การบริหารจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤติ

การบริหารจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤติ

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ปี 2563

สรุปผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤติ

ความเสี่ยงและโอกาส


การจัดการบริหารความเสี่ยงถือเป็นกลไกสำคัญในการระบุแนวโน้มความเสี่ยงและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและอาจส่งผลกระทบต่อองค์กร พร้อมกันนี้ การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและมีมาตรการในการลดความเสี่ยง ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายได้ พร้อมทั้งสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

แนวทางการดำเนินงาน


บริษัทกำหนดกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินงานตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงได้ สามารถค้นหาและคาดการณ์ความเสี่ยงล่วงหน้าที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อการดำเนินการและเป้าหมายองค์กรที่กำหนดไว้ในทุกด้าน รวมทั้งจัดทำแผนควบคุม ติดตาม ปรับปรุงความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ด้วยกลไกการบริหาร การควบคุม และสอบทาน เพื่อกำกับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมไปถึงสามารถปลูกฝังวัฒนธรรมความเสี่ยงภายในองค์กร เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ สร้างความตระหนัก และสร้างการมีส่วนร่วมให้กับพนักงานทุกระดับในการบริหารความเสี่ยงทุกด้านขององค์กร

กรอบการบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤตเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

บริษัทจัดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

1 กลุ่มความเสี่ยงทั่วไปที่สามารถเกิดขึ้นได้ในการดำเนินงาน
2 กลุ่มความเสี่ยงด้านความยั่งยืน หรือความเสี่ยงที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน
3 กลุ่มความเสี่ยงที่เกิดใหม่

โดยบริษัทมีการประเมินความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี ตลอดจนมีการอบรมตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ (Risk Champion) ในหัวข้อที่สอดคล้องกับมาตรการลดความเสี่ยงในแต่ละไตรมาส มีกระบวนการควบคุมภายใน และมีการติดตามความเสี่ยง และผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด ดังนี้

ความเสี่ยงที่เกิดใหม่  (Emerging Risks)

บริษัทมีการทบทวนประเด็นและแนวโน้มที่อาจเป็นความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจเป็นประเด็นหรือความเสี่ยงใหม่เป็นประจำทุกปี เพื่อมุ่งหามาตรการและแนวทางการจัดการในการรองรับความเสี่ยง ดังกล่าว พร้อมทั้งสามารถตอบสนองต่อความเสี่ยงนั้นได้อย่างทันท่วงที โดยในปี 2563 มีประเด็นความเสี่ยงเกิดใหม่ที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ 6 ประเด็น ดังนี้

โครงการที่สำคัญ ปี 2563


โครงการนักค้นหาภัยมืด (Black Swan Award)

วัตถุประสงค์ สร้างความตระหนัก และสร้างการมีส่วนร่วมให้กับพนักงานในการค้นหาความเสี่ยงภายในองค์กร

บริษัทดำเนินโครงการค้นหาภัยมืด หรือ Black Swan เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กรตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงพนักงานร่วมกันค้นหาความเสี่ยงขององค์กรที่เป็นความเสี่ยงที่อาจทำให้องค์กรไม่บรรลุเป้าหมาย อีกทั้งส่งผลให้เกิดความไม่มั่นคงและไม่ปลอดภัยต่อองค์กร โดยจัดกิจกรรมให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมประกวดประเด็นความเสี่ยงผ่านช่องทางที่หลากหลาย อาทิ แพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์คิวอาร์โค้ด (Black Swan Online) ภายใต้แนวคิด “การค้นหาและการแก้ไขเพื่อช่วยควบคุมป้องกันและรับมือภัยมืดที่อาจจะเกิดขึ้น” โดยประเด็นความเสี่ยงที่ได้รับรางวัลจะถูกนำมาพิจารณาสำหรับผู้บริหารในการออกมาตรการรองรับ ซึ่งสามารถนำมาพัฒนาไปสู่การปฏิบัติจริงอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ประเด็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 6 ประเด็น ดังนี้

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

โครงการเตรียมความพร้อมด้าน Cyber Resilience

วัตถุประสงค์  สร้างความตระหนัก และสร้างความรู้ ความเข้าใจในความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยทางไซเบอร์ให้กับผู้บริหารและพนักงาน

ข้อมูลอื่นๆ


การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
Business Environment Risk

จากการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง บริษัทมีความตระหนักในการพัฒนาโครงการริเริ่มลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้ขอบเขตการดำเนินงานที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งโครงการที่เริ่มศึกษาทดลอง โครงการนำร่อง และโครงการที่ประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนการริเริ่มโครงการความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียในการร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่คุณค่า อย่างไรก็ตามภายใต้หลักการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้ทำการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายขั้นสูงด้านความยั่งยืน ในการเป็นองค์กรที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์หรือการเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ตั้งแต่ปี 2573 สืบไป ภายใต้การศึกษาดังกล่าว บริษัทได้จำลองความสามารถในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไว้ 3 กรณี (ดังแสดงในแผนภาพที่ 1) โดยทุกกรณีมีความเชื่อมโยงกับการเติบโตทางธุรกิจ และกรณีเพิ่มเติมในการจำกัดปริมาณการชดเชยคาร์บอน (Carbon Offsetting) ไว้ที่ 20% ของปริมาณคาดการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินการปกติในปี 2573 สำหรับปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกคงเหลืออยู่ของทุกกรณี จะถูกนำมาประเมินต้นทุนการชดเชยคาร์บอนตามช่วงราคาการชดเชยคาร์บอน

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงต้นทุนในการเบาเทาผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เชื่อมโยงกับภาคธุรกิจ ซึ่งบ่งบอกได้ถึงความพยายามที่บริษัทต้องดำเนินการเตรียมความพร้อมและร่วมบรรเทาประเด็นปัญหาระดับโลกเหล่านี้

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว กรณีคาดการณ์การชดเชยคาร์บอน ปี 2030
ปัจจัยนำเข้า หน่วย
ราคาคาร์บอนเครดิตภาคสมัครใจ17ยูโร / หน่วย
อัตราการแลกเปลี่ยน35บาท / ยูโร
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกคาดการณ์ (CEF2030)2,928,129.23ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
เป้าหมายการควบคุมการขยายตัวที่ 4%2,811,004.06ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลด 10%2,635,316.31ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
กำหนดการชดเชยที่ 20% ของกรณีคาดการณ์ (CEF2030)585,625.85ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

Compliance Risk and Operation Risk
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว กรณี การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต และ อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน

Market Risk
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว กรณี อัตราการคิดลด

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ —>  รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2563 , รายงานประจำปี 2563

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการบริหารความเสี่ยงดาวน์โหลด
คู่มือการบริหารความเสี่ยงดาวน์โหลด