม
 • โครงการ "คนไทย ไม่ทิ้งกัน"
 • โครงการซีพี ออลล์ จากความห่วงใยสู่การให้โอกาส
 • โครงการจิตสาธารณะ ร่วมพัฒนาและสร้างสัมพันธ์กับชุมชน
 • โปรแกรมสร้างสัมพันธ์และบรรเทาสาธารณภัยให้กับชุมชน
 • โครงการ A Better Life (สร้างชีวิตเพื่อสังคม)
 • พัฒนา ส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อให้ผู้บริโภค และคนในชุมชน สังคม มีสุขภาพโภชนาการ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 • โครงการ "กินดี อยู่ดี มีสุข"
 • โครงการศูนย์สุขภาพดีชุมชน
 • โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพโรคมะเร็งเต้านม และเบาหวาน
 • การสนับสนุนการเข้าถึงการศึกษาของผู้ด้อยโอกาส พัฒนาทักษะทางอาชีพ
 • โครงการให้ทุนการศึกษาคืนคนดีสู่สังคม
 • โครงการสานอนาคตการศึกษา Connext ED
 • โครงการมอบทุนการศึกษาใหักับเยาวชนได้เข้าศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT), สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)
 • ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสภาพความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน
 • โครงการการจัดการของเสีย อาทิ
  - โครงการต้นกล้าไร้ถัง
  - โครงการ Food waste Management
 • โครงการปลูกป่า เพาะและอนุบาลกล้าไม้

4. พนักงานและครอบครัวพนักงาน

ช่องทางการสื่อสารและรูปแบบการมีส่วนร่วม ตัวอย่างความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวอย่างแนวทางการตอบสนองของบริษัท
 • การสื่อสารสองทาง (Two-Way Communication) อาทิ การสัมมนาพนักงานในระดับต่างๆ ได้แก่ พลังทีม Get Together ฯลฯ
 • การสื่อสารทางเดียว (One-Way Communication) ระบบ Intranet วารสารภายใน การแจ้งข่าวประจำวันผ่านช่องทางดิจิทัล ได้แก่ CP ALL Connect
 • การรับความคิดเห็นและรับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ เช่น
  - ช่องทางการเคาะระฆัง 621 ครั้ง
  - ช่องทางการ รับเรื่องราวร้องทุกข์ เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ไปรษณีย์ ศูนย์แจ้งข้อมูล สื่อออนไลน์ของบริษัท เป็นต้น
 • การสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันประจำปี
 • การสำรวจความสุขของพนักงานระดับผู้จัดการร้าน
 • การมีส่วนร่วมผ่านเวทีการนำเสนอผลงานนวัตกรรม การประกวด การระบุ และประเมินความเสี่ยง
 • การดำเนินงานของคณะกรรมการสวัสดิการของบริษัทครอบคลุมพนักงานร้อยละ 100
 • ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
 • โครงการสร้างผู้นำรุ่นใหม่ด้านธรรมาภิบาล Mister & Miss Good Governance
 • โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2565
 • โครงการสื่อสารให้ความรู้และสร้างกิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนัก
 • การพัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าในงาน
 • การนำหลักสิทธิมนุษยชนใช้เป็นแนวปฏิบัติต่อพนักงานส่งเสริมโอกาสที่เท่าเทียม และความหลากหลาย
 • ปรับปรุงระบบการบริการผลการปฏิบัติงาน (ALL Perform)
 • การเตรียมความพร้อมและพัฒนาผู้นำ รวมถึงอบรมให้ความรู้ ทักษะที่เหมาะสมและตรงตามความสนใจ
 • การพัฒนาศักยภาพและรักษาพนักงานที่มีศักยภาพและเป็นคนดีอย่างต่อเนื่อง อาทิ
  - โครงการปรับปรุงระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ โปรแกรมการเพิ่มผลผลิต (Productivity Inprovement Program)
  การพัฒนาพนักงานกลุ่มที่มีศักยภาพสูง (Talent Management)
 • การมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี และปลอดภัยรวมถึงการส่งเสริมสุขภาพ จัดการความเครียดเนื่องจากการทำงาน
 • ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง
 • จัดเตรียมสถานประกอบการและพื้นที่ปฏิบัติงานตามมาตรฐานแรงงาน พร้อมผลักดันการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติด้านแรงงานที่ดี
 • จัดรูปแบบการทำงานแบบยืดหยุ่น
 • โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการขับขี่สำหรับพนักงานส่งสินค้า
 • โครงการยกระดับการพัฒนาดูแลสุขภาวะแบบองค์รวม (Holistic Health & Well-being)
 • ศูนย์สุขภาพ CPALL Health Care Center
 • โครงการยืดเหยียดลดโรค
 • การมีส่วนร่วม พัฒนานวัตกรรมเพื่อลูกค้า สังคม และปรับปรุงองค์กรให้มีความคล่องตัวและทันต่อสถานการณ์โลก
 • พัฒนาแพลตฟอร์มธุรกิจ Online to Offline (O2O)
 • พัฒนานวัตกรรมการบริการ
 • โครงการประกวดนวัตกรรม
 • โปรแกรมการเพิ่มผลผลิต
 • การปรับเปลี่ยนนวัตกรรมองค์กร
 • การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลปรับปรุงกระบวนการทำงาน เช่น O2O, IT Platform, ปัญญาประดิษฐ์ (AI)
 • การมีส่วนร่วมในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน
 • โครงการเสื้อพนักงานจากขวดพลาสติก
 • โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานร้าน 7-Eleven ศูนย์กระจายสินค้า โรงงาน
 • โครงการ "WE GROW for ALL เราปลูกเพื่อทุกคน"
 • โครงการ Food Waste Management เกาะสมุย เกาะพะงัน
 • โครงการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เกาะ

