การปกป้องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ

  >  การปกป้องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ

บริษัท มีความเชื่อว่าการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน เป็นความรับผิดชอบของทุกภาคส่วนในสังคม จึงกำหนดแนวปฏิบัติในเรื่องสิ่งแวดล้อมและด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ดังนี้

  • มีส่วนร่วมในการรักษาระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพโดยปฏิบัติตามมาตรฐานสากล และกำหนดเป้าหมายระยะยาวเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนให้ความร่วมมือกับองค์กรที่ทำงานด้านการอนุรักษ์
  • ลดผลกระทบต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพในห่วงโซ่อุปทานให้มากที่สุด ด้วยการพัฒนาแนวทางความรับผิดชอบในห่วงโซ่อุปทาน ส่งเสริมมาตรการป้องกันการตัดไม้ทำลายป่าและการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
  • นำระบบการบริหารจัดการระบบนิเวศมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ส่งเสริมการสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบนิเวศ รวมทั้งการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ ให้แก่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ ด้วยการจัดฝึกอบรม การแบ่งปันความรู้
  • การจัดกิจกรรมรณรงค์ เช่น การส่งเสริมอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและการมีส่วนร่วมในการประชุมระดับโลก (Earth Summit) เป็นต้น
  • เปิดเผยผลการดำเนินงานด้านระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพผ่านรายงานความยั่งยืน เพื่อรายงานสถานะความคืบหน้าของการดำเนินงานปัจจุบันเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบ
  • พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ องค์กรไม่แสวงผลกำไร (NGOs) สถาบันการศึกษา ชุมชน และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพในระดับประเทศหรือระดับโลก

การดำเนินงาน

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) ได้ทำการประเมินความเสี่ยงและทราบถึงการมีส่วนก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศทั้งบนบกและในน้ำจากขยะและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลาสติกประเภทใช้แล้วทิ้ง ที่มีการสื่อสารเพื่อสร้างความตระหนักมากมายจากหลายภาคส่วนว่าวัสดุเหล่านี้มีความคงทน สามารถคงอยู่ในระบบนิเวศได้อย่างยาวนาน และก่อให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมตามมา ถึงแม้จะมีการจัดการที่ดีแต่ก็ยังมีโอกาสเล็ดลอดไปยังพื้นที่ที่วัสดุดังกล่าวจะเป็นสิ่งรบกวน นอกจากนี้ ความเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ในการดำเนินงานต่าง ๆ เช่น การบุกรุกทำลายป่าและทรัพยากรทางทะเล เป็นต้น บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการปกป้องระบบนิเวศและความหลากหลาย ทางชีวภาพที่ซึ่งเปรียบเสมือนต้นกำเนิดของแหล่งทรัพยากรของทุกคนรวมทั้งของบริษัทเอง

เพื่อช่วยลดผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจที่จะส่งผลกระทบต่อบริษัทในเชิงภาพลักษณ์และปกป้องต้นกำเนิดของแหล่งทรัพยากร ซึ่งจะเป็นประโยชน์เชิงสิ่งแวดล้อมโดยตรงแล้วการลดผลกระทบต่อระบบนิเวศยังส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในสังคมที่พึ่งพาทรัพยากรที่ได้จากระบบนิเวศร่วมกันอีกด้วย

บริษัทมีนโยบายในการจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งผลิตที่ไม่มีการบุกรุกทำลายป่าและทรัพยากรทางทะเลที่บังคับใช้กับคู่ค้าโดยตรง และลดผลกระทบต่อระบบนิเวศทั้งบนบกและน้ำจากขยะและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลาสติกประเภทใช้แล้วทิ้งที่บริษัท สามารถสนับสนุนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม จึงพัฒนาโครงการกำจัดของเสียและการใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อช่วยในการลดผลกระทบ ต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งโครงการที่เกี่ยวข้องนั้นได้ถูกจัดให้เป็นส่วนหนึ่งภายใต้กลยุทธ์ “7 Go Green”

โครงการด้านความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม พื้นที่เกาะลันตา  จังหวัดกระบี่

จากความสำคัญทั้งในด้านการจัดการขยะและการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ บริษัทได้จัดตั้งโครงการความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม บนพื้นที่อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นการร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการปลูกจิตสำนึกและสร้างแนวปฏิบัติในการจัดการขยะอย่างยั่งยืน ตามแผนการดำเนินงานดังนี้

โครงการปูม้ายั่งยืนคู่ทะเลไทย

วัตถุดิบเนื้อปู นับว่าเป็นวัตถุดิบที่สำคัญอย่างยิ่งในโรงงานผลิตของบริษัท ซีพีแรม จำกัด และเป็นส่วนประกอบสำคัญในเมนูอาหารพร้อมรับประทานภายในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น และในปัจจุบันความต้องการเนื้อปูได้เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้ปูในธรรมชาติไม่สามารถทดแทนตามอัตราการจับปูมาใช้ประโยชน์ได้ โครงการปูม้ายั่งยืนคู่ทะเลไทย ซึ่งเป็นโครงการระยะยาว ถือกำเนิดมาจากแนวคิดในการอนุรักษ์พันธุ์ปูม้าในพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติไว้ไม่ให้สูญหายและยังเป็นการส่งเสริมผู้ผลิตรายย่อยซึ่งเป็นชาวประมงพื้นบ้านให้สามารถดำเนินการประมงได้อย่างยั่งยืน ด้วยการเพาะพันธุ์ปูในพื้นที่โดยการฟักไข่จากตับปิ้งของแม่ปูม้าที่มีไข่นอกกระดอง และอนุบาลตัวอ่อนภายในกระชังที่อยู่ในทะเลเพื่อรอการปล่อยสู่ชายฝั่งทะเลจนเติบโตเป็นปูม้าขนาดใหญ่

การตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของวัตถุดิบ

ปี 2561 บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) หนึ่งในบริษัทในกลุ่มได้ออก “แนวทางการจัดหาอย่างยั่งยืนสำหรับวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับปลาทูน่า” โดยมีเนื้อหาครอบคลุมการตรวจสอบย้อนกลับของวัตถุดิบ ทั้งแหล่งการทำประมง ข้อมูลเรือประมงและวิธีการทำประมง ชนิดพันธุ์ทูน่า และข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับข้อปฏิบัติต่อแรงงานและสิทธิมนุษยชน เพื่อเป็นแนวทางในการจัดหาอย่างรับผิดชอบและมีจริยธรรม แนวปฏิบัติดังกล่าวได้ถูกสื่อสารไปยังผู้บริโภคเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์