การจัดการของเสียอย่างยั่งยืน

การจัดการขยะอย่างยั่งยืน

ความเสี่ยงและโอกาส


รายงานขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations : FAO) พบว่า 1 ใน 3 ของอาหารที่ผลิตทั้งปีกลายเป็นอาหาร ซึ่งมีสาเหตุจากปัจจัยการผลิตอาหารที่มากเกินความจำเป็น ตลอดจนการขนส่ง การจัดจำหน่าย รวมไปถึงการบริโภคที่ก่อให้เกิดอาหารส่วนเกินเพิ่มขึ้น โดยส่งผลให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณร้อยละ 8 ของโลก ปัจจุบันองค์กรต่างๆ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการอาหารส่วนเกินและขยะอาหาร สอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เป้าหมายที่ 12.3 การลดปริมาณขยะอาหารลงครึ่งหนึ่งภายในปี 2573 ตลอดจนการส่งเสริมการลดของเสียในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ และผู้บริโภค ให้สามารถหมุนเวียนนำกลับไปใช้ประโยชน์ เพื่อลดการขาดแคลนทรัพยากรและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด พร้อมทั้งสร้างความมั่นคงทางอาหารให้เกิดขึ้น

สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยื


ผลการดำเนินงานเทียบเป้าหมาย


เป้าหมายปี 2573

ลดขยะฝังกลบให้เป็น 0

ทุกพื้นที่การดำเนินการของธุรกิจ มีโครงการความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ หรือองค์กรอิสระภายนอกเพื่อช่วยสนับสนุนผลกระทบเชิบลบต่อระบบนิเวศหรือความหลากหลายทางชีวภาพ

สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2564

ปริมาณของเสียทั้งหมด (ตัน)

ปริมาณของเสียทั้งหมดต่อรายได้ (ตันต่อล้านบาท)

ปริมาณของเสียที่นำไปใช้ประโยชน์ (ตัน)

ปริมาณของเสียที่นำไปกำจัด (ตัน) ด้วยวิธีการฝังกลบ

ปริมาณสูญเสียอาหาร (Food Loss) และขยะอาหาร (Food Waste) ทั้งหมด (ตัน)

ปริมาณสูญเสียอาหารและขยะอาหารทั้งหมด (ตัน) จำแนกตามกิจกรรมธุรกิจหรือวงจรชีวิต (Lifecycle Stage)

ความเข้มข้นของการสูญเสียอาหารและขยะอาหารทั้งหมดเปรียบเทียบกับยอดขายสินค้าประเภทอาหาร

สัดส่วนของการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร จำแนกตามหมวดอาหาร (Food Category)

ปริมาณขยะอาหารที่นำกลับไปใช้ประโยชน์

ปริมาณขยะอาหารที่นำกลับไปใช้ประโยชน์ จำแนกตามวิธีกำจัด (Destination)

ประเภทโครงการ ชื่อโครงการ
   โครงการวัดปริมาณการสูญเสียขยะอาหารและของเสีย
 • โครงการยกระดับการจัดการฐานข้อมูลอ้างอิงตามมาตรฐานสากล
   โครงการลดปริมาณการสูญเสียขยะอาหารและของเสีย
 • โครงการลดการตัดจ่ายสินค้าอาหารแบบบูรณาการ AI Ordering
 • โครงการบริหารการสั่งซื้อวัตถุดิบ
 • โครงการบริจาคอาหารส่วนเกินผ่านมูลนิธิ
   โครงการนำขยะอาหารและของเสียกลับมาใช้ใหม่
 • โครงการ ZERO Waste to Landfill
 • โครงการบริหารจัดการขยะและวัตถุดิบเหลือใช้

