การจัดการของเสียอย่างยั่งยืน


การจัดการสูญเสียอาหารและขยะอาหารที่ยั่งยืน

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เป้าหมายที่ 12: แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน เพื่อรับรองแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน รวมถึงการส่งเสริมให้มีการรีไซเคิลและลดขยะมูลฝอยในอุตสาหกรรม ธุรกิจ และผู้บริโภค เป็นสิ่งสำคัญเท่าเทียมกับการสนับสนุนประเทศกำลังพัฒนาเพื่อก้าวเข้าสู่แผนการบริโภคที่ยั่งยืนภายในปี 2573 บริษัทได้ประกาศ นโยบายการจัดการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร ตอบสนองนโยบายความยั่งยืนบริษัทในการมุ่งสู่การเป็น Zero waste to landfill .ในปี 2030 อีกทั้งได้กำหนดเป้าหมายการควบคุมปริมาณขยะอาหารของปี 2020 อยู่ที่ 58,000 ตัน/ปี โดยใรปี 2020 บริษัทสามารถควบคุมและจัดการขยะอาหารได้ต่ำกว่ากว่าหมายถึง 1,607.3 ตัน และสามารถนำกลับและใช้ประโยชน์จากขยะอาหารได้. 18,047.33 ตัน ทำให้ในปี 2020 มีการปริมาณสูญเสียอาหารและขยะอาหารที่ 38,345.39 ตัน หรือคิดเป็น food loss and waste intensity อยู่ 0.2174 เปรียบเทียบกับยอดการขายสินค้าอาหาร (food sales) โดยบริษัทได้กำหนดกรอบกลยุทธ์เพื่อบริหารจัดการประเด็นสำคัญนี้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ การวิเคราะห์ข้อมูลสัดส่วนและองค์ประกอบ และการลด ควบคุม และนำขยะอาหารไปใช้ประโยช

 • การวิเคราะห์ข้อมูลสัดส่วนและองค์ประกอบ พบว่าสามารถแบ่งขยะอาหารออกเป็น 7 กลุ่มได้แก่
  กลุ่มพืช ผัก และผลไม้ กลุ่มเนื้อสัตว์และอาหารทะเล กลุ่มผลิตภัณฑ์จากนม กลุ่มอาหารพร้อมรับทาน กลุ่มเครื่องดื่ม กลุ่มอาหารสำเร็จรูป และกลุ่มเบเกอรี่ โดยพบว่าในปี 2020 กลุ่มอาหารพร้อมรับประทานมีปริมาณสูงที่สุด 22,106 ตัน หรือ 39% ของปริมาณขยะอาหารปี 2020 และสัดส่วนของขยะอาหารแต่ละกลุ่มแสดงดังแผนภูมิวงกลม บริษํทได้ศึกษาถึงแนวทางการลด ควบคุม และการนำไปใช้ประโยชน์ของขยะอาหารอย่างเหมาะสมกับสัดส่วน ความสอดคล้องกับบริทบทางสังคม และเทคโนโลยี

 • การลด ควบคุม และนำขยะอาหารไปใช้ประโยชน์ ภายใต้การดำเนินการด้านความยั่งยืน มุ่งลด ควบคุม และใช้ประโยชน์จากขยะอาหาร บริษัทได้ดำเนินการโครงการเพื่อร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านโครงการและกิจกรรมที่หลากหลาย และการปรับเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจ เช่น
  • ดำเนินการศึกษาพัฒนา นำเทคโนโลยีมาใช้กับการสั่งสินค้าในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น โดยสำนักปฏิบัติการสำนักพัฒนาธุรกิจร่วมกับสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนากระบวนการสั่งสินค้าโดยใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการคำนวณคำแนะนำยอดสั่งสินค้าให้กับพนักงานในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นโดยใช้ข้อมูลในการประมวลผลที่สำคัญเช่นยอดขายในอดีตลำดับสินค้าขายดีสินค้าคงเหลือเป็นต้นซึ่งพนักงานร้านเซเว่นอีเลฟเว่นสามารถตรวจสอบยอดและแก้ไขยอดสั่งสินค้าได้ตามสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นสินค้าใหม่สินค้าโปรโมชั่นและสินค้าสำหรับเหตุการณ์พิเศษโดยแบ่งตามอายุสินค้า ได้แก่ สินค้าอายุยาว (Suggest Order) สินค้าอายุสั้น (OA / GOT) ซึ่งปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีดังกล่าวไปใช้ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาทั่วประเทศนอกเหนือจากนี้ยังมีการศึกษาในการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาช่วยในการจัดการสินค้าแบบรายสาขาวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อยอดขายและยอดสั่งสินค้าเช่นพฤติกรรมของลูกค้าในแต่ละสาขาสภาพอากาศของร้านโปรโมชั่นเหตุการณ์พิเศษ เป็นต้น

  • ดำเนินโครงการ Food Waste Management บนพื้นที่เกาะสมุย ต่อเนี่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งในปี 2020 บริษัทได้ร่วมมือกับภาคประชาสังคม ทำให้สามารถนำขยะอาหารไปใช้ประโยชน์ได้ 20 ตัน

  • ดำเนินการปรับปรุงบรรจุภัทฑ์เพื่อยืดอายุสินค้า โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวใช้การพัฒนา

  • ดำเนินการติดตามสัดส่วนของอาหารและวัตถุดิบที่สูญเสียระหว่างกระบวนการผลิต และปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิ

ตารางแสดงปริมาณการนำขยะอาหารไปใช้ประโยชน์

นำขยะอาหารไปใช้ประโยชน์ตัน
รีไซเคิลเพื่อผลิตพลังงาน557.7
รีไซเคิลเพื่อเพิ่มคุณภาพดินและทำอาหารสัตว์17,476.2
บริจาคอาหารส่วนเกินให้หน่วยงาน Food Rescue13.45
รวม18,047.33

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับการสั่งสินค้าของพนักงานมีความแม่นยำมากขึ้นลดการสูญเสียโอกาสในการขายสินค้าลดเวลาของร้านในการสั่งสินค้าทั้งกลุ่มอายุยาวและกลุ่มอายุสั้นส่งผลให้พนักงานมีเวลาในการให้บริการลูกค้ามากขึ้นสามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้มากขึ้นสินค้ามีเพียงพอต่อการขายในปริมาณที่เหมาะสมลดปริมาณความสูญเสียจากสินค้าตัดจ่ายลดปริมาณขยะอาหารจากสินค้าตัดจ่าย

ข้อมูลอื่น ๆ


นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง