สนับสนุนด้านการศึกษา

มอบโอกาสทางการศึกษา สร้างอาชีพ สร้างอนาคต

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ปี 2563

ความท้าทาย


บริษัท เชื่อว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ (Quality Basic Education) เป็นปัจจัยที่ช่วยเปิดโอกาส   ในการสร้างความเจริญก้าวหน้าของคนในสังคมและขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคตที่ดี แต่อย่างไรก็ตาม   ยังมีประชากรบางกลุ่มที่ยังไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและประชากรที่มีฐานะยากจน บริษัทตระหนักถึงปัญหาและความสำคัญของการมอบโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และยกระดับทางการศึกษา จึงได้ร่วมพัฒนาสังคม ส่งมอบองค์ความรู้ผ่านนวัตกรรมเทคโนโลยี และส่งเสริมการเรียนรู้ในหลากหลายรูปแบบ เพื่อเสริมสร้างความสามารถและพัฒนาศักยภาพของเด็ก และเยาวชนของชาติ รวมทั้งส่งเสริมเยาวชนให้เป็น “คนเก่ง คนดี” เพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศในภายภาคหน้า รวมถึงการส่งเสริมทักษะที่จำเป็น เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ สร้างความเป็นอยู่ที่ดีต่อไป

แนวทางการดำเนินงาน


บริษัทเชื่อว่าการมอบโอกาสทางการศึกษาสามารถสร้างโอกาสทางอาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นให้กับคนในสังคมได้ จึงดำเนินการจัดโครงการ และร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งสถาบันการศึกษา และมอบทุนการศึกษากับเด็กและเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ผ่านรูปแบบการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการฝึกปฎิบัติงานจริง รวมถึงการสร้างอาชีพให้ประชากลุ่มผู้ด้อยโอกาสและมีฐานะยากจน โดยมุ่งเน้นให้ประชากรทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าถึงการศึกษาและได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นได้อย่างเท่าเทียม มีคุณภาพ และมีค่าใช้จ่ายที่สามารถยอมรับได้

จัดตั้งสถาบันการศึกษา  เพื่อพัฒนาเยาวชนสู่มืออาชีพ

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT)

เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนได้ศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษา และสร้างมืออาชีพด้านธุรกิจค้าปลีกที่มีความเก่ง ทั้งด้านวิชาการและมีทักษะอาชีพ โดยจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการด้วยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ เป็นการเรียนรู้ภาคทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติจริง (Work-Based Learning) สร้างองค์ความรู้ด้านธุรกิจแบบครบวงจรให้แก่ผู้เรียน ให้โอกาสเยาวชนในการศึกษาใกล้บ้าน และมีรายได้จากการฝึกอาชีพ

ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์

จัดตั้งศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์กระจายตามพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ รวม 20 ศูนย์ และลงนามความร่วมมือกับสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนและสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  รวม 120 แห่ง มีจำนวนนักเรียนในระบบกว่า 16,850 ราย ที่มีความพร้อมทั้งด้านวิชาการและการทำงานเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมและประเทศชาติต่อไป

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม)

เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โท เอก สถาบันฯ จึงออกแบบการเรียนการสอนที่เป็นเอกลักษณ์เรียกว่า  Work-based Education (WBE)  เป็นการเชื่อมโยงความรู้ทางทฤษฎีเข้ากับภาคปฏิบัติภายใต้จุดแข็ง

นอกจากนี้ ทางสถาบันฯ ได้ดำเนินการจัดตั้ง “กองทุนเพื่อชีวิตแห่งการเรียนรู้” หรือ PIM SMART เพื่อให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ  โดยเป็นทุนให้เปล่าไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ เมื่อสำเร็จการศึกษา ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทได้มีการดำเนินการจัดตั้งสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาเขตอีอีซี ที่พัทยา จังหวัดชลบุรี  โดยสาขาการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาที่เปิดขึ้นนั้นต้องสนับสนุนความต้องการแรงงานในเขตพื้นที่ เพื่อผลิตบัณฑิตที่ตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (สาธิตพีไอเอ็ม)

เพื่อให้โอกาสเยาวชนได้เรียนรู้ในสิ่งที่เหมาะกับตนเอง และสร้างรากฐานไปสู่ความสำเร็จในอนาคต ด้วยระบบการเรียนรู้แบบ Active Learning พัฒนาผู้เรียนให้เป็นเลิศในทางที่ตนเองถนัด และมีความสุข เน้นทักษะทางด้านภาษา มากกว่านั้นยังส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในรูปแบบ Digital Class Room ตลอดจนมีการปลูกฝังคุณธรรม ความกตัญญู ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบและความมีวินัย ให้กับนักเรียนเพื่อพัฒนาให้เป็นเยาวชนที่เป็นทั้งคนเก่งและคนดีในสังคม

โครงการที่สำคัญ ปี 2563


โครงการส่งมอบโอกาสทางการศึกษา

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชน

บริษัทส่งเสริมทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ระดับอาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12  ตามนโยบายส่งเสริมการศึกษาพัฒนาเยาวชนของบริษัท และตามปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” นอกจากนี้ บริษัทยังส่งมอบทางเลือกที่หลากหลายยิ่งขึ้นผ่านการมอบทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และโอกาสในการทำงานร่วมกับบริษัท  รวมถึงโอกาสในการเป็นเจ้าของร้านเซเว่นอีเลฟเว่น

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

1. ส่งมอบโอกาสทางการศึกษา

สนับสนุนทุนการศึกษา 39,690 ทุน
มูลค่า 1,412,655,323 บาท

2. มีนักเรียนและบัณฑิตร่วมงานกับบริษัท จำนวน 3,030 ราย

โครงการให้ทุนการศึกษา คืนคนดีสู่สังคม

วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ  และการมีรายได้ที่มั่นคง

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ศูนย์การเรียนรู้ปัญญาภิวัฒน์ และสถานศึกษา ได้มอบโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนทั่วประเทศที่กระทำความผิด ได้ศึกษาต่อกับทางวิทยาลัยฯ รวมถึงการฝึกอาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคม และลดปัญหาของสังคมอันเนื่องมาจากการกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชน นอกจากนี้ในส่วนศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพกาแฟปัญญาภิวัฒน์ (P-CoT) ยังได้เข้าไปให้การอบรมให้ความรู้ในเรื่องการทำกาแฟ ด้วยการสอนและแนะนำจากวิทยากรที่มีความสามารถ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปเป็นเส้นทางสู่อาชีพในอนาคตได้ รวมทั้งมอบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการศึกษาเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับเด็กและเยาวชน

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

เด็กและเยาวชน จำนวน 430 ราย ได้รับการฝึกอบรมวิชาชีพ

โครงการค่าย Creative AI Camp ปีที่ 2 เฟส 2

วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถการสร้างสรรค์ AI  ของเยาวชน

จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถการสร้างสรรค์ AI  ของเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษาซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติ  จนกลายเป็น “วิถีความเป็นมนุษย์ AI สร้างสรรค์” (CreativeAIness) สามารถสร้างสรรค์ AI เพื่อประโยชน์ของสังคมได้ และกลายเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งการเปลี่ยนโลกในอนาคต เนื้อหาหลักมุ่งเน้นการผสมผสานให้เยาวชนได้พัฒนาทั้งความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)  และความฉลาดทางสติปัญญา (IQ) ประกอบด้วย การบูรณาการวิธีสร้างสรรค์ AI  และความรู้เกี่ยวกับกลุ่มเทคโนโลยี ABCD เพิ่ม IQ ผ่านทักษะเทคโนโลยีใหม่ ๆ

โครงการค่าย Creative AI Camp ปีที่ 2 เฟส 2

วัตถุประสงค์  เพื่อฝึกทักษะความสามารถของเยาวชนในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์

บริษัทร่วมกับโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย จังหวัดขอนแก่น พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีวิทยาการสมัยใหม่ทั้งหุ่นยนต์หรือ Robotics, AI (artificial intelligence lab) และ IOT (internet of things) อย่างง่าย  จนนักเรียนสามารถพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ได้ อาทิ เครื่องจ่าย เจลล้างมืออัตโนมัติ  ราวตากผ้าอัตโนมัติ  ถังขยะอัจฉริยะ และเครื่องเตือนไฟรั่ว

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ —> รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2563