แนวทางการดำเนินงาน


การตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการของเสียและขยะอาหารอย่างยั่งยืน ส่งผลให้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) มีปริมาณของเสียและขยะอาหารจากการดำเนินธุรกิจที่ลดลง ซึ่งช่วยให้บริษัทลดความเสี่ยงเรื่องการใช้ทรัพยากรเกินจำเป้นในการผลิต และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดของเสีย เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการมุ่งสู่การจัดการของเสียด้วยวิธีฝังกลบจนเป็นศูนย์ (Zero Waste to Landfill) ในปี 2573 และร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติเป้าหมายที่ 12 ผ่านการดำเนินโครงการบริหารจัดการอาหารส่วนเกิน (Food Surplus) การสูญเสียอาหาร (Food Loss) ในกระบวนการผลิต และขยะอาหาร (Food Waste) รวมถึงของเสีย (Waste) ประเภทอื่นๆ ที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจ โดยประยุกต์ใช้แนวทางขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations : FAO) ภายใต้หลักการ 1P3Rs 1. ป้องกัน (Prevention) 2. การลดใช้ (Reducation) เพิ่มประโยชน์ 3. การนำมาผลิตเพื่อใช้ซ้ำ (Reuse) 4. การนำมาใช้ใหม่ (Recycling) ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

ซึ่งหนึ่งในปัจจัยความสำเร็จ คือ การจัดทำฐานข้อมูลโดยจำแนกตามกิจกรรมทางธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ครอบคลุมทั้งผู้ผลิต การขนส่งกระจายสินค้า การจัดจำหน่าย ตลอดจนการบริโภคที่เกี่ยวข้องกับการทำให้เกิดของเสีย (Waste) และขยะอาหาร (Food Waste) ทำให้บริษัทสามารถประเมินการสูญเสีย วิเคราะห์สัดส่วนองค์ประกอบ และประเภทของเสียและขยะอาหาร นำไปสู่การกำหนดกลยุทธ์ และมาตรการลดการสูญเสีญตลอดห่วงโซ่อุปทานที่เหมาะสมและตรงจุด รวมถึงสร้างความร่วมมือกับคู่ค้าได้อย่างเหมาะสม

บริษัทตระหนักถึงการเกิดของเสียจากการดำเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่กระบวนการผลิต การขนส่ง การกระจายสินค้า รวมถึงการจำหน่าย ซึ่งอาจก่อให้เกิดปริมาณของเสีย ส่งผลประสิทธิภาพของกระบวนต่างๆ ดังกล่าวลดลง และเพิ่มค่าใช้จ่ายในการกำจัดของเสียบริษัทจึงดำเนินโครงการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Initiatives) และกิจกรรมที่หลากหลาย ได้แก่ กระบวนการติดตามตรวจสอบของเสีย การนำของเสียกลับไปใช้ใหม่ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และการร่วมมือกับชุมชน คู่ค้า และองค์กรภายนอกเพื่อลดปริมาณของเสียและขยะอาหารอย่างยั่งยืน

ลดการสูญเสียอาหาร (Food Loss) และจัดการขยะอาหาร (Food Waste)

บริษัทนำแนวทางการบริหารจัดการอาหารเพื่อลดปริมาณขยะอาหารขององค์การอาหารและเกษตรเห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of United Nations : FAO) ร่วมกับ โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme : UNEP) มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินการของบริษัท ผ่านการดำเนินโครงการต่างๆ ในปี 2564 ดังนี้

โครงการลดการตัดจ่ายสินค้าอาหารแบบบูรณาการ AI Ordering

บริษัทศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการช่วยลดปริมาณขยะอาหารและการสูญเสียสินค้าในร้าน 7-Eleven ทุกสาขา โดยการประมวลข้อมูลที่สำคัญและใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ AI ช่วยคำนวณเพื่อแนะนำยอดสั่งสินค้าให้กับพนักงานในร้าน 7-Eleven ผ่านการใช้ข้อมูลในอดีตวิเคราะห์ยอดขายสินค้าที่ขายดีและสินค้าคงเหลือ ช่วยให้พนักงานร้าน 7-Eleven สามารถตรวจสอบยอดและแก้ไขยอดสั่งสินค้าได้ตามสถานการณ์ต่างๆ อาทิ การจัดสินค้าโปรโมชันในช่วงเหตุการณ์พิเศษ โดยแบ่งตามอายุสินค้า ได้แก่ สินค้าอายุยาว เช่น สินค้าที่มีอายุการเก็บรักษา (Shelf Life) ตั้งแต่ 7 วันขึ้นไป เป็นต้น และสินค้าอายุสั้น เช่น สินค้าที่มีอายุการเก็บรักษา ตั้งแต่ 1-6 วัน เป็นต้น ผลการดำเนินโครงการเบื้องต้นส่งผลให้พนักงานสามารถจัดหาสินค้าขายดีได้เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า อีกทั้งยังลดปริมาณการสูญเสียสินค้าคงเหลือและปริมาณขยะอาหารภายในร้าน 7-Eleven โดยในปี 2564 บริษัทสามารถลดปริมาณขยะอาหารได้ 5,079.31 ตันโครงการบริจาคอาหารส่วนเกินผ่านมูลนิธิ

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกับมูลนิธิต่างๆ ในการส่งมอบอาหารส่วนเกินที่เกิดจากอาหารที่ทางร้าน 7-Eleven สั่งมาเกินจความต้องการของลูกค้าโดยส่งมอบให้กับชุมชน องค์กรเพื่อสังคม องค์กรการกุศล และผู้ยากไร้ ซึ่งเป็นอาหารที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ยังคงคุณภาพดีและสามารถบริโภคได้ ตลอดจนได้รับตราสัญลักษณ์ อย. และระบุวันหมดอายุบนสินค้าที่ชัดเจน เช่น ขนมปัง แซนด์วิช นม ผัก อาหารกึ่งสำเร็จรูป ผลไม้ และอาหารปรุงสุก เป็นต้น ในปี 2564 บริษํทได้ส่งมอบอาหารส่วนเกินจากร้าน 7-Eleven ในเขตราชดำเนิน เขตพระโขนง พื้นที่อำเภอหัวหิน และพื้นที่ภูเก็ต รวม 117 สาขา ให้กับมูลนิธิรักษ์อาหาร (SOS Thailand) และมูลนิธิ VV Share Foundation เพื่อส่งมอบอาหารส่วนเกินให้กับชุมชนและกลุ่มเปราะบาง รวมทั้งบริษัทมีแผนขยายผลการดำเนินการไปยังร้าน 7-Eleven เพิ่มอีก 89 สาขา ในเขตคลองเตย และพื้นที่ภูเก็ต ในปี 2565


โครงการบริหารจัดการสินค้าใกล้หมดอายุในร้าน 7-Eleven

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กำจัดอาหารส่วนเกินสินค้าใกล้หมดอายุ แต่ยังคงคุณภาพและสามารถบริโภคได้ ที่เกิดจากการสั่งมาเกินความต้องการของลูกค้า โดยแจกจ่ายให้กับพนักงาน ภายใต้โครงการ “อิ่มดีมีสุข” รวมถึงการนำเสนอสินค้ากลุ่มของกินของใช้ที่มีอายุยาว (Grocery) ก่อนหมดอายุ 1-2 เดือน และกลุ่มอาหารพร้อมทาน (Ready to Eat) มาติดป้ายเหลืองลดราคา (Mark Down) นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดมาตรฐานการจัดการสินค้าตัดจ่าย และกำหนดให้หน่วยงานประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ (QA) ติดตามการปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ เพื่อควบคุมคุณภาพของสินค้าตลอดกระบวนการ สร้างความมั่นใจ และความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค


โครงการต่อเนื่อง CP ALL Food Waste Management

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นพัฒนาชุมชนและสังคมควบคู่ไปกับรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ได้ขับเคลื่อนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการ 7 Go Green (เซเว่น โก กรีน) ดำเนินโครงการ “CP ALL Food Waste Management) บริหารจัดการขยะและของเสียบนเกาะสมุยและเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้กับชุมชน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยดำเนินการบริหารจัดการสินค้าใกล้หมดอายุในร้าน 7-Eleven โดยเฉพาะสินค้าประเภทอาหารสด ด้วยการรวบรวมและคัดแยกขยะอาหารออกจากบรรจุภัณฑ์และส่งมอบให้กับเกษตรกร เพื่อใช้ประโยชน์นำไปเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์หรือนำไปหมักทำเป็นปุ๋หมัก ในปี 2564 มีปริมาณขยะอาหารและบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่รวบรวมได้จากร้าน 7-Eleven จำนวน 32 ตัน พร้อมกันนี้ยังร่วมมือกับผู้นำชุมชนโรงเรียน ภาคีเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม องค์กรภาคประชาสังคม และหน่วยงานในพื้นที่เกาะสมุยและเกาะพะงันจัดกิจกรรมเก็บขยะบริเวณชาดหาด ตลอดจนการรณรงค์ลดและคัดแยกขยะเพื่อการใช้ซ้ำและรีไซเคิล โดยร่วมกับองค์กรภาคประชาสังคม ชุมชนและโรงเรียน ออกแบบและสร้างศาลาพักรอรถโดยสารจากขยะพลาสติกและขวดแก้ว เป็นโครงการนำร่องในพื้นที่โรงเรียนแหลมหอย เกาะสมุย ซึ่งเป็นศาลาแห่งแรกที่ทำจากขยะจากการคัดแยกและรวบรวมของชุมชนทั้งหมดที่มีความสวยงาม ใช้การได้จริง และนับเป็นรูปธรรมที่จูงในให้เกิดการคัดแยกและบริหารจัดการขยะหลังการบริโภคที่ได้รับการยอมรับในวงกว้าง

ประเภทของเสีย ปริมาณทั้งหมด (ร้อยละ) การนำไปใช้ประโยชน์
   เศษขนมปัง 68.04
 • ผลิตอาหารสัตว์ได้ 14,225 ตัน ต่อปี
   ขยะอาหาร 0.67
 • ผลิตอาหารสัตว์ได้ 138 ตัน ต่อปี
 • ผลิตเป็นปุ๋ยบำรุงต้นไม้รอบโรงงานได้ 2 ตัน ต่อปี
   ขยะกลุ่มกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย 16.43
 • ผลิตปุ๋ยชีวภาพและสารปรับปรุงดินได้ 3,434 ตัน ต่อปี
   ขยะพลาสติก 1.69
 • หลอมเป็นเม็ดพลาสติกได้ 353 ตัน ต่อปี
  กล่องนมและขยะอันตราย 0.05
 • กล่องนมผ่านกระบวนการรีไซเคิลเพื่อใช้ในโครงการหลังคาเขียว 13 ตัน ต่อปี
 • ขยะอันตรา ใช้เป็นวัตถุดิบในโรงปูน
   ขยะขวดแก้ว ขวดพลาสติก 0.27
 • สามารถนำไปรีไซเคิลได้ 56 ตัน ต่อปี
   วัสดุเหลือใช้ 4.51
 • คัดแยกเพื่อรีไซเคิลได้ 942 ตัน ต่อปี
   ขยะทั่วไป 8.34
 • เป็นเชื้อเพลิง RDF ในโรงไฟฟ้าได้ 1,743 ตัน ต่อปี


โครงการผลิตภัณฑ์ยาจากก้านและใบกะเพรา

ข้าวกะเพราเป็นเมนูยอดฮิตของร้าน 7-Eleven และกะเพราก็เป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้จำนวนมากในแต่ละวัน ซึ่งในกระบวนการผลิตข้าวกะเพรายังมีส่วนของการคัดแยกใบกะเพรา และมีส่วนคัดทิ้งคือ ดอก กิ่ง ก้าน และลำต้น บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซีพีแรม จำกัด ร่วมมือกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ในการเพิ่มมูลค่าของส่วนคัดทิ้งของกะเพรา ดอก กิ่ง ก้าน และลำต้น กะเพราะ ที่เป็นส่วนเหลือในกระบวนการผลิตมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพและยาสมุนไพรทางเลือก

กลุ่มพืช ผัก และผลไม้

กลุ่มเนื้อสัตว์และอาหารทะเล

กลุ่มผลิตภัณฑ์จากนม

กลุ่มอาหารพร้อมรับประทาน

กลุ่มเครื่องดื่ม

กลุ่มเนื้อสัตว์และอาหารทะเล

กลุ่มผลิตภัณฑ์จากนม

ในปี 2564 บริษัทมีปริมาณขยะอาหารทั้งหมด 58,563.07 ตัน โดยขยะอาหารประเภท กลุ่มพืช ผัก และผลไม้ มีปริมาณสูงที่สุดจำนวน 19,899.06 ตัน คิดเป็นร้อยละ 33.98 ของบริมาณขยะอาหารปี 2564

โครงการต่อเนื่องต้นกล้าไร้ถัง

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับโรงเรียนภายใต้มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์ อีดี (CONNECT ED) ที่สนับสนุนโดยบริษัท ดำเนินโครงการต้นกล้าไร้ถัง ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 มุ่งเน้นการบริหารจัดการขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผ่านการปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่เยาวชนมีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางในหน่วยที่เล็กที่สุดของชุมชน โดยวิธีของต้นกล้าไร้ถังคือ “การไม่มีถังขยะ” หรือมีขยะเหลือน้อยที่สุดผ่านการคัดแยกวัสดุย่อยสลาย อาทิ เศษผ้า เปลือกผลไม้ น้ำกรอง เศษอาหาร วัสดุรีไซเคิล อาทิ กระดาษ ถุง ภาชนะพลาสติก ออกจากขยะทั่วไป จนเหลือสิ่งที่ใช้ไม่ได้แล้วจริงๆ จึงจะเรียกว่าขยะ โดยการสร้างความร่วมมือกับพ่อค้า แม่ค้าในโรงเรียนยกเลิกการขายสินค้าที่จะสร้างขยะ เช่น หลอด จาน กระดาษ แก้วน้ำแบบใช้ครั้งเดียว รียูส รีไซเคิล มาจัดการเป็นวัสดุอินทรีย์ สร้างรายได้กลับสู่โรงเรียนและชุมชน โดยในปี 2564 บริษัทลงนามหนังสือบันทึกข้อตกลงระหว่างองค์กร (MOU) ขยายภาคีเครือข่ายโรงเรียนต้นกล้าไร้ถัง จนถึงรุ่นที่ 2 รวมกว่า 153 โรงเรียน ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) และมีแผนขยายผลการดำเนินการในปี 2565 ครบทุกโรงเรียนภายใต้มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์ อีดี (CONNECT ED) ที่สนับสนุนโดยบริษัทรวมถึงยกระดับ “ต้นกล้าไร้ถัง” สู่ “ชุมชนไร้ถัง” เพื่อบริหารจัดการขยะของชุมชนข้อมูลอื่นๆ


ผลการดำเนินงานด้านการจัดการของเสียอย่างยั่งยืน

GRI Standared รายการ หน่วย 2561 2562 2563 2564
306-3 (a) 2020 ปริมาณของเสียทั้งหมด ตัน 135,440.47 174,416.61 126,402.29 170,754.05
306-4 (a) 2020 ปริมาณของเสียที่นำไปใช้ประโยชน์ทั้งหมด ตัน 88,892.43 126,259.35 78,472.83 119,309.77
306-4 (b) 2020 ปริมาณของเสียอันตราย ตัน 1.94 18.35 59.40 48.26
  – นำกลับมาใช้ใหม่ ตัน 1.94 17.89 45.83 24.81
  – นำไปเป็นเชื้อเพลิงผสม ตัน N/A 0.46 13.57 23.45
306-4 (c) 2020 ปริมาณของเสียไม่อันตราย ตัน 88,690.49 126,241.00 78,352.30 119,261.51
  – ใช้ซ้ำ ตัน N/A N/A 61.13 82.33
  – นำกลับมาใช้ใหม่ ตัน 82,586.89 119,780.06 70,008.31 109,961.02
  – ปุ๋ยหมัก ตัน 6,103.60 6,460.94 6,612.28 7,254.84
  – นำไปเป็นเชื้อเพลิงผสม ตัน N/A N/A 1,730.71 1,963.33
306-5 (a) 2020 ปริมาณของเสียที่นำไปกำจัดทั้งหมด ตัน 46,748.03 48,202.29 47,929.46 51,444.28
306-5 (b) 2020 ปริมาณของเสียอันตราย ตัน 29.00 25.84 9.78 79.42
  – เผาทะลาย ตัน 26.54 20.20 4.33 71.03
  – ฝังกลบ ตัน 2.45 5.64 5.45 8.39
306-5 (c) 2020 ปริมาณของเสียไม่อันตราย ตัน 46,719.04 48,176.45 47,919.68 51,364.86
  – เผาทำลาย ตัน 1,955.43 1,778.93 0 5.41
  – ฝังกลบ ตัน 44,763.61 46,397.52 47,919.68 51,359.46
  ร้อยละปริมาณของเสียที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ต่อปริมาณของเสียทั้งหมด ร้อยละ 65 72 62 69.87
306-3 (c) 2020 ปริมาณขยะอาหารทั้งหมด ตัน 54,702 58,864 56,393 58,563.07
  – พืช ผัก และผลไม้ ตัน N/A N/A 7,764 19,899.06
  – เนื้อสัตว์และอาหารทะเล ตัน N/A N/A 6,408 3,766.27
  – ผลิตภัณฑ์จากนม ตัน N/A N/A 2,381 2,315.32
  – อาหารพร้อมรับประทาน ตัน N/A N/A 22,106 18,041.47
  – เครื่องดื่ม ตัน N/A N/A 1,794 1,265.83
  – อาหารสำเร็จรูป ตัน N/A N/A 1,077 655.59
  – เบเกอรี่ ตัน N/A N/A 14,869 12,593.43
  – อื่นๆ ตัน N/A N/A N/A 26.11
306-4 (a) 2020 ปริมาณขยะอาหารที่นำไปใช้ประโยชน์ทั้งหมด ตัน 17,300 17,943 18,033.90 12,611.83
  – นำไปผลิตเป็นพลังงาน ตัน N/A N/A 557.70 597.25
  – นำไปผลิตเป็นอาหารสัตว์ ตัน N/A N/A 17,476.20 12,014.58
306-5 (a) 2020 ปริมาณขยะอาหารที่นำไปกำจัดทั้งหมด ตัน 37,402 40,921 38,345 45,951.24
  – ฝังกลบ ตัน N/A N/A 38,345 45,951.24
  ปริมาณขยะอาหารที่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดได้ ตัน N/A N/A 13.45 21,343.72
  – บริจาค ตัน N/A N/A 13.45 70.40
  – กำหนดมาตรฐานการสั่งและการทิ้ง ตัน N/A N/A N/A 5,079.31
  – ทำผลิตภัณฑ์ใหม่ ตัน N/A N/A N/A 1,969
  – ผลิตอาหารสัตว์ ตัน N/A N/A N/A 14,225

การวิเคราะห์และแจกแจ้งข้อมูลปริมาณขยะอาหาร ซึ่งเป็นชุดข้อมูลย่อยที่ถูกรวมอยู่ในข้อมูลของเสียที่ปรากฎข้างต้นแล้ว

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการจัดการสูญเสียอาหารและขยะอาหารดาวน์โหลด