แนวทางการจัดการสินค้าที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม

  >  แนวทางการจัดการสินค้าที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม

จากข้อกังวลของผู้บริโภคเรื่องสินค้าที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม และบริษัทต้องการส่งเสริมคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร บริษัทจึงมุ่งมั่น สรรหา คัดเลือกและพัฒนาสินค้านวัตกรรมที่สร้างเสริมคุณค่าที่ดีให้กับทุกช่วงชีวิต ตลอดจนคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพจากแหล่งที่มาที่จัดการด้วยความรับผิดชอบ ควบคุมคุณภาพตลอดกระบวนการตั้งแต่วัตถุดิบต้นทางไปจนถึงผลิตภัณฑ์ปลายทางด้วยมาตรฐานสากล ตลอดจนพิจารณาการใช้วัตถุดิบจากเทคโนโลยีชีวภาพเป็นทางเลือกทั้งนี้ บนพื้นฐานการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการประเมินความปลอดภัยต่อผู้บริโภคโดยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

บริษัทจึงมีนโยบายชัดเจนในการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับในเรื่อง GMOs ของประเทศที่บริษัทมีการดำเนินธุรกิจหรือการลงทุนอย่างเคร่งครัด รวมถึงข้อกำหนดของลูกค้าซึ่งไม่ขัดต่อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับในเรื่อง GMOs โดยให้คู่ค้าตอบแบบสอบถามการจัดหาวัตถุดิบที่มี GMOs และแนบหลักฐานใบรับรองมาแสดงร่วมในกรณีที่กล่าวอ้างว่าสินค้าของคู่ค้าปลอดวัตถุดิบที่มี GMOs ตามกลุ่มเสี่ยงตามกฎหมาย เพื่อให้บริษัทสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อการบริโภคและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ไปยังลูกค้าและผู้บริโภค

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง