การปกป้องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ

ปกป้องระบบนิเวศ ยึดมั่นเจตนารมณ์สีเขียว

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ปี 2563


ความเสี่ยงและโอกาส


ความหลากหลายทางชีวภาพนับเป็นหัวใจของการรักษา และคงไว้ซึ่งระบบนิเวศที่ไม่เพียงแต่จะมีความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมและการดำรงชีวิตของมนุษย์ หากแต่ยังเป็นบ่อเกิดและแหล่งทรัพยากรของระบบเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม นับเป็นความท้าทายในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจและรักษาสมดุลของธรรมชาติผ่านการลดผลกระทบ และร่วมฟื้นฟูระบบนิเวศจากกิจกรรมทางธุรกิจ อาทิ การนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เป็นวัตถุดิบ กิจกรรมการขายและการขนส่งสินค้า ของเสียจากสินค้าส่วนเกินซึ่งส่งผลกระทบต่อธรรมชาติทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผลกระทบถึงความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางอาหารของกล่มุ เปราะบาง ตลอดจนความยั่งยืนของการทำธุรกิจอีกด้วย ด้วยเหตุนี้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) จึงมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมให้ความสำคัญกับการปกป้อง ฟื้นฟูระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนระมัดระวังการดำเนินกิจการเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อธรรมชาติให้เกิดน้อยที่สุด และสามารถส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติที่ทรงคุณค่าให้แก่คนรุ่นต่อไปได้อย่างยั่งยืน

แนวทางการดำเนินงาน


ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานให้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพน้อยที่สุด รวมถึงมีส่วนร่วมในการฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ผ่านการจัดการของเสีย สนับสนุนการรักษาจำนวนประชากรวัตถุดิบในธรรมชาติและเพิ่มพื้นที่ป่าเป็นหลัก

โครงการที่สำคัญ ปี 2563


การจัดการของเสีย เข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่

ด้วยตระหนักในปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการจัดการขยะที่ไม่เหมาะสมทำให้เกิดการปนเปื้อนในระบบนิเวศ หรือก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกอันเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงขยะพลาสติกที่หลุดรอดลงสู่แหล่งน้ำและมหาสมุทร ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทางทะเล บริษัทให้ความสำคัญกับการจัดการขยะผ่านแนวทางต่าง ๆ ภายใต้แนวคิดหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรีไซเคิลที่มุ่งเน้นการนำขยะที่เกิดขึ้นแล้วกลับเข้าสู่กระบวนการเพื่อลดการปนเปื้อนในระบบนิเวศ

โครงการปูม้ายั่งยืน คู่ทะเลไทย

ในปัจจุบันเนื้อปูซึ่งเป็นหนึ่งในวัตถุดิบหลักขงผลิตภัณฑ์ บริษัท ซีพีแรม จำกัด มีความต้องการสูงขึ้น ปริมาณปูในธรรมชาติไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของการบริโภคในท้องตลาด ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหาร ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการอนุรักษ์พันธุ์ปูม้าในพื้นที่อ่าวไทยและอันดามัน โดยร่วมกับกรมประมงศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง เขต 3 (สุราษฏร์ธานี) และบริษัท วิยะเครป โปรดักส์ จำกัด ในการดำเนินโครงการปูม้ายั่งยืน คู่ทะเลไทยในการเพิ่มจำนวนปูม้าในพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยการเพาะพันธุ์และปล่อยลูกพันธุ์ปูม้า ระยะ Young Crab คืนสู่ทะเล เพื่อรอวันเติบโตเป็นปูม้าขนาดใหญ่ นอกจากนี้ ยังส่งเสริมผู้ประกอบการชาวประมงพื้นบ้านและสร้างความตระหนักในการทำประมงปูม้าอย่างมีความรับผิดชอบ

โครงการปูม้ายั่งยืน คู่ทะเลไทย เป็นโครงการที่บริษัทให้ความสำคัญและดำเนินการต่อเนื่องมามากกว่า 5 ปี และมีเป้าหมายในการเพิ่มปริมาณปูในธรรมชาติ ปีละ 200,000 ตัว โดยในปี 2563 ได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ โรงเพาะฟักลูกปู ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 3 (สุราษฏร์ธานี) นอกจากนี้ ยังดำเนินกิจกรรมเก็บขยะรอบเกาะเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งทะเลอีกช่องทางหนึ่งด้วย

การฟื้นฟูป่าไม้

บริษัทให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูป่าไม้ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมลง ตลอดจนเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2573 และเป้าหมายการร่วมปกป้องพื้นฟูระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปลูกต้นไม้ และสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนบริษัทได้แต่งตั้งคณะทำงานปลูกไม้ยืนต้นเพื่อชุมชนยั่งยืนบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ติดตามและขับเคลื่อนผลการดำเนินการปลูกต้นไม้ โดยได้กำหนดกรอบการดำเนินการไว้ 4 รูปแบบ

โดยปัจจุบัน บริษัทดำเนินโครงการปลูกต้นไม้สะสมมากกว่า 15,700 ต้น ในทุกพื้นที่ของบริษัทที่มีศักยภาพในการปลูก ตามภาพ

การประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

การดำเนินธุรกิจตามแนวทางของการยั่งยืนนั้น อีกหนึ่งประเด็นที่มีความสำคัญคือ การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า เพื่อให้สามารถส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติ สู่คนรุ่นต่อไปได้อย่างยั่งยืน เพื่อให้ความตั้งใจในการดำเนินในแนวทางความยั่งยืน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จึงได้ประกาศนโยบาย ความหลากหลายทางชีวภาพ และทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อใช้เป็นแนวปฎิบัติครอบคลุมร้อยละ 100 ของพื้นที่ดำเนินการและกิจกรรมทางธรุกิจ (คลิก เพื่ออ่านนโยบายฯ) ตามแนวปฏิบัติปรากฏในนโยบายฉบับดังกล่าว กำหนดให้บริษัทฯ ทำการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ครอบคลุมพื้นที่การดำเนินการและกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งจัดทำจัดทำแผนป้องกันและลดผลกระทบที่มีความเหมาะสม ในพื้นที่ที่อ่อนไหวด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และพื้นที่ข้างเคียง พร้อมดำเนินการติดตามและเปิดเผยผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ทำการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพประเมินพื้นที่ดำเนินการและกิจกรรมทางธุรกิจหลักที่เกี่ยวข้องครบ 100 เปอร์เซ็นต์

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบความหลากหลายทางชีวภาพ

แผนมาตรการ

บริษัทเคารพและปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด โดยศึกษาขอบเขตพื้นที่อนุรักษ์ และตามลักษณะการประกอบธุรกิจร้านสะดวกซื้อมักจะมีที่ตั้งอยู่ในชุมชน ส่งผลให้ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพจากการดำเนินการโดยตรง อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ ซึ่งจะช่วยทำให้เกิดความยั่งยืนในสังคมและองค์กร บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมการดำเนินการในด้านดังกล่าวร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การปล่อยลูกปูม้าเพื่อช่วยเพิ่มประชากรปูในระบบนิเวศ การเก็บขยะตามชายหาด การลด ละ เลิกใช้ถุงพลาสติก พร้อมทั้งใช้วัสดุทดแทนที่สามารถย่อยสลายได้ง่ายในพื้นที่เกาะ เป็นต้น

ตัวอย่างกิจกรรมการดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ

โครงการปลูกป่าและสร้างฝายชะลอน้ำ ณ ป่าสิริเจริญวรรษ จังหวัดชลบุรี

จุดประสงค์โครงการและการดำเนินการโครงการ

  • เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืนอีกทั้งรักษาไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  • เพื่อดูแลรักษาสวนป่าสิริเจริญวรรษให้มีความอุดุมสมบูรณ์และเป็นแหล่งอนุรักษ์ดิน น้ำ ที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าอย่างยั่งยืน

  • เพื่อฟื้นฟูสภาพพื้นที่เสื่อมโทรมให้กลับฟื้นคืนสภาพป่าที่สมบูรณ์

โครงการปลูกป่าชายเลน

จุดประสงค์โครงการและการดำเนินการโครงการ

  • เพื่อเป็นการอนุรักษ์ป่าชายเลนให้มีความสมบูรณ์ และเพิ่มการขยายพันธุ์สัตว์น้ำ ให้กับระบบนิเวศน์ ร่วมกับชุมชนกาหลงและชุมชนบางโทรัด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร โดยมีการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนเป็นประจำทุกปี ปีละ 500 ต้น

โครงการจิตอาสา ขยายพันธุ์ไม้สู่ชุมชน

จุดประสงค์โครงการและการดำเนินการโครงการ

  • เพื่อทำกิจกรรมขยายพันธุ์ไม้สู่ชุมชม เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นประจำทุกปี ปีละ 2 ครั้ง รวม 1,000 ต้น

โครงการ: สร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติ

จุดประสงค์โครงการและการดำเนินการโครงการ

  • ตัวแทนพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ณ บ้านห้วยทรายขาว อ.เมือง จ.ลำพูน

โครงการกิจกรรมเก็บขยะทางทะเลป่าชายเลนชุมชนลีเล็ด

จุดประสงค์โครงการและการดำเนินการโครงการ

  • เพื่อเป็นการร่วมอนุรักษ์ป่าชายเลน และสิ่งแวดล้อม ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน สถานที่ คลองลีเล็ด ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี

โครงการจิตอาสาพระราชทาน “พัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดชายหาดและลำน้ำคูคลองพื้นที่

จุดประสงค์โครงการและการดำเนินการโครงการ

  • เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ และกำจัดขยะ ให้เกิดความสวยงาม บริเวณอุทยานสิรินาถหาดในยาง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน โรงเรียน และสมาชิกจิตอาสา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ —> รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง