การจัดการห่วงโซ่อุปทาน

  >  การจัดการห่วงโซ่อุปทาน

ส่งมอบความรับผิดชอบตลอดห่วงโซ่คุณค่า

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ปี 2562


ความท้าทาย


การบริหารห่วงโซ่อุปทานเปรียบเสมือนหัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจขององค์กร ซึ่งคู่ค้ามีส่วนสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนความสามารถในการแข่งขันขององค์กร อีกทั้งยังลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ และยกระดับการดำเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค นอกจากนี้ ยังจำเป็นต้องรักษาสมดุลในการทำธุรกิจระหว่างบริษัทกับคู่ค้ารายใหญ่และรายย่อย เนื่องจากบริษัทยังคงต้องการมอบโอกาสในการดำเนินธุรกิจให้แก่คู่ค้ารายย่อย และการดำเนินมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เคร่งครัดมากเกินไปอาจเป็นการตัดโอกาสผู้ประกอบการรายย่อยในการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งไม่ตรงกับความตั้งใจของบริษัท พร้อมกันนี้ บริษัทได้มีการบูรณาการประเด็นด้านความยั่งยืนเข้ามาบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทานเพื่อการพัฒนาและเติบโตขององค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กันอย่างยั่งยืน

แนวทางการดำเนินงาน


บริษัทมุ่งมั่นบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งบูรณาการประเด็นด้านความยั่งยืนเข้ากับกระบวนการดำเนินงานด้านบริหารห่วงโซ่อุปทานในทุกขั้นตอน นอกจากนี้  บริษัทยังดำเนินงานด้านการจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืน รวมถึงการมีส่วนร่วมผลักดันการดำเนินงานด้านความยั่งยืนให้เกิดกับคู่ค้าลำดับที่ 1 เพื่อการเติบโตทางธุรกิจของคู่ค้าและบริษัท ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

กระบวนการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนสำหรับคู่ค้า

บริษัทส่งเสริมให้คู่ค้าธุรกิจปฏิบัติตาม 16 หัวข้อตาม คู่มือจริยธรรมและแนวทางปฏิบัติสำหรับคู่ค้า โดยครอบคลุมถึงคู่ค้าธุรกิจทุกประเภทและทุกกลุ่มอุตสาหกรรม และได้สื่อสารไปยังคู่ค้าธุรกิจทุกกลุ่ม  โดยบริษัทมีกระบวนการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนสำหรับคู่ค้า 4 ขั้นตอน ดังนี้

1.สรรหาและคัดเลือกคู่ค้าที่มีศักยภาพ

บริษัทรวบรวมแนวทางการพัฒนาความยั่งยืนเข้าไปในทุกขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกคู่ค้ารายใหม่ เพื่อให้คู่ค้าธุรกิจได้รับทราบนโยบาย และความมุ่งหวังขององค์กร นอกจากคัดเลือกคู่ค้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับแล้ว บริษัทยังพิจารณาถึงความสามารถในการผลิต คุณภาพ ความปลอดภัยของอาหาร ความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับ และการดำเนินการด้านความยั่งยืนอีกด้วย โดยบริษัทกำหนดให้มีเกณฑ์การประเมินคู่ค้า ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญด้านต่าง ๆ สำหรับคู่ค้าแต่ละประเภท อาทิ การคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีการพิจารณาถึงการดูแลความปลอดภัยของพนักงาน ระบบบริหารคุณภาพ มาตรฐานสภาพแวดล้อมโรงงาน การควบคุมผลิตภัณฑ์ สิ่งแวดล้อม ตลอดจนจัดให้มีการตรวจประเมินด้านการจ้างแรงงานและอิสระในการสมาคม สำหรับคู่ค้าของสยามแม็คโคร และมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับคู่ค้าสินค้าทางการเกษตรของซีพีแรม

2.ประเมินความเสี่ยงของคู่ค้า

บริษัทดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (ESG Risk Assessment) สำหรับคู่ค้าตามลักษณะของการประกอบธุรกิจในแต่ละอุตสาหกรรม ผ่านระบบ Risk Base Due Diligence  ซึ่งประเมินโดยหน่วยงานจัดซื้อ ควบคู่ไปกับแบบประเมินตนเองของคู่ค้าด้านความยั่งยืน  สำหรับคู่ค้ารายเดิม (Existing Supplier) และคู่ค้ารายใหม่ (New Supplier)

