การจัดการของเสียอย่างยั่งยืน

การจัดการขยะอย่างยั่งยืน

ผลการดำเนินงานที่สำคัญปี 2565


ปริมาณของเสียทั้งหมดที่นำกลับมาใช้ประโยชน์จากปริมาณของเสียทั้งหมด

ร้อยละ  73.76

ปริมาณอาหารส่วนเกินหรือเหลือทิ้งทั้งหมดที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจนำไปใช้ประโยชน์ในวัตถุประสงค์อื่น

ร้อยละ  25.25  (16,260.86 ตัน)

การดำเนินงานที่สำคัญปี 2565


7293.17  ตัน

โครงการลดการตัดจ่ายสินค้าอาหารแบบบูรณาการ ลดปริมาณอาหารตัดจ่าย

281.38  ตัน  ให้กับ  244  ชุมชน

โครงการบริจาคอาหารส่วนเกินผ่านมูลนิธิ ส่งมอบอาหาร

9848.36  ตันต่อปี

โครงการเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต ลดปริมาณการสูญเสียอาหารในกระบวนการผลิต

503  ตัน

โครงการต้นกล้าไร้ถังขยายผล

ผู้มีส่วนได้เสียหลักที่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ


การจัดหาวัตถุดิบ สรรหาสินค้าและบริการ
การผลิต วิจัยและพัฒนาสินค้า

คู่ค้า ผู้ส่งมอบสินค้าหรือบริการ

การจัดส่งและกระจายสินค้า
การตลาดและการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ
การรับผิดชอบต่อลูกค้าและบริการหลังการขาย

สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน


SDG 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย

3.9 ลดจำนวนการตายและการป่วยจากสารเคมีอันตราย และจากการปนเปื้อนและมลพิษทางอากาศ น้ำ และดิน ให้ลดลงอย่างมาก

SDG 6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคน และมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน

6.3 ยกระดับคุณภาพน้ำโดยลดมลพิษ ขจัดการทิ้งขยะและลดการปล่อยสารเคมีและวัสดุอันตราย

SDG 11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน

11.6 ลดผลกระทบทางลบของเมืองต่อสิ่งแวดล้อมต่อหัวประชากร โดยรวมถึงการให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อคุณภาพอากาศและการจัดการของเสียของเทศบาลและอื่นๆ

SDG 12 สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน

12.3 ลดขยะเศษอาหารในระดับค้าปลีกและผู้บริโภค และลดการสูญเสียอาหารจากกระบวนการผลิตและห่วงโซ่อุปทาน
12.4 การจัดการสารเคมีและของเสียทุกชนิดตลอดวงจรชีวิตของสิ่งเหล่านั้นด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่ตกลงกันแล้ว และลดการปลดปล่อยสิ่งเหล่านั้นออกสู่อากาศ น้ำ และดิน อย่างมีนัยสำคัญ เพื่อจะลดผลกระทบทางลบต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
125 ลดการผลิตของเสียโดยการป้องกัน การลด การแปรรูปเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ และการนำมาใช้ซ้ำ

ผลการดำเนินงานเทียบเป้าหมาย


เป้าหมายปี 2573

ร้อยละ  100

ลดปริมาณอาหารส่วนเกินหรืออาหารเหลือที่ต้องนำไปทิ้งและลดปริมาณขยะที่เกิดจากการดำเนินงานของบริษัทที่ต้องนำไปสู่การฝังกลบ

ความก้าวหน้าเทียบกับเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว

ร้อยละ  100

ลดปริมาณอาหารส่วนเกินหรืออาหารเหลือที่ต้องนำไปทิ้งและลดปริมาณขยะที่เกิดจากการดำเนินงานของบริษัทที่ต้องนำไปสู่การฝังกลบ

สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2565

ปริมาณของเสียทั้งหมด

หมายเหตุ : รวมปริมาณของเสียอันตรายและของเสียไม่อันตราย

ปริมาณของเสียทั้งหมดต่อรายได้

หมายเหตุ : รวมปริมาณของเสียอันตรายและของเสียไม่อันตราย

ปริาณของเสียที่นำไปใช้ประโยชน์

หมายเหตุ : รวมปริมาณของเสียอันตรายและของเสียไม่อันตราย

ปริมาณของเสียที่นำไปกำจัด ด้วยวิธีฝังกลบ

หมายเหตุ : รวมปริมาณของเสียอันตรายและของเสียไม่อันตราย

ปริมาณสูญเสียอาหาร (Food Loss) และขยะอาหาร (Food Waste) ทั้งหมด

หมายเหตุ : รวมปริมาณของเสียอันตรายและของเสียไม่อันตราย

ปริมาณสูญเสียอาหารและขยะอาหารทั้งหมด จำแนกตามกิจกรรมธุรกิจหรือวงจรชีวิต

ความเข้มข้นของการสูญเสียอาหารและขยะอาหารทั้งหมดเปรียบเทียบกับยอดขายสินค้ากลุ่มอาหาร

สัดส่วนของการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร จำแนกตามหมวดอาหาร

ปริมาณขยะอาหารที่นำกลับไปใช้ประโยชน์

หมายเหตุ : รวมปริมาณของเสียอันตรายและของเสียไม่อันตราย

ปริมาณขยะอาหารที่นำกลับไปใช้ประโยชน์ จำแนกตามวิธีกำจัด

ประเภทโครงการ ชื่อโครงการ
  โครงการวัดปริมาณสูญเสียอาหาร ขยะอาหาร และของเสีย
 • โครงการยกระดับการจัดการฐานข้อมูลอ้างอิงตามาตรฐานสากล
  โครงการลดปริมาณการสูญเสียอาหาร ขยะอาหาร และของเสีย
 • โครงการลดการตัดจ่ายสินค้าอาหารแบบบูรณาการ OA Ordering
 • โครงการเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต
 • โครงการบริจาคอาหารส่วนเกินผ่านมูลนิธิ ชุมชน (วัด) กรมอุทยาน
 • โครงการกินได้ไม่ทิ้งกัน
  โครงการลดปริมาณการสูญเสียอาหาร ขยะอาหาร ของเสีย กลับมาใช้ใหม่
 • โครงการเปลี่ยนขยะ เป็นประโยชน์
 • โครงการ ZERO Waste to Landfill
 • โครงการบริหารจัดการขยะและวัตถุดิบเหลือใช้

ความเสี่ยงและโอกาส


องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations: FAO) และโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme: UNEP) พบว่าราวร้อยละ 31 ของอาหารที่ผลิตได้ทั้งหมดทั่วโลกกลายเป็นขยะอาหารหรือคิดเป็นน้ำหนักราว 1 พันล้านตัน โดยแบ่งเป็นอาหารที่เกิดขึ้นในกระบวนการเก็บเกี่ยวร้อยละ 14 โดยสามารถคิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจได้ราว 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และขยะอาหารที่เกิดขั้นในกระบวนการค้าปลีกและการบริโภคอีกราวร้อยละ 17 นอกจากนี้ ขยะอาหารดังกล่าว มีสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกราวร้อยละ 8-10 ของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลก โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สูง จึงทำให้ขยะอาหารเป็นส่วนสำคัญที่ก่อให้เกิดการปล่อยปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่สูง และส่งผลกระทบเชิงลบต่อระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนการเกษตรและการปศุสัตว์ กระบวนการบริหารจัดการขยะอาหารที่ไม่มีประสิทธิภาพ ยังส่งผลให้เกิดมลพิษทางน้ำและอากาศ อาทิ น้ำชะมูลฝอย (Leachate) ก๊าซไข่เน่า และก๊าซมีเทน รวมถึงยังอาจส่งผลต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของชุมชนได้อีกด้วย

ดังนั้น การดำเนินธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งในรูปแบบร้านค้าปลีกและส่ง จึงเป็นภาคส่วนสำคัญในการช่วยลดปัญหาขยะอาหารที่เกิดขึ้นจากการผลิตอาหารที่มากเกินความจำเป็น รวมถึงการสูญเสียอาหารในขั้นตอนการขนส่ง การจัดจำหน่าย และการจัดเก็บอาหาร ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาขยะอาหารที่ทำงานระบบนิเวศโดยรอบโรงงาน หรือรอบร้านสะดวกซื้อต่างๆ อันนำไปสู่สุขภาพที่ดีของชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงด้วย อย่างไรก็ตามของเสียจากการดำเนินธุรกิจเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ถ้าหากอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ มีการบริหารจัดการที่เหมาะสม สามารถนำของเสียมาใช้เป็นวัตถุดิบทางเลือกอื่นๆ เพื่อสร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจ ทดแทนทรัพยากรได้ จะเป็นแนวทางการแก้ปัญหาขยะอาหารได้อย่างยั่งยืน

แนวทางการดำเนินงาน


บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ("บริษัท") ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการของเสียและขยะอาหารอย่างยั่งยืน บริษัทได้กำหนดนโยบายการจัดการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร โดยมีเป้าหมายลดการจัดการของเสียด้วยวิธีฝังกลบให้เป็นศูนย์ (Zero Waste to Landfill) ภายในปี 2573 อีกทั้งบริษัทมุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนภาคสังคม ผ่านการดำเนินงานขององค์กรและร่วมบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติเป้าหมายที่ 12 ว่าด้วยการบริโภคและผลิตอย่างมีความรับผิดชอบ โดยบริษํทดำเนินการบริหารจัดการขยะอย่างครอบคลุม จัดทำฐานข้อมูลและจำแนกตามกิจกรรมทางธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ทั้งขั้นตอนการผลิต การขนส่งกระจายสินค้า การจัดจำหน่าย ตลอดจนถึงมือผู้บริโภคเพื่อรวบรวมข้อมูลของเสียและขยะอาหาร (Food Waste) ผ่านการดำเนินงานที่เข้มงวด และปริมาณขยะที่เกิดขึ้นได้ทั้งภายในและภายนอก รวมถึงสามารถวิเคราะห์สัดส่วน องค์กระกอบ และประเภทของเสียและขยะอาหาร อันนำไปสู่การกำหนดกลยุทธ์และมาตรการลดการสูญเสียตลอดห่วงโซ่อุปทานอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ บริษัทได้ร่วมือกับคู่ค้าจัดการประเด็นของเสียและขยะอาหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงด้านมลพิษทางอากาศและมลพิษทางน้ำที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของชุมชนใกล้เคียง ทั้งนี้ บริษัทมีการดำเนินการจัดการครอบคลุมขยะทุกประเภท อาทิ อาหารส่วนเกิน (Food Surplus) อาหารสูญเสีย (Food Loss) ขยะอาหาร (Food Waste) และของเสียประเภทอื่นๆ โดยนำแนวทางขององค์การอาหารและเกษตรมาประยุกต์ใช้ โดยมีหลักการ "1P3Rs" คือ 1) การป้องกัน (Prevention) 2) การลดใช้ (Reducation) 3) การนำมาผลิตเพื่อใช้ซ้ำ (Reuse) และ 4) การนำมาใช้ใหม่ (Recycling) ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเสีย เพื่อลดความเสี่ยงการใช้ทรัพยากรเกินจำเป็นในกระบวนการผลิต รวมถึงช่วยลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม และลดค่าการจัดการของเสียอีกด้วย

วัตถุดิบ

การแปรรูปและผลิตภัณฑ์

การขนส่งและกระจาย

ขายส่งและขายปลีก

ลูกค้าและผู้บริโภค

ลดการสูญเสียอาหาร (Food Loss) และการจัดการขยะอาหาร (Food Waste)

บริษัทนำแนวทางการบริหารจัดการอาหารเพื่อลดปริมาณขยะอาหารขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (The Food an Agriculture Organization of United Nation: FAO) ร่วมกับ โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme: UNEP) มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ผ่านการดำเนินโครงการต่างๆ ในปี 2565 ดังนี้

มาตรการป้องกัน (Prevention) ไม่ให้เกิดขยะอาหาร และของเสียตั้งแต่ต้นทาง

โครงการลดการตัดจ่ายสินค้าอาหารแบบบูรณาการ (OA: Ordering & Assortment)

บริษัทใช้อุปกรณ์หน้าจอสำหรับสั่งสินค้า (GOT: Graphic Ordering Terminal) ในการประมวล วิเคราะห์ข้อมูลยอดขายสินค้าหลังที่ขายดีและยังคงเหลือเพื่อช่วยให้พนักงานร้าน 7-Eleven สามารถตรวจสอบยอดบริหารจัดการ รวมถึงแก้ไขยอดสั่งสินค้าให้เหมาะสมได้ตามสถานการณ์ การจัดสินค้าโปรโมชั่นในช่วงพิเศษ สำหรับสินค้ากลุ่มอาหารพร้อมรับประทาน อาทิ เบเกอรี่ ข้าวกล่อง และแซนด์วิชอบร้อน โดยในปี 2565 บริษัทสามารถลดปริมาณการสูญเสียจากการตัดจ่ายได้ร้อยละ 2.66 คิดเป็นมูลค่า 687.27 ล้านบาท


โครงการลดของเสียในกระบวนการผลิต ภายใต้โครงการหลัก Zero Waste to Landfill

ซีพีแรม ให้ความสำคัญในการพัฒนากระบวนการและอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต เพื่อช่วยลดการสูญเสียอาหาร และลดการใช้วัตถุดิบ ในปี 2565 ได้ดำเนินการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ใช้วัตถุดิบได้คุ้มค่ามากยิ่งขึ้น เช่น ลดปริมาณการสูญเสียจากการตัดแต่งวัตถุดิบ ลดการสูญเสียด้วยเครื่องตัดแต่งด้วยพลังงานอัตราโซนิค (Ultrasonic) และการพัฒนาเครื่องจักรเพื่อลดปริมาณการสูญเสียจากสินค้าหล่นพื้น เป็นต้น

มาตรการลดการใช้ (Reduction) เพิ่มประโยชน์

โครงการบริจากอาหารส่วนเกินผ่านมูลนิธิ

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกับมูลนิธิต่างๆ ในการส่งมอบอาหารส่วนเกินที่เกิดจากอาหารที่ร้าน 7-Eleven สั่งมาเกินความต้องการของลูกค้า โดยนำอาหารส่วนเกิดมอบให้กับชุมชน องค์กรเพื่อสังคม องค์กรการกุศล โดยบริษัทได้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพอาหารอย่างรอบคอบ อาทิ ความสมบูรณ์ของสภาพอาหารยังดูสดใหม่ คุณภาพยังดี และสามารถบริโภคได้ ตลอดจนมีการรับรองด้วยตราสัญลักษณ์ อย. (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา) พร้อมระบุวันหมดอายุบนสินค้าอย่าชัดเจน โดยอาหารที่ส่งมอบให้ ได้แก่ ขนมปัง แซนด์วิช นม ผัก อาหารกึ่งสำเร็จรูป ผลไม้ และอาหารปรุงสุกอื่นๆ ในปี 2565 บริษัทได้ส่งมอบอาหารส่วนเกินจากร้าน 7-Elelven ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจวบคีรีขันธ์ ภูเก็ต ชลบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี รวม 219 สาขา ให้กับมูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ (SOS Thailand) มูลนิธิ VV Share และมูลนิธิเซนต์มาร์ติน เพื่อส่งมอบอาหารให้กับชุมชนและกลุ่มเปราะบาง

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

281.38  ต้น

ส่งมอบอาหารส่วนเกิน
(1,181,780 มื้อาหาร ให้กับ 244 ชุมชน)

281.38  ต้น

ลดขยะอาหารสู่การฝั่งกลบ

711.88  ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

นอกจากนี้ บริษัทนำอาหารตัดจ่ายที่ร้าน 7-Eeven บริจาคให้แก่วัดจากแดง ภายใต้โครงการ อาหาร สร้างบุญ (Food to Merit) โดยทางวัดจะน้ำเข้าเครื่องแปรรูปจากขยะอาหารกลายเป็นแก๊สหุงต้ม น้ำหมักชีวภาพ สามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร


โครงการกินได้ไม่ทิ้งกัน (Food Waste Reduction Programmed)

ในฐานะซูเปอร์มาร์เก็ตที่จำหน่ายสินค้าประเภทอาหาร โลตัส เล็งเห็นความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาของขยะอาหาร จึงได้ริเริ่มโครงการ "กินได้ไม่ทิ้งกัน" เพื่อบริจาคอาหารส่วนเกิดจากสาขา ภายใต้เป้าหมายในการลดปริมาณขยะอาหารสู่หลุมฝังกลบเป็นศูนย์ภายในปี 2573 โดยการบริหารจัดการลดปริมาณขยะอาหารภายในองค์กรอย่างรอบด้านตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ผ่านการนำอาหารที่จำหน่ายไม่หมดมาใช้ให้เกิดประโยชน์ อาทิ โครงการบริจาคอาหารส่วนเกินให้กับสวนสัตว์ โครงการทำปุ๋ยชีวภาพจากเศษอาหาร โดยร่วมมือกับองค์กรภายนอกหลายภาคส่วน ได้แก่ 1) ร่วมมือกับ SOS และ VV Share ส่งมอบอาหารส่วนเกินที่ยังคุณภาพดี สามารถรับประทานได้ให้แก่ผู้ยากไร้ ซึ่งดำเนินโครงการนำร่องจากโลตัสสาขาใหญ่ในกรุงเทพและปริมณฑล และขยายโครงการไปในอีกหลายสาขาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 2) ร่วมมือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ในการลดปริมาณขยะอาหารให้เป็นศูนย์ โดยนำอาหารที่จำหน่ายไม่หมด แต่ยังสามารถรับประทานได้ของโลตัส ส่งต่อให้กับหน่วยงานและองค์กรไม่แสดงกำไร เช่น มินิซูธัญบุรี สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์จุฬาภรณ์ เป็นต้น เพื่อนำไปแจกจ่าย แบ่งปันให้กับผู้ยากไร้ รวมถึงนำไปเป็นอาหารสัตว์ 3) ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการนำอาหารส่วนเกินที่ไม่สามารถรับประทานได้ อาทิ ผัก ผลไม้ และอาหารสดประเภทอื่นๆ ที่เก็บรวบรวมมาจากโลตัสจำนวน 47 สาขา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริจาคให้กับเกษตรกรในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อนไปใช้เป็นวัตถุดิบในการเพาะเลี้ยงแมลงโปรตีน (Black Soldier Fly: BSF) ซึ่งเป็นแมลงที่ปลอดภัยต่อพืชและชุมชน ไม่เป็ฯพาหะนำโรค นอกจากนี้ยังได้ปุ๋ยซึ่งมาจากมูลของแมลงและหนอนอีกกว่า 2,200 กิโลกรัม ซึ่งสามารถนำไปผลิตเป็นปุ๋ยหมักชุมชนได้ ผ่านเครื่องย่อยขยะอาหาร

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

39.75  ตันต่อปี

ลดปริมาณขยะอาหารสู่การฝังกลบ

8.6  ต้น ในปี 2565

ผลิตปุ๋ยหมักชุมชนจากมูลหนอน

มาตรการนำมาผลิตเพื่อใช้ซ้ำ (Reuse)

โครงการเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดกระบัง) ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการการสูญเสียในกระบวนการผลิต และการเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบส่วนเกิน โดยการนำวัตถุดิบส่วนเกินเหล่านั้นมาเพิ่มมูลค่าเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งจะช่วยลดการเกิดความสูญเปล่าทางอาหาร ตัวอย่างของการดำเนินการเพื่อเพิ่มมูลค่า เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังกระเทียมจากขอบขนมปัง และพัฒนาผลิตภัณฑ์บลูเบอรี่ชีสพาย เป็นต้น

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

9848.36  ตันต่อปี

ลดปริมาณการสูญเสียในกระบวนการผลิต

0  บาทต่อปี

ค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะอาหาร

105.10  ล้านบาทต่อปี

เพิ่มมูลค่าสินค้า สร้างยอดขาย

มาตรการการนำมาใช้ใหม่ (Recycling) ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมดเวียน (Circular Economy)

โครงการต่อเนื่อง CP ALL Food Waste Management

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ขับเคลื่อนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้กลยุทธ์ 7 Go Green (เซเว่น โก กรีน) โดยโครงการ "CP ALL Food Waste Management" เป็นอีกหนึ่งโครงการที่มุ่งเน้นการนำขยะและของเสียมาใช้ซ้ำ (Reuse) ให้เกิดประโยชน์ โดยดำเนินการบริหารจัดการสินค้าใกล้หมดอายุในร้าน 7-Elelven บนเกาะสมุยและเกาะพงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานี ผ่านการแยกขยะอาหารออกจากบรรจุภัณฑ์และส่งมอบให้กับเกษตรกร เพื่อนำไปเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์หรือนำไปเป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตปุ๋ยหมัก โดยในปี 2565 มีปริมาณขยะอาหารและบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่รวบรวมได้จากร้าน 7-Elelven 68 ตันต่อปี พร้อมกันนี้ บริษัทได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม องค์กรภาคประชาสังคม และหน่วยงานในพื้นที่เกาะสมุยและเกาะพะงัน จัดกิจกรรมเก็บขยะบริเวณชาดหาด ตลอดจนการรณรงค์ลดและคัดแยกขยะเพื่อการใช้ซ้ำและรีไซเคิล โดยได้ร่วมมือกับองค์กรภาคประชาสังคม ชุมชน และโรงเรียนในการออกแบบและสร้างศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมและนิเวศชุมชน ซึ่งผลิตจากขยะพลาสติกและขวดแก้ว โดยดำเนินการนำร่องในพื้นที่โรงเรียนบ้านบ่อผุด โดยความร่วมมือจากภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมในการศึกษาค้นคว้านวัตกรรมการนำพลาสตจิกมาใช้ซ้ำ ที่เชื่อมโยงกับหลักสูตรการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน และเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและนักท่องเที่ยว


โครงการ ZERO Waste to Landfill

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดกระบัง) บริหารจัดการขยะและวัสดุเหลือใช้ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต ตามแนวทางการบริหารจัดการของเสีย 3Rs (Reduce Reuse Recycle) แบบผสมผสานอย่างมีประสิทธิภาพจากการให้ความรู้และสร้างความตระหนักผ่านหลักสูตรอบรมพนักงานใหม่และพนักงานทั่วไปเป็นประจำทุกปี ผลการดำเนินโครงการพบว่าของเสียที่เกิดขึ้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ร้อยละ 100 โดยของเสียดังกล่าวแบ่งตามประเภทได้ ดังนี้

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

กำจัดขยะด้วยกระบวนการฝังกลบเป็นศูนย์

76.37  ล้านบาทต่อปี

สร้างรายได้จากขยะและวัสดุเหลือใช้เฉลี่ย

ประเภทของเสีย ปริมาณทั้งหมด การนำไปใช้ประโยชน์
  เศษขนมปัง
คิดเป็นร้อยละ  73.09
  ผลิตอาหารสัตว์
  ขยะอาหาร
คิดเป็นร้อยละ  0.67
  ผลิตอาหารสัตว์
  ขยะกลุ่มกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย
คิดเป็นร้อยละ  18.85
  ผลิตปุ๋ยชีวภาพและสารปรับปรุงดิน
  ขยะพลาสติก
คิดเป็นร้อยละ  1.45
  หลอมเป็นเม็ดพลาสติก
  ขยะขวดแก้ว ขวดพลาสติก
คิดเป็นร้อยละ  0.21
  ผ่านกระบวนการรีไซเคิล
  ขยะอันตราย
คิดเป็นร้อยละ  0.09
  ใช้เป็นวัถุดิบในโรงปูน
  ขยะทั่วไป
คิดเป็นร้อยละ  5.64
  เป็นเชื้อเพลิง RDF ในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้

โครงการ "เปลี่ยนขยะ เป็นประโยชน์ (น้ำหมักชีวภาพ EM)"

บริษัทได้นำขยะอาหารในศูนย์จำหน่ายสินค้า ซึ่งเป็นสินค้าที่ไม่สามารถจัดจำหน่ายได้แล้ว จำพวกผักและผลไม้ มาทำเป็นหมักชีวภาพ (EM) เพื่อใช้ทำความสะอาดคราบไขมันภายในศูนย์จำหน่ายสินค้า โดยโครงการดังกล่าวเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน และในปี 2565 นี้ บริษัทร่วมสนับสนุนโครงการ "กรุงเทพเมืองน่าอยู่" ซึ่งมีศูนย์จำหน่ายสินค้าจำนวน 26 สาขา ส่งมอบน้ำหมักชีวภาพที่เกิดจากขยะอาหารดังกล่าวให้กับสำนักงานเขต 20 แห่ง ในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อให้สำนักงานเขตนำไปใช้บำบัดน้ำเสียตามคูคลองต่างๆ รวมถึงนำไปฉีดพ่นเป็นสารบำรุงต้นไม้หรือใช้เป็นสารไล่แมลง

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

4898  ลิตร

บริจาคน้ำหมักชีวภาพ (EM) ให้ กทม.

4.90  ตัน

ขยะอาหารที่ลดลงจากการนำมาทำน้ำหมักชีวภาพ (EM) ให้ กทม.


โครงการ "Zero Food Waste to Landfill (นำไปแปรรูปเป็นอาหารสัตว์ Feed Animals)"

บริษัทลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางอาหารเพื่อสัตว์ป่า ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด้วยการนำผัก ผลไม้ หรือผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป เบเกอรี่ ที่ยังรับประทานได้แต่ไม่สามารถจำหน่ายได้ จากศูนย์จำหน่ายสินค้า 27 แห่ง ที่อยู๋ภายใต้การดูแลของกรมอุทยานฯ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระงบประมาณประจำปีด้านอาหารและสัวสดิภาพของสัตว์ ที่ได้รับผลกระทบจากการขาดรายได้เนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวลดลง อีกทั้งยังช่วยบริหารจัดการขยะอาหารของบริษัทอีกด้วย

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

725.90  ตันต่อปี

ส่งมอบอาหารสัตว์ทั้งหมด
(และตั้งเป่าหมายปีต่อๆ ไปเพื่อลดปริมาณขยะอาหารสู่หลุมฝังกลบเป็นปีละ 22,000 ตัน)

27  แห่ง

ส่งมอบขยะอาหารให้เป็นอาหารสัตว์ป่าแก่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่า

725.90  ตันต่อปี

ลดขยะอาหารไปสู่หลุมฝังกลบ


โครงการ "อาหารปันสุข (Zero Food Waste)

โลตัสเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะอาหารที่ยังรับประทานได้ หรือ "อาหารส่วนเกิน" จึงร่วมกับภาคีเครือข่ายกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ นำผักและผลไม้ที่จำหน่ายไม่หมดแต่ยังสามารถรับประทานได้ของโลตัสส่งต่อให้กับสวนสัตว์ภายใต้ความรับผิดชอบขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า เป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ลดปริมาณขยะและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ด้วยแนวคิด "ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม"

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

11  แห่ง

บริจากอาหารผ่านโครงการอาหารปันสุขให้กับสวนสัตว์ และสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า

40  ตัน

ส่งมอบขยะอาหารให้เป็นอาหารสัตว์ป่าแก่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่า

การวัด วิเคราะห์ และจัดทำฐานข้อมูล

โครงการยกระดับการจัดการฐานข้อมูลอ้างอิงตามมาตรฐานสากล

บริษัทวัดผล และวิเคราะห์ข้อมูลส่วนประกอบของขยะอาหารจากการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ โดยแบ่งข้อมูลออกเป็น 7 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มพืช ผัก และผลไม้

กลุ่มเนื้อสัตว์และอาหารทะเล

กลุ่มผลิตภัณฑ์จากนม

กลุ่มอาหารพร้อมรับประทาน

กลุ่มเครื่องดื่ม

กลุ่มอาหารสำเร็จรูป

กลุ่มเบเกอรี่

ในปี 2565 บริษัทมีปริมาณขยะอาหารทั้งหมด 64,410.08 ตัน โดยกลุ่มขยะอาหารประเภทกลุ่มพืช ผักและผลไม้ มีปริมาณสูงที่สุดจำนวน 21,304.13 ตัน คิดเป็นร้อยละ 33.08 ของปริมาณขยะอาหารปี 2565

สานความร่วมมือกับชุมชน และคู่ค้าในการจัดการขยะและของเสีย

โครงการต่อเนื่องต้นกล้าไร้ถัง

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ โรงเรียนภายใต้มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์ อีดี (CONNEXT ED) ที่สนับสนุนโดยบริษัท ดำเนินโครงการต้นกล้าไร้ถึง ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 มุ่งเน้นการบริหารจัดการขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผ่านการปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่เยาวชน ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ ตั้งแต่ต้นทางในหน่วยที่เล็กที่สุดของชุมชน โดยวิธีของต้นกล้าไร้ถึงคือ "การไม่มีขยะ" หรือมีขยะเหลือน้อยที่สุดผ่านการคัดแยกวัดุย่อยสลาย วัสดุรีไซเคิล ออกจากขยะทั่วไป จนเหลือสิ่งที่ใช้ไม่ได้แล้วจริงๆ จึงจะเรียกว่าขยะ โดยการสร้างความร่วมมือกับพ่อค้า แม่ค้าในโรงเรียนยกเลิกการขายสินค้าที่สร้างขยะ เช่น หลอด จาน กระดาษ แก้วน้ำ แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง เป็นต้น พัฒนาและบูรณาการหลักสูตรให้เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะ นำสิ่งที่คนมองว่าเป็นขยะกลับมาใช้ใหม่รีไซเคิล มาจัดการเป็นวัสดุอินทรีย์ สามารถสร้างรายได้กลับสู่โรงเรียนและชุมชน โดยในปี 2565 บริษัทลงนามหนังสือบันทึกข้อตกลงระหว่างองค์กรขยายภาคีเครือข่ายโรงเรียนต้นกล้าไร้ถึง รุ่นที่ 3 รวมกว่า 503 แห่ง เข้าร่วมเป็นสมาชิกภาคีในฐานะโรงเรียนไร้ถังสังกัด กทม. และมีแผนขยายผลการดำเนินการในปี 2566 ครบทุกโรงเรียนภายใต้มูลนิธิสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์ อีดี (CONNEXT ED) ที่สนับสนุนโดยบริษัท รวมถึงยกระดับ "ต้นกล้าไร้ถัง" สู่ "ชุมชนไร้ถัง" เพื่อบริหารจัดการขยะของชุมชน

โดยในปี 2565 ที่ผ่านมา โครงการ "ต้นกล้าไร้ถึง" มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานอย่างมาก โดยมีการอบรมให้ความรู้ พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกในการคัดแยกขยะให้กับโรงเรียนและชุมชนบริเวณใกล้เคียงทั่วประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากการอบรมแล้ว บริษัทยังให้ความช่วยเหลือการจัดการขยะอย่างรอบด้าน ผ่านกิจกรรมหลากหลาย อาิท การติดตั้งระบบธนาคารขยะให้กับชุมชนเพื่อบันทึกข้อมูลและจัดจำหน่ายวัสดุรีไซเคิล พร้อมกับพัฒนาแอปพลิเคชัน "คุ้มค่า" (Kookkah) ซึ่งเป็น "ธนาคารขยะ" ในระบบดิจิทัล ที่จะอำนวยความสะดวกในการติดตามและบันทึกข้อมูลอย่างทั่วถึง รวมถึงการส่งมอบและติดตั้งตู้รีไซเคิลซึ่งสามารถรีไซเคิลวัสดุประเภทกล่องนม UHT ขวดพลาสติก กระป๋องอะลูมิเนียม และถุงพลาสติกได้ เพื่อสนับสนุนการคัดแยกขยะและหมุนเวียนเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการดำเนินงานได้ขยายผลไปทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ดังนี้

 • โรงเรียนเลียบคลองลาดพร้าวจำนวน 10 แห่ง
 • โรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร) อำเภอผักให่ จังหวัดพระนครศรีอยุทธยา
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT)
 • โรงเรียนในโครงการสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์ อีดี
 • โรงเรียนทุกโรงเรียนใน 5 เขตพื้นที่การศึกษา จากจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดขอนแก่น
 • โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
 • โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต
 • โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

พร้อมทั้งต่อยอด "ภาคีเครือข่ายต้นกล้าไร้ถัง" สู่ภาคีเครือข่ายด้านการจัดการขยะที่แข็งแกร่งที่สุดในประเทศไทย สร้างระบบนิเวศการจัดการขยะครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำ รวบรวมผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ให้ความรู้ กลุ่มผู้คัดแยกขยะ กลุ่มผู้รับจัดส่งวัสดุและบันทึกข้อมูลผ่านเว็บแอปพลิเคชัน "คุ้มค่า" กลุ่มผู้รีไซเคิล กลุ่มผู้รวบรวมจัดเก็บ กลุ่มเจ้าของผลิตภัณฑ์ และกลุ่มผู้ลิตบรรจุภัณฑ์ พร้อมพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้สีเขียว (Green Learning Network) โดยตั้งเป้าหมายขยายภาคีเครือข่ายสู่โรงเรียน CONNEXT ED 5,567 แห่งทั่วประเทศ ร่วมกันลดปริมาณขยะอย่างยั่งยืนทุกพื้นที่ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

ร้อยละ  60

ลดปริมาณขยะเหลือใช้ได้

161  ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

594  แห่งทั่วประเทศ

สถาบันศึกษาและชุมชนเข้าร่วมโครงการ


โครงการต่อเนื่องใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

บริษัทได้เปิดช่องทางการรับใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษีอย่างย่อ และใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านแอปพลิเคชัน 7-Eleven ถือเป็นการริเริ่มการดำเนินเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของบริษัทรับรองวิถีชีวิตดิจิทัลและอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า นับตั้งแต่การเริ่มดำเนินโครงการในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

504076497  รายการ

ลดใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษีอย่างย่อไปได้ทั้งสิ้น

4706331  รายการ

ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ

3401.74  ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้

9428.32  ต้น

เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้สักอายุ 5 ปีจำนวน

สร้างการรับรู้ และรณรงค์ให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค

โครงการสร้างความตระหนักเรื่องขยะอาหาร

บริษัท ซีพีแรม จำกัด ดำเนินโครงการสร้างความตระหนักถึงปัญหาขยะอาหารผ่านเพจเฟซบุ๊ก “สังคมไทยไร้ Food Waste” และสร้างกลุ่ม “กินหมดจนไร้ Food Waste” เพื่อเป็นช่องทางส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการและลดปริมาณขยะอาหาร ปัจจุบันมีผู้กดติดตามเพจเฟซบุ๊กกว่า 28,096 ราย และมีสมาชิกในกลุ่มกว่า 1,046 ราย

นอกจากนี้ ยังดำเนินการจัดกิจกรรม "CPRAM FOOD STATION" ในตอบพิเศษ "ดีต่อเรา ดีต่อโลก มีที่ไหน คำตอบคือ.. VG for Love ไง" ซึ่งเป็นสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (workshop) สร้างแรงบันดาลใจ และเรียนรู้วิธีการในการรังสรรค์อาหารเมนูสุดพิเศษ ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นแพลนต์เบสต์ (Plant-Based) อย่าง VG for Love โดยกิจกรรมนี้ มุ่งเน้นการสร้างความตระหนักในการลด Food Waste หรือลดความสูญเปล่าทางอาหารเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม ยกระดับสู่ความมั่นคงทางอาหาร และความยั่งยืนทางอาหารอย่างแท้จริง


กิจกรรม รักษ์พะงัน 24 ชั่วโมง

วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก มีขึ้นเพื่อให้ทุกภาคส่วนทั่วโลก เกิดความตื่นตัวและตระหนักรู้ถึงวิกฤตการณ์ด้านสิ่แวดล้อมและเนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมนี้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จึงดำเนินการจัดกิจกรรม "รักษ์พะงัน 24 ชั่วโมง" ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการขยะในเกาะพะงัน โดยสมาชิกชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ ลงพื้นที่พายเรือคายัคเก็บขยะบนผิวน้ำและเก็บขยะบริเวณชายหาดเกาะแตใน พร้อมช่วยกันคัดแยกขยะ เพื่อนำไปเข้ากระบวนการจัดการที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์สูงสุด ในส่วนขยะที่ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ จะดำเนินการจัดการต่ออย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ตัวแทนทีมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ ร่วมกับทีมนักดำน้ำอาสาจากหลายกลุ่ม ร่วมดำน้ำเก็บขยะใต้ทะเล พร้อมแยกปะการังและสัตว์น้ำขนาดเล็ก ออกจากขยะประเภทอุปกรณ์การประมง และปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติ

ข้อมูลอื่นๆ


ผลการดำเนินงานด้านการจัดการของเสียอย่างยั่งยืน

มาตรฐาน GRI รายการ หน่วย 2562 2563 2564 2565
306-3 (a) 2020 ปริมาณของเสียทั้งหมด ตัน 174,461.64 182,442.19 219,409.69 207,701.67
306-4 (a) 2020 ปริมาณของเสียที่นำไปใช้ประโยชน์ทั้งหมด ตัน 126,259.35 125,688.45 159,023.78 153,194.14
306-4 (b) 2020 ปริมาณของเสียอันตราย ตัน 18.35 59.40 48.26 205.18
  - นำกลับมาใช้ใหม่ ตัน 17.89 45.83 24.81 186.31
  - นำไปเป็นเชื้อเพลิงผสม ตัน 0.46 13.57 23.45 18.86
306-4 (c) 2020 ปริมาณของเสียไม่อันตราย ตัน 126,241.00 125,629.04 158,975.52 152,988.97
  - ใช้ซ้ำ ตัน N/A 90.28 82.33 367.64
  - นำกลับมาใช้ใหม่ ตัน 119,780.06 117,194.78 149,385.17 139,798.98
  - ปุ๋ยหมัก ตัน 6,460.94 6,613.28 7,254.84 10,058.43
  - นำไปเป็นเชื้อเพลิงผสม ตัน N/A 1,730.71 1,963.33 2,667.67
  - อื่นๆ (เลี้ยงสัตว์) ตัน 0 0 289.86 96.25
306-5 (a) 2020 ปริมาณของเสียที่นำไปกำจัดทั้งหมด ตัน 48,202.29 56,753.74 60,385.91 54,507.52
306-5 (b) 2020 ปริมาณของเสียอันตราย ตัน 25.84 12.74 83.28 214.04
  - เผาทะลาย ตัน 20.20 7.29 74.89 14.25
  - ฝังกลบ ตัน 5.64 5.45 8.39 199.80
306-5 (c) 2020 ปริมาณของเสียไม่อันตราย ตัน 48,176.45 56,741.00 60,302.64 54,293.48
  - เผาทำลาย ตัน 1,778.93 0 5.41 36.91
  - ฝังกลบ ตัน 46,397.52 56,741.00 60,297.23 54,256.57
  ร้อยละปริมาณของเสียที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ต่อปริมาณของเสียทั้งหมด ร้อยละ 72 68.89 72.47 73.75
306-3 (c) 2020 ปริมาณขยะอาหารทั้งหมด ตัน 58,864 65,347.90 66,983.07 64,410.08
  - พืช ผัก และผลไม้ ตัน N/A 7,764 19,899.06 21,304.13
  - เนื้อสัตว์และอาหารทะเล ตัน N/A 6,408 3,766.27 4,534.33
  - ผลิตภัณฑ์จากนม ตัน N/A 2,381 2,315.32 3,582.20
  - อาหารพร้อมรับประทาน ตัน N/A 22,106 18,041.47 16,959.04
  - เครื่องดื่ม ตัน N/A 1,794.25 1,265.83 1,503.45
  - อาหารสำเร็จรูป ตัน N/A 1,076.70 655.59 1,962.90
  - เบเกอรี่ ตัน N/A 15,235.46 12,593.43 14,252.95
  - อื่นๆ ตัน N/A 8,582.51 8,446.11 311.08
306-4 (a) 2020 ปริมาณขยะอาหารที่นำไปใช้ประโยชน์ทั้งหมด ตัน 17,943 18,033.87 12,611.83 16,260.86
  - นำไปบริโภค (Reduce) ตัน N/A 0 0 0
  - นำไปผลิตเป็นอาหารสัตว์ (Reuse) ตัน N/A 17,476.17 12,014.58 14,926.75
  - นำกลับไปใช้ใหม่ ทำปุ๋ย,ก๊าซชีวภาพ (Recycle) ตัน N/A 59.91 508.76 1,321.16
  - นำไปผลิตเป็นพลังงาน (Energy Recovery) ตัน N/A 497.80 88.49 12.94
306-5 (a) 2020 ปริมาณขยะอาหารที่นำไปกำจัดทั้งหมด ตัน 40,921 47,314.02 54,371.24 48,149.21
  - ฝังกลบ ตัน N/A 47,314.02 54,371.24 48,149.21
  การป้องกันก่อนเกิดเป็นอาหารส่วนเกิน ตัน N/A N/A 21,314.71 31,230.11
  - กำหนดมาตรฐานการสั่งและการทิ้ง ตัน N/A N/A 5,079.31 7,293.17
  - ทำผลิตภัณฑ์ใหม่ ตัน N/A N/A 1,969.00 9,848.36
  - ผลิตอาหารสัตว์ ตัน N/A N/A 14,225.00 13,740.13
  - บริโภคต่อ (Reduce) ตัน 0 0 41.40 348.45

การวิเคราะห์และแจกแจ้งข้อมูลปริมาณขยะอาหาร ซึ่งเป็นชุดข้อมูลย่อยที่ถูกรวมอยู่ในข้อมูลของเสียที่ปรากฎข้างต้นแล้ว

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการจัดการสูญเสียอาหารและขยะอาหารดาวน์โหลด

เว็บไซต์ cpall.co.th มีการเก็บคุกกี้ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้า นโยบายการใช้คุกกี้

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้ในส่วนวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า