จรรยาบรรณทางธุรกิจ

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) ยึดมั่นดำเนินธุรกิจตามแนวทางการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

โดยได้มีการจัดทำ จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Business Ethics and Code of Conduct) ขึ้นและมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานใช้ยึดถือเป็นแนวทางในการทำงานและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักนิติธรรม มีความโปร่งใส ตั้งมั่นในความยุติธรรมและความมีคุณธรรม ให้ความสำคัญต่อลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม การไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่รับสิ่งตอบแทนที่เกินปกติวิสัย ไม่ข้องเกี่ยวกับการเรียกรับหรือจ่ายสินบน ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น โดยบริษัทจัดให้มีการดำเนินการ ดังนี้

  • การฝึกอบรมคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Business Ethics and Code of Conduct) ให้กับผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ โดยขยายผลการฝึกอบรมครอบคลุมผู้บริหารระดับบังคับบัญชาหรือเทียบเท่าขึ้นไปครบร้อยละ 100
  • การจัดอบรมหลักสูตร On-Boarding ให้กับพนักงานใหม่ และ สโตร์พาร์ทเนอร์ ครบร้อยละ100
  • การดำเนินการผนวกเนื้อหาการฝึกอบรมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรอบรมสำหรับพนักงานเข้าใหม่ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกระดับรับรู้ เข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับ หลักธรรมาภิบาล จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน

นอกจากนี้ บริษัท ได้มีการจัดทำและประกาศใช้คู่มือจริยธรรมและแนวทางปฏิบัติสำหรับคู่ค้า (Supplier Code of Conduct and Guideline) ให้คู่ค้าของบริษัทใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างมีความรับผิดชอบในห่วงโซ่อุปทาน