แนวทางการจัดการสินค้าที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม

  >  แนวทางการจัดการสินค้าที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (ระหนักถึงความสำคัญของ “เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)” ว่ามีบทบาทสำคัญต่อมนุษย์ชาติ โดยสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านต่างๆ เช่น ด้านการเกษตร ด้านอาหาร รวมถึงด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งของการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารด้วยความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ต้านทานศัตรูพืชและโรคต่างๆ รวมทั้งทนต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความต้องการของผู้บริโภคในเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร บริษัทจึงมุ่งมั่น สรรหา คัดเลือกและพัฒนาสินค้านวัตกรรมที่สร้างเสริมคุณค่าที่ดีให้กับทุกช่วงชีวิต ตลอดจนคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพจากแหล่งที่มาที่จัดการด้วยความรับผิดชอบ ควบคุมคุณภาพตลอดกระบวนการตั้งแต่วัตถุดิบต้นทางไปจนถึงผลิตภัณฑ์ปลายทางด้วยมาตรฐานสากล ตลอดจนพิจารณาการใช้วัตถุดิบจากเทคโนโลยีชีวภาพเป็นทางเลือกทั้งนี้ บนพื้นฐานการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการประเมินความปลอดภัยต่อผู้บริโภคโดยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อการบริโภคและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ไปยังลูกค้าและผู้บริโภค บริษัทจึงมีนโยบายชัดเจนในการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับในเรื่อง GMOs ของประเทศที่บริษัทมีการดำเนินธุรกิจหรือการลงทุนอย่างเคร่งครัด รวมถึงข้อกำหนดของลูกค้าซึ่งไม่ขัดต่อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับในเรื่อง GMOs