การปกป้องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ

ปกป้องระบบนิเวศ ยึดมั่นเจตนารมณ์สีเขียว

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ปี 2563


ความเสี่ยงและโอกาส


ความหลากหลายทางชีวภาพนับเป็นหัวใจของการรักษา และคงไว้ซึ่งระบบนิเวศที่ไม่เพียงแต่จะมีความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมและการดำรงชีวิตของมนุษย์ หากแต่ยังเป็นบ่อเกิดและแหล่งทรัพยากรของระบบเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม นับเป็นความท้าทายในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจและรักษาสมดุลของธรรมชาติผ่านการลดผลกระทบ และร่วมฟื้นฟูระบบนิเวศจากกิจกรรมทางธุรกิจ อาทิ การนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เป็นวัตถุดิบ กิจกรรมการขายและการขนส่งสินค้า ของเสียจากสินค้าส่วนเกินซึ่งส่งผลกระทบต่อธรรมชาติทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผลกระทบถึงความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางอาหารของกล่มุ เปราะบาง ตลอดจนความยั่งยืนของการทำธุรกิจอีกด้วย ด้วยเหตุนี้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) จึงมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมให้ความสำคัญกับการปกป้อง ฟื้นฟูระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนระมัดระวังการดำเนินกิจการเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อธรรมชาติให้เกิดน้อยที่สุด และสามารถส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติที่ทรงคุณค่าให้แก่คนรุ่นต่อไปได้อย่างยั่งยืน

แนวทางการดำเนินงาน


ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานให้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพน้อยที่สุด รวมถึงมีส่วนร่วมในการฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ผ่านการจัดการของเสีย สนับสนุนการรักษาจำนวนประชากรวัตถุดิบในธรรมชาติ
และเพิ่มพื้นที่ป่าเป็นหลัก

โครงการที่สำคัญ ปี 2563


การจัดการของเสีย เข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่

ด้วยตระหนักในปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการจัดการขยะที่ไม่เหมาะสมทำให้เกิดการปนเปื้อนในระบบนิเวศ หรือก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกอันเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงขยะพลาสติกที่หลุดรอดลงสู่แหล่งน้ำและ
มหาสมุทร ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทางทะเล บริษัทให้ความสำคัญกับการจัดการขยะผ่านแนวทางต่าง ๆ ภายใต้แนวคิดหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรีไซเคิลที่มุ่งเน้นการนำขยะที่เกิดขึ้นแล้วกลับเข้าสู่กระบวนการเพื่อลดการปนเปื้อนในระบบนิเวศ

โครงการ Food Waste Management นำร่องพื้นที่เกาะสมุย

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้ริเริ่มโครงการนำร่อง Food Waste Model บริหารจัดการขยะอาหารและบรรจุภัณฑ์พลาสติกจากร้านเซเว่นอีเลฟเว่น โดยการรวบรวม คัดแยก แปรรูป สร้างผลิตผลทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์รีไซเคิล ในปี 2563 ได้ดำเนินการนำร่องในพื้นที่ “เกาะสมุย” โดยร่วมกับมูลนิธิเกาะสีเขียว ศูนย์ขยะมีค่า โรงเรียนเกาะสมุย โรงเรียนธีปราษร์ และป้านุ้ยมือปราบขยะแห่งเกาะสมุย เก็บรวบรวมขยะอาหารพร้อมบรรจุภัณฑ์พลาสติกจากร้านเซเว่นอีเลฟเว่น จำนวน 50 สาขา คิดเป็นร้อยละ 60 ของร้านที่ดำเนินการในพื้นที่เกาะสมุย เพื่อเป็นอาหารสัตว์ และนำไปผลิตปุ๋ยให้กับเกษตรกรภายในเครือข่าย

การฟื้นฟูป่าไม้

บริษัทให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูป่าไม้ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมลง ตลอดจนเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2573 และเป้าหมายการร่วมปกป้องพื้นฟูระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปลูกต้นไม้ และสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนบริษัทได้แต่งตั้งคณะทำงานปลูกไม้ยืนต้นเพื่อชุมชนยั่งยืนบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ติดตามและขับเคลื่อนผลการดำเนินการปลูกต้นไม้ โดยได้กำหนดกรอบการดำเนินการไว้ 4 รูปแบบ

โดยปัจจุบัน บริษัทดำเนินโครงการปลูกต้นไม้สะสมมากกว่า 15,700 ต้น ในทุกพื้นที่ของบริษัทที่มีศักยภาพในการปลูก ตามภาพ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ —> รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563