การดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ

ผลการดำเนินงานเทียบเป้าหมาย


สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2566

ปริมาณการใช้น้ำสุทธิ

ปริมาณการใช้น้ำทั้งหมด จำแนกตามแหล่งที่มา

ความเข้มข้นการใช้น้ำสุทธิต่อหน่วยรายได้

ปริมาณน้ำทิ้งที่ผ่านกระบวนการบำบัด*

หมายเหตุ : ปริมาณน้ำทิ้งที่ผ่านกระบวนการบำบัด เป็นค่าการตรวจวัดตามที่กฎหมายกำหนดและมีขอบเขตข้อมูลเฉพาะบริษัท ซีพีแรม จำกัด

คุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านกระบวนการบำบัด

ความเน่าเสียของน้ำที่เกิดจากสารเคมี

ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี

ปริมาณของแข็ง สารอนินทรีย์และอินทรีย์ทั้งหมดที่ละลายอยู่ในน้ำ

ค่าของแข็งแขวนลอย

หมายเหตุ : ปริมาณน้ำทิ้งที่ผ่านกระบวนการบำบัด เป็นค่าการตรวจวัดตามที่กฎหมายกำหนดและมีขอบเขตข้อมูลเฉพาะ บริษัท ซีพีแรม จำกัด และ พื้นที่ดำเนินการศูนย์กระจายสินค้า บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ปริมาณการใช้น้ำของบริษัทในพื้นที่ที่มีความเครียดน้ำ

การจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน

บริษัทบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำ อีกทั้งส่งเสริมการดำรงอยู่ของระบบนิเวศ ตลอดจนติดตามความเสี่ยงด้านการจัดการน้ำของคู่ค้าที่สำคัญอย่างมีระบบ การติดตามแหล่งที่มาและปริมาณสินค้าเกษตรกรรมจากคู่ค้าสำคัญลำดับที่ 1 ที่อยู่ในพื้นที่ที่มี “ความเครียดน้ำ” เป็นต้น

ประเมินความเสี่ยงด้านน้ำตลอดห่วงโซ่อุปทาน

บริษัทใช้น้ำประปาเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจทั่วประเทศ อาทิ ใช้ในกระบวนการผลิต งานซักล้าง งานดูแลความสะอาด นอกจากนี้ ยังมีการใช้น้ำบาดาลในบางพื้นที่ที่มีการดำเนินธุรกิจของ บริษัท ซีพีแรม จำกัด และบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ชุมชนรอบข้าง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทได้ดำเนินการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการประเมินความเสี่ยงพื้นที่ที่มี “ความเครียดน้ำ” ด้วยเครื่องมือ Aqueduct ของ World Resource Institute ครอบคลุมทุกพื้นที่การดำเนินธุรกิจ จากผลการประเมินความเสี่ยงพบว่าร้อยละ 39.62 ของพื้นที่ดำเนินการบริษัทอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงระดับสูงมาก

บริษัทเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมอบหมายคณะทำงานด้านการบริหารจัดการน้ำ เพื่อทำหน้าที่จัดทำแผนลดการใช้น้ำ พร้อมทั้งดำเนินโครงการต่างๆ ในพื้นที่ดำเนินธุรกิจทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนการลดการใช้น้ำอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ บริษัทได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงพื้นที่ที่มี “ความเครียดน้ำ” สำหรับคู่ค้าสำคัญลำดับที่ 1 จำนวน 115 ราย ด้วยเครื่องมือ Aqueduct ซึ่งเป็นการประเมินความเสี่ยงแบบเจาะจงพื้นที่ จากผลการประเมินพบว่า คู่ค้าสำคัญลำดับที่ 1 จำนวน 34 ราย ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มี “ความเครียดน้ำ” ระดับสูงมาก

สัดส่วนพื้นที่ที่มีความเสี่ยงด้านความเครียดน้ำ (Water Stress)

พร้อมทั้งมีการติดตามและประเมินความเสี่ยงสำหรับคู่ค้ากลุ่มดังกล่าวอยู่เป็นประจำ เช่น ติดตามแหล่งที่มาของสินค้าเกษตรกรรมในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ เป็นต้น อีกทั้งบริษัทได้ร่วมมือกับคู่ค้าเพื่อดำเนินงานลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับน้ำและระบบนิเวศอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกฎหมาย โดยร่วมมือกับหน่วยงานและชุมชนที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนลดความเสี่ยงด้านน้ำ ตลอดจนฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ชุมชนเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งกับชุมชนในปัจจุบันบริษัทได้รับความร่วมมือกับคู่ค้าสำคัญลำดับที่ 1 ที่มีความเสี่ยงสูงด้าน “ความเครียดน้ำ” ดำเนินลดความเสี่ยงและผลกระทบด้านน้ำอย่างต่อเนื่องร้อยละ 100

สินค้าเกษตรกรรมจากคู่ค้าสำคัญลำดับที่ 1 ในพื้นที่ที่มี “ความเครียดน้ำ”
  น้ำมันปาล์ม
ร้อยละ  0.87
  ข้าว
ร้อยละ  0.87
  น้ำตาล
ร้อยละ  1.74

โปรแกรมด้านการอนุรักษ์น้ำ

บริษัทนำแนวปฏิบัติด้านการจัดการน้ำที่ยั่งยืนมาใช้กับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เช่น การบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและการจัดการหมุนเวียนน้ำเสียให้กลับมาใช้ใหม่ได้ เป็นต้น ซึ่งสามารถลดการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะและธรรมชาติผ่านโครงการต่างๆ ดังนี้

โครงการนำน้ำทิ้งจากเครื่องปรับอากาศกลับมาใช้ใหม่

ติดตั้งถังเก็บน้ำทิ้งจากเครื่องปรับอากาศบริเวณโรงอาหาร เพื่อนำน้ำทิ้งหมุนเวียนไปใช้ประโยชน์ เช่น รถน้ำต้นไม้ เป็นต้น

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

36  ลูกบาศก์เมตรต่อปี

ประหยัดการใช้น้ำได้มากกว่า


โครงการนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดมาใช้รดน้ำต้นไม้ ศูนย์กระจายสินค้าบางบัวทอง และศูนย์กระจายสินค้าบุรีรัมย์

นำน้ำเสียที่ผ่านกระบวนการบำบัดที่ได้มาตรฐานมาใช้ประโยชน์ เช่น ใช้ในระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติแบบสปริงเกอร์ ภายในศูนย์กระจายสินค้า เป็นต้น

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

150  ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

ลดการใช้น้ำบาดาลได้


โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ บริษัท ซีพีแรม จำกัด โรงงานลาดหลุมแก้ว

นำน้ำใต้ดินซึ่งมีอุณหภูมิสูงตามธรรมชาติมาใช้ชำระล้างอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าเพื่ออุ่นน้ำ นอกจากนี้ ยังบำบัดน้ำจากกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพดีกว่าน้ำทิ้งทั่วไปตามที่กำหมายกำหนด เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างสมบูรณ์ เช่น การนำไปใช้เป็นน้ำดิบในระบบระบายความร้อนหอผึ่งเย็น ใช้รดน้ำต้นไม้และชำระล้างบริเวณพื้น

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

1090902  ลูกบาศก์เมตร

ลดการใช้น้ำประปาในกระบวนการผลิต

346880  กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี

ลดการใช้ไฟฟ้าในระบบลง

674835  ลูกบาศก์เมตร

สามารถนำน้ำทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์


โครงการนำน้ำทิ้งจากบึงที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ใหม่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาเขตอีอีซี อาคาร SKY BRIGHT CENTER โรงอาหาร อาคาร MEP

นำน้ำจากบึงที่ผ่านกระบวนการบำบัดที่ได้มาตรฐานมาใช้ประโยชน์ เช่น ใช้ในชักโครก ปัสสาวะ และรดน้ำต้นไม้ เป็นต้น

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

8.6  ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

ลดการใช้น้ำประปาได้


โครงการรักษ์น้ำ รักอนาคต บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)

ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อนำน้ำทิ้งกลับมาใช้ใหม่สำหรับรดน้ำต้นไม้ผ่านระบบอัตโนมัติภายในศูนย์จำหน่ายสินค้า ซึ่งช่วยสานต่อความสำเร็จของโครงการเสริมศักยภาพในการบริหารจัดการน้ำ "รักษ์น้ำ รักอนาคต" อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2561 ถึงปัจจุบัน

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

72  สาขา

ศูนย์จำหน่ายสินค้าที่เข้าร่วมโครงการ

93960-104000  ลูกบาศก์เมตรต่อปี

ลดปริมาณน้ำประปาที่ดึงมาใช้


โครงการปันน้ำใสให้ชาวนา บริษัท ซีพีแรม จำกัด โรงงานลำพูน

บริษัทได้ขออนุญาตระบายน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตที่ผ่านการบำบัดตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากโรงงาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมให้กับเกษตรกรที่มีพื้นที่ทำนาใกล้เคียง เพื่อให้เกษตรกรโดยรอบได้ใช้น้ำทำนาและสามารถทำนานอกฤดูได้

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

100000  ลูกบาศก์เมตรต่อปี

ลดการดึงน้ำจากแหล่งน้ำชุมชนได้กว่า

120500  บาท ต่อคนต่อปี

เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรมากกว่า


โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)

บริษัทนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วมากักเก็บไว้ใช้ยามจำเป็น และผันน้ำส่วนเกินไปยังพื้นที่ที่จัดสรรลงสู่พื้นดิน เพื่อลดการใช้น้ำและใช้ประโยชน์สำหรับการเพาะปลูก โดยโครงการสามารถลดผลกระทบจากสภาวะขาดแคลนน้ำและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน โดยบริษัทมีแผนที่จะขยายผลโครงการต้นแบบนี้ไปสู่สาขาอื่นๆ ในอนาคตต่อไป

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

36  ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

ปริมาณน้ำที่บำบัดได้กว่า

16  ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

ผันลงสู่ธนาคารน้ำใต้ดินกว่า

77760  บาทต่อปี

ลดค่าใช้จ่ายได้กว่า

720  ชัวโมงต่อปี

ลดเวลาในการใช้แรงงานคนสำหรับการรดน้ำ

ข้อมูลอื่นๆ


ผลการดำเนินงานด้านการดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ

มาตรฐาน GRI รายการ หน่วย 2562 2563 2564 2565
303-3 (a) ปริมาณการนำน้ำมาใช้ทั้งหมด ล้านลูกบาศก์เมตร 9.35 16.68 15.86 18.79
  - น้ำใต้ดิน ล้านลูกบาศก์เมตร 1.35 1.48 1.39 1.40
  - น้ำจากผู้จัดหาภายนอก ล้านลูกบาศก์เมตร 8.00 15.20 14.47 17.39
    - น้ำประปาจากผิวดิน ล้านลูกบาศก์เมตร N/A 15.06 14.26 17.23
    - น้ำประปาจากน้ำบาดาล ล้านลูกบาศก์เมตร N/A 0.14 0.21 0.16
303-3 (b) ปริมาณนำน้ำจากแหล่งขาดแคลนน้ำมาใช้ทั้งหมด ล้านลูกบาศก์เมตร 3.67 4.87 4.58 8.52
  - น้ำใต้ดิน ล้านลูกบาศก์เมตร 1.29 1.32 1.23 1.27
  - น้ำจากผู้จัดหาภายนอก ล้านลูกบาศก์เมตร 2.38 3.55 3.35 7.24
    - น้ำประปาจากผิวดิน ล้านลูกบาศก์เมตร N/A 3.48 3.23 7.14
    - น้ำประปาจากน้ำบาดาล ล้านลูกบาศก์เมตร N/A 0.07 0.12 0.10
303-3 (b) ปริมาณน้ำสะอาดที่ถูกนำมาใช้ทั้งหมด ล้านลูกบาศก์เมตร 9.34 16.66 15.83 18.79
  - น้ำสะอาด (<=1,000 mg/L Total Dissolved Solids) ล้านลูกบาศก์เมตร 9.35 16.66 15.83 18.79
  - น้ำที่นำกลับมาใช้ใหม่และใช้ซ้ำทั้งหมด ล้านลูกบาศก์เมตร 0.51 0.75 0.41 0.39
  ความเข้มข้นการนำน้ำมาใช้ต่อหน่วยรายได้ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อล้านบาท 16.38 30.52 27.00 22.04
303-4 (b) 2018 ปริมาณน้ำเสียที่ถูกบำบัดและปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมผ่านผิวดิน (TDS <=1,000 mg/L) ล้านลูกบาศก์เมตร N/A N/A 10.42 11.41
  - COD มิลลิกรัมต่อลิตร N/A N/A 5.83 0.57
กิโลกรัม N/A N/A 60,793.06 6,546.79
  - BOD มิลลิกรัมต่อลิตร N/A N/A 2.17 0.03
กิโลกรัม N/A N/A 22,578.32 356.91
  - ปริมาณมาณของแข็งละลายน้ำ มิลลิกรัมต่อลิตร N/A N/A 16.24 7.62
กิโลกรัม N/A N/A 169,224.54 86,887.51
303-4 (b) 2018 ปริมาณน้ำเสียที่ถูกบำบัดและปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมผ่านผิวดิน (TDS >1,000 mg/L) ล้านลูกบาศก์เมตร N/A N/A N/A 11,569.00
  - COD มิลลิกรัมต่อลิตร N/A N/A N/A 0
กิโลกรัม N/A N/A N/A 0
  - BOD มิลลิกรัมต่อลิตร N/A N/A N/A 0
กิโลกรัม N/A N/A N/A 0
  - ปริมาณมาณของแข็งละลายน้ำ มิลลิกรัมต่อลิตร N/A N/A N/A 0
กิโลกรัม N/A N/A N/A 0
303-4 (b) 2018 ปริมาณน้ำเสียที่ถูกบำบัดและปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมส่งบุคคลที่ 3 (TDS <=1,000 mg/L) ล้านลูกบาศก์เมตร N/A N/A N/A 0.25
  - COD มิลลิกรัมต่อลิตร N/A N/A N/A 50.76
กิโลกรัม N/A N/A N/A 12,622.52
  - BOD มิลลิกรัมต่อลิตร N/A N/A N/A 10.13
กิโลกรัม N/A N/A N/A 2,519.93
  - ปริมาณมาณของแข็งละลายน้ำ มิลลิกรัมต่อลิตร N/A N/A N/A 577.20
กิโลกรัม N/A N/A N/A 143,541.21
303-4 (b) 2018 ปริมาณน้ำเสียที่ถูกบำบัดและปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมส่งบุคคลที่ 3 (TDS >1,000 mg/L) ล้านลูกบาศก์เมตร N/A N/A N/A 0.36
  - COD มิลลิกรัมต่อลิตร N/A N/A N/A 422.85
กิโลกรัม N/A N/A N/A 153,905.29
  - BOD มิลลิกรัมต่อลิตร N/A N/A N/A 42.12
กิโลกรัม N/A N/A N/A 15,330.82
  - ปริมาณมาณของแข็งละลายน้ำ มิลลิกรัมต่อลิตร N/A N/A N/A 1,211.08
กิโลกรัม N/A N/A N/A 440,835.69

เว็บไซต์ cpall.co.th มีการเก็บคุกกี้ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้า นโยบายการใช้คุกกี้

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้ในส่วนวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า