การดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชน

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ปี 2563


ความเสี่ยงและโอกาส


การดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบตามกรอบสิทธิมนุษยชนสากลเป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสนใจมาก           ในปัจจุบัน โดยเฉพาะการขยายธุรกิจให้เติบโต มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้แรงงานในการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ความสำเร็จ   จึงก่อให้เกิดความเสี่ยงในการดำเนินงานที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน  นอกจากนี้ทั่วโลกยังให้ความสำคัญของความเสมอภาคทางเพศ  ตลอดจนความเสมอภาคทางสังคมอื่น ๆ อาทิ ศาสนา สีผิว เชื้อชาติ และพร้อมที่จะยอมรับในความแตกต่างด้านความคิด เพื่อนำมาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจขององค์กร  ดังนั้น บริษัทจึงตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการสิทธิมนุษยชนและแรงงานในการดำเนินธุรกิจอย่างมีระบบ เพื่อป้องกันความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะปรับตัวและเตรียมพร้อมในการลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

แนวทางการดำเนินงาน


บริษัท มุ่งดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงานของบริษัทเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มจากการดำเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทาน  โดยบริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับแนวทางสากลตามหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGP) และปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization : ILO) รวมถึงกฎหมายแรงงานของแต่ละประเทศที่บริษัทประกอบธุรกิจ

กระบวนการติดตามสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน

โครงการที่สำคัญ ปี 2563


โครงการ การประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน

วัตถุประสงค์ เพื่อให้บริษัทตระหนักถึงกิจกรรมทางธุรกิจที่มีความเสี่ยง และประเด็นความเสี่ยงตลอดทั้ง ห่วงโซ่คุณค่า

บริษัทดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งหมด 8 หน่วยธุรกิจหลัก และดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านความยั่งยืนในกลุ่มคู่ค้าลำดับที่ 1 จำนวน 4,504 ราย

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

1.ความครอบคลุมของการประเมินความเสี่ยง และการจัดทำมาตรการบรรเทาผลกระทบ

2.มาตรการป้องกัน และลดผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนของประเด็นที่มีความเสี่ยงสูงแบบบูรณาการ

โครงการ การประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงระดับผลกระทบของประเด็นความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนที่เหลืออยู่

บริษัทได้จัดทำการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน (HRIA) ของผู้ที่ได้รับผลกระทบมาอย่างต่อเนื่องผ่านการเก็บข้อมูลจากการสำรวจและสัมภาษณ์ความคิดเห็นกับผู้ถือครองสิทธิ์   โดยในปี  2563  ขยายผลการประเมินผลกระทบของกลุ่มพนักงานครอบคลุมร้อยละ 100  ของทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยง โดยได้ดำเนินการเก็บข้อมูลจากพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทั่วประเทศ  ศูนย์กระจายสินค้า  โรงงานซีพีแรม และ 24Shopping  ครอบคลุมทั่วประเทศ กว่า 4,100  ราย

การดำเนินการเยียวยาด้านสิทธิมนุษยชน


บริษัทมีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่อง โดยมีการติดตามและทบทวน  ผลการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทุกหน่วยธุรกิจหลัก ทุก ๆ ไตรมาส  รวมถึงการสร้างความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน ผ่านการจัดการอบรมด้านความยั่งยืน  ซึ่งมีการผนวกประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน และสิทธิแรงงาน ไว้ในการอบรมดังกล่าว  จากการบริหารจัดการ   ด้านสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา ยังไม่พบกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทจึงยังไม่ได้มีการเยียวยาแก่ผู้ถูกละเมิด อย่างไรก็ตาม บริษัทตระหนักถึงโอกาส และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จึงมีการจัดเตรียมมาตรการเยียวยาแก่ผู้เสียหาย  เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ —> รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2563

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง