การบริหารผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการ

คัดสรรอาหารปลอดภัย  ห่วงใยสุขภาพผู้บริโภค

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ปี 2563

ความเสี่ยงและโอกาส 


ในขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและวัคซีนในการป้องกันและรักษาโรคยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนา รวมถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ขาดสมดุล ผู้บริโภคส่วนใหญ่จึงหันมาให้ความสนใจกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพ โดยการบริโภคอาหารที่ดีถูกสุขลักษณะมีคุณค่าทางอาหารเพียงพอ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง และสามารถป้องกันตนเองจากโรคระบาดหรือสภาวะวิกฤตต่าง ๆ ที่เข้ามาในปัจจุบันนอกจากนี้ การมีความรู้ด้านสุขภาพยังเป็นหัวใจของปัจจัยในการกำหนดสุขภาพ ดังนั้น การขาดความรอบรู้ด้านสุขภาพจึงเป็นประเด็นที่มีความท้าทายอย่างยิ่งในปัจจุบัน รวมถึงภาคอุตสาหกรรมก็มีความจำเป็นในการพัฒนาปรับสูตรอาหารใหม่ที่ยังทำให้รสชาติของผลิตภัณฑ์คงความอร่อยได้เหมือนเดิมถึงแม้ว่าการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้เกิดความท้าทายขึ้นทั่วโลก แต่ยังนำมาซึ่งโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพที่ยั่งยืนมากขึ้น

แนวทางการดำเนินงาน


บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) มุ่งดำเนินงานด้านสุขภาพและโภชนาการที่ดีให้กับผู้บริโภคภายใต้นโยบายและแนวปฏิบัติด้านคุณภาพและโภชนาการการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง ตลอดจนการส่งเสริมการเข้าถึงผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ดีให้กับผู้บริโภค บริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพผ่านหน่วยงานต่าง ๆ เช่น บริษัท ซีพี ฟู้ดแล็บ จำกัด สำนักพัฒนาและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ตามที่กล่าวถึง ในบทนวัตกรรมสร้างปัญญา เพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพของผู้บริโภค กำหนดหลักเกณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ รวมถึงกำหนด กลยุทธ์สร้างการรับรู้ของลูกค้า อาทิ ปรับภาพลักษณ์ของร้าน การจัดเรียงสินค้า พัฒนาทักษะของพนักงานร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ให้มีความรู้ด้านการจัดการผัก ผลไม้สด เป็นต้น พร้อมทั้ง กำหนดแผนดำเนินการสุขภาพ ความงาม และสุขภาวะที่ดี ให้กับลูกค้า ปี 2562-2566 โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพกลุ่มอาหารพร้อมรับประทาน เครื่องดื่ม อาหารว่าง และเบเกอรี่ นอกจากนี้ บริษัทได้มีการจัดอบรมหลักสูตร “ระบบการจัดการและควบคุม อาหารให้ปลอดภัย และการบริหารจัดการความปลอดภัยอาหาร” ที่มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมในการยกระดับมาตรฐาน การบริการที่ให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค การจัดสภาพแวดล้อมสำหรับกระบวนการเตรียมการจัดเก็บ ตลอดจนการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ถูกสุขลักษณะการมีความรู้ ความเข้าใจในระบบการจัดการ และควบคุมอาหารให้ปลอดภัยต่อการบริโภคสำหรับพนักงานระดับผู้จัดการร้าน เพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยงในการส่งมอบสินค้าอาหารที่ไม่ปลอดภัยให้กับลูกค้า ตลอดจนให้ความสำคัญและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันปัญหา ด้านความปลอดภัยอาหาร เพื่อมุ่งสู่การเป็น “ร้านอิ่มสะดวก” อย่างเต็มรูปแบบภายใต้การบริหารจัดการความปลอดภัย อาหารขององค์กร

โครงการที่สำคัญ ปี 2563


โครงการ “กินดี อยู่ดี มีสุข”

โครงการ “กินดี อยู่ดี มีสุข” ได้ริเริ่มดำเนินการ โดยมีวิสัยทัศน์ เพื่อร่วมสร้างสุขภาพที่ดี และยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย โดยในปีที่ผ่านมาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคปรับตัวและเปลี่ยนแปลงไปในหลาย ๆ ด้าน และที่เห็นการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเด่นชัดก็คือ ผู้บริโภคหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพ และความเป็นอยู่มากขึ้นตระหนักทั้งการเลือกบริโภคอาหารและการออกกำลังกาย จึงทำให้เกิดความต้องการสินค้าเพื่อสุขภาพมากขึ้น ทั้งการบริโภคเพื่อเสริมสร้าง ซ่อมแซม และสร้างภูมิคุ้มกันร่างกาย ตลอดจนมีแนวโน้มการประกอบอาหารด้วยตัวเองที่เพิ่มสูงขึ้น จึงได้มีการขยายผลโครงการ โดยมีแนวทางการสร้างโมเดลธุรกิจ และร้านต้นแบบที่สาขาโรงพยาบาลกรุงเทพ (อาคารพลาซ่า) และขยายโครงการไปยังทำเลศักยภาพอื่น ๆ นอกจากนี้ ยังดำเนินการสรรหาและเพิ่มความหลากหลายสำหรับสินค้า เพื่อสุขภาพ ทั้งกลุ่มอาหารพร้อมทาน อาหารและวัตถุดิบพร้อมปรุง ผัก ผลไม้สด เครื่องดื่ม เบเกอรี่ และขนมขบเคี้ยว เพื่อสุขภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม และสร้างให้เกิดการรับรู้ อาทิ การสร้างมุมสินค้าเพื่อสุขภาพให้ชัดเจน แนะนำคุณประโยชน์ของสินค้าเพื่อสุขภาพผ่านสื่อ ภายในร้านและสื่อดิจิทัลต่าง ๆ พร้อม ๆ กับการสร้างทักษะให้กับพนักงาน และพัฒนากระบวนการทำงานของพนักงานอย่างเป็นระบบในปี 2563 บริษัทได้ขยายผลโครงการ “กินดี อยู่ดี มีสุข” เป็นจำนวนทั้งสิ้น 880 สาขา ไปยังทำเลศักยภาพต่าง ๆ อาทิ ที่พักอาศัย สำนักงาน และโรงพยาบาล เป็นต้น โดยร้าน เซเวน่ อีเลฟเว่นที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวมียอดขายสินค้ากลุ่มอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรวมทั้งสิ้น 3,074 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.34 ของยอดขายร้านที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทมีแผนขยายสาขาที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 2,000 สาขา โดยจะขยายขอบเขตให้ครอบคลุมในกลุ่มสินค้าเพื่อสุขภาวะที่ดีของร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส ให้มากยิ่งขึ้น รวมถึงให้บริการรับคำปรึกษาด้านสุขภาพกับเภสัชกรผ่านแอปพลิเคชัน All PharmaSee และบริการส่งมอบ ยาสามัญประจำบ้านให้กับลูกค้า โดยลูกค้าสามารถสั่งผ่านแอปพลิเคชัน 7Delivery เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินค้า และบริการ ด้านสุขภาพ ความงาม และสุขภาวะที่ดีให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าและชุมชนมากยิ่งขึ้น

โครงการ Eat Well

ส่งเสริมให้ผู้บริโภคกินดี เพื่อสุขภาพที่ดี สร้างโอกาสในการเข้าถึงเมนูอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสม บริษัทได้จัดทำหลักเกณฑ์ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่เป็นหลักเกณฑ์เฉพาะของบริษัท โดยอาศัยหลักเกณฑ์มาตรฐานทางด้านอาหาร อ้างอิงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขและมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับประเภทของผลิตภัณฑ์ พร้อมจัดทำตราสัญลักษณ์ Eat Well สำหรับผลิตภัณฑ์พัฒนาร่วม (Private Brand) กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มที่ผ่านมาตรฐานตามหลักเกณฑ์ Eat Well ของบริษัท โดยในปี 2563 มีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมาตรฐานดังกล่าว สร้างโอกาสในการเข้าถึงเมนูอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการให้กับผู้บริโภค จำนวน 12 รายการ (SKUs)

