การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

  >  การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ปี 2562


ความท้าทาย


บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”)  ตระหนักถึงความสำคัญของสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่โลกกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน โดยกิจกรรมของมนุษย์เป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลให้สภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ที่ได้รับการรับรองจาก 193 ประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ เป้าหมายที่ 13 และสอดคล้องกับเป้าหมายความตกลงปารีส (Paris Agreement) เรื่องการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บริษัทเล็งเห็นถึงโอกาสการมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงปัญหาสำคัญของโลก จึงมีความมุ่งมั่นร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมลดก๊าซเรือนกระจกควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ

แนวทางการดำเนินงาน


บริษัทกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศควบคู่กับการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ ผ่านมาตรการต่าง ๆ ในการเพิ่มประสิทธิภาพและการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานหมุนเวียน การจัดการบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่สอดคล้องกับแผนการจัดการด้านขยะพลาสติกจากภาครัฐ การให้การสนับสนุนและความร่วมมือกับภาคส่วนอื่น ๆ เพื่อลดผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจ และส่งเสริมแนวคิดพร้อมกับสร้างจิตสำนึกในการตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บริษัทยังมีการสื่อสารผลการดำเนินงานต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อแสดงถึงความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ผ่านโครงการการเปิดเผยข้อมูลคาร์บอน (Carbon Disclosures Project: CDP) และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SD Report) รวมถึงการรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติตามข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UNGC) อย่างต่อเนื่อง

กรอบการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โครงการที่สำคัญ ปี 2562


โครงการประเมินความเสี่ยงและโอกาสด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

วัตถุประสงค์ ประเมินความเสี่ยงและโอกาสด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

บริษัทดำเนินการประเมินความเสี่ยงและโอกาสด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านการประเมิน ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ทั้งแบบ bottom-up โดยแต่ละหน่วยธุรกิจระบุปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ผ่าน Risk Champion และแบบ top-down การประเมินผ่านคณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร ครอบคลุมทั้งความเสี่ยงในปัจจุบันและที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) ตามกรอบการรายงานความเสี่ยงของคุณทำงานเปิดเผยข้อมูลการเงินที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ (Task Force on Climate-related Financial Disclosures :TCFD) โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ และได้ผลการประเมินเบื้องต้น ดังนี้

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปี 2020 – 2030

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) ได้ดำเนินการในการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลการปล่อยก๊าชเรือนกระจกตามมาตรฐานการรายงานสากล (Global Reporting Initiative: GRI) ใช้แนวทางการคำนวณและแสดงผลในหน่วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าตามแนวทางของ Greenhouse Gas Protocol, Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC และ United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC จัดเก็บข้อมูลตั้งแต่ปี 2015-2019 ครอบคลุมขอบเขตการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน (Scope 2) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมคลิก

โครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำ (Low Carbon City)

วัตถุประสงค์ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสร้างเมืองให้มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

บริษัท พร้อมด้วยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย (UNDP Thailand) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง เพื่อประสานความร่วมมือและเดินหน้าตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานผ่านระบบการจัดการอย่างยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก และส่งเสริมการพัฒนาเมืองด้านสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน สังคม

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

ดำเนินโครงการนำร่องใน 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดภูเก็ต และเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการ “ลดวันละถุง คุณทำได้

วัตถุประสงค์ เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก พร้อมสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งดำเนินงานตามนโยบายรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกให้แก่ เยาวชน ชุมชน พนักงาน และลูกค้า ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดการใช้ถุงพลาสติก เพื่อสร้างวัฒนธรรมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคในการปฏิเสธถุงพลาสติก การปฏิเสธการรับถุงพลาสติกในทุก ๆ  1 ใบ มีมูลค่าเท่ากับ 0.2 บาท ช่วยส่งต่อโอกาสให้กับ 77 โรงพยาบาลชุมชน เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ โดยโครงการมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อภาพยนตร์โฆษณา ภายใต้แนวคิด “สัญญาที่ดีที่สุด คือสัญญาที่ทำได้จริง” ซึ่งได้รับการถ่ายทอดโดย คุณตูน อทิวราห์ (Bodyslam) และ BNK 48

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

  • ลดการใช้ถุงพลาสติกสะสมได้ทั้งสิ้น 1,152 ล้านใบ  และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 23,476 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
  • ส่งมอบโอกาสให้กับโรงพยาบาลศิริราชและ 77 โรงพยาบาลชุมชน เป็นจำนวน 134 ล้านบาท

ขานรับนโยบายรัฐ ขับเคลื่อนการงดใช้ถุงพลาสติก “รวมพลังคนไทย เลิกใช้ถุงพลาสติก” เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เชิญชวนลูกค้านำถุงผ้ามาใช้แทนถุงพลาสติกหรือวัสดุทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

ข้อมูลอื่น ๆ


ผลการดำเนินงานด้านการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ —> รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2562