การพัฒนาผู้นำและทรัพยากรบุคคล

  >  การพัฒนาผู้นำและทรัพยากรบุคคล

หนึ่งในตัวชี้วัดความสำเร็จที่องค์กรชั้นนำทั่วโลกใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจและสังคม เพื่อเข้าใกล้การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลนอกเหนือจากเรื่องพื้นฐานที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนอัตรากำลังให้สอดคล้องเหมาะสมกับการเติบโตของธุรกิจและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อให้การจ้างมีความคุ้มค่าสูงสุด บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) ยังมีวิสัยทัศน์ที่แตกต่างและกล้าลงมือปฏิบัติจนเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม เนื่องด้วยเล็งเห็นโอกาสในการบริหารจัดการประเด็นดังกล่าว การพัฒนาศักยภาพของพนักงานเป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญและทุ่มเทลงทุนมาอย่างต่อเนื่อง เพราะพนักงานทุกระดับ ล้วนเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทที่ได้บ่มเพาะความเป็น “คนดี คนเก่ง กล้าคิดก้าวหน้า สานความร่วมมือ” ส่งผลให้เกิดการทำงานร่วมกันและสานความผูกพันองค์กรให้เกิดขึ้นและเป็นปัจจัยส่งเสริมให้บริษัทก้าวเป็นบริษัทค้าปลีกชั้นนำของประเทศ

ความท้าทายในการดำเนินงาน

บริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงทั้งการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสารสนเทศมาใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมและวิถีชีวิตของคนทุกรุ่น ตั้งแต่การซื้อสินค้าและบริการไปจนถึงกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ยังส่งผลถึงค่านิยม ทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ และรวมถึงความต้องการบุคคลากรที่มีทักษะการทำงานสมัยใหม่ที่จะช่วยให้องค์กรรับมือกับความท้าทาย และความเปลี่ยนแปลงได้ บริษัทจึงต้องเร่งพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรให้มีความพร้อมอยู่เสมอและร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการฝึกฝนทักษะและเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพให้แก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไป

แนวทางการดำเนินงาน

กรอบการดำเนินงานทางด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้ถูกแบ่งออกเป็น 3 ช่วงหลักได้แก่ 1) ช่วงเตรียมความพร้อมก่อนบรรจุเป็นพนักงาน 2) พัฒนาศักยภาพพนักงานและวัดผล 3) รักษาความรู้และตกผลึกประสบการณ์ให้คงอยู่ภายใต้กรอบการดำเนินงานดังกล่าวบริษัทได้มีการดำเนินการดังนี้

 • ส่งเสริมการยอมรับความแตกต่าง โดยได้ประกาศนโยบายการบริหารความหลากหลายและยอมรับความแตกต่าง ซึ่งเป็นนโยบายที่เกี่ยวเนื่องกับนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติแรงงาน โดยมีแนวปฏิบัติ 5 ประการ คือ 1) การพร้อมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างของผู้อื่น 2) ส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์ 3) เสริมสร้างบรรยากาศในการทำงาน เคารพและอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความแตกต่าง 4) ไม่เลือกปฏิบัติตลอดกระบวนการทั้งการคัดเลือกและโอกาสในการได้รับการพัฒนาและก้าวหน้า 5) ยกย่องชมเชยพนักงานที่ปฏิบัติดี แนวนโยบายเหล่านี้มุ่งหวังผลสำเร็จในการผสานความแตกต่าง รับฟังความคิดเห็นและเปิดกว้างทางความคิด เพื่อสร้างความสุขให้แก่พนักงาน
 • บริษัทให้โอกาสบุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงการพัฒนาความรู้ทักษะ รวมถึงโอกาสในความก้าวหน้าของอาชีพบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกันโดยกำหนดหลักสูตรมาตรฐานของทั้ง 3 สายการทำงาน คือ สายร้านสาขาสายกระจายสินค้า และสายสำนักงาน โดยหลักสูตรได้ถูกออกแบบเนื้อหาให้มีความเหมาะสมกับบุคลากรในทุกระดับซึ่งได้แก่ ระดับปฏิบัติการ ระดับบังคับบัญชาและระดับบริหารซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้ถูกกำหนดไว้ในแผนการพัฒนาบุคลากรประจำปี เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถที่เหมาะสมตามระดับตำแหน่งสอดคล้องกับโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
 • บริษัทได้มีการนำผลสำรวจและผลการประเมินถึงทักษะที่พนักงานมีความสนใจ ผลการประเมินพนักงานโดยหัวหน้างาน มาใช้ประกอบการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร รวมถึงการกำหนดหลักสูตรฝึกอบรมให้สอดคล้องและเหมาะสมในสายอาชีพตามค่านิยมและมีความสมดุลทั้งความต้องการขององค์กรและพนักงาน

บริษัททำการวิเคราะห์ผลการสำรวจแยกตามช่วงอายุของพนักงาน เพื่อระบุประเด็นเฉพาะที่พนักงานแต่ละช่วงวัยให้ความสนใจ โดยผลการสำรวจพบว่า พนักงานกลุ่มเจเนอเรชันวาย (Generation Y) ผู้ซึ่งจะเป็นคลื่นลูกใหม่ในการขับเคลื่อนบริษัทมีความสนใจในเรื่องการทำงานที่เปิดโอกาสให้เรียนรู้งานหลายด้านนอกเหนือไปจากงานประจำที่ทำ ซึ่งบริษัทจะได้นำผลสำรวจเหล่านี้มาปรับแผนการดำเนินงานด้านบุคลากรต่อไป

หลักสูตรมาตรฐานของทั้ง 3 สาย

สายร้านสาขา ประกอบด้วยหลักสูตรมาตรฐานพนักงานร้าน หลักสูตรมาตรฐานผู้ช่วยผู้จัดการร้าน หลักสูตรมาตรฐานผู้จัดการร้านหลักสูตรมาตรฐานผู้ช่วยผู้จัดการเขต และหลักสูตรมาตรฐานผู้จัดการเขต

สายกระจายสินค้า ประกอบด้วยหลักสูตรการเรียนรู้คลังสินค้าเบื้องต้น หลักสูตรการเพิ่มผลผลิตขั้นพื้นฐาน หลักสูตรความรู้คลังสินค้าสำหรับหัวหน้างาน หลักสูตรเทคนิคการสอนงานและการฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงานและหลักสูตรมาตรฐานหัวหน้าหน่วย

สายสำนักงาน ประกอบด้วยหลักสูตรพื้นฐานการเรียนรู้องค์กร หลักสูตรทักษะการสื่อสารและประสานงาน หลักสูตร Service Excellence หลักสูตรแนวคิดการปรับปรุงคุณภาพงาน หลักสูตรสติกับการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน หลักสูตรเตรียมพื้นฐานระดับหัวหน้างาน หลักสูตร Service Plus, หลักสูตรเทคนิคการสอนงาน, หลักสูตรเทคนิคการให้คำปรึกษา, หลักสูตรมาตรฐานหัวหน้างานสมัยใหม่, หลักสูตรพัฒนาจิตเสริมคุณค่าหัวหน้างาน, หลักสูตรเตรียมพื้นฐานระดับบริหาร, หลักสูตร Service Management, หลักสูตร Effective Meeting, หลักสูตร Effective Communication, หลักสูตร Modern Management, หลักสูตร Advanced Management, หลักสูตร Wisdom Exploration I & II, หลักสูตร Master of Advanced Management, หลักสูตร Reflective Conversation to Coaching

ปัจจัยนำเข้าเพื่อใช้ในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท

 • วิสัยทัศน์, พันธกิจและเป้าหมายองค์กร รวมถึงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของเครือเจริญโภคภัณฑ์
 • กลยุทธ์ทางธุรกิจ
 • สมรรถนะ ทักษะ และความสามารถในการทำงานต่างๆ (Competency Set) อาทิ ความเป็นผู้นำ ทักษะที่จำเป็นในการทำงานและทักษะที่มีความจำเป็นในอนาคต
 • ผลสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานและลูกค้า
 • ผลวิเคราะห์การประเมิน Competency Gaps และแนวทางการพัฒนาพนักงาน

นอกจากนี้บริษัทยังส่งเสริมการพัฒนาความรู้ทัษะที่จำเป็นแก่พนักงานที่ใกล้จะเกษียณอายุทุกปี โดยมีการจัดสัมมนาเพื่อชี้แจงสิทธิประโยชน์ต่างๆ สำหรับผู้เกษียณอายุที่จะได้รับจากภาครัฐและเอกชน รวมถึงกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องการวางแผนการเงินก่อนเกษียณ เป็นต้น

พนักงานที่มีอายุการทำงานกับบริษัทถึงเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (Employee Joint Investment Program: EJIP) รวมถึงสิทธิประโยชน์ส่วนลดค่าธรรมเนียมร้านเซเว่นอีเลฟเว่นประเภทพนักงานร่วมลงทุน รวมถึงสามารถในการผ่อนชำระโดยปลอดดอกเบี้ยอีกด้วย ปัจจุบันมีพนักงานและพนักงานเกษียณอายุร่วมลงทุนเปิดร้านเซเว่นอีเลฟเว่น แล้วกว่า 1,242 สาขาทำให้เกิดความผูกพันระหว่างพนักงานและธุรกิจ ทั้งยังสามารถรักษาพนักงานและองค์ความรู้ในการบริหารจัดการร้านสาขาและการประกอบธุรกิจค้าปลีกให้คงอยู่กับบริษัท

โครงการ Our Way: “แนวทางเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนอีก 30 ปี”

เป็นการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2016 เป็นโครงการที่ต้องการลดรอยต่อหรือความแตกต่างระหว่างวัย (Generation Gaps) ของพนักงานเพื่อสร้างให้กลุ่มคนต่างวัยเหล่านี้สามารถทำงานร่วมกันและสร้างผลลัพธ์ที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

บริษัทได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมโดยประกอบด้วยตัวแทนทุกช่วงวัยของพนักงาน รวมถึงผู้บริหารระดับสูงจากแต่ละสายงาน เพื่อร่วมกันในการสื่อสารและผลักดันเรื่องนี้ ไปสู่พนักงานในทุกระดับโดยในปี 2017จะเน้นการสื่อสาร Our Way ไปยังพนักงานทุกระดับเพื่อสร้างการรับรู้เพื่อให้พนักงานเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของ Our Way และพร้อมที่จะ “เปิดใจ ปรับตัว และเปลี่ยนแปลง” ตนเองเพื่อร่วมปฏิบัติตามแนวทางOur Way

แนวคิด “Our Way” หรือ “5 พัฒนา” เป็นแนวคิดที่ได้จากการศึกษาและเทียบเคียง (benchmarking) กับองค์กรชั้นนำทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ และการระดมสมองร่วมกันกับตัวแทนพนักงานทุกระดับ โดยเห็นร่วมกันว่าเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นที่จะต้องสร้างให้เกิดขึ้นจริงเพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนซึ่งประกอบด้วย

 1. พัฒนาคนด้วยการโค้ชชิ่ง (Accelerate Coaching)
 2. พัฒนาบรรยากาศของความเชื่อใจ (Build Trust)
 3. พัฒนาตนให้ขยันทำฉลาดคิด (Call for Smart)
 4. พัฒนางานด้วยนวัตกรรม (Drive Innovation)
 5. พัฒนาชุมชนด้วยจิตสาธารณะ (Enrich Community Awareness)

เสริมสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานและองค์กร

จากการดำเนินการที่หลากหลายในการสร้างการมีส่วนร่วมและความผูกพันแก่พนักงาน เพื่อคาดหวังผลสะท้อน ทั้งความสุขจากการทำงาน ความมุ่งมั่นในการทำงานให้บริษัท และความเต็มใจที่จะทำงานด้วยรอยยิ้ม บริษัทกำหนดให้มีการสำรวจความผูกพันพนักงาน เพื่อใช้ข้อมูลในการพัฒนาและสร้างความผูกพันของพนักงาน โดยวิธีการดังนี้

บริษัทให้ความสำคัญกับการสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์กร โดยได้กำหนดเป็นนโยบายกลยุทธ์และมีการดำเนินการในเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ในปี 2017 บริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมโดยประกอบด้วยตัวแทนจากทุกสายงานเพื่อเป็นคณะทำงานกลางในการเสนอ กลั่นกรอง และกำหนดนโยบายและมีการตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อผลักดันโครงการพัฒนาความผูกพันของพนักงานใน 3 โครงการหลัก ได้แก่

 1. การปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 2. การปรับปรุงระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ
 3. การให้ความรู้และพัฒนาทักษะของหัวหน้างานในการให้คำแนะนำเพื่อการพัฒนาและรับรู้ ชมเชยเมื่อทำความดี

นอกจากโครงการหลักแล้ว บริษัทยังมอบอำนาจให้กับแต่ละสายงานเพื่อจัดตั้งคณะทำงานย่อยภายในสายงาน เพื่อเปิดโอกาสและสร้างการมีส่วนร่วมจากพนักงานในการคิดและจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความผูกพัน ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมของพนักงานโดยพนักงาน และเพื่อพนักงานอย่างแท้จริง ทั้งนี้ตัวอย่างโครงการของแต่ละสายงานที่มีการดำเนินการในปี 2017 เช่น โครงการ Fun with the Gang, โครงการอิ่มยกแก๊งค์แท็งค์ยกก๊วน เป็นต้น