การปกป้องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ

  >  การปกป้องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ

บริษัท มีความเชื่อว่าการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ และการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน เป็นความรับผิดชอบของ ทุกภาคส่วนในสังคม จึงกำหนดแนวปฏิบัติในเรื่องสิ่งแวดล้อมและด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ดังนี้

  • มีส่วนร่วมในการรักษาระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพโดยปฏิบัติตามมาตรฐานสากล และกำหนดเป้าหมายระยะยาวเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนให้ความร่วมมือกับองค์กรที่ทำงานด้านการอนุรักษ์
  • ลดผลกระทบต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพในห่วงโซ่อุปทานให้มากที่สุด ด้วยการพัฒนาแนวทางความรับผิดชอบในห่วงโซ่อุปทาน ส่งเสริมมาตรการป้องกันการตัดไม้ทำลายป่าและการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
  • นำระบบการบริหารจัดการระบบนิเวศมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ส่งเสริมการสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบนิเวศ รวมทั้งการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ ให้แก่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ ด้วยการจัดฝึกอบรม การแบ่งปันความรู้
  • การจัดกิจกรรมรณรงค์ เช่น การส่งเสริมอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและการมีส่วนร่วมในการประชุมระดับโลก (Earth Summit) เป็นต้น
  • เปิดเผยผลการดำเนินงานด้านระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพผ่านรายงานความยั่งยืน เพื่อรายงานสถานะความคืบหน้าของการดำเนินงานปัจจุบันเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบ
  • พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ องค์กรไม่แสวงผลกำไร (NGOs) สถาบันการศึกษา ชุมชน และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพในระดับประเทศหรือระดับโลก