การบริหารผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการ

  >  การบริหารผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการ

คัดสรรอาหารปลอดภัย  ห่วงใยสุขภาพผู้บริโภค

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ปี 2562


ความท้าทาย


ปัจจุบันกระแสนิยมการบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ยังเป็นกระแสที่ได้รับความนิยมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้บริโภคต่างให้ความสำคัญกับโภชนาการ และแหล่งที่มาของอาหารมากขึ้น ส่งผลให้มีผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพผลิตออกสู่ท้องตลาดมากขึ้น เทคโนโลยีทางการผลิตเกิดขึ้นและพัฒนาอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ผู้ผลิตสามารถพัฒนากรรมวิธีการผลิตให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และรูปแบบการบริโภคที่เหมาะสมกับผู้บริโภคแต่ละช่วงวัยได้มากขึ้น จึงเป็นที่มาของความท้าทายที่บริษัทต้องการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชน โดยการพัฒนาศักยภาพ และยกระดับขีดความสามารถในการวิจัยและผลิตอาหารที่มุ่งเน้นในการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ทางเลือกด้านสุขภาพที่เหมาะสมกับผู้บริโภคในแต่ละช่วงวัยให้แก่ผู้บริโภคและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพและความปลอดภัยสู่ผู้บริโภค

แนวทางการดำเนินงาน


บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบโอกาสมีสุขภาพที่ดีให้กับผู้บริโภค พัฒนาศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถในการวิจัยที่มุ่งเน้นในการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการตามช่วงวัย ยกระดับกระบวนการผลิตสินค้า โดยกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านคุณภาพและโภชนาการ ครอบคลุมเรื่องผลิตภัณฑ์ การเข้าถึงข้อมูลและการสื่อสารกับผู้บริโภค การส่งเสริมการเข้าถึงสุขภาวะที่ดี กำหนดหลักเกณฑ์ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ รวมถึงกำหนดกลยุทธ์ สร้างการรับรู้เรื่องสินค้าเพื่อสุขภาพของลูกค้าในทุกด้าน อาทิ ปรับภาพลักษณ์ของร้าน การจัดเรียงสินค้า พัฒนาทักษะของพนักงานร้านเซเว่นอีเลฟเว่นให้มีความรู้ด้านการจัดการผัก ผลไม้สด เป็นต้น พร้อมทั้งกำหนดแผนดำเนินการ สุขภาพความงาม และสุขภาวะที่ดีให้กับลูกค้า โดยในปี 2562-2566 บริษัทมุ่งเน้นการปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพกลุ่ม อาหารพร้อมรับประทาน เครื่องดื่ม อาหารว่าง และเบเกอรี่ พร้อมทั้งใส่ใจคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

หลักเกณฑ์ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

ในการสร้างความเชื่อมั่นทางด้านความปลอดภัยของอาหารให้กับผู้บริโภค บริษัทบริหารจัดการ การดำเนินการให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยสูงที่สุดสำหรับผู้บริโภค ผ่านการคัดเลือกวัตถุดิบและคัดสรรสินค้าจากคู่ค้าอย่างเข้มงวด โดยการทำงานร่วมกันกับคู่ค้า ผู้ผลิตขั้นต้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงพัฒนาระบบการผลิตให้มีประสิทธิภาพและได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตที่ปลอดภัย อาทิ GMP, CODEX, HACCP, FSSC จากหน่วยรับรองระดับสากล นอกจากนี้  บริษัทยังได้จัดตั้งหน่วยงานเพื่อดูแลในเรื่องอาหารปลอดภัย ดังนี้

  • หน่วยงานตรวจสอบมาตรฐานระบบร้านคุณภาพ (QSSI)มีหน้าที่ตรวจสอบการจัดการของร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ทั้งในด้านการบริการและการจัดการคุณภาพสินค้า ที่ร้านสาขา เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ในขั้นตอนการทำงานของหน่วยงานดังกล่าวได้มีการตรวจสอบร้านสาขาทุกร้านทุกเดือน
  • หน่วยงานตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพสินค้าQA ซึ่งอยู่ภายใต้สำนักพัฒนาและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์(RQD) มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของสินค้าการบริหารการจัดการคุณภาพร้านสาขา โดยข้อมูลจากการร้องเรียน การสุ่มตรวจ ระเบียบข้อบังคับกฎหมาย โดยจะมีการเลือกร้านสาขาสุ่มตรวจสอบจากปัจจัยดังกล่าว เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานให้กับผู้เกี่ยวข้องได้นำไปปฏิบัติ อย่างต่อเนื่อง

กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนและการเรียกคืนสินค้า

บริษัทได้พัฒนาระบบและขั้นตอนการเรียกคืนสินค้าที่เกิดจากข้อร้องเรียนอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพส่งไปถึงมือของผู้บริโภค หน่วยงาน RQD ซึ่งทำงานร่วมกับ Call Service เพื่อดูแลและตรวจสอบข้อร้องเรียน หลังจากที่ได้รับข้อร้องเรียนแล้วและพิจารณาแล้วว่าเห็นสมควรเรียกคืนสินค้า จึงได้มีการแจ้งให้ทุกร้านสาขาทราบในการเก็บสินค้าลงทันทีและให้มีการรายงานกลับมาที่หน่วยงาน RQD นอกจากนี้ยังได้ใช้ข้อร้องเรียนไปตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานจัดซื้อและอื่นๆ ตามชนิดของสินค้าและมีการตรวจสอบไปจนถึงคู่ค้า

โครงการที่สำคัญ ปี 2562


โครงการ “กินดี อยู่ดี มีสุข”

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างสุขภาพ และสุขภาวะที่ดีให้กับลูกค้า

โครงการได้ริเริ่มดำเนินการขึ้นโดยมีการเพิ่มสินค้าสุขภาพที่หลากหลาย ครบทุกหมวดหมู่ และจัดหมวดหมู่ของสินค้าอาหารเพื่อสุขภาพในร้านให้โดดเด่น และสะดุดตามากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับคุณประโยชน์ของสินค้า คุณค่าทางโภชนาการ เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับลูกค้าและสังคมมากยิ่งขึ้น นอกจากการพัฒนาและเพิ่มสินค้าชนิดใหม่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มแล้ว ยังมีการเพิ่มช่องทางการขายออนไลน์และพัฒนาระบบในการชำระเงินให้สะดวกยิ่งขึ้น โดยบริษัทได้สร้างร้านต้นแบบที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาโรงพยาบาลกรุงเทพ นอกจากนี้ยังได้ขยายสาขาไปยังทำเลศักยภาพต่าง ๆ เช่น ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาประสานมิตร ในทำเลสถานศึกษา รวมถึงในทำเลสำนักงาน เป็นต้น

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

ขยายผลโครงการทดลองเป็นจำนวน 13 สาขา
ยอดขายสินค้ากลุ่มอาหารเพื่อสุขภาพเพิ่มขึ้นถึง 7,250 บาทต่อร้าน
อัตราการเติบโตเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 16 ของร้านที่เข้าร่วมโครงการ

 

โครงการ Meal for Care

วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มทางเลือกอาหารเพื่อสุขภาพให้แก่ผู้บริโภค

บริษัทพัฒนากลุ่มสินค้า และสูตรการผลิตสินค้าทั่วไปให้มีคุณค่าโภชนาการมากขึ้น มีปริมาณพลังงาน โซเดียม ไขมัน และน้ำตาลที่เหมาะสมต่อมื้ออาหาร โดยมีเกณฑ์สินค้าเพื่อสุขภาพ (Health Product) สินค้าร่วมพัฒนาและสินค้าทั่วไปชนิดใหม่ ดังนี้

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ออกใหม่ในปี 2562

ข้อมูลอื่นๆ


หน่วยงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
บริษัท ซีพี ฟู้ดแล็บ จำกัด เป็นศูนย์กลางข้อมูลความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนา รวมถึงศูนย์กลางการทดสอบ เพื่อรองรับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร รวมถึงเป็นศูนย์กลางในการประสานงานความร่วมมือด้านวิจัยพัฒนากับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน

ตัวอย่างผลงานเด่น ปี 2562

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ —->Annual Research and Development Center

สำนักพัฒนาและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม อาทิ อาหารมื้อหลัก อาหารมื้อรองเบเกอรี่ ผัก ผลไม้ และเครื่องดื่ม โดยดำเนินการตั้งแต่การกำหนดแนวคิด (concept) ของผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค อาทิ ปัจจุบันผู้บริโภคต่างให้ความสำคัญกับอาหารเพื่อสุขภาพและโภชนาการของอาหารมากขึ้น บริษัทจึงได้กำหนดแนวคิดของสินค้าเพื่อสุขภาพและโภชนาการ รวมถึงมีการวิเคราะห์ข้อมูลทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ การพัฒนาสูตรสินค้า การพัฒนากรรมวิธีการผลิต กระบวนการบรรจุหีบห่อ กระบวนการเก็บรักษา และกระบวนการขนส่งสินค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ส่งถึงมือผู้บริโภคมีคุณภาพ และได้มาตรฐาน

ผลการดำเนินงานด้านสุขภาพ และสุขภาวะที่ดี

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ —>  รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2562

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง