การสนับสนุนด้านการศึกษา

  >  การสนับสนุนด้านการศึกษา

ส่งเสริมการศึกษา ที่ตอบโจทย์ตลาดแรงงานและสร้างเยาวชนสู่มืออาชีพ

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนเก่งและคนดี โดยเชื่อมั่นว่าการมอบโอกาสทางการศึกษาจะช่วยเปิดประตูสู่โอกาสทางอาชีพและสนับสนุนให้เยาวชนเหล่านี้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้บริษัทยังตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ด้วยการยกระดับขีดความสามารถของกลุ่มเกษตรกรและผู้ผลิตรายย่อยให้สามารถแข่งขัน สร้างผลผลิตที่มีคุณภาพและเข้าถึงช่องทางการขาย ซึ่งจะช่วยสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับเศรษฐกิจของประเทศ ถือเป็นอุดมการณ์ที่บริษัทยึดมั่นและสอดคล้องกับปรัชญา 3 ประโยชน์ที่มุ่งสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ ซีพี ออลล์ มีนโยบายที่ชัดเจนด้านส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาเยาวชน

เป้าหมายด้านการส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาปี 2563 : ส่งเสริมให้ประชากรทุกเพศ ทุกวัยโดยเฉพาะ เด็ก เยาวชน เกษตรกร จำนวน 100,000 ราย เข้าถึงการศึกษาและได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นภายในปี 2563

นอกเหนือจากการพัฒนาคนเพื่อช่วยส่งเสริมประชากรที่มีคุณภาพของประเทศแล้ว บุคลากรเหล่านี้ล้วนช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทให้แข็งแกร่งและขยายตัวได้อย่างมั่นคงอีกด้วย การเข้าถึงแหล่งความรู้และการศึกษาจึงมีส่วนสำคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืน อุดมการณ์ด้านการส่งเสริมการศึกษาของบริษัทถือว่าทรัพยากรบุคคลเปน็ ปัจจัยสำ คัญของความสำ เร็จในการดำเนินธุรกิจ การดำเนินงานด้านการศึกษาเริ่มเด่นชัดและปรากฏสู่สังคมภายนอกมากยิ่งขึ้นตั้งแต่ปี 2538 บริษัทเริ่มโครงการทวิภาคีร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ในสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยให้ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นเป็นห้องเรียนปฏิบัติสำหรับฝึกอาชีพของนักเรียนสาขาธุรกิจค้าปลีก การจัดตั้งสถาบันการศึกษา จากการเริ่มต้นสนับสนุนด้านสถานที่ฝึกอาชีพให้นักเรียน/นักศึกษาอาชีวะ บริษัทเห็นโอกาสในการใช้ความเชี่ยวชาญในการประกอบธุรกิจเพื่อสนับสนุนการศึกษาและบ่มเพาะนักเรียน/นักศึกษาได้กอปรกับความมุ่งมั่นที่ต้องการสนับสนุนการศึกษาให้มากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจของประเทศในปี 2548 บริษัทจึงจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (Panyapiwat Technological Collage – PAT) เพื่อสร้างบุคลากรที่มีการศึกษาทั้งด้านวิชาการและมีทักษะประสบการณ์ในการปฏิบัติจริงในหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท ก่อให้เกิดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ซึ่งนอกจากจะสามารถกลับมาสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทแล้ว ยังเป็นกำลังสำคัญในการรักษาและพัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงานไทยอีกด้วยจากความสำเร็จกับ PAT บริษัทยังพบว่ามีโอกาสในการเผยแพร่ความรู้ด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก ซึ่งเป็นจุดแข็งหลักในการ ดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงจัดตั้งศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ภายใต้การดำเนินการของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)จัดการเรียนการสอนโดยวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์เพื่อขยายการศึกษาด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก ให้โอกาสเยาวชนในการศึกษาใกล้บ้าน และมีรายได้จากการฝึกอาชีพโดยเรียนทฤษฎีที่สถานศึกษาสลับกับการฝึกอาชีพที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทุก 3 เดือนจากนั้นสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ถูกก่อตั้งขึ้นจากความต้องการขยายขอบเขตการสนับสนุนด้านการศึกษา จากระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงไปยังปริญญาตรี เริ่มต้นจากคณะบริหารธุรกิจ และขยายคณะเพื่อเป็นทางเลือกเพิ่มเติมให้ผู้ศึกษาจนถึงปัจจุบันรวม 10 คณะวิชาเช่น คณะนิเทศศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีคณะศิลปศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ รวมถึงสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ และสาขาวิชาการบริหารคนและองค์การในระดับปริญญาโทอีกด้วย ซึ่งสถาบันฯ มีโครงการร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำในต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนนักเรียนเป็นรายภาคการศึกษา รวมถึงมีการร่วมมือกับองค์กรเอกชนในการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานตามสาขาที่เกี่ยวข้อง ล่าสุดในปี 2560 บริษัทได้ขยายขอบเขตการดำเนินงานด้านการศึกษาให้ครอบคลุมระดับมัธยมศึกษาโดยจัดตั้งโรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ที่มีความโดดเด่นจากการอ้างอิงการจัดการเรียนการสอนตามระบบจากประเทศฟินแลนด์ ซึ่งได้ชื่อว่ามีระบบการเรียนการสอนที่ดีที่สุดในโลก เพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่การเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกที่มีคุณภาพ บริษัทจึงจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษใน 3 รายวิชาหลัก ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ รวมถึงจัดให้มีการเรียนภาษาจีนเป็นภาษาที่ 3โดยมุ่งให้นักเรียนมีความสุขจากการเรียนการสอน

บริษัทฯ ได้ดำเนินการส่งเสริมทุนการศึกษาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันไปแล้วทั้งสิ้น 110,644 ทุน มูลค่ามากกว่า 6,963,497,416บาท ครอบคลุมทั้งระดับอาชีวศึกษา อุดมศึกษา และมีผู้สำเร็จการศึกษาทุกหลักสูตรรวมแล้วกว่า 27,466 ราย เพื่อเป็นกำลังสำคัญให้กับองค์กร สังคม และประเทศ

โครงการด้านการศึกษาและการสนับสนุนอื่น

นอกเหนือจากการส่งเสริมให้ความรู้แล้ว บริษัทเล็งเห็นความสำคัญของการเตรียมความพร้อมของผู้เรียน สภาพแวดล้อมของพื้นที่เรียนรู้ เพื่อให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูงสุด และด้วยความเชื่อที่ว่าทุกสถานที่สามารถเป็นที่เรียนรู้ได้ บริษัทจึงมุ่งช่วยเหลือสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งความรู้ เสริมสร้างทักษะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โครงการด้านการศึกษาที่หลากหลายจึงได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ตรงความต้องการเฉพาะของผู้เรียนโดยไม่จำกัดเฉพาะรูปแบบการเรียนรู้ในห้องเรียน

โปรแกรมสนับสนุนการศึกษาของโครงการเพื่อการศึกษา

  • Student Care เป็นโครงการที่ดูแลนักเรียน/นักศึกษา ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงหลังสำเร็จการศึกษา ในบริบทต่างๆ อาทิ การบูรณาการวิชาการกับการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การนิเทศและดูแลช่วยเหลือผู้เรียนระหว่างการฝึกปฏิบัติงานการบริหารจัดการ ครูฝึกในสถานประกอบการ และการส่งเสริมศักยภาพตำแหน่งงานหลังสำเร็จการศึกษา
  • Smile Center เป็นศูนย์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา และศูนย์ให้คำปรึกษา พร้อมทั้งช่วยเหลือแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ทั้งในการเรียนการสอนในสถานศึกษา และการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ รวมถึงปัญหาทั่วไปแก่ผู้ใช้บริการซึ่งรวมถึงนักเรียน/นักศึกษา ครูอาจารย์ที่สถานศึกษาครูฝึกที่ร้านสาขา ผู้ปกครองบุคคลทั่วไป ผ่านช่องทางโทรศัพท์ 02-826-7776 ตลอด 24 ชั่วโมง และWeb Chat :callservicechat.gosoft.co.th/WebChatSmilePC/ (เวลา 07.00-23.00 น.) เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาในเวลาที่กำหนดได้อย่างมีความสุขโดยดำเนินการในกลุ่มการศึกษาปัญญาภิวัฒน์ (สถานศึกษาที่บริษัทจัดการศึกษาเองและสถานศึกษาเครือข่ายความร่วมมือ)

จัดอบรม และการศึกษาดูงานสำหรับผู้ใหญ่

  • อบรมสร้างครูต้นแบบในโครงการทวิภาคีที่มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาภายนอกเพื่อความยั่งยืนของโครงการฯ
  • อบรมครู อาจารย์ในสถานประกอบการ โดยสนับสนุนให้ครู อาจารย์ในโครงการความร่วมมือทวิภาคีกับบริษัท เข้าร่วมอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น เพื่อให้มีประสบการณ์ทำงานจริงในร้าน และสามารถให้คำแนะนำนักเรียน/นักศึกษา
    ได้อย่างถูกต้อง
  • นอกเหนือจากทุนสนับสนุนการศึกษาแล้ว บริษัทยังดำเนินการสนับสนุนกิจกรรมอื่นที่หลากหลายอาทิ เช่น การเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาดูงานทั้งในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น โรงงานส่วนผลิตอาหารพร้อมรับประทานและผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ของบริษัท ซีพีแรมจำกัด และอื่นๆ

การส่งเสริมหลังจบการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันภายใต้ กลุ่มปัญญาภิวัฒน์เข้า ทำงาน 100% และมีโ อกาสก้าวหน้าในสายงานตาม Career Path รวมถึงได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมเป็นเจ้าของร้าน Store business partner (SBP)และมีนักเรียน/นักศึกษาที่จบการศึกษาร่วมทำงานกับบริษัทในปี 2560 จำนวนทั้งสิ้น 2,255 คน

พัฒนาเยาวชนรักการเรียนรู้

เพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และ สร้างประชากรคุณภาพให้กับประเทศชาติ ซีพี ออลล์ ได้ดำเนิน กิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยคำนึงถึงความสนใจของ กลุ่มเป้าหมาย การฝึกฝนทักษะที่พึงมีตามวัยอันควร และ การเพิ่มพูนความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่องทั้ง 2 ด้าน ดังนี้

  1. ส่งเสริมภาษาไทยแบบบูรณาการ ซีพี ออลล์ ร่วมส่งเสริม การอ่านและการเขียนมาตั้งแต่ปี 2542 รวมทั้งพัฒนาเยาวชน ไทยให้ก้าวสู่แวดวงวรรณกรรมอย่างสมบูรณ์ ผ่านโครงการ ‘รักการอ่าน’ โครงการ ‘กล้าวรรณกรรม’ และโครงการ ‘7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน’ โดยได้รับความร่วมมือด้วยดีจาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย และสมาคมครูภาษาไทย พร้อมต่อยอดสู่เวทีประกวดหนังสือีเด่น รางวัล ‘เซเว่นบุ๊คอวอร์ด’ อีกหนึ่งโครงการสำคัญที่เชิดชู และสนับสนุนนักเขียนคุณภาพให้สร้างสรรค์ผลงานที่ดีเยี่ยม ออกมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนส่งเสริมการอ่านให้แพร่ขยาย ในสังคมไทย ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ริเริ่มโครงการ ‘บันไดกวี’ เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีความสามารถทางวรรณกรรมในรูปแบบ ต่างๆ อย่างหลากหลาย
  2. บ่มเพาะปัญญาด้วยกีฬาหมากล้อม ซีพี ออลล์ ส่งเสริม การเล่นกีฬาหมากล้อม หรือ ‘โกะ’ จนเป็นที่นิยมแพร่หลายของ เด็กและเยาวชนไทย รวมทั้งสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา หมากล้อมหลายรายการในหลายระดับ อาทิ การแข่งขัน ชิงแชมป์ ‘ราชันย์หมากล้อมไทย’ การแข่งขัน ‘หมากล้อม ไทยแลนด์ 16 ดั้ง โกะ ลีก’ การแข่งขัน ‘BMA Kids Go Tournament’ นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการเล่นกีฬาหมากล้อม ผ่านช่องทางออนไลน์ที่ www.thaigogenius.com ซึ่งจากผลการศึกษาวิจัยและวัดผลกระทบจากการเล่น หมากล้อมของมหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า เยาวชนที่เล่นกีฬา หมากล้อมมีการเปลี่ยนแปลงทางบวก ด้านพัฒนาเชาว์ปัญญา ความคิดสร้างสรรค์และความคิดเชิงระบบ ทำให้ผู้เล่นมีสมาธิ และความจดจำดี รวมถึงมีความสามารถในการวางแผน เพิ่มขึ้น