แนวทางการจัดการสินค้าที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม

ปัจจุบันผู้บริโภคยังมีข้อกังวลต่อสินค้าดัดแปลงพันธุกรรม (Genetically Modified Organisms : GMOs) บริษัทจึงมุ่งมั่นคัดสรรวัตถุดิบจากแหล่งที่มาที่มีความรับผิดชอบครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยกำหนดนโยบายการบริหารจัดการสินค้า GMOs ที่ชัดเจน และสอดคล้องกับข้อปฏิบัติทางกฎหมายและข้อระเบียบบังคับด้านสินค้า GMOs ที่ประกาศใช้ของประเทศ รวมถึงส่งเสริมคู่ค้าในการคัดสรรสินค้า ผ่านการตอบแบบสอบถามและให้มีหลักฐานรับรองสำหรับสินค้า GMOs กลุ่มเสี่ยงที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ บริษัทสนับสนุนการแสดงข้อมูลฉลากจะปลอดภัย และได้รับการรับรองการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง