สร้างสรรค์คุณค่าเพื่อสังคมส่วนรวม

  >  สร้างสรรค์คุณค่าเพื่อสังคมส่วนรวม

แบ่งปันโอกาส สรรสร้างคุณค่าสังคม

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ปี 2562


ความท้าทาย


สัญญาณการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมีความคาดหวังให้รับผิดชอบต่อสังคมและ          สิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ผลการสำรวจในระดับสากลเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาณการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจากหลากหลายประเทศทั่วโลก พบว่าการดำเนินธุรกิจขององค์กรขนาดใหญ่  มีศักยภาพที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาความท้าทายต่างๆ ในระดับโลกได้ พร้อมทั้งสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนความเป็นอยู่ที่ดีในสังคมเมื่อการดำเนินธุรกิจขององค์กรขนาดใหญ่นั้นมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กับความสำเร็จในการประกอบธุรกิจ นอกจากนี้ องค์กรที่มีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนและช่วยเหลือสังคมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมากกว่าการแสวงหาผลกำไรเพียงอย่างเดียว สามารถทำให้องค์กรเหล่านั้นสรรหาและรักษาพนักงานที่มีคุณภาพไว้ในองค์กรได้ อีกทั้งยังทำให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจมากขึ้นเมื่อเทียบกับคู่แข่งทางธุรกิจที่ไม่มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อม

แนวทางการดำเนินงาน


บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) สร้างความตระหนักภายในองค์กรมาอย่างต่อเนื่องถึงความท้าทายในการดำเนินธุรกิจ ที่ให้ความสำคัญสังคมเสมือนเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร พร้อมทั้งมุ่งสร้างคุณค่าทางสังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านทางการดำเนินธุรกิจ เพื่อการเติบโตเคียงคู่กันไปขององค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยการส่งเสริมการสร้างคุณค่าทางสังคมผ่านการสนับสนุน การเสริมสร้างทักษะ องค์ความรู้ การสร้างอาชีพ การสนับสนุนช่องทางการจัดจำหน่าย และการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร      ผู้ประกอบการรายย่อย และกลุ่มเปราะบางทางสังคม เพื่อแบ่งปันโอกาสและบทบาททางสังคม ส่งเสริมความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น โดยบริษัท เล็งเห็นความสำคัญของกลุ่มคนเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง ผ่านการสำรวจมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร เพื่อรับทราบถึงทัศนคติ ความเข้าใจต่อการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างคุณค่าแก่สังคม บริษัทมุ่งดำเนินโครงการในการสร้างคุณค่าให้กับสังคมอย่างครอบคลุม อาทิ โครงการเสริมสร้างทักษะองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มเยาวชนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและเด็กพิเศษ และโครงการเพิ่มช่องทางในการขยายธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย เป็นต้น ทั้งนี้ ยังมีโครงการปลีกย่อยอีกมากมายรวมถึงการสนับสนุนผ่านงบประมาณ สิ่งของ กำลังจากพนักงานที่มีความตั้งใจในการเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคุณค่าทางสังคมร่วมกับบริษัท

โครงการที่สำคัญ ปี 2562


โครงการสนับสนุนเกษตรกร ผักสลัดอินทรีย์ และผลไม้อินทรีย์

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมเกษตรกรไทยให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายที่แน่นอน และมีรายได้ที่มั่นคง

เป็นโครงการต่อเนื่อง  ภายใต้การดำเนินการของ บริษัท ซีพี     ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผ่านการสนับสนุน องค์ความรู้ ให้คำแนะนำเรื่องการปรับปรุงคุณภาพสินค้าให้เหมาะสมกับพฤติกรรมผู้บริโภค  การเก็บรักษาคุณภาพสินค้า การออกแบบบรรจุภัณฑ์ รวมถึงสนับสนุนช่องทางการจัดจำหน่ายที่สะดวก เข้าถึงลูกค้าทั่วประเทศ โดยบริษัทรับซื้อผลผลิต ผักสลัดอินทรีย์  และผลไม้อินทรีย์ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จากสถาบันที่ได้รับมาตรฐานสากล (Organic Thailand) รวมทั้งได้ใบรับรองการผลิตพืชอินทรีย์จากกรมวิชาการเกษตร และเป็นพื้นที่ที่ไม่มีการใช้สารเคมีอย่างน้อย 1 ปี ก่อนการเพาะปลูก มีแหล่งน้ำที่ปราศจากการปนเปื้อนจากสารเคมี ดินมีความอุดมสมบูรณ์ และมีระบบนิเวศที่ดีมี Buffer Zone หรือกำแพงลมตามธรรมชาติ หรือต้นไม้เพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากแหล่งข้างเคียง

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

โครงการวันแห่งโอกาสดี

วัตถุประสงค์  เพื่อมอบโอกาสทางอาชีพ  โอกาสทางธุรกิจ  โอกาสทางการศึกษา และการจ้างงาน

บริษัทมอบโอกาสสำคัญด้านธุรกิจผ่านการดำเนินงานในการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าไปทั่วประเทศสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย และเกษตรกรรวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกรายย่อยและเอสเอ็มอี ภายใต้แนวคิด “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” โดยสามารถพบปะและสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง อาทิ โอกาสทางธุรกิจที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ที่ต้องการขายสินค้าผ่านร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ร้านค้าออนไลน์ 24 Shopping และ eXta เข้ามาเสนอสินค้า พร้อมทั้งโอกาสในการเสนอพื้นที่เพื่อเปิดร้านเซเว่นอีเลฟเว่น พร้อมขยายผล วันแห่งโอกาสดี@CP ALL สัญจร ที่จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเชียงใหม่

โครงการสร้างคน สร้างงาน ปันโอกาสทางอาชีพ  ให้กับนักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยิน

วัตถุประสงค์ เพื่อมอบโอกาสในการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืนให้กับนักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยิน

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด ร่วมส่งมอบ “ร้านกาแฟสร้างอาชีพ” ภายใต้โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED ให้กับโรงเรียนโสตศึกษานนทบุรี อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี และโรงเรียนโสตศึกษา เขตทุ่งมหาเมฆ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ผ่านการอบรมฝึกทักษะให้สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพได้จริง โดยสามารถเปิดกิจการหรือเป็นพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญและมีความเป็นมืออาชีพได้  รวมถึงได้ขยายผลการส่งเสริมทักษะอาชีพแก่นักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยินและผู้พิการ ผ่านโครงการห้องเรียนกาแฟ นักเรียนสังกัดโรงเรียนการศึกษาพิเศษในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 4 โรงเรียน จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 388  ราย มูลค่าการสนับสนุน 390,460 บาท

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ —>  รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2562