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

ข้อมูลอื่นๆ


ฉลากผลิตภัณฑ์

บริษัทตระหนักถึงการแสดงรายละเอียดส่วนประกอบสำคัญ วิธีการใช้ และการเก็บรักษา เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคทราบคุณค่าทางโภชนาการหลีกเลี้ยงสารอาหารที่อาจก่อให้เกิดภูมิแพ้ รวมถึงรักษา หรือคงคุณค่าทางอาหารของผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม การให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภคที่ถูกต้อง และสุขภาวะที่ดี โดยการสร้างการรรับรู้ให้ผู้บริโภคโดยใช้ช่องทางสื่อสารต่างๆ ของบริษัท เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ต่างๆ เป็นต้น รวมถึงการแสดงข้อมูลทางโภชนการและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจนและเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคบนฉลากของผลิตภัณฑ์ต่างๆ

การแสดงฉลากโภชนาการ แสดงข้อมูลปริมาณแคลอรี่และข้อมูลกล่าวอ้างเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงส่งเสริมให้ความรู้คู๋ค้จัดทำฉลาดโภชนาการ และฉลากแสดงค่าพลังงงาน ไขมัน น้ำตาล และโซเดียม แบบจีดีเอ (Guideline Daily Amounst : GDA) ทั้งภาคบังคับและตามกฎหมายและภาคสมัครใจที่นอกเหนือจากกฎหมายกำหนดเพื่อเป็นข้อมูลในการเลือกบริโภคให้แก่ลูกค้า โดยได้ดำเนินการครอบคลุมทุกกลุ่มสินค้าใหม่จำนวนร้อยละ 50.87
สินค้า Private brand ทั้งหมด แสดงข้อมูล ส่วนประกอบสำคัญ วิธีการใช้ การเก็บรักษา และข้อมูลโภชนาการ (Nutrition Information) ตามที่กฎหมายกำหนด
สินค้าอาหารที่ผ่านการรับรอง หรือ ผ่านหลักเกณฑ์ของ “ทางเลือกสุขภาพ” หรือ Thai Healthier Logo ที่ให้การรับรองโดยสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

หน่วยงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

บริษัท ซีพี ฟู้ดแล็บ จำกัด เป็นศูนย์กลางข้อมูลความรู้ การทดสอบ และรองรับงานด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารให้กลุ่มธุรกิจ ซีพี ออลล์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัทอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงเป็นศูนย์กลางในการประสานงานความร่วมมือด้านการวิจัย และพัฒนากับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ปัจจุบันมีบุคลากรด้านวิจัยและพัฒนาจำนวน 7 ราย โดยในปี 2563 มีผลงานและพัฒนาเทคโนโลยีจำนวน 6 ผลงาน และมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาไปแล้ว 6.4 ล้านบาท

สำนักพัฒนาและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

หน้าที่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม โดยดำเนินการตั้งแต่การกำหนดแนวคิดของผลิตภัณฑ์ ให้ตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภค อาทิ ผลิตภัณฑ์ เพื่อสุขภาพและโภชนาการ ผลิตภัณฑ์ประเภทผักและผลไม้ ตลอดจนการพัฒนาสูตรสินค้า การพัฒนากรรมวิธีการผลิต กระบวนการบรรจุหีบห่อ กระบวนการเก็บรักษา และกระบวนการขนส่งสินค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ และได้มาตรฐานก่อนส่งถึงผู้บริโภค นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับ นโยบายบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อป้องกัน และลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม และคำนึงถึง การพัฒนาอย่างยั่งยืนบนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ตั้งแต่ขั้นตอนของการออกแบบ และการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์โดยคำนึงถึงทุกกระบวนการในวงจรชีวิต ของผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle) ในส่วนที่เราสามารถ ควบคุมได้โดยตรงในประเด็นดังต่อไปนี้ : ประโยชน์ที่ได้รับความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและชุมชน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและมีต้นทุนที่แข่งขันได้ การจัดการขยะสามารถดำเนินการได้อย่างเหมาะสมและเกิดมูลค่าสูงสุดและการจัดหาวัสดุที่มาจากแหล่งทรัพยากรที่สามารถทดแทนได้ (Sustainably-managed Renewable Resources) ปัจจุบัน มีบุคลากรด้านวิจัยและพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์จำนวน 55 ราย โดยในปี 2563 มีผลงานพัฒนาผลิตภัณฑ์จำนวน 668 ผลงาน และมีงบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนา 9.55 ล้านบาท

ผลการดำเนินงานด้านสุขภาพ และสุขภาวะที่ดี

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ —>  รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563

นโยบายด้านสุขภาพและโภชนาการดาวน์โหลด