การบริหารผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการ

การเสริมสร้างสุขภาพและสุขภาวะที่ดี

ความเสี่ยงและโอกาส


แนวโน้มการดูแลสุขภาพด้วยอาหารได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน จากงานวิจัยที่หลากหลาย พบว่ามูลค่าการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มปัจจุบัน จากการวิจัยที่หลากหลาย พบว่ามูลค่าการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ในปี 2563 มีอัตราขยายตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ ร้อยละ 2.4 รวมถึงการเติบโตของธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพที่มีอัตราการเติบโตสูงขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่งเห็นได้ว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพ เลือกบริโภคอาหารที่ดี มีคุณค่าทางอาหารเพียงพอเพื่อเสริมสุขภาพให้แข็งแรง สามารถป้องกันตนเองจากโรคระบาดในปัจจุบันได้ บริษัทตระหนักถึงการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพ และยกระดับขีดความสามารถในการวิจัยผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพ อาทิ อาหารกลุ่มปราศจากสารปรุงแต่งสารกันบูด น้ำตาล น้ำม้ันปาล์ม ไม่แต่งสี และไม่มีไขมัน อาหารโปรตีนทางเลือก รวมถึงซุปเปอร์ฟู้ด เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีของประชาชน ให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ง่าย มีความปลอดภัย และคุณค่าอาหารครบถ้วนตอบสนองต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพที่ยั่งยืนมากขึ้น

สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยื


ผลการดำเนินงานเทียบเป้าหมาย


เป้าหมายปี 2573

ร้อยละ 25

เพิ่มสัดส่วนจำนวนผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ที่มุ่งเน้นสุขภาพและโภชนาการที่ดี

สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2564

จำนวนผลิตภัณฑ์ทั้งหมด (Total Product) ที่มุ่งเน้นสุขภาพและสุขภาวะที่ดี (รายการ:SKUs)

จำนวนผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน (Existing Product) ที่มุ่งเน้นสุขภาพและสุขภาวะที่ดี (รายการ:SKUs)

จำนวนผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product) ที่มุ่งเน้นสุขภาพและสุขภาวะที่ดี (รายการ:SKUs)

สัดส่วนยอดขายผลิตภัณฑ์กลุ่มพัฒนาร่วม (Private Brand)
ต่อยอดขายผลิตภัณฑ์ทั้งหมด (ร้อยละ)

สัดส่วนยอดขายผลิตภัณฑ์กลุ่มพัฒนาร่วม (Private Brand)
แยกตามประเภท

สัดส่วนยอดขายผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นสุขภาพและสุขภาวะที่ดีต่อยอดขายทั้งหมด

ผลิตภัฑณ์กลุ่มผ่านเกณฑ์ทางเลือกสุขภาพ

ผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับลดไขมัน ไขมันทรานส์ โซเดียม และน้ำตาล

ผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ

ผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับปรุงสูตรจากเดิม

หมายเหตุ: 1) ร้อยละเทียบยอดขายกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มทั้งหมด 2) ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ครอบคลุมผลิตภัณฑ์พัฒนาร่วม (Private Brand) และผลิตภัณฑ์ซื้อมาขายไป (National Brand) กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม 3) เกณฑ์ทางเลือกสุขภาพ โดยมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยเรื่องการควบคุมสารในเกณฑ์ที่เหมาะสม 8 หมวด ได้แก่ โซเดียม พลังงาน น้ำตาล ไขมัน เกลือแร่ ไฟเบอร์ เหล็ก เพื่อให้การรับประธานอาหารต่อเมื้ออาหารเหมาะสม

การแสดงฉลากโภชนาการบนผลิตภัณฑ์

แนวทางการดำเนินงาน


บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) ดำเนินงานด้านสุขภาพและโภชนาการที่ดีภายใต้นโยบายสุขภาพและโภชนาการ ครอบคลุมกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร การเข้าถึงข้อมูลและการสื่อสาร อาทิ กระบวนการผลิตอาหารที่สอดคล้องระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานของประเทศ การแสดงรายละเอียดบนฉลากผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน รวมถึงการส่งเสริมกิจกรรมการเข้าถึงสุขภาพวะที่ดีสำหรับผู้บริโภค รวมถึงการส่งเสริมกิจกรรมการเข้าถึงสุขภาวะที่ดีสำหรับผู้บริโภค บริษัทร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอก แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ขอคำปรึกษา ร่วมวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหารเพื่อสุขภาพ เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารปราศจากน้ำตาลไม่แต่งสีไม่มีไขมันอาหารเสริมไฟเบอร์ และธาตุเหล็ก เป็นต้น รวมถึงคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพจากแหล่งที่มาที่มีความรับผิดชอบ ได้รับการรับรอง และสามารถตรวจสอบได้สำหรับผลิตภัณฑ์ดัดแปลงพันธุกรรม (Genetically Modified Organisms : GMOs) นอกจากนี้ บริษัทกำหนดกลยุทธ์สร้างการรับรู้ของลูกค้า โดยปรับภาพลักษณ์ของร้าน 7-Eleven การจัดเรียงสินค้าประเภทอาหารเพื่อสุขภาพให้ผู้บริโภคเข้าถึงได้สะดวกมากขึ้น พร้อมทั้งจัดแคมเปญกระตุ้นการบริโภคสินค้ากลุ่มสุขภาพและโภชนาการ (Health and Nutrition Product) นอกจากนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 บริษัทกำหนดมาตรการรักษาความสะอาดและความปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในร้าน 7-Eleven อาทิ ทำความสะอาดพื้นที่สัมผัสอย่างสม่ำเสมอ กำหนดพื้นที่การให้บริการเพื่อรักษาระยะห่าง กำหนดให้ลูกค้าทุกท่านสวมหน้ากากอนามัย และตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าร้าน ตลอดจนการให้ความรู้และสื่อสารกับพนักงานเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด และทำความสะอาดมือทุกครั้งก่อนสัมผัส และจัดเตรียมสินค้า

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่วางจำหน่ายในร้าน 7-Eleven

1. แห้วพร้อมทาน


2. ฟูซิลลี่ผัดขี้เมาไก่ (ตรา เชฟแคร์ส)


3. มาม่าออนเรียนทัลคิตเชน รสคาโบนาร่าเบคอน 85 กรัม


4. วิตอะเดย์ วิตามินซี คอลลาเจนรสส้ม 480 มล.


5. สิงห์เลมอนยูซุโซดา 330 มล.

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่บริษัทพัฒนาร่วมกับสถาบันโภชนาการมหิดล โดยใช้เกณฑ์การกล่าวอ้าวหน้าที่ของสารอาหาร

1. ข้าวต้มหมู สำหรับผู้สูงวัย


2. จัมโบ้บิ๊กเปามังสวิรัติ

นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีการแสดงฉลากโภชนาการบนผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยมีการแสดงรายละเอียดส่วนประกอบสำคัญ วิธีการใช้ และการเก็บรักษา เพื่อแสดงความชัดเจนของผลิตภัณฑ์ ช่วยให้ผู้บริโภคทราบคุณค่าทางโภชนาการและสามารถหลีกเลี่ยงสารอาหารที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ รวมถึงส่งเสริมให้คู่ค้าจัดทำฉลาดโภชนาการแบบจีดีเอ (Guideline Daily Amounts : GDA) เพื่อแสดงค่าพลังงาน ไขมัน น้ำตาล และโซเดียม ทั้งภาคบังคับตามกฎหมาย ร้อยละ 100 และภาคสมัครใจ ได้ดำเนินการครอบคลุมกลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่มพร้อมทาน ร้อยละ 37.78

ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ที่แสดงฉลากโภชนาการ และผลิตภัณฑ์ที่ติดฉลากแสดงค่าพลังงาน ไขมัน น้ำตาล และโซเดียมแบบจีดีเอ

การบริหารจัดการสินค้าตัดแปลงพันธุกรรม (Genetically Modified Organisms : GMOs)

ปัจจุบันผู้บริโภคยังมีข้อกังวลต่อสินค้าดัดแปลงพันธุกรรม (Genetically Modified Organisms : GMOs) บริษัทจึงมุ่งมั่นคัดสรรวัตถุดิบจากแหล่งที่มาที่มีความรับผิดชอบครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยกำหนดนโยบายการบริหารจัดการสินค้า GMOs ที่ชัดเจน และสอดคล้องกับข้อปฏิบัติทางกฎหมายและข้อระเบียบบังคับด้านสินค้า GMOs ที่ประกาศใช้ของประเทศ รวมถึงส่งเสริมคู่ค้าในการคัดสรรสินค้า ผ่านการตอบแบบสอบถามและให้มีหลักฐานรับรองสำหรับสินค้า GMOs กลุ่มเสี่ยงที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ บริษัทสนับสนุนการแสดงข้อมูลฉลากจะปลอดภัย และได้รับการรับรองการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้

โครงการ “กินดี อยู่ดี มีสุข”

บริษัทดำเนินโครงการ “กินดี อยู่ดี มีสุข” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในปี 2564 บริษัทตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม และสร้างให้เกิดการรับรู้ ครบอคลุมทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ โดยขยายผลโครงการไปยังร้าน 7-Eleven เป็นจำนวนทั้งสิ้นกว่า 3,874 สาขา ไปยังทำเลศักยภาพต่างๆ โดยร้าน 7-Eleven ที่เข้าร่วมโครงการมียอดขายสินค้ากลุ่มอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรวมทั้งสิ้น 4,069 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.2 ของยอดขายร้านที่เข้าร่วมโครงการ

นอกจากนี้ ยังมีการต่อยอดร้าน 7-Eleven ให้เป็น “ศูนย์สุขภาพดีของชุมชน” ผ่านร้านยาเอ็กซ์ต้า พร้อมสร้างร้านเครือข่าย โดยมีเภสัชกรพร้อมดูแลและคอยให้คำปรึกษา ทั้งนี้ในปี 2564 ที่ผ่านมา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 มีอัตราการแพร่ระบาดมากยิ่งขึ้น ทำให้ผู้คนหันมาดูแลใส่ใจเรื่องสุขภาพกันอย่างจริงจัง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกสินค้าเพื่อสุขภาพทั้งเชิงป้องกันและดูแลรักษาฟื้นฟูสุขภาพ อีกทั้งมีารปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยมีการทำงานที่บ้าน (Work From Home) มากยิ่งขึ้น ดังนั้นผู้บริโภคจึงหันมาปรุงอาหารทางเองมากขึ้นจ เพื่อให้มั่นใจว่าอาหารที่บริโภคนั้น สด สะอาด และปลอดภัย โครงการ “กินดี อยู่ดี มีสุข” คัดสรรสินค้าที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า โดยเติมความพร้อมของสินค้ากินดี พร้อมดื่ม พร้อมทาน และพร้อมปรุง พร้อมทั้งเพิ่มความหลากหลายของกลุ่มสินค้าเพื่อสุขภาพ เน้นกลุ่มอาหารพร้อมปรุง เนื้อสัตว์และผัก ผลไม้สด รวมทั้งสินค้าอยู่ดี สินค้ากระแส ยาที่เป็นปัจจัย 4 ของการดำรงชีวิต เช่น ยารักษาโรค ยาสามัญประจำบ้าน เครื่องมือทางการแพทย์ วิตามินอาหารเสริม สมุนไพร เป็นต้น เพื่อการรักษาอย่างยั่งยืน โดยลูกค้สามารถสั่งสินค้าเพื่อสุขภาพผ่านแอปพลิเคชั่น 7Delivery ที่อำนวยความสะดวกพร้อมจัดส่งถึงบ้านรวมถึงบริการจัดส่งยาสามัญประจำบ้านถึงบ้านลูกค้าด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ ลูกค้ายังสามารถสั่งสินค้าเพื่อสุขภาพผ่าน Health Icon ในแอปพลิเคชัน 7Delivery รวมถึงจัดทำแคมเปญกระตุ้นการบริโภคที่หลากหลาย อาทิ เมนูคุมแคล การแนะนำสินค้าที่ได้รับสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” เพื่อเป็นทางเลือกอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการตามความเหมาะสมของผู้บริโภค

รวมถึงมีการสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน All PharmaSee ปรึกษาเภสัชกรฟรี สุขภาพดี ผ่านแอป 24 ชม. เพื่อเป็นการดูแลและส่งมอบสินค้าและบริการเพื่อสุขภาพ และสุขภาวะที่ดีให้กับลูกค้าและชุมชนอย่างยั่งยืน


  • ขยายร้าน 7-Eleven ให้เป็นศูนย์สุขภาพดีของชุมชน
  • พัฒนาเภสัชกรร้านยาเอ็กซ์ต้า (eXta) ให้เป็น “เภสัชกรถ้าแก่ขาย”
  • พัฒนาพนักงานร้าน 7-Eleven ให้เป็น Health Master
  • สร้างการรับรู้ และประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน “All PharmaSee” สำหรับการบริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพกับเภสัชกร
  • ตอบสนองความต้องการของลูกค้ารายบุคคลผ่านการประเมินข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าจากแอปพลิเคชั่น All PharmaSee
  • ผนึกการทำงานร่วมกันระหว่างแอปพลิเคชัน All PharmaSee และ True Health เพื่อบริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า

โครงการพัฒนสินค้าสุขภาพ กลุ่มผลิตภัณฑ์พัฒนาร่วม (Private Brand)

บริษัทจัดทำหลักเกณฑ์เพื่อสุขภาพของบริษัท โดยอ้างอิงจากหลักเกณฑ์มาตรฐานทางด้านอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมกำหนดตราสัญลักษณ์ Eat Well ตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด รวมถึงส่งเสริมให้สินค้าอาหารผ่านหลักเกณฑ์ “ทางเลือกสุขภาพ” ที่ให้การรับรองโดยสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล สำหรัผลิตภัณฑ์พัฒนาร่วม (Private Brand) กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม โดยในปี 2564 มีผลิตภัณฑ์พัฒนาร่วม (Private Brand) ที่ผ่านมาตรฐานดังกล่าวจำนวน 31 รายการ (SKUs) มีตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ดังนี้

1. แซนด์วิชธัญพืช 12 ชนิด ไส้อกไก่น้ำสลัด


2. แซนด์วิชธัญพืชงาดำไส้สลัดทูน่า


3. กาแฟอัญชัญน้ำผึ้งมะนาว


4. ข้าวกะเพราหมู


ข้อมูลอื่นๆ


ผลการดำเนินงานด้านการบริหารผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการ

GRI Standared รายการ หน่วย 2561 2562 2563 2564
ข้อมูลด้านสุขภาพและสุขภาวะที่ดี
G4-FP6 ยอดขายสินค้าที่มีการปรับลดไขมัน ไขมันทรานส์ โซเดียมและน้ำตาล ร้อยละ 1.15 3.12 1.32 2.33
– กลุ่มอาหารพร้อมทาน N/A 3.12 0.15 1.88
– กลุ่มเครื่องดื่มพร้อมดื่ม (ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮลล์) N/A 0.00 1.16 0.46
– กลุ่มผลิตภัณฑ์บริโภค (อาหารสำเร็จรูป) N/A 0.00 0.00 0.11
G4-FP7 ยอดขายสินค้าที่มีการเพิ่มคุณค่าทางโภชนการ ร้อยละ 1.10 0.00 6.93 1.09
– กลุ่มอาหารพร้อมทาน N/A 0.00 1.01 1.05
– กลุ่มเครื่องดื่มพร้อมดื่ม (ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์) N/A 0.00 5.92 0.05
– กลุ่มผลิตภัณฑ์บริโภค (อาหารสำเร็จรูป) N/A 0.00 0.00 0.00
  ยอดขายสินค้าที่มีการปรับปรุงสูตร ร้อยละ 0.20 5.66 7.55 0.75
– กลุ่มอาหารพร้อมทาน N/A 3.80 2.21 0.75
– กลุ่มเครื่องดื่มพร้อมดื่ม (ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์) N/A 1.86 5.33 0.00
– กลุ่มผลิตภัณฑ์บริโภค (อาหารสำเร็จรูป) N/A 0.00 0.00 0.00

หมายเหตุ
– N/A หมายถึง ไม่มีข้อมูล หรือไม่สามารถเก็บข้อมูลได้
– ข้อมูลที่รายงานครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑ์พัฒนาร่วม (Private Barnd : PB) ที่จำหน่ายผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งออฟไลน์ ออนไลน์ ของ ซีพี ออลล์ เท่านั้น
– ข้อมูลที่นำมารายงานนับเฉพาะสินค้าที่ผ่านหลักเกณฑ์หรือได้รับการรับรองสัญลักษณ์ทางโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” และหรืออาหารที่มีการเพิ่ม หรือลด หรือปราศจากสารอาหารตามที่กฎหมายหรือมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ หรือสากล อาทิ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 182) พ.ศ.2541

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

นโยบายด้านสุขภาพและโภชนาการดาวน์โหลด
แต่งตั้งคณะที่ปรึกษา คณะทำงานส่งเสริมสุขภาพ โภชนาการ และสุขภาวะที่ดีดาวน์โหลด