การจัดการความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

  >  การจัดการความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เปิดใจรับความแตกต่าง สร้างสัมพันธ์ สานประโยชน์สุข

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ปี 2562


ความท้าทาย


บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกกลุ่มว่ามีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร โดยให้ความสำคัญผ่านการสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและมุ่งสร้างประสบการณ์ที่ดีในการบริการ พร้อมทั้งสร้างคุณค่าและส่งมอบผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างครอบคลุม ดังนั้น การสร้างการมีส่วนร่วมและการสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจึงต้องอาศัยกระบวนการสร้างการมี ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีประสิทธิภาพ และสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียได้อย่างครบถ้วน เพื่อสร้างการยอมรับและนำไปสู่แนวทางในการขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน

แนวทางการดำเนินงาน


บริษัทมุ่งส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานในองค์กรสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ผ่านช่องทางการสื่อสารและการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่มีความเหมาะสมกับผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 11 กลุ่ม ได้แก่ พนักงาน สโตร์พาร์ทเนอร์ ลูกค้า คู่ค้าและผู้จัดหา ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม ภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชนและผู้นำทางความคิด สื่อมวลชนและบล็อกเกอร์ เจ้าหนี้ และเจ้าของสถานที่ให้เช่า เพื่อรับทราบมุมมอง ความคาดหวัง และข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานขององค์กร รวมไปถึงโอกาสในการสื่อสารแนวทางการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กรต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกกลุ่ม โดยมีกระบวนการสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้

โครงการที่สำคัญ ปี 2562


โครงการ  สร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

วัตถุประสงค์  เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทมีการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และมีช่องทางการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แต่ละกลุ่มแตกต่างกันไปตามลักษณะความสัมพันธ์ เช่นเดียวกับการตอบสนองความคาดหวังและข้อกังวลที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีต่อบริษัทที่แตกต่างกันไปตามตารางที่นำเสนอดังนี้

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม —> รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2562