5. ผู้นำทางความคิด ครอบคลุมสื่อมวลชน องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs)

ช่องทางการสื่อสารและรูปแบบการมีส่วนร่วม ตัวอย่างความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวอย่างแนวทางการตอบสนองของบริษัท

องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) และองค์กรภาคประชาสังคม (CSOs)

 • รับฟังและแลกเปลี่ยนมุมมองผ่านเวทีการประชุมหารือและทำงานร่วมกัน ตลอดจนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ
 • สนับสนุนกิจกรรม หรือโครงการขององค์กร ในประเด็นที่สอดคล้องตามกรอบการแบ่งปันและสร้างสรรค์โอกาส และเป้าหมายความยั่งยืนของบริษัท
 • การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีผ่านการเข้าพบ หารือ และแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูล

สื่อสารมวลชน

 • สนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสื่อมวลชน เช่น งานครบรอบกิจกรรม CSR การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพสื่อ
 • การมอบทุนการศึกษาวิชาชีพสายสื่อสารมวลชน หลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)
 • โครงการส่งเสริมกิจกรรมสื่อประจำปี
  - รางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยมแห่งปี
  - รางวัลคนดีประเทศไทย สาขาสื่อมวลชนสร้างสรรค์สังคม
  - รางวัล "Anti-Corruption Awards" ส่งเสริมการต่อต้านคอร์รัปชัน
 • การให้สัมภาษณ์ การให้ข้อมูลกับสื่อมวลชน
 • โครงการ Co Project with Media/Influencer เช่น ร่วมกับสื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคมในช่วงเวลาที่เกิดอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ
 • นำคณะสื่อสารมวบชน ผู้มีอิทธิพลทางความคิด (Influencer) ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินธุรกิจของธุรกิจเอสเอ็มอี และเกษตรกร รวมถึงร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม
 • การรับรู้ผ่านทางโซเชียลมีเดีย
 • การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม
 • การแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านการจัดสัมมนาเพื่อพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารร่วมกัน สนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมสื่อออนไลน์คนรุ่นใหม่ เช่น โครงการ Junior Webmaster Camp ของสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย
 • พัฒนาทักษะการผลิต และส่งเสริมโอกาสทางเศรษฐกิจในกลุ่มเกษตรกรรายย่อย และวิสาหกิจชุมชนต่างๆ
 • ความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมีนัยสำคัญและยั่งยืน
 • การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการศึกษากลุ่มเปราะบางต่างๆ
 • การสนับสนุนความร่วมมือภาคประชาสัมคน และภาคธุรกิจเพื่อความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม
 • ร่วมกับองค์กรภาคประชาสังคมให้การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรเพื่อการผลิตและการกระจายสินค้าที่สอดคล้องกับความจำเป็น
 • สนับสนุนการกระจายผลผลิตและผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร และกลุ่มเปราะบางต่างๆ เช่น โครงการแบ่งปันพื้นที่ขายของหน้าร้าน 7-Eleven
 • ร่วมกับองค์กรภาคประชาสังคมและชุมชนดำเนินโครงการด้านการจัดการขยะครบวงจรในพื้นที่นำร่อง
