การพัฒนาผู้นำและทรัพยากรบุคคล

  >  การพัฒนาผู้นำและทรัพยากรบุคคล

ความท้าทายในการดำเนินการ

หนึ่งในตัวชี้วัดความสำเร็จที่องค์กรชั้นนำทั่วโลกใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจและสังคม เพื่อเข้าใกล้การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลนอกเหนือจากเรื่องพื้นฐานที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนอัตรากำลังให้สอดคล้องเหมาะสมกับการเติบโตของธุรกิจและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อให้การจ้างมีความ   คุ้มค่าสูงสุด บนเงื่อนไขการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้นในอุตสาหกรรมค้าปลีกและจัดจำหน่ายในปัจจุบัน ทำให้รูปแบบการดำเนินธุรกิจมีการใช้เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น ทำให้ศักยภาพของทรัพยากรบุคคลมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) เชื่อว่าการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ดี ช่วยให้เกิดการ ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังเป็นการเพิ่มความผูกพัน และรักษาบุคลากรให้อยู่ร่วมกับองค์กร พร้อมทั้งมีกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนของพนักงานและองค์กร และเป็นปัจจัยส่งเสริมให้บริษัทก้าวเป็นบริษัทค้าปลีกชั้นนำของประเทศ ต่อไป

มาตรการดำเนินการ

เนื่องด้วยบริษัทเล็งเห็นโอกาสในการบริหารจัดการประเด็นดังกล่าว การพัฒนาศักยภาพของพนักงานเป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญและทุ่มเทลงทุนมาอย่างต่อเนื่อง เพราะพนักงานทุกระดับ ล้วนเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทที่ได้บ่มเพาะความเป็น “คนดี คนเก่ง กล้าคิดก้าวหน้า สานความร่วมมือ”

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (“บริษัท”) เล็งเห็นความสำคัญ ของเรื่องดังกล่าว จึงมีแผนยกระดับความสามารถและพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับให้มีความเป็น “คนดี คนเก่ง” และ จัดให้การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นหัวใจหลักภายใต้แผนกลยุทธ์ขององค์กร  โดยคาดหวังผลลัพธ์ในการเสริมสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรและลดอัตราการลาออกของพนักงาน  จากความมุ่งมั่นบริษัทได้ระบุปัจจัย ต่าง ๆ ที่นำมาพิจารณาเพื่อใช้ในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท ได้ดังนี้

  • วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายองค์กรรวมถึง นโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคลของเครือเจริญโภคภัณฑ์
  • กลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท
  • กลุ่มความพร้อมหรือความสามารถที่บุคลากรจำเป็นต้องมี (Competency Set) อาทิ ความเป็นผู้นำ ทักษะที่จำเป็น ในการทำงาน และทักษะที่มีความจำเป็นในอนาคต
  • ผลสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน และลูกค้า
  • ผลวิเคราะห์และแนวทางการพัฒนาพนักงาน

ด้วยปัจจัยดังกล่าวร่วมกับนโยบายด้านการปฏิบัติต่อแรงงานของบริษัท ในการให้โอกาสกับพนักงานทุกระดับเพื่อโอกาส ของการพัฒนาและความก้าวหน้า บริษัทจึงได้พัฒนากรอบการดำเนินงานทางด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขึ้น ซึ่งสามารถ จำแนกได้ 3 ช่วงหลักได้แก่

บริษัทมีการดำเนินงานภายใต้กรอบการดำเนินงานดังกล่าว โดยให้โอกาสบุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงการพัฒนาความรู้ ทักษะ รวมถึงโอกาสในความก้าวหน้าของอาชีพบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกัน โดยกำหนดหลักสูตรมาตรฐานของทั้ง 3 สาย การทำงาน คือ สายร้านสาขา สายสำนักงาน และสายกระจายสินค้า โดยหลักสูตรได้ถูกออกแบบเนื้อหาให้มีความเหมาะสมกับบุคลากรในทุกระดับ ได้แก่ ระดับปฏิบัติการ ระดับบังคับบัญชา และระดับบริหาร โดยหลักสูตรดังกล่าว ได้ถูกกำหนดไว้ในแผนการพัฒนาบุคลากรประจำปี เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมตามระดับตำแหน่ง รวมถึงการพัฒนา สมรรถนะที่จำเป็นตามกลุ่มวิชาชีพ โดยใช้แนวทาง Competency Based

นอกจากนี้ บริษัทมุ่งเน้นการสร้างคนดี และคนเก่ง โดยดูแล และพัฒนาพนักงานตั้งแต่เริ่มต้นเข้าทำงานด้วยโปรแกรม  On-boarding สำหรับพนักงานใหม่ เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับ วัฒนธรรมองค์กร สร้างความผูกพันต่อองค์กร และมุ่งส่งเสริมบรรยากาศในการเพิ่มผลิตภาพ ผ่านโครงการ Productivity Improvement (PI) โดยเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับเสนอ ความคิดเห็นและใช้ศักยภาพในการปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ และคิดค้นพัฒนานวัตกรรมแก่องค์กรมีการให้ความรู้ด้านการปรับปรุงงานแก่พนักงาน และจัดกิจกรรมการประกวด ผลงานการปรับปรุงที่ยอดเยี่ยม เพื่อกระตุ้นส่งเสริมให้มีการ ปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง

ตลอดจนการปลูกฝังรากฐานคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน การพัฒนาและ ยกระดับจิตใจ (Spiritual Development) เพื่อให้เกิดความสุข ในการทำงานและเกิดความสมดุลในชีวิต

ในปี 2561 บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยออกแบบวิธีการพัฒนาให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย อาทิเช่น

                1. โครงการ CP ALL Young Challenger สำหรับพนักงานรุ่นใหม่ (GEN Y)

บริษัทจัดทำโครงการ  CP ALL Young Challenger เพื่อพัฒนาพนักงานรุ่นใหม่ให้มีความกล้าคิด กล้าทำในสิ่งใหม่ให้กับองค์กร เพื่อตอบสนองต่อนโยบาย CP ALL 4.0 และนโยบาย Our Way

                2. โครงการ CM Champion สำหรับพนักงานในหน่วยงาน CAF-M ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับในการก่อสร้างและปรับปรุงร้าน

บริษัทจัดตั้งโครงการ CM Champion เพื่อยกระดับความสามารถของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในกระบวนการก่อสร้างร้านได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ได้ร้านที่มีมาตรฐานและการก่อสร้างสำเร็จตามเวลาและภายในต้นทุนที่กำหนด

                3. โครงการพัฒนาผู้นำบริการ สำหรับผู้จัดการร้านสาขา

บริษัทจัดตั้งโครงการพัฒนาผู้นำบริการ เพื่อพัฒนาพนักงานระดับผู้จัดการร้านขึ้นไป ให้มีความเข้าใจในแนวคิดการบริการที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของบริษัท และนำไปประยุกต์ในการสร้างทีมบริการภายในร้าน

                4. โครงการแผนหลังเกษียณอายุพนักงาน

                บริษัทได้เห็นความสำคัญของพนักงานที่ได้ทุ่มเทกำลัง และมีความจงรักภักดีกับบริษัทมาเป็นระยะเวลานาน  จึงได้พัฒนาแผนการหลังการเกษียณอายุให้กับพนักงานที่มีคุณสมบัติตามนโยบาย โดยได้ให้ผลประโยชน์ทางด้านการเงินและค่ารักษาพยาบาล จัดตั้งชมรมผู้เกษียณอายุ รวมทั้งมีทางเลือกให้กับพนักงานได้สามารถเป็นเจ้าของร้านเซเว่น อีเลฟเว่น หรือได้รับการว่าจ้างต่อในฐานะที่ปรึกษาของบริษัท

จากแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อยกระดับความสามารถและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับ บริษัทมีการดำเนินงาน กับบุคลากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในปี 2561 ดังนี้