การจัดการความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

  >  การจัดการความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เปิดใจรับความแตกต่าง สร้างสัมพันธ์  สานประโยชน์สุข

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”)  ตระหนักถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในปัจจุบันที่มีอิทธิพลมากขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจ จึงให้ความสำคัญในการสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างครอบคลุม  ด้วยเหตุผลที่บริษัทมีร้านเซเว่นอีเลฟเว่นกระจายทั่วทุกภูมิภาคของ   ประเทศไทย  จึงทำให้การสร้างการมีส่วนร่วมมีขอบเขตกว้างขวาง ครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะต้องคำนึงถึงการสร้างและส่งมอบคุณค่าของสินค้าและบริการที่สอดคล้องกับกฎระเบียบและตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่แตกต่างหลากหลาย  รวมถึงการรับมือต่อความท้าทายที่มีความซับซ้อน การเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ในการประกอบธุรกิจสมัยใหม่ ล้วนต้องอาศัยกระบวนการสานสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัท ได้ทำการทบทวน วิเคราะห์  จัดลำดับความสำคัญ และจัดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยพิจารณาจากระดับการมีอิทธิพลต่อการดำเนินงานของบริษัท และระดับการพึ่งพาการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2561  บริษัทมีการปรับปรุงการแบ่งกลุ่มของผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น 11 กลุ่ม โดยเพิ่มเจ้าของสถานที่ให้เช่า (Landlord / Land Owner)  ซึ่งจัดว่าเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญเกี่ยวกับทำเลที่ตั้งของร้านสาขา   

บริษัทมีกระบวนการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และมีช่องทางการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มแตกต่างกันไปตามลักษณะความสัมพันธ์ เช่นเดียวกับการตอบสนองความคาดหวังและข้อกังวลที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีต่อบริษัทที่แตกต่างกันไปตามตารางที่นำเสนอดังนี้