การจัดการความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสีย

ความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสีย

ผลการดำเนินงานที่สำคัญปี 2566


ซีพี ออลล์ ได้รับผลโหวดในฐานะบริษัทยอดเยี่ยม รวมถึงมีผล Top โหวดในหมวดหมู่ Best CEO, Best CFO, IR Program, IR Professional, ESG และ Company Board ในกลุ่มธุรกิจ Consumer/Staples ของกลุ่มประเทศ Rest of Asia (Ex-China and Japan) โดยได้รับความไว้วางใจจากผู้บริกองทุนและนักวิเคราะห์ทั้งไทยและต่างประเทศกว่า 6,500 ราย

ซีพีแรม รับรางวัลดีเด่นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ปี 2566
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

แม็คโคร และโลตัสได้รับรางวัลระดับสากล “HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2566”

2000 ล้านบาท

ร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ ผู้ประกอบการ SMEs และเกษตรกรช่วยลดภาระ
ค่าครองชีพจากการปรับลดราคาสินค้าและบริการให้กับประชาชนได้มากกว่า

การดำเนินงานที่สำคัญปี 2566


ยกระดับกระบวนการสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสียร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ ผู้ประอบการ SMEs และเกษตรกร ปรับลดราคาสินค้าและบริการ รวมทั้งสิ้น 151,676 รายการ ในหมวดอาหารและเครื่องดื่ม หมวดของใช้จำเป็น หมวดปัจจัยการเกษตร หมวดบริการทางการแพทย์ หมวดบริการซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ และหมวดบริหารขนส่งสินค้า/พัสดุ

ผู้มีส่วนได้เสียหลักที่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ


สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน


SDG 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน การจ้างงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน

8.8 ปกป้องสิทธิแรงงานและส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและมั่นคงสำหรับผู้ทำงานทุกคน รวมถึงผู้ทำงานต่างด้าว โดยเฉพาะผู้หญิงต่างด้าว และผู้ที่ทำงานเสี่ยงอันตราย

SDG 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ

16.7 สร้างหลักประกันว่าจะมีกระบวนการตัดสินใจที่มีความรับผิดชอบ ครอบคลุม มีส่วนร่วมและมีความเป็นตัวแทนที่ดีในทุกระดับการตัดสินใจ
16.10 สร้างหลักประกันว่าสาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและมีการปกป้องเสรีภาพขั้นพื้นฐาน โดยเป็นไปตามกฎหมายภายในประเทศและความตกลงระหว่างประเทศ

ผลการดำเนินงานเทียบเป้าหมาย


เป้าหมายปี 2573

  

ระดับความผูกพันของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ความก้าวหน้าเทียบกับเป้าหมาย

ความเสี่ยงและโอกาส


การดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจค้าปลีกประเภทสะดวกซื้อ อาจนำไปสู่การละเมิดคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกอบการร้านค้าภายในชุมชนโดยรอบ รวมถึงสร้างข้อกังวลและความขัดแย้งระหว่างชุมชนและองค์กร ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษ์ขององค์กรและการหยุดชะงักทางธุรกิจ ทั้งนี้ หากบริษัทมีการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักความโปร่งใสในการกำกับดูแลกิจการคำนึงถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย สนับสนุนการแสดงออกทางความคิด และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมตามหลักสิทธิมนุษยชน จะช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีและยกระดับความเชื่อมั่นจากสังคม ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตลอดห่วงโซ่คุณค่า นำมาซึ่งการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

แนวทางการดำเนินงาน


บริษัทประยุกต์ใช้หลักการตามมาตรฐาน AA1000 SES เป็นกรอบในการกำหนดกระบวนการสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อรับทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียต่อการดำเนินธุรกิจ ทั้งภาวะปกติและภาวะวิกฤต ผ่านการสัมภาษณ์ ช่องทางรับข้อเสนอแนะ และช่องทางการรับข้อร้องเรียน ครอบคลุมประเด็นความยั่งยืนทั้ง 3 มิติ ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถกำหนดกรอบการดำเนินงานเพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งนำมาใช้เป็นแนวทางในการจัดทำรายงานความยั่งยืน โดยผู้มีส่วนได้เสียสามารถแบ่งเป็น 9 กลุ่มหลัก ได้แก่

ลูกค้า

คู่ค้า ครอบคลุมผู้ส่งมอบสินค้าหรือบริการ
และเจ้าหนี้ทางการค้า

สังคม ชุมชน ครอบคลุมกลุ่มเปราะบาง

พนักงานและครอบครัวพนักงาน

ผู้นำทางความคิด ครอบคลุมสื่อมวลชนและองค์กรพัฒนาเอกชน

พันธมิตรธุรกิจ ครอบคลุมผู้ให้เช่าสถานที่
และสโตร์พาร์ตเนอร์

ภาครัฐ ครอบคลุมทั้งหน่วยงานระดับประเทศ
และระดับท้องถิ่น

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

ผู้ให้สิทธิ์ใช้เครื่องหมายทางการค้า

การเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับทุกภาคส่วน ระดับประเทศ และ ระดับสากล

บริษัทเข้าร่วมเครือข่ายความร่วมมือขององค์กรระดับประเทศและระดับสากล เพื่อร่วมขับเคลื่อนป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และส่งเสริมการบริหารจัดการปรเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนของบริํท ผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูล การเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น การร่วมยกร่างมาตรฐาน การร่วมวางแผน การร่วมขับเคล่อนโครงการหรือกิจกรรม รวมถงการร่วมประเมินผล ซึ่งมีการรายงานความคืบหน้า ดังนี้

  ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน
ธรรมาภิบาลและการต่อต้านการทุจริต แนวปฏิบัติการใช้แรงงาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (เคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล) การพัฒนาทุนมนุษย์ การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ การสร้างคุณค่าทางสังคมและการสนับสนุนในระบบเศรษฐกิจ การเสริมสร้างสุขภาพและสุขภาวะที่ดี การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานและทรัพยากร การจัดการบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน การจัดการของเสียและอาหารส่วนเกินอย่างยั่งยืน
UN Global Compact
 
 
         
 
 
 
CDP              
 
   
สมาคมเครือข่ายโกลลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย
 
 
         
 
 
 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 
                 
แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย
 
                 
หอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย                  
มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์ อีดี    
 
         
 
 
เครือข่ายอุดมศึกษา เครือข่ายอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน    
 
           
 
เครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย              
 
   
ภาคีเครือข่ายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                
 
 
มูลนิธิรักษ์อาหาร                  
 
มูลนิธิ VV Share Foundation                  
 
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย                
 
 

การสร้างการมีส่วนร่วม ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทกำหนดรูปแบบการาสื่อสารและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 9 กลุ่ม ดังนี้

1. ลูกค้า

รูปแบบการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ตัวอย่างความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวอย่างแนวทางการตอบสนองของบริษัท
• การรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ เช่น
- ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ 7-Eleven (Call Center) โทร 0 2711 7744
- เว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์
- ร้าน 7-Eleven
• สำรวจความคิดเห็นและสัมภาษณ์ลูกค้า
• นวัตกรรมและมาตรฐานการให้บริการ
- Service การบริการของพนักงานความใส่ใจในการบริการ และให้ความช่วยเหลือ
- Assortment การคัดเลือกสินค้าให้ตรงความต้องการของลูกค้า
- Value การจัดทำสื่อ โปรโมชัน เพื่อเสนอประโยชน์และให้ความคุ้มค่า
- Environment การจัดการสภาพร้าน
- Quality สินค้าคุณภาพสดใหม่
- Cleanliness ความสะอาด
• ยกระดับการเข้าถึงสินค้าสำหรับผู้บริโภคที่ง่ายยิ่งขึ้น โดยการพัฒนาช่องทางการจำหน่ายจากออฟไลน์สู่ออนไลน์ โดยมีระบบขนส่งและช่องทางการชำระเงินที่หลากหลาย
• สร้างบรรยากาศที่ดีภายในร้าน
• โครงการ Signature Service และ Greeting Service
• พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและปลอดภัยที่ได้รับการยอมรับทั้งระดับท้องถิ่นและสากล
• ตรวจสอบมาตรฐานร้าน ศูนย์จำหน่ายสินค้าและพื้นที่ปฏิบัติงาน
• ผลิตภัณฑ์ที่ร่วมสนับสนุนชุมชน อาทิ สินค้าชุมชน • สนับสนุนสินค้าเกษตร สินค้าเกษตรชุมชน สินค้าชุมชน สินค้าวิสาหกิจชุมชนหรือผลตภัณฑ์ท้องถิ่น
• การมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมสังคม • โครงการจิตสาธารณะ ร่วมพัฒนาและสร้างสัมพันธ์กับชุมชน
• กิจกรรม "แค่ไม่รับ = ปลูกต้นไม้"
• การดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี • สื่อสารและให้ข้อมูลเกี่ยวกับโภชนาการ การใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงการแสดงฉลากโภชนาการ และฉลากแสดงค่าพลังงาน ไขมัน น้ำตาล และโซเดียมแบบจีดีเอ
• เรียกคืนผลิตภัณฑ์ กรณีตรวจพบสินค้าไม่ได้มาตรฐาน
• การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไม่ให้รั่วไหล เช่น ข้อมูลติดต่อลูกค้า และข้อมูลความลับ โดยพนักงานที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล • กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
• โครงการสร้างความตระหนักในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