3.ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของคู่ค้า

บริษัทมุ่งดำเนินงานด้านส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของคู่ค้าอย่างต่อเนื่องผ่านแนวทางการพัฒนาศักยภาพคู่ค้า 3 องค์ประกอบ โดยบริษัทกำหนดให้มีการจัดทำแผนธุรกิจร่วมกันกับคู่ค้าเชิงกลยุทธ์ ซึ่งเป็นการยกระดับการทำงานร่วมกันระหว่างบริษัทและคู่ค้า เพื่อพัฒนาแผนงานและโครงการใหม่ ๆ นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีการมอบองค์ความรู้ให้แก่คู่ค้าผ่านกิจกรรมอบรมที่หลากหลายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทั้งในการแข่งขันและการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนของบริษัทและคู่ค้าได้มากยิ่งขึ้น อาทิ การบรรยายให้ความรู้ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเจรจาธุรกิจร่วมกับหน่วยงานภายนอก ประชุมจริยธรรมและแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจสู่ความยั่งยืนสำหรับคู่ค้าธุรกิจ ตลอดจนจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการประเมินตนเองด้านความยั่งยืนของคู่ค้า  พร้อมกันนี้ บริษัทมีการดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพคู่ค้าเพื่อความยั่งยืน อาทิ โครงการตรวจสอบวันหมดอายุสินค้า ณ จุดขายด้วยระบบดาต้าเมทริกซ์ (Data Matrix) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคและความน่าเชื่อถือในตัวสินค้า โครงการยกระดับระบบการตรวจสอบย้อนกลับผ่าน QR Code ที่ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบแหล่งที่มา การผลิต และโครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งกำหนดให้มีการตรวจเยี่ยมสถานประกอบการของคู่ค้าประจำปี เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานตามข้อกำหนดของบริษัท รวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และรับฟังข้อเสนอแนะที่สามารถร่วมกันยกระดับศักยภาพและการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม —> แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนายกระดับศักยภาพคู่ค้า SME

4.สร้างความผูกพันและรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวกับคู่ค้า

บริษัทมุ่งส่งเสริมการสร้างความผูกพันและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาวกับคู่ค้าธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน การนำความรู้ด้านนวัตกรรมทางการเกษตรถ่ายทอดและสื่อสารให้กับคู่ค้าธุรกิจที่เป็นเกษตรกร การจัดตั้งทีมส่งเสริมให้ความรู้ จัดอบรมเพิ่มทักษะ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกัน นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดการประชุมคู่ค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จัดทำแผนการดำเนินธุรกิจร่วมกัน และเป็นโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า

โครงการที่สำคัญ ปี 2562


โครงการประเมินความเสี่ยงคู่ค้าด้านความยั่งยืน

วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความเสี่ยงคู่ค้าด้านความยั่งยืน (ESG Risk Assessment) สำหรับคู่ค้าตามลักษณะของการประกอบธุรกิจในแต่ละอุตสาหกรรม สำหรับคู่ค้ารายเดิม (Existing Supplier) และคู่ค้ารายใหม่ (New Supplier)

บริษัทดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (ESG Risk Assessment) โดยในปี 2562 บริษัท กำหนดให้ดำเนินการ

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

  • สามารถระบุคู่ค้าลำดับที่ 1 ที่มีความเสี่ยงสูงด้านความยั่งยืน จำนวน 130 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.87
  • ตรวจประเมินและเข้าเยี่ยมในพื้นที่ปฏิบัติงานของคู่ค้าด้านความยั่งยืน ทั้งคู่ค้าที่สำคัญลำดับที่ 1 และคู่ค้าที่มีความเสี่ยงสูง โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้
  • ผลการเข้าตรวจพื้นที่ปฏิบัติงานของคู่ค้าของคู่ค้าที่สำคัญลำดับที่ 1 และคู่ค้าที่มีความเสี่ยงสูงพบประเด็นความเสี่ยงด้านความยั่งยืน ได้แก่ เรื่องความสามารถในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Law and Regulation Compliance) อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (Occupational Health and Safety) และสิ่งแวดล้อม พร้อมกันนี้ บริษัทได้ดำเนินการส่งเสริมคู่ค้าให้มีการจัดทำมาตรการในการจัดการความเสี่ยงด้านความยั่งยืนของคู่ค้า ร้อยละ 100  ของคู่ค้าที่พบประเด็นความเสี่ยงจากการตรวจประเมินและเข้าเยี่ยมในพื้นที่ปฏิบัติงาน มีมาตรการจัดการความเสี่ยงที่สามารถดำเนินการได้ภายใน 1 ปี  ดังนี้

  • ติดตามผลความคืบหน้าของการดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ทั้งในรูปแบบ Desktop Review และ Onsite Review ตามความคาดหวังด้านความยั่งยืน จากผลการการตรวจประเมินและเข้าเยี่ยมในพื้นที่ปฏิบัติงานของคู่ค้าซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 18 ประเด็น  จากคู่ค้าธุรกิจจำนวน 11 ราย  ทั้งนี้ คู่ค้าที่สามารถปรับปรุงผลดำเนินการด้านความยั่งยืน คิดเป็นร้อยละ 100 อย่างไรก็ตาม บริษัทมุ่งเน้นการใช้ผลประเมินความเสี่ยงด้านความยั่งยืนของคู่ค้าในเชิงการส่งเสริมให้คู่ค้าสามารถพัฒนาขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน  เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมผลักดันการดำเนินงานเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในภาพรวมและร่วมเติบโตไปกับคู่ค้าธุรกิจทุกรายอย่างยั่งยืน

โครงการอบรม ESG สยามแม็คโคร

วัตถุประสงค์ เพื่ออบรม ให้ความรู้ การดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นเป็นพันธมิตรทางธุรกิจโดยการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและกำหนดราคาที่ลูกค้าสามารถสร้างผลกำไรได้ ตลอดจนทำให้ลูกค้าสามารถบริหารจัดการงบกระแสเงินสดได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน  นอกจากนี้ สยามแม็คโครยังดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นขององค์กรในการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ดี โดยในเดือนพฤศจิกายน 2562 บริษัทจัดให้มีการอบรมความรู้สำหรับ
คู่ค้าเกี่ยวกับความคาดหวังด้านความยั่งยืนที่มุ่งให้ความรู้การดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ผ่านการจัดสัมมนา การฝึกอบรม การตรวจประเมินและเข้าเยี่ยมในพื้นที่ปฏิบัติงาน และติดตามผลการดำเนินงานของคู่ค้า ตลอดจนสื่อสารแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนที่ดีให้กับคู่ค้าได้รับทราบและนำแนวทางการปฏิบัติไปบูรณาการภายในองค์กร

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

ผู้เข้าฝึกอบรมมีคะแนนทดสอบหลังการฝึกอบรมเฉลี่ยรวมเพิ่มขึ้น

 

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้รับเหมาก่อสร้างรายย่อย 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้โอกาสในการร่วมงานกับผู้รับเหมาก่อสร้างทั้งรายเล็กและรายใหญ่อย่างเท่าเทียม รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้รับเหมาก่อสร้าง เพื่อยกระดับขีดความสามารถ ให้สามารถเติบโตไปกับบริษัทอย่างยั่งยืน

ซีพี ออลล์ ให้โอกาสในการร่วมงานกับผู้รับเหมาก่อสร้างทั้งรายเล็กและรายใหญ่อย่างเท่าเทียม ตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นธรรม รวมถึงการให้โอกาสในการแสดงความสามารถของผู้รับเหมาในการก่อสร้างร้าน และอาคารสำนักงาน  พร้อมทั้งช่วยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้รับเหมาก่อสร้างเพื่อยกระดับขีดความสามารถ ให้สามารถเติบโตไปกับบริษัทอย่างยั่งยืน อาทิ ให้คำแนะนำเรื่องการบริหารงานและการดำเนินงานให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด  การใช้แรงงานต่างด้าว  การจัดการด้านความปลอดภัย  รวมทั้งสื่อสารนโยบายและแนวทางการดำเนินงานอย่างรับผิดชอบให้ผู้รับเหมาก่อสร้างทราบ เป็นต้น นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่านการประชุมผู้รับเหมาก่อสร้างประจำปี เพื่อนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงกระบวนการทำงานร่วมกันในครั้งต่อไป

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

ข้อมูลอื่นๆ


 การสื่อสารและสร้างความเข้าใจเรื่องความยั่งยืน

การระบุกลุ่มคู่ค้า และวิเคราะห์มูลค่าการซื้อ

บริษัทระบุกลุ่มคู่ค้าที่สำคัญลำดับที่ 1 โดยใช้เกณฑ์พิจารณา:

  1. คู่ค้าที่มีมูลค่าการจ่ายสูง
  2. คู่ค้าที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์
  3. คู่ค้าที่มีน้อยราย หรือ ไม่สามารถทดแทนได้

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ —> การวิเคราะห์มูลค่าการซื้อ

การบูรณาการ ESG ในกลยุทธ์การจัดการห่วงโซ่อุปทาน

ดัชนีวัดความสำเร็จการจัดการห่วงโซ่อุปทาน

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ —>  รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2562

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง