การสนับสนนุนสังคมและชุมชน

  >  การสนับสนนุนสังคมและชุมชน

การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของชุมชนโดยรอบที่ธุรกิจได้เข้าไปดำเนินการถือเป็นสิ่งที่ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (“บริษัท”) ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเนื่องจากชุมชนเป็นทั้งเพื่อนบ้าน ลูกค้าและคู่ค้าของบริษัทได้ในเวลาเดียวกันซึ่งจะสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลกันบริษัทจึงตั้งเป้าหมายให้เป็นบริษัทที่ปราศจากข้อขัดแย้งที่สำคัญในทุกส่วนงานของการดำเนินธุรกิจและในทุกพื้นที่แหล่งดำเนินการของธุรกิจภายในปี 2563

การตั้งใจตอบสนองต่อข้อห่วงกังวลเป็นส่วนหนึ่งของการสานสัมพันธ์ มุ่งหวังการผสมผสานเป็นส่วนหนึ่งของทุกชุมชนที่บริษัทได้เข้าไปดำเนินการ โดยมุ่งมั่นการดำเนินงานสร้างความแข็งแกร่งและความผูกพันให้ชุมชนทั้งระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหน่วยงานราชการและร้านเซเว่นอีเลฟเว่นอย่างเป็นรูปธรรมโดยกำหนดเป็นแนวทางการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์สนับสนุนชุมชนซีพี ออลล์ ศสช. (Community Support Center CSC.) โดยใช้พื้นที่ดำเนินการของบริษัทไม่ว่าจะเป็นร้านสาขาที่มีพื้นที่เหมาะสมและศูนย์กระจายสินค้าเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ของชุมชนและหน่วยงานราชการต่างๆ ซึ่งกำหนดพันธกิจหลัก 7 ข้อ ดังนี้

 • เผยแพร่ แบ่งปัน องค์ความรู้ในบริษัทสู่ชุมชน
 • ตอบสนองสิ่งที่ชุมชนต้องการอย่างสร้างสรรค์ และยั่งยืน
 • ต่อยอดเพิ่มจุดแข็งให้ชุมชน
 • สานฝัน และสร้างแรงบันดาลใจ ในการกล้าลงมือทำสิ่งใหม่และความดี
 • ร่วมแก้ปัญหาชุมชนและสังคม
 • สร้างความตระหนักรู้ของชุมชน ถึงความตั้งใจทำงานเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน
 • ส่งเสริม และร่วมดำเนินกิจกรรมกับหน่วยงานราชการ

เพื่อให้สามารถบรรลุพันธกิจที่ตั้งไว้ บริษัทกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้ครอบคลุม การสร้างอาชีพ การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม การส่งเสริมอนามัย ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งความรู้หรือการศึกษา และธำรงสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลจากการวิเคราะห์ความต้องการของชุมชนและการศึกษาข้อห่วงกังวลที่ได้รับจากกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและพูดคุยกับชุมชนผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น กล่องรับความคิดเห็นที่ติดตั้งในร้านสาขา

สายด่วนและช่องทางออนไลน์ สิ่งเหล่านี้ล้วนแสดงถึงความตั้งใจในการสานความผูกพันระหว่างบริษัทและชุมชน อย่างไรก็ตามพบว่าในบางพื้นที่ ชุมชนมีลักษณะพื้นฐานที่แตกต่าง รวมถึงความต้องการที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถือเป็นขั้นแรกของการสร้างความสัมพันธ์อันดีและยั่งยืน บริษัทยินดีรับฟัง พร้อมป้องกัน แก้ไขประเด็นปัญหาร่วมกัน และตอบสนองความต้องการของชุมชน

กรณีตัวอย่าง

ข้อห่วงกังวลในส่วนของความกลมกลืนของภูมิสถาปัตย์ระหว่างร้านและสภาพดังเดิมโดยรอบ บริษัทจึงได้ออกแบบร้านสาขาให้มีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมและคำนึงถึงสถาปัตยกรรมโดยรอบ โดยสำรวจและจัดกลุ่มพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวในกรณีดังกล่าวเพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการต่อการขยายสาขา

ข้อห่วงกังวลถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจชุมชน

บริษัท ได้ตระหนักถึงผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจอันอาจจะเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจของบริษัทซึ่งบริษัทยึดหลักการแข่งขันอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม และขอเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เราเชื่อว่าการเกื้อกูลกันระหว่างชุมชนและบริษัทจะนำมาซึ่งความยั่งยืนและมั่งคั่งของประเทศ การมุ่งเน้นการสร้างและส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนท้องถิ่นเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญ ตัวอย่างการริเริ่มดำเนินการ บริษัท ได้พิจารณาการจ้างผู้รับเหมาและแรงงานท้องถิ่นในการก่อสร้างส่งผลให้เกิดการจ้างงานภายในท้องถิ่นและเกิดความภาคภูมิใจในผลงานที่สำเร็จของชุมชน ซึ่งบริษัทมีแผนการขยายขอบเขตการ จ้างงานไปในส่วนการบำรุงรักษาร้านเซเว่นอีเลฟเว่นอีกด้วย อีกหนึ่งตัวอย่างในการส่งเสริมและการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นในชุมชนที่บริษัทเข้าไปประกอบกิจการ บริษัทได้เริ่มโครงการนำร่อง เป็นช่องทางในการขายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้แก่ชุมชนอีกด้วยเพื่อให้ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น เป็นช่องทางในการขยายตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งเสริมให้เศรษฐกิจและชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน โดยโครงการยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นในการส่งเสริมและพัฒนาความพร้อมของทั้งผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและผู้ผลิต รายย่อย และปรับปรุงแนวทางการดำเนินงาน ศึกษาการเพิ่มความเป็นไปได้และขยายผลทางธุรกิจ นอกจากนี้บริษัทได้ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยจัดให้มีโครงการ เอสเอ็มอีไทยยั่งยืน ตั้งแต่ ปี 2559 และจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในปี 2560 โดยพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ผลิตสินค้าที่นำวัตถุดิบจากชุมชนมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ ภายใต้ความร่วมมือกับบริษัทในการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์และช่องทางการจัดจำหน่าย ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์แนวใหม่ เช่น น้ำพริกกะปิสด ที่พัฒนาจากน้ำพริกแห้งบรรจุซอง มาเป็นน้ำพริกกะปิปรุงสดพร้อมทาน เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้บริโภค เพิ่มปริมาณการใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่นโดยภาพรวมแล้วสินค้าท้องถิ่นที่ดำเนินการปรับปรุงสินค้าบรรจุภัณฑ์ และเข้าถึงช่องทางจัดจำหน่ายของร้านสะดวกซื้อจะสามารถเพิ่มยอดขายได้กว่า 290%

นอกเหนือจากการริเริ่มข้างต้น บริษัทยังทำการสำรวจสภาพเศรษฐกิจระดับครัวเรือน ทั้งก่อนและหลังการตั้งร้านเซเว่นอีเลฟเว่น
พร้อมทั้งวิเคราะห์หาแนวทางส่งเสริมที่เหมาะสมผ่านการดำเนินงานโครงการที่หลากหลาย เช่น

 • โครงการ “ทุนสานฝัน เพื่อลูกหลานโชห่วย” เป็นโครงการส่งเสริมการศึกษาให้กับเยาวชนบุตรหลานและลูกจ้างร้านโชห่วย ได้มีโอกาสเข้าศึกษาฟรีในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานธุรกิจค้าปลีกโดยสามารถนำความรู้ด้านธุรกิจค้าปลีกที่ได้รับ ไปเป็นแนวทางพัฒนาธุรกิจของตนอย่างยั่งยืน ผู้ที่ได้รับทุนสามารถเข้าศึกษาที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์หรือศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ซึ่งมีมากถึง 20 แห่งทั่วประเทศ
 • โครงการสัมมนาให้ความรู้แ ก่เอสเอ็มอี โชห่วยทั่วประเทศในหัวข้อ “สร้างธุรกิจเอสเอ็มอี ให้โตอย่างยั่งยืน” ที่ได้ดำ เนิน มาอย่า งต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 และในปี 2560ได้ดำเนินการเพิ่มเติมที่จังหวัดนครสวรรค์ บุรีรัมย์ ลำปาง และตรัง มีผู้เข้าร่วมจำนวนกว่า 1,000 ราย
  รวมถึงได้ดำเนินการให้ความรู้รว่ มกบั หนว่ ยงานภาครัฐ ในนการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ เอสเอ็มอี ร้านโชห่วยและผู้ที่สนใจทั่วประเทศ

สำหรับการดำเนินการเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนของหน่วยธุรกิจอื่น ยังคงเป็นไปในแนวทางเดียวกับหลักการทั้ง 5 ข้อที่สะท้อนผ่านการดำเนินการกิจกรรมเพื่อสังคมโดยใช้ความถนัดของหน่วยธุรกิจนั้นเป็นแกนของโครงการ เช่น

 • การลดข้อขัดแย้งและสานสัมพันธ์เสมือนเป็นพี่เป็นน้องกับบริษัทข้างเคียง บริษัท ซีพีแรม จำกัด (กิจการเบเกอรี่)ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง จัดให้มีการพบปะผู้บริหารของบริษัทข้างเคียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังปัญหา ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ รวมถึงความต้องการและความคาดหวัง ปีละ 2 ครั้ง ในปี 2560 เพิ่มความถี่เป็นไตรมาสละครั้ง พบว่าความต้องการและความคาดหวังที่สำคัญ 3 อันดับแรก คือ 1.การจราจรคับคั่ง/กีดขวาง 2.การจอดรถหน้าบริษัทข้างเคียง 3.คน/ร้านค้าขายหน้าโรงงาน ภายหลังจากที่บริษัทรับทราบความคาดหวัง จึงได้กำหนดแนวทางแก้ไขและป้องกันผ่านโครงการจัดสรรการจราจร จัดโซนในการจอดรถเป็น 4 โซน สำหรับผู้บริหาร ฝ่ายการตลาดและฝ่ายขายพนักงาน และ คู่ค้า (Supplier) รวมถึงโครงการเปิดบ้านขายสินค้าสวัสดิการให้กับพนักงานบริษัทข้างเคียงได้ซื้อสินค้าในราคาสวัสดิการ ผลจากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้ความพึงพอใจของบริษัทข้างเคียง ในปี 2560 เพิ่มขึ้นจาก 84.67% เป็น 88.03%
 • โครงการความร่วมมือระหว่างร้านขายยา eXta สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาล วชิรพยาบาล จัดให้มีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและให้ความรู้ขั้นพื้นฐานให้กับชุมชน เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เป็นต้น โดยมีการส่งเสริมให้ชุมชน ตระหนักถึงการใส่ใจเพื่อดูแลสุขภาพของตนเอง และสามารถเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ โดยมี หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เข้าตรวจชุมชนในพื้นที่สำนักเขตที่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งในปี 2560 ที่ผ่านมา มีประชาชน เข้ารับการตรวจบริการทางการแพทย์ จำนวน 288 ราย

จากการริเริ่มและประสบการณ์ทำงานของบริษัทในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในทุกพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับชุมชนโดยรอบที่บริษัทเข้าไปดำเนินการทั้งร้านสาขา ศูนย์กระจายสินค้า และโรงงาน บริษัทได้ผนวกแนวทางการตอบสนองความต้องการของชุมชนเข้าเป็นหนึ่งในแนวทางการขยายร้านสาขา โดยยึดมั่นหลักการดำเนินการลดข้อขัดแย้งและสร้างการยอมรับจากชุมชนทั้ง 5 ด้าน ดังนี้

 • การดำเนินธุรกิจบนหลักคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์เป็นธรรม
 • การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน
 • การส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชน พัฒนาชุมชนและสังคม
 • การยกระดับคุณภาพชีวิต ศาสนา และความเป็นอยู่ของประชาชน
 • การช่วยเหลือเมื่อประสบภัยพิบัติ

หลักการทั้ง 5 ข้อนี้ได้ถูกนำมาใช้ประกอบการพิจารณาในการตั้งร้านเซเว่นอีเลฟเว่นสาขาใหม่ประกอบกับการเคารพกฎระเบียบเฉพาะของท้องถิ่นรวมถึงวิถีประชา โดยถือว่าชุมชนเป็นเพื่อนบ้านที่เราจะช่วยเหลือกันและป้องกันผลกระทบที่อาจจะ
เกิดขึ้นให้น้อยที่สุด โดยสามารถสรุปขั้นตอนการทำงานหลักในการตั้งร้านสาขาดังนี้