การสนับสนุนด้านการศึกษา

  >  การสนับสนุนด้านการศึกษา

มอบโอกาสทางการศึกษา สร้างอาชีพ สร้างอนาคต

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ปี 2562


ความท้าทาย


การศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเจริญก้าวหน้าของคนในสังคม อีกทั้งยังสามารถเป็นแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของประเทศ ปัจจุบันเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 6 ถึง 17 ปี มากกว่า 263 ล้านคนทั่วโลกที่ไม่ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและประชากรที่ฐานะยากจน พร้อมกันนี้ การยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อแก้ปัญหาการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถเป็นหนึ่งในวิธีในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ ซึ่งในปัจจุบันนวัตกรรมเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ การพัฒนาองค์ความรู้ การใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการ และยกระดับการศึกษา จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่สามารถช่วยลดความเหลื่อมล้ำและปัญหาในสังคมได้

แนวทางการดำเนินงาน


บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็ก เยาวชน และคนในสังคม โดยเชื่อมั่นว่าการมอบโอกาสทางการศึกษาสามารถเปิดประตูสู่โอกาสทางอาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ โดยสนับสนุนให้เยาวชนเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ผ่านรูปแบบการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติงานจริง (Work-based Education) พร้อมทั้งมุ่งสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ตามองค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายย่อย ในข้อที่ 4.3 ที่มุ่งเน้นให้ผู้ชายและผู้หญิงทุกคนเข้าถึงการศึกษาวิชาเทคนิค อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัยอย่างเท่าเทียมกัน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีค่าใช้จ่ายที่สามารถยอมรับได้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนของประชากร

จัดตั้งสถาบันการศึกษา  เพื่อพัฒนาเยาวชนสู่มืออาชีพ

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT)

เพื่อสร้างมืออาชีพด้านธุรกิจค้าปลีกที่มีความเก่งทั้งด้านวิชาการและมีทักษะ ประสบการณ์ในการปฏิบัติจริงในหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท ก่อให้เกิดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ซึ่งนอกจากจะสามารถกลับมาสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทแล้วยังเป็นกำลังสำคัญในการรักษาและพัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงานไทยอีกด้วย

ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ 

กระจายตามพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ รวม 20 ศูนย์ ภายใต้การดำเนินการของบริษัท จัดการเรียนการสอนโดยวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เพื่อขยายการศึกษาด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก ให้โอกาสเยาวชนในการศึกษาใกล้บ้าน และมีรายได้จากการฝึกอาชีพโดยเรียนทฤษฎีที่สถานศึกษาสลับกับการฝึกอาชีพที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ทุก 3 เดือน ตามสโลแกน “เรียนฟรี  มีงานทำ ฝึกงานมีรายได้ระหว่างเรียน”

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม)

เพื่อให้นักเรียนที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า สามารถศึกษาต่อได้ในระดับปริญญาตรี โท เอก ด้วยการให้โอกาสและสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ผ่านแนวคิด “สร้างคนให้มีทักษะความสามารถพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานจริง”  จึงออกแบบระบบการเรียนการสอนที่เป็นเอกลักษณ์เรียกว่า Work-based Education (WBE) ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงความรู้ทางทฤษฎีเข้ากับภาคปฏิบัติ ภายใต้จุดแข็ง

นอกจากนี้เพื่อกระจายโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาสำหรับผู้เรียนในต่างจังหวัด และชุมชนต่างๆ  จึงเปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ในหัวเมืองหลัก รวมหน่วยการเรียนทางไกลจำนวน 12 แห่งทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนได้ศึกษาเล่าเรียนใกล้ภูมิลำเนาส่งมอบการศึกษาได้อย่างทั่วถึง  นอกจากการจัดการศึกษาแล้ว ทางสถาบันฯ ยังดูแล เอาใจใส่คุณภาพชีวิตของนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ด้วยการจัดตั้ง “กองทุนเพื่อชีวิตแห่งการเรียนรู้” (PIM SMART) เมื่อปี พ.ศ. 2555 ซึ่งเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายกำหนด  มีกรรมการบริหารกองทุนที่แต่งตั้งโดยสภาสถาบันตามระเบียบการจัดตั้งกองทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาคนให้มีคุณภาพอย่างแท้จริง โดยเป็นทุนให้เปล่าสำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ โดยไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ เมื่อสำเร็จการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสามารถรักษาสมดุลทั้งด้านวิชาการ การฝึกปฏิบัติงาน ปลูกฝังความมีจิตอาสารวมถึงเรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างมีความหมายในแง่มุมอื่น ๆ และมีความพร้อมในการทำงาน (Ready to Work) พร้อมเป็นส่วนหนึ่งการพัฒนาประเทศ ทั้งหมดนี้เพื่อส่งต่อพลเมืองที่ดีให้กับชุมชน สังคม ประเทศชาติต่อไป

โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (สาธิตพีไอเอ็ม)

จากเจตนารมณ์ของบริษัท ซึ่งต้องการสร้างรากฐานเพื่อความสำเร็จ โดยให้เยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้ในสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเอง ด้วยกระบวนการ Active Learning พัฒนาให้เป็นเลิศตามความถนัด เน้นทักษะทางด้านภาษา ปลูกฝังคุณธรรม ความกตัญญู ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบและความมีวินัย โดยมีการส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในรูปแบบ Digital Class Room สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการศึกษาเพิ่มเติม

โครงการที่สำคัญ ปี 2562


โครงการส่งมอบโอกาสทางการศึกษา

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชน

บริษัทส่งเสริมทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ระดับอาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 พร้อมกันนี้ บริษัทได้ลงนามร่วมกับ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฎ เพื่อร่วมกันผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจ ผ่านการเรียนรู้ควบคู่กับการปฏิบัติงานจริง พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร โดยโครงการนี้ถือเป็นหนึ่งในนโยบายส่งเสริมการศึกษาพัฒนาเยาวชนของบริษัท และเป็นไปตามปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” นอกจากนี้ บริษัทยังส่งมอบทางเลือกที่หลากหลายยิ่งขึ้นผ่านการมอบทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และโอกาสในการทำงานร่วมกับบริษัท  รวมถึงโอกาสในการเป็นเจ้าของร้านเซเว่นอีเลฟเว่น

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

1. ส่งมอบโอกาสทางการศึกษา

2. มีนักเรียนและบัณฑิตร่วมงานกับบริษัท จำนวน 1,960  คน

โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ ภายใต้โครงการคืนคนดีสู่สังคม

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคง

เป็นความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ กับกรมพินิจและคุ้มครองเด็ก และเยาวชน ร่วมส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารโลกอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงาน แนวทางการเข้าสู่อาชีพ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนการเตรียมตัวในการหางานทำ และการหาอาชีพเสริม เพื่อให้เด็ก เยาวชน และผู้ปกครองสามารถวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปได้ โดยการจัดแนะแนวอาชีพ การให้คำปรึกษาด้านอาชีพต่าง ๆ และการทดสอบความพร้อมทางอาชีพให้เด็ก และเยาวชน เพื่อสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการเลือกประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  ยังได้ร่วมกับ สถานพินิจ และคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม จังหวัดนครราชสีมา และสถาบันกาแฟ (All Coffee Academy : A-CA) จัดการอบรมวิชาชีพการทำกาแฟ ให้กับเยาวชน และเจ้าหน้าที่ของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ จำนวนสะสม 283 คน

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ —>  รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2562