การจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

  >  การจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นวาระสำคัญระดับโลก และมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในอนาคต บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ เพื่อช่วยลดปัญหาและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

  • ส่งเสริมและผลักดันหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงาน และการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจต่างๆ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมหรือมาตรการใหม่ๆ เพื่อลดการใช้พลังงานโดยรวม
  • เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาด และส่งเสริมกิจกรรมคาร์บอนต่ำในโอกาสที่ทำได้
  • กำหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระยะยาว พร้อมทั้งประสานความร่วมมือกับคู่ค้าหลัก ผู้ให้บริการ ผู้รับเหมา และพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่อุปทาน
  • ปรับปรุงกระบวนการจัดการขยะโดยนำหลัก 3 R คือ 1) R-Reduce ลดการใช้และการบริโภคทรัพยากรที่ไม่จำเป็น 2) R-Reuse ใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด โดยการนำกลับมาใช้ซ้ำ และ 3) R-Recycle เลือกใช้ทรัพยากรที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อลดปริมาณขยะ และลดการปลดปล่อยของเสียสู่สภาพแวดล้อม
  • ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรผลิตภัณฑ์และบริการที่สำคัญ
  • ส่งเสริมการสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้แก่พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ ด้วยการจัดฝึกอบรม การแบ่งปันความรู้ หรือการจัดกิจกรรมรณรงค์
  • เตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
  • เปิดเผยผลการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านรายงานความยั่งยืน เพื่อรายงานสถานะความคืบหน้าของการดำเนินงานปัจจุบันเทียบกับเป้าหมายที่กำหนด ให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบ
  • ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ องค์กรไม่แสวงผลกำไร (NGOs) สถาบันการศึกษา ชุมชน และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในระดับประเทศหรือระดับโลก

เป้าหมาย ปี 2563 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ต่อหน่วยการผลิตให้ได้ 10% เทียบกับปีฐาน 2558

การดำเนินการภายใต้นโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าว ก่อให้เกิดการริเริ่มด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายรวมถึงการขยายผลการดำเนินงานทางด้านสิ่งแวดล้อมที่โดดเด่น โดยการมีส่วนร่วมของพนักงาน บริษัทย่อย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่บริษัทให้ความสำคัญเพื่อส่งมอบความสุข ความยั่งยืนในการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในวงกว้าง ตัวอย่างการจัดการสิ่งแวดล้อมที่บริษัทได้ดำเนินการในปี 2560 ได้แก่ การรณรงค์และสร้างจิตสำนึกในการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน การจัดการของเสียและการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการขาดแคลนทรัพยากรน้ำและแผนลดการใช้น้ำต่อหน่วยการผลิต การเปิดเผยข้อมูลประสิทธิภาพการดำเนินงานทางด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการวางแผนนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System: EMS) มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจมีคณะกรรมการและกลุ่มงานย่อยเฉพาะด้านในการควบคุมดูแลเช่น คณะกรรมการและคณะทำงานดำเนินการประกันคุณภาพน้ำคณะกรรมการและคณะทำงานคัดเลือกอุปกรณ์สำหรับใช้ในร้านสาขา (Equipment Committee) เป็นต้น

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ปริมาณการใช้พลังงาน
ปริมาณการใช้น้ำและการปล่อยน้ำเสีย
ของเสียและวิธีการกำจัด