แนวทางการจัดการสินค้าที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม

เนื่องจากบริษัทมีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหาร จึงได้สรรหา คัดเลือก และพัฒนาสินค้าที่สร้างเสริมคุณค่าที่ดีให้กับผู้บริโภคผ่านการควบคุมการผลิตจากแหล่งกำเนิดจนถึงมือผู้บริโภคภายใต้มาตรฐานที่มีความเชื่อมั่นในระดับสากล บริษัทใส่ใจคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพจากแหล่งที่มาที่มีความรับผิดชอบที่มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและได้รับการรับรองตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามเพื่อตอบสนองต่อข้อห่วงกังวลของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าดัดแปลงพันธุกรรม (Genetically Modified Organisms : GMOs) บริษัทได้กำหนดนโยบายที่ชัดเจนสอดคล้องกับข้อปฏิบัติทางกฎหมาย และ
ข้อระเบียบบังคับเรื่อง GMOs ของประเทศที่บริษัทมีการดำเนินธุรกิจหรือลงทุนอย่างเคร่งครัด ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงคู่ค้าซึ่งจำเป็นต้องมีการตอบแบบสอบถาม และมีหลักฐานรับรองในบางกรณีเช่น สินค้าปลอดวัตถุดิบ GMOs ตามกลุ่มเสี่ยงที่กฎหมายกำหนดนอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้มีการแสดงข้อมูลฉลากผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ GMOs ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถส่งมอบสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและสามารถตรวจสอบได้ให้กับผู้บริโภค

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง