สร้างสรรค์คุณค่าเพื่อสังคมส่วนรวม

แบ่งปันโอกาส สรรสร้างคุณค่าสังคม

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ปี 2563


ความเสี่ยงและโอกาส


รายงานของธนาคารโลกในปีที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าอัตราความยากจนอย่างเป็นทางการในประเทศไทยมีค่าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รายได้ครัวเรือนที่ลดลงทำให้เกิดความท้าทายอย่างมากต่อการลดความยากจนและเนื่องด้วยผลกระทบเชิงลบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ยิ่งส่งผลให้สถานการณ์ความท้าทายดังกล่าวแย่ลงมากยิ่งขึ้น ซึ่งผลกระทบดังกล่าวไม่เพียงแต่กระทบต่อบริษัท หากแต่ยังกระทบโดยตรงต่อสังคมในทุกภาคส่วน ทั้งนี้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (“บริษัท”) ตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม มีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งในการสร้างคุณค่าทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการดำเนินธุรกิจ มากกว่าการมุ่งเน้นผลลัพธ์ทางธุรกิจเพียงอย่างเดียว อีกทั้ง บริษัทยังมีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนและช่วยเหลือสังคมทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติซึ่งสามารถส่งผลให้องค์กรประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

แนวทางการดำเนินงาน


บริษัทมุ่งดำเนินธุรกิจภายใต้ความตระหนักถึงความสำคัญของสังคมที่เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจขององค์กร ผ่านการส่งเสริมและสร้างคุณค่า ที่หลากหลาย อาทิ การเสริมสร้างทักษะและองค์ความรู้ต่าง ๆ การสร้างอาชีพ การส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพื่อสร้างโอกาสให้กับกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) รวมถึงผู้ประกอบการรายย่อยและกลุ่มเปราะบางทางสังคม ให้มีโอกาสและบทบาททางสังคม ตลอดจนคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในปี 2563 บริษัทยังคงดำเนินการต่อยอดโครงการระยะยาว และสร้างสรรค์โครงการใหม่ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่สังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

โครงการที่สำคัญ ปี 2563


ส่งเสริมเกษตรกรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

บริษัทมุ่งดำเนินงานการส่งเสริมเกษตรกรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การส่งมอบองค์ความรู้ในการพัฒนา บริหาร และเพิ่มประสิทธิภาพในที่ดินทำกิน การส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมทั้งสนับสนุนช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ในปี 2563 มีการสนับสนุนเกษตรกรผ่านโครงการต่าง ๆ ภายใต้โครงการ 7-11 เคียงข้างเกษตรกรไทย ซึ่งต่อยอดความสำเร็จจากโครงการกล้วยหอมทอง ขยายผลมายังกลุ่มสินค้าทางการเกษตรอื่น ๆ 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผลไม้ตามฤดูกาล กลุ่มผลไม้ตัดแต่ง กลุ่มผักพร้อมปรุง และกลุ่มสลัดผัก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สินค้าทางการเกษตรมีมูลค่าสูงขึ้น มีตลาดที่แน่นอนตลอดจนการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น

นอกจากนี้ การดำเนินงานด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเกษตรกรยังสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติเป้าหมายที่ 1 ที่มุ่งดำเนินงานเพื่อลดความยากจนทั้งทางเศรษฐกิจ และมิติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป้าหมายที่ 2 การเพิ่มผลิตภาพทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลิตเพื่อมุ่งขจัดความหิวโหย และเป้าหมายที่ 10 ที่มุ่งสนับสนุนการเติบโตของรายได้ประชากร เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านความเป็นอยู่ของเกษตรกร

โครงการวันแห่งโอกาสดี@CPALL

ซีพี ออลล์ ได้ดำเนินการโครงการมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” เพื่อสร้างเสริมโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อย ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการวางจำหน่ายสินค้าผ่านร้านเซเว่นอีเลฟเว่นและร้านค้าออนไลน์ โดยเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการรายย่อยในการดำเนินธุรกิจร่วมกับบริษัท ซึ่งผู้ประกอบการรายย่อยจะสามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์เพื่อนัดเจรจาทางธุรกิจ (Business Matching) หรือสามารถปรึกษาขอข้อมูลเพิ่มเติม จากมุมเอสเอ็มอีคลินิก (SMEs Clinic) ทั้งด้านจัดการคุณภาพสินค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือแนวทางการขยายตลาด เพื่อผู้ประกอบการรายย่อยสามารถนำเสนอสินค้าจำหน่ายในช่องทางที่หลากหลาย ไม่ว่าจะผ่านร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ร้านค้าออนไลน์ 24 Shopping ออลล์ ออนไลน์ และร้านยาเอ็กซ์ต้า พลัส และผู้ประกอบการยังสามารถติดต่อขอคำปรึกษาจากเครือข่ายพันธมิตรของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ อาทิ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และรับการสนับสนุนการลงทุนจากธนาคารชั้นนำ รวมทั้งแนวทางการทำธุรกิจจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนอกจากการร่วมธุรกิจแล้ว ยังเปิดโอกาสในการเสนอทำเลพื้นที่สำหรับเปิดร้านเซเว่นอีเลฟเว่น และในด้านการส่งเสริมทรัพยากรบุคคล ยังเปิดโอกาสให้กับนักเรียนนักศึกษาสามารถสมัครเพื่อรับทุนการศึกษา ส่งเสริมให้มีบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจทั้งในระดับองค์กร ชุมชนและสังคม รวมถึงประเทศชาติในอนาคตต่อไป

โครงการสร้าง ซีพี ออลล์ จากความห่วงใยสู่การให้โอกาส Giving Ambassadors : from “Care” to “Share”

บริษัทได้ประสานความร่วมมือไปยังศิลปินนักออกแบบแครักเตอร์ (Character) ที่มีชื่อเสียง และองค์กรผู้พิการที่มีความสนใจ ร่วมกันต่อยอดออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผู้พิการ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ตัดเย็บจากผ้า เพื่อวางจำหน่ายผ่านทางช่องทาง 24 Shopping และมอบรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าธรรมเนียมคลังสินค้า (Fulfillment Fee) แก่สมาคมองค์กรผู้พิการทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ สมาคมรวมใจคนพิการ จังหวัดอุดรธานี ชมรมบูรณาการคนพิการอย่างยั่งยืน ตำบลปากโทก จังหวัดพิษณุโลก สมาคมคนพิการ จังหวัดอ่างทอง และศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยไม่หักค่าใช้จ่ายในการผลิตผ้าแคนวาส สายคล้องกระเป๋า และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีผู้พิการที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ จำนวน 95 ราย

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ —>  รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2563