 • ร่วมกับองค์กรภาคประชาสังคม ศึกษาแนวทางการวัดการกักเก็บคาร์บอนในเกษตรอินทรีย์ เพื่อส่งเสริมบทบาทของเกษตรกรในการรับมือกับภาวะโลกร้อนสนับสนุนเวทีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการจัดทำแผนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเครือข่ายภาคประชาสังคมในระดับจังหวัด
 • การสร้างความเข้าใจและประเด็นปัญหาจากชุมชนและภาคประชาสัมคม ผ่านการสื่อสารให้ข้อมูลที่ถูกต้อง การแก้ปยํหาเจาะจงและทันท่วงที
 • การเปิดรับข้อสงสัย ร้องเรียน ข้อแนะนำโดยตรงจากองค์กรภาคประชาสังคม เพื่อการชี้แจงข้อมูลหรือแก้ปัญหาทันท่วงทีก่อนการขยายผลลุกลาม
 • การดูแลและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 • โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการลดใช้พลังงานและการนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้ที่ร้าน 7-Eleven ศูนย์กระจายสินค้า โรงงาน
 • เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
 • การส่งเสริมให้สถานประกอบการดำเนินงานตามมาตรฐานแรงงาน พร้อมทั้งผลักดันการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติด้านแรงงานที่ดี
 • การนำหลักสิทธิมนุษยชนใช้เป็นแนวปฏิบัติต่อพนักงานส่งเสริมโอกาสที่เท่าเทียมและความหลากหลาย
 • บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
 • จัดการบรรจุภัณฑ์พลาสติกให้สามารถหมุนเวียนเอากลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประสิทธิสูงสุด
 • การประกาศใช้นโยบายด้านบรรจุภัณฑ์ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การพิจารณาขั้นตอนการออกแบบ และการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์พร้อมคำนึงถึงทุกกระบวนการในวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ภายใต้กลยุทธ์เซเว่น โก กรีน
 • โปรแกรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ยั่งยืน ผ่านแนวคิด "ลด และทดแทน" การใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์
 • โครงการร่วมกับ เพจอีจัน จัดโครงการ "อีจัน x Green Road x เซเว่นอีเลฟเว่นสร้างถนนพลาสติก รักษ์โลก"
 • การดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
 • กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด
 • การให้ความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้น และรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
 • การสร้างความเข้าใจและลดข้อขัดแย้งกับพื้นที่ชุมชนผ่านโซเชียวมีเดีย เพื่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง
 • การสื่อสารให้ข้อมูลที่ถูกต้องผ่านสื่อทุกช่องทางทั้งโซเชียลมีเดีย สื่อมวลชน สื่อออนไลน์ และช่องทางออนไลน์ขององค์กรและพนักงาน
 • คุณภาพของผลิตภัณฑ์
 • การคัดสรรและพัฒนสินค้าเพื่อสุขภาพ
 • นวัตกรรมเพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระสินค้า
 • การพัฒนาสู่การค้าออนไลน์ โดยมีระบบขนส่งที่หลากหลาย ช่องทางการชำระเงินที่หลากหลายและการเข้าถึงสินค้าสำหรับผู้บริโภคที่ง่ายยิ่งขึ้น
 • การปรับปรุงและกอบกู้ภาพลักษณ์ที่ดีมาสู่องค์กร
 • การสื่อสารผ่านสื่อทุกช่องทางทั้งโซเชียลมีเดีย สื่อมวลชน สื่อไไนไลน์ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
 • การบริการที่ดีและมีคุณภาพ
 • มีการปรับปรุง พัฒนาการบริการอยู่ตลอดเวลา

6. พันธมิตรทางธุรกิจ ครอบคลุมผู้ให้เช่าสถานที่ สโตร์พาร์ตเนอร์ และผู้รับสิทธิ์ช่วงอาณาเขต

ช่องทางการสื่อสารและรูปแบบการมีส่วนร่วม ตัวอย่างความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวอย่างแนวทางการตอบสนองของบริษัท

ผู้ให้เช่าสถานที่

 • ช่องทางการสื่อสารและรับเรื่องร้องเรียน
  - การให้ข้อมูลและรับเรื่องร้องเรียน ผ่านหน่วยงานรับข้อร้องเรียน Call Center 1,054 ครั้ง
 • การสำรวจความพึงพอใจประจำปี
 • การประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านทาง SMS อีเมล
 • เยี่ยมเยียนเจ้าของสถานที่อย่างน้อยไตรมาสละครั้ง
 • ส่ง SMS อวยพรเนื่องในโอกาสต่างๆ และมอบของขวัญช่วงเทศกาลปีใหม่
 • สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ
 • ส่ง SMS แจ้งเรื่องค่าเช่าล่วงหน้า
 • ส่ง SMS แจ้งวันที่จะได้รับเงินค่าภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
 • มีการเชื่อม แอปพลิเคชัน 7-Eleven เพื่อให้บริการลูกบ้านแต่ละโครงการอสังหาริมทรัพย์ (Delivery & All Online)
 • การดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างต่อเนื่องตามหลักธรรมาภิบาล
 • ได้รับความร่วมมือและแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างรวดเร็ว
 • การประชาสัมพันธ์และชี้แจ้งข่าวสารนโยบายบริษัท
 • มีระบบดูแล ติดตาม และแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
 • ยกระดับการสำรวจความพึงพอใจของเจ้าของสถานที่ที่มีต่อบริษัท
 • เยี่ยมเยียนเพื่อสร้างวความสัมพันธ์กับเจ้าของสถานที่อย่างน้อยไตรมาสละครั้ง
 • การประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านทาง SMS และอีเมล
 • สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของเจ้าของสถานที่กลุ่มทำเลพิเศษ คู่ค้ากลยุทธ์
 • ได้รับค่าเช่าตรงเวลา
 • มีระบบการจ่ายค่าเช่าภายในเวลาที่กำหนด
 • การดูแลสถานที่ให้เช่าให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยทั้งระหว่างอายุสัญญาเช่าและหลักจากยกเลิกสัญญา
 • มีมาตรการดูแลสถานที่เช่า และสภาพแวดล้อมบริเวณสถานที่เช่า

สโตร์พาร์ทเนอร์

 • การสำรวจความผูกพันประจำปี
 • ช่องทางการสื่อสารและรับเรื่องร้องเรียน เช่น
  - การให้ข้อมูลและรับเรื่องร้องเรียนผ่าน Call Center 501 ครั้ง
  - การสำรวจความพึงพอใจผ่านเว็บไซต์รายไตรมาส
 • วารสาร (รายเดือน)
 • ช่องทางเว็บไซต์ SBP MALL
 • ช่องทาง CP All Connect
 • การประชุม สัมมนา และกิจกรรม
 • งานประกาศนโยบายและทิศทางของบริษัทไปถึงสโตร์พาร์ทเนอร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 • การปฏิบัติที่เป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ
 • การสื่อสารแนวทางและหลักปฏิบัติทางด้านธรรมาภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ
 • การส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันและการบริหารจัดการธุรกิจ
 • การประชาสัมพันธ์ ชี้แจงข่าวสารและนโยบายของบริษัท
 • การส่งเสริม ดูแล ฝึกอบรมผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อเพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการ
 • การบริหารจัดการต้นทุนสินค้าและการดำเนินการ
 • การพัฒนาความหลากหลายของสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด
 • การแบ่งปันสารสนเทศและข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์
 • ความมั่นคงทางธุรกิจ ขยายธุรกิจและดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
 • การพัฒนานวัตกรรมเพื่อลูกค้าและสังคม และปรัปปรุงองค์กรให้มีความคล่องตัวและทันต่อสถานการณ์โลก
 • การสนับสนุนสโตร์พาร์ทเนอร์ให้มีผู้สืบทอดทางธุรกิจ เพื่อความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน
 • การพัฒนาแพลตฟอร์มธุรกิจ Online to Office (O2O)
 • โครงการเทคโนโลยีการสั่งสินค้าในร้าน 7-Eleven
 • พัฒนา ส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อให้ผู้บริโภคและคนในสังคม มีสุขภาพ โภชนาการ และความเป็นอยู่ที่ดี
 • โครงการ "กินดี อยู่ดี มีสุข"
 • โครงการศูนย์สุขภาพดีชุมชน
 • โครงการ VG for Love
 • การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และลดภาวะโลกร้อน
 • โปรแกรมพัฒนาบรรจุภัณณ์ผ่านแนวคิด "ลด และทดแทน" การใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์
 • ลดใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-use Plastic)
 • โครงการ "ถังคัดแยกขยะ"

7. ภาครัฐ ครอบคลุมทั้งหน่วยงานระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น

