การจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

  >  การจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

น้ำ เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่จำเป็นต่อทุกชีวิต มีผลโดยตรงต่อการดำเนินชีวิตอย่างมั่นคง และในขณะเดียวกันก็มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ในปัจจุบันการขาดแคลนน้ำกลายเป็นประเด็นที่ทวีความรุนแรงขึ้นทั่วโลก บริษัทตระหนักถึงปัญหาและความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการธุรกิจจะสามารถรักษาสมดุลการใช้น้ำกับความต้องการน้ำของชุมชนและธรรมชาติ ดังนี้

  • มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการลดผลกระทบทางลบที่มีต่อแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อให้มั่นใจว่า ประชากรทุกครัวเรือนจะมีน้ำที่มีคุณภาพดีเพียงพอสำหรับการอุปโภคและบริโภค
  • ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานในองค์กรบริหารจัดการการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ มีการประเมินความเสี่ยงด้านน้ำ และดำเนินการตามแนวปฏิบัติด้านการอนุรักษ์ที่ดีที่สุด และมีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มปริมาณการรีไซเคิลน้ำเพื่อนำกลับ มาใช้ใหม่
  • ส่งเสริมหลักการ การเข้าถึงแหล่งน้ำที่มีคุณภาพและปลอดภัย โดยส่งเสริมให้ทุกคนในชุมชนสามารถจัดหาและเข้าถึงทรัพยากรน้ำได้อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค
  • ส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในด้านการใช้น้ำและการอนุรักษ์แหล่งน้ำ รวมทั้งตอบสนองต่อข้อกังวลของชุมชนและสังคมอย่างโปร่งใสและทันกาล
  • ส่งเสริมการสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำให้แก่พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ ด้วยการจัดฝึกอบรม การแบ่งปันความรู้ หรือการจัดกิจกรรมรณรงค์
  • เปิดเผยผลการดำเนินงานด้านน้ำ เพื่อรายงานความคืบหน้าเทียบกับเป้าหมายที่กำหนด ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ
  • ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ อาทิ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร (NGOs) สถาบันการศึกษา ชุมชน และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาการจัดการทรัพยากรน้ำระดับประเทศ