คู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน ดาวน์โหลด
กฏบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล ดาวน์โหลด
กฏบัตรคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ดาวน์โหลด
รายงานบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 2558 ดาวน์โหลด
รายงานบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 2556 ดาวน์โหลด
รายงานบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 2554 ดาวน์โหลด
รายงานบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 2552 ดาวน์โหลด
รายงานบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 2550 ดาวน์โหลด

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการกำหนดเป้าหมายและแนวปฏิบัติด้านการส่งเสริมนวัตกรรมและวางแผนพัฒนาเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนนอกเหนือจากการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน ทำให้บริษัทสามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดี สร้างผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้ผู้ถือหุ้นโดยการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง 

บริษัทจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) แนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการสำหรับคณะกรรมการบริษัท สำหรับผู้บริหารและพนักงาน สำหรับหน่วยงานสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการและสำหรับสำนักตรวจสอบ บริษัทมีการทบทวนปรับปรุงแก้ไขให้มีความทันสมัยต่อเหตุการณ์ สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัท และแนวปฏิบัติสากล ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับอย่างสม่ำเสมอ โดยมีเนื้อหาที่ครอบคลุมทั้ง 5 หมวดหลักได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