ช่องทางการสื่อสารและรูปแบบการมีส่วนร่วม ตัวอย่างความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวอย่างแนวทางการตอบสนองของบริษัท
 • การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ผ่านการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
 • สนับสนุนโครงการ/กิจกรรม ความร่วมมือและการช่วยเหลือต่างๆ กับหน่วยงานภาครัฐ
 • การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในโครงการภาครัฐ ร่วมแสดงความคิดเห็น และสร้างสัมพันธภาพที่ดีอย่างเปิดเผย
 • การติดต่อประสานงานขอรับบริการภาครัฐ และการรับการตรวจเยี่ยมกิจการ
 • การมีส่วนร่วมในการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากขยะพลาสติกร่วมกับคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติผ่านโครงการ "ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน"
 • การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียนปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
 • ศึกษา สร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียนปฏิบัติที่มีความจำเพาะกับพื้นที่หรือกฎหมายท้องถิ่น พร้อมทั้งนำมาประยุกต์ใช้ให้มีความสอดคล้องกับการประกอบธุรกิจ
 • ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
 • การดำเนินธุรกิจที่เป็นธรรมกับคู่ค้า
 • กำหนดนโยบายการทำรายการระหว่างกันและป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างชัดเจน
 • การเป็นตัวอย่างแก่ภาคธุรกิจในการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • นำเสนอมุมมองผ่านสมาคม การรวมกลุ่มทางการค้าต่างๆ
 • สนับสนุนการตรวจประเมินเบื้องต้นของภาครัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มการพัฒนาความยั่งยืน
 • โครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมหนีไฟรวมถึงบรรเทาสาธารณภัย (HERO)
 • โครงการคนไทยไม่ทิ้งกัน
 • พัฒนา ส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อให้ผู้บริโภคและคนในสังคม มีสุขภาพ โภชนาการและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 • โครงการพัฒนาและคัดสรรสินค้าเพื่อสุขที่มีการเพิ่ม หรือลด หรือปราศจากสารอาหารตามที่กฎหมายหรือมาตรฐานที่ยอมรับ
 • การแสดงฉลากคุณค่าทางโภชนาการ (GDA)
 • โครงการศูนย์สุขภาพดีชุมชน
 • โครงการ "หวานน้อยสั่งได้"
 • ส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรกร เอสเอ็มอี (SMEs) และผู้กประกอบการรายย่อย รวมถึงช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ลดความเหลื่อมล้ำให้กับชุมชนและสังคม
 • โครงการช่วยเหลือเกษตรกรนำสินค้ามาจำหน่ายในร้าน 7-Eleven
 • โครงการ "Farm Outlet" (ขอพื้นที่วางสินค้าเกษตรชุมชน)
 • โครงการส่งเสริมและสนับสนุน SME
 • โครงการ Big Brother Season 5
 • จัดการบรรจุภัณฑ์พลาสติกให้สามารถหมุนเวียนเอากลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • โครงการ "Eco-design"
 • โครงการ "ลดรับ ลดให้ ลดใช้พลาสติก"
 • โครงการ "Green Coffee Shop"
 • จัดการบรรจุภัณฑ์พลาสติกให้สามารถหมุนเวียนเอากลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • โครงการ Take-back บรรจุภัณฑ์ใช้แล้วของบริษัท
 • โครงการลดขยะ เพิ่มประโยชน์ ตั้งจุดรองรับคัดแยกขยะ รวบรวม ส่งต่อไปรีไซเคิล อัพไซเคิล อาทิ ถังคัดแยกขยะ ต้นกล้าไร้ถัง สู่โรงเรียนและชุมชนไร้ถัง

8. ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน

ช่องทางการสื่อสารและรูปแบบการมีส่วนร่วม ตัวอย่างความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวอย่างแนวทางการตอบสนองของบริษัท
 • บรรยายสรุปผลการดำเนินงานต่อนักวิเคราะห์ (Analysis Meeting) ทุกไตรมาส
 • บรรยายสรุปผลการดำเนินงานต่อนักลงทุนต่างประเทศ (Global Investor Conference) ทุกไตรมาส
 • บรรยายสรุปผลการดำเนินงานร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย "Set Opportunity Dat" ต่อนักลงทุนทั่วไปทุกไตรมาส
 • รายงานคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการทุกไตรมาส
 • ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
 • งบการเงิน
 • แบบ 56-1 One Report รายงานประจำปี
 • รายงานการพัฒนาความยั่งยืน
 • หนังสือชี้ชวน เอกสาร สื่อสารสนเทศ
 • สื่อสารข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ โทรศัพท์ อีเมล โทรสาร และจดหมาย
 • กิจกรรมโรดโชว์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • การลงพื้นที่เยี่ยมชมร้านค้า โรงงาน และคลังสินค้าของบริษัท
 • การประเมินโดยหน่วยงานอิสระจากภาพนอกเพื่อแสดงว่าบริษัทเป็นหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพ มีคุณค่าและมีความยั่งยืนทั้งในระดับชาติและระดับโลก เช่น IOD, สถาบันส่งเสริมผู้ลงทุนไทย, SET, DJSI, FTSE Russell
 • การให้ข้อมูลต่อ Credit Rating Agencyu เพื่อประเมินอันดับความน่าเชื่อถือให้หุ้นกู้ของบริษัท
 • การให้ข้อมูลต่อหน่วยงานด้านสถิติและเศรษฐกิจของรัฐ
 • ผลการดำเนิงานและการเติบโตของธุรกิจ
 • บริหารจัดการธุรกิจให้เติบโต ลดความเสี่ยงและเพิ่มความโปร่งใส
 • ความโปร่งใสในการดำเนินงาน การเปิดเผยข้อมูลภาพลักษณ์ และการยอมรับจากสังคม
 • รับฟังความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้นและนักลงทุน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาในการกำหนดกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินงานของบริษัท
 • กำหนดนโยบายการทำรายการระหว่างกันและป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างชัดเจน
 • การกำกับดูแลกิจการที่ดี และคำนึงถือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (Minority Shareholders)
 • กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด
 • การให้ความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้น และรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
 • ได้รับการประเมินการกำกับดูแลในระดับดีเลิศ โดย IOD และสถาบันส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
 • ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกชั้นนำของประเทศและของโลก เช่น รายชื่อหุ้นยั่งยืน, DJSI, FTSE4Good Index
 • ยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามหลักธรรมภิบาล
 • ปรับปรุงแก้ไขกฎบัตร นโยบายแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ความยั่งยืน สิ่งแวดล้อม และสังคมให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
 • หลักทรัพย์ของบริษัทอยู่ในความต้องการของตลาด มีการซื้อขายในตลาดรอง อีกทั้งมูลค่าหลักทรัพย์ในตลาดรองสะท้อนถือราคายุติธรรมเป็นอย่างน้อย
 • จัดตั้งหน่วยงานลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่รับผิดชอบการให้ข้อมูลข่าวสารแก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์ทั้งไทยและต่างประเทศ มีการเขียนบทวิเคราะห์เพื่อให้หลักทรัพย์ของบริษัทอยู่ในความต้องการของตลาดเสมอ
 • ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล (ESG)
 • การกำหนดกรอบแนวทาง เป้าหมาย ตัววัดและโครงการกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน
 • สื่อสารการดำเนินงานอย่างโปร่งใส
 • จัดประชุม "CP ALL : Analysts' Meeting" ผ่านระบบ VDO CONFERENCE เพื่อรายงานผลประกอบการของบริษัทและบริษัทในกลุ่มซีพี ออลล์ ให้กับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุน
 • จัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และประกาศที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจำกัดจำนวนกรรมการ ผู้บริหารและผู้จัดประชุม ณ สถานที่ทำการถ่ายทอดสด

9. ผู้ให้สิทธิ์ใช้เครื่องหมายทางการค้า

ช่องทางการสื่อสารและรูปแบบการมีส่วนร่วม ตัวอย่างความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวอย่างแนวทางการตอบสนองของบริษัท
 • ประชุมหารือร่วมเมื่อได้รับการร้องขอ
 • สิ่งพิมพ์ จดหมาย สื่อสารสนเทศ
 • ปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
 • สร้างความแข็งแกร่งของตราสินค้าผ่านสินค้าและบริการ รวมถึงการสร้างประสบการณ์ที่ดีในด้านต่างๆ ตามความคาดหวังหรือเหนือความคาดหวังของลูกค้า
 • ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาเบื้องต้นหน่วยงานต้นสังกัดรับผิดชอบดูแลบริหารจัดการให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โดยมีฝ่ายกฎหมายกำกับดูแล
 • จ่ายชำระค่าสิทธิตรงตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา
 • คัดเลือกสินค้าและบริการที่ดี มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้ามาจำหน่ายในร้านด้วยบริการที่ดีและเป็นมิตร
 • สร้างภาพลักษณ์ รักษาชื่อเสียงทางเครื่องหมายการค้าให้ดีอย่างต่อเนื่อง
 • สร้างสัมพันธ์ทางธุรกิจอันดี สนับสนุนกิจกรรมและการให้ความช่วยเหลือต่างๆ รวมถึงการแลกเปลี่ยน Best Practice ระหว่างผู้รับสิทธิ์ทางการค้าและเจ้าของสิทธิ์ทางการค้าในการประชุมต่างๆ ที่จัดขึ้นหรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เว็บไซต์ cpall.co.th มีการเก็บคุกกี้ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้า นโยบายการใช้คุกกี้

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้ในส่วนวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า