จรรยาบรรณทางธุรกิจ

  >  จรรยาบรรณทางธุรกิจ

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) ยึดมั่นดำเนินธุรกิจตามแนวทางการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยได้มีการจัดทำ จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Business Ethics and Code of Conduct) ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ขึ้นและมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานใช้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2561 บริษัท ได้มีการจัดทำและประกาศใช้ คู่มือจริยธรรมและแนวทางปฏิบัติสำหรับคู่ค้า (Supplier Code of Conduct and Guideline) ให้คู่ค้าของบริษัทใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างมีความรับผิดชอบในห่วงโซ่อุปทาน