การสนับสนุนด้านการศึกษา

  >  การสนับสนุนด้านการศึกษา

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการทรัพยากรบุคคลที่เป็นกำลังสำคัญในการดำเนินธุรกิจค้าปลีก ทั้งในด้านปริมาณและด้านคุณภาพ เนื่องจากทรัพยากรบุคคลจำเป็นต้องมีความรู้ ความสามารถ และยังเป็นโอกาสในการช่วยเหลือให้เด็กและเยาวชนของชาติได้พัฒนาความรู้ความสามารถ เพื่อให้เป็นคนดี คนเก่ง และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ต่อไปในอนาคต นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญ แก่เกษตรกรที่เป็นเสมือนบ่อเกิด ของทรัพยากรที่ถูกนำมาใช้ผ่านกระบวนการต่าง ๆ เพื่อเป็นสินค้าในการประกอบกิจการ หลักของบริษัท บริษัทเชื่อว่าการศึกษาเป็นปัจจัยหนึ่งในการช่วยเสริมศักยภาพในการ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง

 

ส่งเสริมการศึกษา ที่ตอบโจทย์ตลาดแรงงานและสร้างเยาวชนสู่มืออาชีพ

การดำเนินงานด้านการศึกษาเริ่มเด่นชัดและปรากฏสู่สังคมภายนอกมากยิ่งขึ้นตั้งแต่ปี 2538 บริษัทเริ่มโครงการทวิภาคีร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ในสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยให้ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นเป็นห้องเรียนปฏิบัติสำหรับฝึกอาชีพของนักเรียนสาขาธุรกิจค้าปลีก การจัดตั้งสถาบันการศึกษา จากการเริ่มต้นสนับสนุนด้านสถานที่ฝึกอาชีพให้นักเรียน/นักศึกษาอาชีวะ บริษัทเห็นโอกาสในการใช้ความเชี่ยวชาญในการประกอบธุรกิจเพื่อสนับสนุนการศึกษาและบ่มเพาะนักเรียน/นักศึกษาได้กอปรกับความมุ่งมั่นที่ต้องการสนับสนุนการศึกษาให้มากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจของประเทศในปี 2548 บริษัทจึงจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (Panyapiwat Technological Collage – PAT) เพื่อสร้างบุคลากรที่มีการศึกษาทั้งด้านวิชาการและมีทักษะประสบการณ์ในการปฏิบัติจริงในหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท ก่อให้เกิดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ซึ่งนอกจากจะสามารถกลับมาสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทแล้ว ยังเป็นกำลังสำคัญในการรักษาและพัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงานไทยอีกด้วยจากความสำเร็จกับ PAT บริษัทยังพบว่ามีโอกาสในการเผยแพร่ความรู้ด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก ซึ่งเป็นจุดแข็งหลักในการ ดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงจัดตั้งศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ภายใต้การดำเนินการของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)จัดการเรียนการสอนโดยวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์เพื่อขยายการศึกษาด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก ให้โอกาสเยาวชนในการศึกษาใกล้บ้าน และมีรายได้จากการฝึกอาชีพโดยเรียนทฤษฎีที่สถานศึกษาสลับกับการฝึกอาชีพที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทุก 3 เดือนจากนั้นสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ถูกก่อตั้งขึ้นจากความต้องการขยายขอบเขตการสนับสนุนด้านการศึกษา จากระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงไปยังปริญญาตรี เริ่มต้นจากคณะบริหารธุรกิจ และขยายคณะเพื่อเป็นทางเลือกเพิ่มเติมให้ผู้ศึกษาจนถึงปัจจุบันรวม 10 คณะวิชาเช่น คณะนิเทศศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีคณะศิลปศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ รวมถึงสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ และสาขาวิชาการบริหารคนและองค์การในระดับปริญญาโทอีกด้วย ซึ่งสถาบันฯ มีโครงการร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำในต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนนักเรียนเป็นรายภาคการศึกษา รวมถึงมีการร่วมมือกับองค์กรเอกชนในการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานตามสาขาที่เกี่ยวข้อง ล่าสุดในปี 2560 บริษัทได้ขยายขอบเขตการดำเนินงานด้านการศึกษาให้ครอบคลุมระดับมัธยมศึกษาโดยจัดตั้งโรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ที่มีความโดดเด่นจากการอ้างอิงการจัดการเรียนการสอนตามระบบจากประเทศฟินแลนด์ ซึ่งได้ชื่อว่ามีระบบการเรียนการสอนที่ดีที่สุดในโลก เพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่การเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกที่มีคุณภาพ บริษัทจึงจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษใน 3 รายวิชาหลัก ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ รวมถึงจัดให้มีการเรียนภาษาจีนเป็นภาษาที่ 3 โดยมุ่งให้นักเรียนมีความสุขจากการเรียนการสอน ซึ่งสามารถแสดงช่วงเวลาตามภาพ ดังนี้

การดำเนินโครงการด้านการศึกษา ทั้งจัดตั้งสถาบันการศึกษา และร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ

โครงการด้านการศึกษาและการสนับสนุนอื่น

            1.โครงการภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT)

บริษัทได้จัดตั้งโครงการ Business for Young Program เพื่อช่วยส่งเสริมและสร้างความเข้าใจให้กับเยาวชน ในการเลือกเรียนและเข้าทำงานในสายอาชีพทางด้านธุรกิจค้าปลีก โครงการจิตอาสาพาน้องจัดร้านสหกรณ์ โรงเรียนวัดบางกระดี่ โดยได้รับความร่วมมือกับสำนักงานเขตบางขุนเทียน ซึ่งมีจุดประสงค์หลักในโครงการเป็นการสร้างความพร้อมให้แก่นักเรียนในการตัดสินใจเรียนสายอาชีพ และช่วยในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังสอนให้เยาวชนเข้าใจความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในธุรกิจที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจการค้าปลีก

            2.การร่วมมือกับโครงการประสานพลังประชารัฐ “CONNEXT ED”

บริษัทได้ร่วมมือกับบริษัทชั้นนำอีก 11 แห่ง ในการวางแผนพัฒนาและผลักดัน แผนปฏิรูปการศึกษา ซึ่งมีทั้งสิ้น 10 ยุทธศาสตร์ ของโครงการประสาน พลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐาน และการพัฒนาผู้นำ (E5) และโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (CONNEXT ED) ที่เป็นความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โครงการนี้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 และปัจจุบัน อยู่ในขั้นตอนการดำเนินโครงการระยะที่ 2 ผลการดำเนินงานทั้งหมดที่ผ่านมา บริษัท ได้พัฒนาโรงเรียนไปแล้ว 350 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 15 ของโรงเรียนที่เป็นเป้าหมาย ตามแผน และครอบคลุมเยาวชนที่ได้พัฒนา แล้วจำนวนกว่า 50,000 คน

            3.ทุนการศึกษา

บริษัทได้ส่งเสริมให้กับนักเรียนในด้านทุนการศึกษา ซึ่งในปี 2561 ได้ให้ทุนการศึกษาไปแล้วทั้งสิ้น 28,518 ทุน มูลค่ามากกว่า 966,631,846 บาท ครอบคลุมทั้งระดับอาชีวศึกษา อุดมศึกษา และมีผู้สำเร็จการศึกษาทุกหลักสูตรรวมแล้วกว่า 5,596 ราย เพื่อเป็นกำลังสำคัญให้กับองค์กร สังคม และประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทเชื่อมั่นในศักยภาพของนักเรียนและนักศึกษาของสถาบันภายใต้กลุ่มปัญญาภิวัฒน์ บริษัทมีนโยบายรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา จากสถาบันภายใต้กลุ่มปัญญาภิวัฒน์ และมีโอกาสก้าวหน้าในสายงาน รวมถึงได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมเป็นเจ้าของร้านสาขาร่วมลงทุน โดยมีนักเรียน/นักศึกษาที่จบการศึกษาร่วมทำงานกับบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 6,258 คน (ยอดสะสมตั้งแต่ปี 2558-2561)

สำหรับเกษตรกร บริษัทมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมการฝึกอาชีพและศึกษางานจากบริษัทเป็นหลัก

จากการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ข้างต้นและโครงการย่อย ในปี 2561 บริษัทให้โอกาสทางการศึกษาและพัฒนาทักษะที่จำเป็นแก่กลุ่มเป้าหมายไปแล้วทั้งสิ้น 168,098 ราย (ตั้งแต่ปี 2559-2561) รวมเป็นการดำเนินงานสะสมตั้งแต่ปีที่เริ่มดำเนินการตามเป้าหมาย

พัฒนาเยาวชนรักการเรียนรู้

เพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และ สร้างประชากรคุณภาพให้กับประเทศชาติ ซีพี ออลล์ ได้ดำเนิน กิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยคำนึงถึงความสนใจของ กลุ่มเป้าหมาย การฝึกฝนทักษะที่พึงมีตามวัยอันควร และ การเพิ่มพูนความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่องทั้ง 2 ด้าน ดังนี้

                1.ส่งเสริมภาษาไทยแบบบูรณาการ ซีพี ออลล์ ร่วมส่งเสริม การอ่านและการเขียนมาตั้งแต่ปี 2542 รวมทั้งพัฒนาเยาวชน ไทยให้ก้าวสู่แวดวงวรรณกรรมอย่างสมบูรณ์ ผ่านโครงการ ‘รักการอ่าน’ โครงการ ‘กล้าวรรณกรรม’ และโครงการ ‘7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน’ โดยได้รับความร่วมมือด้วยดีจาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย และสมาคมครูภาษาไทย พร้อมต่อยอดสู่เวทีประกวดหนังสือดีเด่น รางวัล ‘เซเว่นบุ๊คอวอร์ด’ อีกหนึ่งโครงการสำคัญที่เชิดชู และสนับสนุนนักเขียนคุณภาพให้สร้างสรรค์ผลงานที่ดีเยี่ยม ออกมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนส่งเสริมการอ่านให้แพร่ขยาย ในสังคมไทย ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ริเริ่มโครงการ ‘บันไดกวี’ เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีความสามารถทางวรรณกรรมในรูปแบบ ต่างๆ อย่างหลากหลาย

                2.บ่มเพาะปัญญาด้วยกีฬาหมากล้อม ซีพี ออลล์ ส่งเสริม การเล่นกีฬาหมากล้อม หรือ ‘โกะ’ จนเป็นที่นิยมแพร่หลายของ เด็กและเยาวชนไทย รวมทั้งสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา หมากล้อมหลายรายการในหลายระดับ อาทิ การแข่งขัน ชิงแชมป์ ‘ราชันย์หมากล้อมไทย’ การแข่งขัน ‘หมากล้อม ไทยแลนด์ 16 ดั้ง โกะ ลีก’ การแข่งขัน ‘BMA Kids Go Tournament’ นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการเล่นกีฬาหมากล้อม ผ่านช่องทางออนไลน์ที่ www.thaigogenius.com ซึ่งจากผลการศึกษาวิจัยและวัดผลกระทบจากการเล่น หมากล้อมของมหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า เยาวชนที่เล่นกีฬา หมากล้อมมีการเปลี่ยนแปลงทางบวก ด้านพัฒนาเชาว์ปัญญา ความคิดสร้างสรรค์และความคิดเชิงระบบ ทำให้ผู้เล่นมีสมาธิ และความจดจำดี รวมถึงมีความสามารถในการวางแผน เพิ่มขึ้น