2. คู่ค้า ครอบคลุมผู้ส่งมอบสินค้า หรือบริการ และเจ้าหนี้ทางการค้า

รูปแบบการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ตัวอย่างความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวอย่างแนวทางการตอบสนองของบริษัท
คู่ค้า ผู้ส่งมอบสินค้า หรือบริการ:
• การสำรวจความพึงพอใจคู่ค้าทางธุรกิจปีละครั้ง
• การจัดประชุมสัมมนาและการแถลงทิศทางนโยบายขององค์กร
• การเยี่ยมเยียนคู่ค้า พร้อมรับฟังความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียน
• การประเมินผลงาน การให้คำปรึกษา และการพัฒนาศักยภาพ
• การจัดสัมมนาแบ่งปันความรู้กับคู่ค้าทุกกลุ่มในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
• ศูนย์คู่ค้าสัมพันธ์ โทร 0 2826 7771
• มีการสื่อสารเป้าหมาย ระบบ ระเบียบ และแผนธุรกิจในการทำงานร่วมกันอย่างชัดเจนเพื่อสร้างการเติบโตไปด้วยกัน • สื่อสารนโยบายแนวทางปฏิบัติการจัดหาอย่างยั่งยืน จริยธรรม และแนวปฏิบัติสำหรับคู่ค้า ให้คู่ค้าทุกกลุ่มรับทราบ
• Joint Business Plan: จัดทำแผนธุรกิจร่วมกับคู่ค้าเชิงกลยุทธ์
• ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน จัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นธรรม รวมไปถึงการเจรจาสัญญา ราคา และเงื่อนไขการชำระเงินอย่างเป็นธรรม • กำหนดนโยบายด้านการจัดหาอย่างยั่งยืนและแนวปฏิบัติสำหรับคู่ค้าทางธุรกิจ
• อบรม ให้ความรู้หัวข้อ การดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ
• กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินศักยภาพและคุณสมบัติในการคัดเลือกคู่ค้ารายใหม่ครอบคลุมความสำคัญทางธุรกิจ และเกณฑ์ด้านความยั่งยืน
• โครงการส่งเสริม ให้ความรู้ และสนับสนุน SMEs ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านทุจริตกับสถาบันแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย
เคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน
• สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ดี เอื้ออำนวยต่อการขนส่ง
• สิทธิในการจ้างงาน ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมเพียงพอต่อการครองชีพ
• โครงการบริหารความปลอดภัยการขนส่งสินค้า
• โปรแกรมสนับสนุนด้านเทคนิคเชิงลึกเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมาด้านการขนส่ง
• การส่งเสริมให้มีการประเมินค่าครองชีพผ่านโปรแกรมการประเมินความเสี่ยงคู่ค้า
• การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขัน การเติบโต เพิ่มช่องทางการจำหน่าย การเข้าถึงเทคโนโลยี นวัตกรรม และการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบตามแนวคด ESG • โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ SMEs
• โครงการศูนย์ 7 สนับสนุน SMEs
• "MAKRO HORECA ACADEMY (MHA) เพื่อนคู่คิดแบบครบวงจรสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร"
• โปรแกรม 3 ให้ ให้ช่องทางการขาย ให้ความรู้การพัฒนา และให้การเชื่อมโยง
• การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ ESG ควบคู่ไปกับการบริหารต้นทุนที่เหมาะสม • การคัดกรองและประเมินความเสี่ยงด้าน ESG
• การพัฒนาคู่ค้าเพื่อยกระดับผลการดำเนินการด้าน ESG
• การจัดการอุปสงค์และห่วงโซ่อุปทานแบบบูรณาการ
• พัฒนา ร่วมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ บริการ และนวัตกรรมใหม่ร่วมกับพันธมิตร/คู่ค้า เพื่อเพิ่มความหลากหลายและประสิทธิภาพการดำเนินงาน
• การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อให้สามารถปฏิบัตตามนโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของภาครัฐ • โครงการอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลการบริหารธุรกิจผ่านระบบ e-Learning
• ความร่วมมือเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทาน ทั้งในกระบวนการผลิต ส่งมอบ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ • โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• โครงการนำบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่
• โครงการสรรหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำ
• โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
• โครงการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน
• โครงการเพิ่มสัดส่วนการใช้รถไฟฟ้าในระบบการขนส่ง
เจ้าหนี้ทางการค้า: การประชุมหารือร่วม • ชำระหนี้ตรงตามเวลาและครบถ้วน • ชำระตามงวด หรือตามเครดิตเทอมที่เป็นไปตามเงื่อนไข ยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใส ตรงเวลา

3. สังคม ชุมชน

รูปแบบการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ตัวอย่างความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวอย่างแนวทางการตอบสนองของบริษัท
• การรับฟังความคิดเห็นและข้อกังวลผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ
- ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ 7-Eleven (Call Center) โทร 0 2711 7744
- เว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์
- ร้าน 7-Eleven
- ตู้รับความคิดเห็นหน้าองค์การบริหารส่วนตำบล ศูนย์กระจายสินค้า
• การสำรวจความน่าเชื่อถือและไว้วางใจจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ปีละครั้ง
• การเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ในประเด็นความปลอดภัย สุขภาพของลูกค้า การจัดการขนส่ง • โครงการบริหารความปลอดภัยการขนส่งสินค้า
• พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้มีคุณภาพ มีความปลอดภัยตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล
• การตรวจสอบมาตรฐานร้านและเรียกคืนสินค้า กรณีตรวจพบสินค้าไม่ได้มาตรฐาน
• การตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายในและนอกร้าน
• การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ลดความเหลื่อมล้ำให้กับชุมชนและสังคม รวมถึงการสร้างโอกาสในความร่วมมือกับธุรกิจท้องถิ่น ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของชุมชน • โครงการ "ส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน เกษตรกร และรายย่อย"
• โครงการหลวงรับซื้อผลผลิต
• โครงการรับซื้อผลผลิตโดยตรวจจากเกษตร (โนนเขวาโมเดล)
• การจ้างงานท้องถิ่นและผู้รับเหมาท้องถิ่น
• โครงการสรรหา SME และวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพเข้าสู่ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์และออนไลน์ร้าน 7-Eleven
• โครงการจิตสาธารณะ ร่วมพัฒนาและสร้างสัมพันธ์กับชุมชน
• โปรแกรมสร้างสัมพันธ์และบรรเทาสาธารณภัยให้กับชุมชน
• โครงการ A Better Life (สร้างชีวิตเพื่อสังคม)
• พัฒนา ส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อให้ผู้บริโภค และคนในสังคม ชุมชน มีสุขภาพ โภชนาการและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมถึงกลุ่มเปราะบางสามารถเข้าถึงอาหารและน้ำที่ปลอดภัย • โครงการศูนย์สุขภาพดีชุมชน
• โครงการผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ Chef Cares Ready Meal
• โครงการต่อเนื่อง วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคที่ห่วงใยสุขภาพ
• โครงการอาหารผู้สูงอายุ
• พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล
• โครงการซีพีแรม "เคียงข้างคนไทย ห่วงใยไม่ห่าง"
• โครงการคนดีซีพีแรม X ครัวรักษ์อาหาร SOS
• โครงการต่อเนื่อง อาหารดีพี่ให้น้อง
• โครงการบริจาคอาหารส่วนกินผ่านมูลนิธิ
• สนับสนุนการเข้าถึงการศึกษาของผู้ด้อยโอกาส พัฒนาทักษะทางอาชีพ • โครงการให้ทุนการศึกษาคืนคนดีสู่สังคม
• โครงการสานอนาคตการศึกษา
• โครงการมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนได้เข้าศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
• ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อสภาพความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน อาทิ การจัดการขยะและของเสีย รักษาและฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ • โครงการต้นกล้าไร้ถัง
• โครงการปลูกป่า ปลูกอนาคร
• โครงการปันน้ำให้ชาวนา
• โครงการเพิ่มสัดส่วนการใช้รถไฟฟ้าในระบบการขนส่ง

4. พนักงานและครอบครัวพนักงาน

รูปแบบการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ตัวอย่างความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวอย่างแนวทางการตอบสนองของบริษัท
• การสื่อสารสองทาง อาทิ การสัมมนาพนักงานในระดับต่างๆ ได้แก่ พลังทีม Get Together ฯลฯ
• การสื่อสารทางเดียว ระบบ Intranet วารสารภายใน การแจ้งข่าวประจำวันผ่านช่องทางดิจิทัล ได้แก่ CP ALL Connect
• การรับความคิดเห็นและรับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ เช่น
- ช่องทางการเคาะระฆัง 748 ครั้ง
- ช่องทางการ รับเรื่องราวร้องทุกข์ เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ไปรษณีย์ ศูนย์แจ้งข้อมูล สื่อออนไลน์ของบริษัท เป็นต้น
• การสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันประจำปี
• การสำรวจความสุขของพนักงานระดับผู้จัดการร้าน
• การมีส่วนร่วมผ่านเวทีการนำเสนอผลงานนวัตกรรม การประกวด การระบุ และประเมินความเสี่ยง
• การดำเนินงานของคณะกรรมการสวัสดิการของบริษัทครอบคลุมพนักงานร้อยละ 100
• การดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงความปลอดภัยข้อมูลลูกค้า • โครงการสร้างผู้นำรุ่นใหม่ด้านธรรมาภิบาล Mister & Miss Godd Governance
• โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2566
• โครงการสื่อสารให้ความรู้และสร้างกิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนัก
• การให้ความรู้ การพัฒนาศักยภาพ และความก้าวหน้าในงาน รวมถึงความสามารถที่จำเป็นในอนาคต • หลักสิทธิมนุษยชนใช้เป็นแนวปฏิบัติต่อพนักงานส่งเสริมโอกาสที่เท่าเทียมและความหลากหลาย
• เตรียมความพร้อมและพัฒนาผู้นำ รวมถึงอบรมให้ความรู้ ทักษะที่เหมาะสม และตรงตามความสนใจ
• โครงการพัฒนาศักยภาพและรักษาพนักงานที่มีศักยภาพ อาทิ
- โครงการปรับปรุงระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ โปรแกรมการเพิ่มผลผลิต
• ปรับปรุงระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
• กระบวนการทำงานที่ช่วยเพิ่มความสามารถและประสิทธิผลในการทำงาน และการให้บริการ รวมถึงลดเวลาการทำงานที่ไม่จำเป็นของพนักงาน และกระบวนการสื่อสารระหว่างหัวหน้างานและทีมงาน • พัฒนานวัตกรรมการบริการ
• โครงการประกวดนวัตกรรม
• โปรแกรมการเพิ่มผลผลิต
• การปรับเปลี่ยนนวัตกรรมองค์กร
• การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลปรับปรุงกระบวนการทำงาน เช่น O2O, IT Platform, ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นต้น
• สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัย การมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการทำงานและการให้บริการ • ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง
• โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการขับขี่สำหรับพนักงานส่งสินค้า
• จัดเตรียมสถานประกอบการและพื้นที่ปฏิบัติงานตามมาตรฐานแรงงาน พร้อมผลักดันการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติด้านแรงงานที่ดี
• โครงการยกระดับการพัฒนาดูแลสุขภาวะแบบองค์รวม
• ศูนย์สุภาพ CPALL Health Care Center
• โครงการยืดเหยียดลดโรค
• การให้รางวัล สิ่งจูงใจในการทำความดี การสร้างความประทับใจ ใส่ใจในการบริการให้กับลูกค้า • กำหนดสิทธิวันลาและสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของพนักงานและครอบครัว
• โครงการ DNA ความดี 24 ชั่วโมง
• โครงการ Reward & Recognition
• การมีส่วนร่วมในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน • โครงการเสื้อพนักงานจากขวดพลาสติก
• โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานร้าน 7-Eleven ศูนย์กระจายสินค้า โรงงาน
• โครงการ "WE GROW for ALL เราปลูกเพื่อทุกคน"
• โครงการ "รักษ์เกาะ 24 ชั่วโมง" เกาะพะงันและเกาะเต่า

5. ผู้นำทางความคิด ครอบคลุมสื่อมวลชน องค์กรพัฒนาเอกชน

รูปแบบการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ตัวอย่างความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวอย่างแนวทางการตอบสนองของบริษัท
องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) และองค์กรภาคประชาสังคม (CSOs):
• รับฟังและแลกเปลี่ยนมุมมองผ่านเวทีการประชุมหารือ และร่วมกันทำงานในกิจกรรมต่างๆ
• สนับสนุนกิจกรรม หรือโครงการขององค์กรในประเด็นที่สอดคล้องตามกรอบการแบ่งปันและสร้างสรรค์โอกาส และเป้าหมายความยั่งยืนของบริษัท
• การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ผ่านการเข้าพบ หารือและแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูล
• พัฒนาทักษะการผลิตและขยายโอกาสทางการตลาดแก่กลุ่ม SMEs และวิสาหกิจชุมชนต่างๆ
• เพิ่มความหลากหลายสินค้า SMEs ในร้าน 7-Eleven มากขึ้น
• สนับสนุนความร่วมมือภาคประชาสังคมและภาคธุรกิจ เพื่อความยั่งยืนด้านการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การจัดการขยะของชุมชนอย่างครบวงจรการเกษตรกรรมยั่งยืน
• สร้างความเข้าใจและรับฟังประเด็นปัญหาจากชุมชนและภาคประชาสังคม ผ่านการสื่อสารให้ข้อมูลที่ถูกต้อง รวมทั้งจัดช่องทางรับฟังความคิดเห็น เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที
• ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการศึกษากลุ่มเปราะบางต่างๆ
• ร่วมกับองค์กรภาคประชาสังคมพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร เพื่อการผลิตและการกระจายสินค้าที่สอดคล้องกับความจำเป็น
• สนับสนุนการกระจายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกรและกลุ่มเปราะบางต่างๆ เช่น โครงการแบ่งปันพื้นที่ขายของหน้าร้าน 7-Eleven
• ร่วมกับองค์กรภาคประชาสังคมและชุมชนดำเนินโครงการด้านการจัดการขยะครบวงจรในพื้นที่นำร่อง
• โครงการเกษตรกรรมยั่งยืน
• สนับสนุนเวทีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการจัดทำแผนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเครือข่ายภาคประชาสังคมในระดับจังหวัด
• เปิดรับข้อสงสัย ร้องเรียน ข้อแนะนำโดยตรงจากองค์กรภาคประชาสังคม เพื่อการชี้แจงข้อมูลหรือแก้ปัญหาทันท่วงทีก่อนการขยายผลลุกลาม
• โปรแกรมส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
สื่อสารมวลชน:
• สนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสื่อมวลชน
• มอบทุนการศึกษาแก่สายวิชาชีพสายสื่อสารมวลชน หลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
• โครงการส่งเสริมกิจกรรมสื่อประจำปี
- รางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยมแห่งปี
- รางวัลคนดีประเทศไทย สาขาสื่อมวลชนสร้างสรรค์สังคม
- รางวัล "Anti-corruption Awards" ส่งเสริมการต่อต้านคอร์รัปชัน
• ให้สัมภาษณ์และให้ข้อมูลกับสื่อมวลชน
• จัดโครงการ Co Project with Media/Influencer
• นำคณะสื่อสารมวลชน ผู้มีอิทธิพลทางความคิดลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานธุรกิจของ SMEs และเกษตรกร รวมถึงร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม
• สัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม
• แลกเปลี่ยนความรู้ผ่านการจัดสัมมนาเพื่อพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารร่วมกัน
• สนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมสื่อออนไลน์คนรุ่นใหม่
• ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืนและการจัดการของเสียจากการเพาะปลูก หรือปศุสัตว์ • โปรแกรมเกษตรกรรมยั่งยืน
• การพัฒนาชุมชนหรือกิจกรรมร่วมกับชุมชน • โครงการจิตสาธารณะ ร่วมพัฒนาและสร้างสัมพันธ์กับชุมชน
• การสื่อสาร สร้างความเข้าใจ และลดข้อขัดแย้งกับสังคมชุมชน ในการแก้ปัญหาเจาะจงอย่างทันท่วงที • สื่อสารให้ข้อมูลที่ถูกต้องผ่านสื่อทุกช่องทาง ทั้งสื่อสังคมออนไลน์ สื่อมวลชน และช่องทางออนไลน์ขององค์กร รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและพนักงาน
• ดูแลและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งส่งเสริมการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน • โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการลดใช้พลังงานและการนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้ในร้าน 7-Eleven ศูนย์กระจายสินค้า และโรงงาน
• เคารพต่อสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ในการจัดการควบคุมธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและความรับผิดชอบ • ส่งเสริมให้สถานประกอบการดำเนินงานตามมาตรฐานแรงงาน พร้อมทั้งผลักดันการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติด้านแรงงานที่ดี
• ยึดหลักสิทธิมนุษยชนเป็นแนวปฏิบัติต่อพนักงาน รวมทั้งส่งเสริมความหลากหลายและเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม
• การจัดการบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐสามารถหมุนเวียนเอากลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด • ประกาศใช้นโยบายด้านบรรจุภัณฑ์ครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบและคัดเลือกบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การลดและทดแทน ณ ขั้นตอนการบริโภค และการจัดการหลังการบริโภคโดยคำนึงถึงวรจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ภายใต้กลยุทธ์ "7 Go Green"
• ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อต้านการทุจริต และปฏิบัติตามหลัก ESG
• คำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
• กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และการปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด
• คำนึงถึงความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้น และรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
• การมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย มีคุณภาพมาตรฐาน และมีการบริการที่ดี ตอบสนองความต้องการ
• การดำเนินการส่งมอบผลิตภัณฑ์และโลจิสติกส์ที่ยั่งยืน
• คัดสรรและพัฒนาสินค้าเพื่อสุขภาพ
• ปรับปรุงและพัฒนาการบริการอย่างสม่ำเสมอ
• พัฒนาสู่การค้าออนไลน์ โดยมีระบบขนส่งและช่องทางการชำระเงินที่หลากหลาย ช่วยให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าสะดวกมากขึ้น

6. พันธมิตรทางธุรกิจ ครอบคลุมผู้ให้เช่าสถานที่ สโตร์พาร์ตเนอร์ และผู้รับสิทธิ์ช่วงอาณาเขต

รูปแบบการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ตัวอย่างความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวอย่างแนวทางการตอบสนองของบริษัท
ผู้ให้เช่าสถานที่
• ช่องทางการสื่อสารและรับเรื่องร้องเรียน
- การให้ข้อมูลและรับเรื่องร้องเรียน ผ่านหน่วยงานรับข้อร้องเรียน Call Center 1,168 ครั้ง
• การสำรวจความพึงพอใจประจำปี
• การประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านทาง SMS อีเมล
• เยี่ยมเยียนเจ้าของสถานที่อย่างน้อยไตรมาสละครั้ง
• ส่ง SMS อวยพรเนื่องในโอกาสต่างๆ และมอบของขวัญช่วงเทศกาลปีใหม่
• สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ
• ส่ง SMS แจ้งเรื่องค่าเช่าล่วงหน้า
• ส่ง SMS แจ้งวันที่จะได้รับเงินค่าภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
• เชื่อม แอปพลิเคชัน 7-Eleven เพื่อให้บริการลูกบ้านแต่ละโครงการอสังหาริมทรัพย์
• สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ
• การดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างต่อเนื่องตามหลักธรรมาภิบาล
• การประชาสัมพันธ์และชี้แจ้งข่าวสารนโยบายบริษัท
• มีระบบดูแล ติดตาม และแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
• ยกระดับการสำรวจความพึงพอใจของเจ้าของสถานที่ที่มีต่อบริษัท
• เยี่ยมเยียนเพื่อสร้างวความสัมพันธ์กับเจ้าของสถานที่อย่างน้อยไตรมาสละครั้ง
• การประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านทาง SMS และอีเมล
• สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของเจ้าของสถานที่กลุ่มทำเลพิเศษ คู่ค้ากลยุทธ์
• ได้รับค่าเช่าตรงเวลา • จัดทำระบบสำหรับการจ่ายค่าเช่าภายในเวลาที่กำหนด
• การดูแลสถานที่ให้เช่าให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยทั้งระหว่างอายุสัญญาเช่าและหลักจากยกเลิกสัญญา
• การดูแลสภาพแวดล้อมรอบๆ ร้าน และชุมชน
• มีมาตรการดูแลสถานที่เช่า และสภาพแวดล้อมบริเวณสถานที่เช่า
สโตร์พาร์ทเนอร์
• การสำรวจความผูกพันประจำปี
• ช่องทางการสื่อสารและรับเรื่องร้องเรียน เช่น
- การให้ข้อมูลและรับเรื่องร้องเรียนผ่าน Call Center 729 ครั้ง
- การสำรวจความพึงพอใจผ่านเว็บไซต์รายไตรมาส
• วารสาร (รายเดือน)
• ช่องทางเว็บไซต์ SBP MALL
• ช่องทาง CP All Connect
• การประชุม สัมมนา และกิจกรรม
• งานประกาศนโยบายและทิศทางของบริษัทไปถึงสโตร์พาร์ทเนอร์
• การดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างต่อเนื่องตามหลักธรรมาภิบาล
• ความมั่นคงทางธุรกิจ ขยายธุรกิจ และดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
• การได้รับความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างรวดเร็ว
• การสื่อสารแนวทางและหลักปฏิบัติทางด้านธรรมาภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ
• ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันและการบริหารจัดการธุรกิจ
• การให้ความรู้และสร้างความตระหนักด้านการบริหารธุรกิจตามกรอบแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
• การประชาสัมพันธ์ ชี้แจงข่าวสารและนโยบายของบริษัท
• ส่งเสริม ดูแล ฝึกอบรมผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อเพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการ
• บริหารจัดการต้นทุนสินค้าและการดำเนินการ
• เพิ่มความหลากหลายของสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด
• แบ่งปันสารสนเทศและข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์
• การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ มีการสื่อสารที่ชัดเจน มีการสนับสนุนเพื่อการเติบโตร่วมกัน
• การพัฒนานวัตกรรมเพื่อลูกค้าและสังคม และปรัปปรุงองค์กรให้มีความคล่องตัวและทันต่อสถานการณ์โลก
• การสนับสนุนสโตร์พาร์ทเนอร์ให้มีผู้สืบทอดทางธุรกิจ เพื่อความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน
• การพัฒนาแพลตฟอร์มธุรกิจ
• นวัตกรรมการบริการทางการเงินใกล้ชุมชน
• การพัฒนาต่อเนื่องแอปพลิเคชัน "ALL PharmaSee" สำหรับคนรักสุขภาพ
• การส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันและการบริหารจัดการธุรกิจ อาทิ การสร้างยอดขายการให้บริการดิจิทัลสู่แพลตฟอร์ม O2O • การอบรมให้ความรู้ หลักสูตร "เถ้าแก่ขายเป็น" และหลักสูตร "เสน่ห์ร้านสั่งตัด" เพื่อรองรับกลยุทธ์ O2O ของบริษัท

7. ภาครัฐ ครอบคลุมทั้งหน่วยงานระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น

รูปแบบการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ตัวอย่างความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวอย่างแนวทางการตอบสนองของบริษัท
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ผ่านการ
• สนับสนุนโครงการ/กิจกรรม ความร่วมมือและการช่วยเหลือต่างๆ กับหน่วยงานภาครัฐ
• การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในโครงการภาครัฐ ร่วมแสดงความคิดเห็น และสร้างสัมพันธภาพที่ดีอย่างเปิดเผย
• การติดต่อประสานงานขอรับบริการภาครัฐ และการรับการตรวจเยี่ยมกิจการ
• การมีส่วนร่วมในการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากขยะพลาสติกร่วมกับคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติผ่านโครงการ "ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน"
• การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียนปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดตามหลักสิทธิมนุษยชน • ศึกษา สร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียนปฏิบัติที่มีความจำเพาะกับพื้นที่หรือกฎหมายท้องถิ่น พร้อมทั้งนำมาประยุกต์ใช้ให้มีความสอดคล้องกับการประกอบธุรกิจ
• ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องตามหลักสิทธิมนุษยชน
• การดำเนินธุรกิจที่เป็นธรรมกับคู่ค้า • กำหนดนโยบายการทำรายการระหว่างกันและป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างชัดเจน
• เป็นตัวอย่างแก่ภาคธุรกิจในการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
• การพัฒนาร่วมกับชุมชนและสนับสนุนการศึกษาให้เด็กนักเรียน
• นำเสนอมุมมองผ่านสมาคม การรวมกลุ่มทางการค้าต่างๆ
• สนับสนุนการตรวจประเมินเบื้องต้นของภาครัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มการพัฒนาความยั่งยืน
• โครงการ "จิตสาธารณะ" ร่วมพัฒนาและสร้างสัมพันธ์กับชุมชน
• สนับสนุนการศึกษา สร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
• โครงการสร้างสัมพันธ์และบรรเทาสาธารณภัยให้กับชุมชน
• พัฒนา ส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อให้ผู้บริโภคและคนในสังคม มีสุขภาพ โภชนาการและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น • โครงการพัฒนาและคัดสรรสินค้าเพื่อสุขที่มีการเพิ่ม หรือลด หรือปราศจากสารอาหารตามที่กฎหมายหรือมาตรฐานที่ยอมรับ
• การแสดงฉลากคุณค่าทางโภชนาการ
• โครงการศูนย์สุขภาพดีชุมชน
• ส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรกร SMEs พร้อมทั้งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ลดความเหลื่อมล้ำให้กับชุมชนและสังคม • โครงการ 7-Eleven เคียงข้างเกษตรกรไทย
• โครงการส่งเสริมและสนับสนุน SMEs
• โครงการ Business Accelerator รุ่นที่ 3
• โครงการ Big Brother Season 7
• การจัดการบรรจุภัณฑ์พลาสติกให้สามารถหมุนเวียนเอากลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
• การผลิตที่เป็นนวัตกรรม ในการดำเนินธุรกิจตามนโยบายการผลิตที่ยั่งยืน สร้างการรับรู้เพื่อปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
• โครงการ "ลดและทดแทนพลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง
• โครงการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่นำเข้ามาใช้ซ้ำ
• โครงการบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล
• โครงการ "Eco-design"
• โปรแกรมการนำบรรจุภัณฑ์หลังการอุปโภค บริโภคกลับมาใช้ใหม่
• โครงการร้านกาแฟที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
• โครงการต้นกล้าไร้ถัง ขยายผลสู่โรงเรียนเครือข่ายชุมชน ผู้ประกอบการ

8. ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน

รูปแบบการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ตัวอย่างความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวอย่างแนวทางการตอบสนองของบริษัท
• บรรยายสรุปผลการดำเนินงานต่อนักวิเคราะห์ ทุกไตรมาส
• บรรยายสรุปผลการดำเนินงานต่อนักลงทุนต่างประเทศ ทุกไตรมาส
• บรรยายสรุปผลการดำเนินงานร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย "Set Opportunity Dat" ต่อนักลงทุนทั่วไปทุกไตรมาส
• รายงานคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการทุกไตรมาส
• ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
• แสดงงบการเงิน
• แบบ 56-1 One Report รายงานประจำปี
• รายงานการพัฒนาความยั่งยืน
• หนังสือชี้ชวน เอกสาร สื่อสารสนเทศ
• สื่อสารข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ โทรศัพท์ อีเมล โทรสาร และจดหมาย
• กิจกรรมโรดโชว์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
• การลงพื้นที่เยี่ยมชมร้านค้า โรงงาน และคลังสินค้าของบริษัท
• รับประเมินโดยหน่วยงานอิสระจากภาพนอกเพื่อแสดงว่าบริษัทเป็นหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพ มีคุณค่าและมีความยั่งยืนทั้งในระดับชาติและระดับโลก เช่น IOD, สถาบันส่งเสริมผู้ลงทุนไทย, SET, DJSI, FTSE Russell, MSCI เป็นต้น
• รับการประเมินอันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ของบริษัท โดย Credit Rating Agency
• ให้ข้อมูลต่อหน่วยงานด้านสถิติและเศรษฐกิจของรัฐ
• ผลการดำเนิงานและการเติบโตของธุรกิจมีเสถียรภาพ มั่นคง และได้รับการยอมรับจากสังคม • บริหารจัดการธุรกิจให้เติบโต ลดความเสี่ยงและเพิ่มความโปร่งใส
• มีความโปร่งใสในการดำเนินงาน การเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานของธุรกิจครบถ้วน เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถช่วยนักลงทุนในการตัดสินใจลงทุนได้ดี ทั้งข้อมูล Financial และ Non-Financial • รับฟังความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้นและนักลงทุน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาในการกำหนดกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินงานของบริษัท
• กำหนดนโยบายการทำรายการระหว่างกันและป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างชัดเจน
• การกำกับดูแลกิจการที่ดี และคำนึงถือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย และมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและผู้มีส่วนได้เสีย • กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด
• การให้ความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้น และรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
• ได้รับการประเมินการกำกับดูแลในระดับดีเลิศ โดย IOD และสถาบันส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
• ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกชั้นนำของประเทศและของโลก เช่น รายชื่อหุ้นยั่งยืน, DJSI, FTSE4Good Index, MSCI เป็นต้น
• ยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
• ปรับปรุงแก้ไขกฎบัตร นโยบายแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ความยั่งยืน สิ่งแวดล้อม และสังคมให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
• หลักทรัพย์ของบริษัทอยู่ในความต้องการของตลาด มีการซื้อขายในตลาดรอง อีกทั้งมูลค่าหลักทรัพย์ในตลาดรองสะท้อนถือราคายุติธรรมเป็นอย่างน้อย • จัดตั้งหน่วยงานลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่รับผิดชอบการให้ข้อมูลข่าวสารแก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์ทั้งไทยและต่างประเทศ มีการเขียนบทวิเคราะห์เพื่อให้หลักทรัพย์ของบริษัทอยู่ในความต้องการของตลาดเสมอ
• มีการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจ (ESG) • การกำหนดกรอบแนวทาง เป้าหมาย ตัววัดและโครงการกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน
• สื่อสารการดำเนินงานอย่างโปร่งใส • จัดประชุม "CP ALL : Analysts' Meeting" ผ่านระบบ VDO CONFERENCE เพื่อรายงานผลประกอบการของบริษัทและบริษัทในกลุ่มซีพี ออลล์ ให้กับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุน
• จัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และประกาศที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจำกัดจำนวนกรรมการ ผู้บริหารและผู้จัดประชุม ณ สถานที่ทำการถ่ายทอดสด

9. ผู้ให้สิทธิ์ใช้เครื่องหมายทางการค้า

รูปแบบการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ตัวอย่างความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวอย่างแนวทางการตอบสนองของบริษัท
• ประชุมหารือร่วมเมื่อได้รับการร้องขอ
• สิ่งพิมพ์ จดหมาย สื่อสารสนเทศ
• ปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
• สร้างความแข็งแกร่งของตราสินค้าผ่านสินค้าและบริการ รวมถึงการสร้างประสบการณ์ที่ดีในด้านต่างๆ ตามความคาดหวังหรือเหนือความคาดหวังของลูกค้า
• ความร่วมมือในการดำเนินการด้านความยั่งยืน
• การแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ทางธุรกิจ
• ยอดขาย ผลกำไร และการเติบโตของธุรกิจ
• ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาเบื้องต้นหน่วยงานต้นสังกัดรับผิดชอบดูแลบริหารจัดการให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โดยมีฝ่ายกฎหมายกำกับดูแล
• จ่ายชำระค่าสิทธิตรงตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา
• แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีระหว่างผู้รับสิทธิ์ทางการค้าและเจ้าของสิทธิ์ทางการค้าในการประชุมต่างๆ ที่จัดขึ้นหรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
• สร้างภาพลักษณ์ รักษาชื่อเสียงทางเครื่องหมายการค้าให้ดีอย่างต่อเนื่อง
• สร้างสัมพันธ์ทางธุรกิจอันดี สนับสนุนกิจกรรมและการให้ความช่วยเหลือต่างๆ ผ่านโครงการความร่วมมือด้าน ESG

เว็บไซต์ cpall.co.th มีการเก็บคุกกี้ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้า นโยบายการใช้คุกกี้

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้ในส่วนวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า