การจัดการความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

  >  การจัดการความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) วิเคราะห์และจัดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรทั้งหมด เพื่อเพิ่มความสามารถในการสานสัมพันธ์และการตอลสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ดียิ่งขึ้น บริษัทจำแนกและแบ่งกลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพิ่มขึ้นจาก 8 กลุ่ม เป็น 10 กลุ่ม โดยมีการทำความเข้าใจถึงความต้องการหรือความคาดหวังของแต่ละกลุ่ม เพื่อตอบสนองในองค์กรเกี่ยวกับการสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีกระบวนการตรวจสอบทุกข้อร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น เพื่อผลักดันบริษัทให้ไปสู่จุดมุ่งหมายการขยายขอบเขตกระบวนการสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครบทุกบริษัทย่อย

บริษัทได้สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder engagement) ผ่านช่องทางต่างๆ ที่เหมาะสม เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถวางแผนในการตอบสนองประเด็กดังกล่าวและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง อนึ่งความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้ถูกวิเคราะห์และนำมาประกอบการพิจารณาประเด็กสำคัญในการจัดทำรายงานความยั่งยืนปี 2560