การปกป้องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ

  >  การปกป้องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ

ปกป้องระบบนิเวศ ยึดมั่นเจตนารมณ์สีเขียว

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ปี 2562


ความท้าทาย


ภายใต้ความเคลื่อนไหวของสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน โดยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ซึ่งสวนทางกับความหลากหลายทางชีวภาพที่เพิ่มความสูญเสียมากยิ่งขึ้นจนถึงขั้นวิกฤต โดยได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ นอกจากนี้ประเด็นที่ทั่วโลกให้ความตระหนักและให้ความสำคัญในปัจจุบัน คือปริมาณขยะพลาสติกในทะเลที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และปริมาณทรัพยากรธรรมชาติที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด บริษัท ซีพี
ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) มีความมุ่งมั่นเกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงรับทราบการมีส่วนร่วมในการสร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศจากขยะพลาสติก ซึ่งอาจส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจในระยะยาวขององค์กรได้ ทั้งในเรื่องชื่อเสียงและการจัดการทรัพยากร ดังนั้น บริษัทจึงมุ่งให้ความสำคัญและส่งเสริมการปกป้องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นและรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สามารถส่งต่อสู่คนรุ่นใหม่ได้อย่างยั่งยืน

แนวทางการดำเนินงาน


บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยตระหนักและให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานด้านลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจ  ผลิตภัณฑ์และบริการมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้นโยบายสิ่งแวดล้อม นโยบายด้านการจัดหาอย่างยั่งยืนและแนวปฏิบัติสำหรับคู่ค้าธุรกิจ   ซึ่งครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทานของการดำเนินธุรกิจ โดยมีเป้าหมายในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า  พร้อมทั้งลดการใช้พลังงานธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด   รวมถึงการมีส่วนร่วมในการร่วมแก้ไขปัญหาความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ  ลดปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า และปกป้องการบุกรุกทำลายระบบนิเวศ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความหลากหลายทางชีวภาพ  บริษัทผนวกการดำเนินการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมกับการดำเนินการทางธุรกิจ  ภายใต้   กลยุทธ์  “เซเว่น โก กรีน (7 Go Green)” พร้อมพัฒนาโครงการกำจัดของเสียและการใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ (Reduction of waste) รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนการนำขยะกลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์  โดยประยุกต์หลักการสำคัญของเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)  อาทิ โครงการเปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นถนน (7 Go Green Recycled Plastic Road)  และโครงการร้านเพื่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

โครงการที่สำคัญ ปี 2562


 

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ

วัตถุประสงค์ ส่งเสริม อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ซีพี ออลล์ ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดนครพนม ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน และประชาชนจังหวัดนครพนมปลูกต้นรวงผึ้งและไม้เศรษฐกิจ ได้แก่ ต้นสัก ต้นพะยูง ต้นมะค่าโมง ต้นประดู่ และต้นไผ่ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองญาติ ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

ปลูกต้นไม้ฟื้นฟูระบบนิเวศน์ รวม 6,810 ต้น เพิ่มพื้นที่กักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นไม้เศรษฐกิจของจังหวัดนครพนม

โครงการ เซเว่น โก กรีน รีไซเคิล พลาสติก โรด (7 Go Green Recycled Plastics Road)

วัตถุประสงค์ เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกที่อาจเข้าไปรบกวนระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ

ซีพี ออลล์  ส่งเสริมแนวทางการจัดการขยะพลาสติก อาทิ ถุง ถาด ขวดน้ำพลาสติก แก้วกาแฟ แก้วพลาสติก ให้สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์สูงสุด ด้วยการประยุกต์ใช้หลักการสำคัญของเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)  ร่วมแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกในทะเลที่เป็นประเด็นสำคัญระดับโลก โครงการนี้เกิดจากการร่วมมือระหว่าง บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด และ กลุ่ม บริษัท ดาว ประเทศไทย สร้างถนนรีไซเคิลจากขยะพลาสติก โดยการรวบรวมขยะพลาสติกที่ถูกคัดแยกจากสำนักงาน ศูนย์กระจายสินค้า ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น บริษัท ซีพี แรม จำกัด สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โรงพยาบาล และชุมชนรอบร้านเซเว่นอีเลฟเว่น จากนั้นนำขยะพลาสติกที่รวบรวมได้มาผ่านกระบวนการพัฒนาและเทคนิคในการผสมผสานยางมะตอยในการเพิ่มประสิทธิภาพของถนนให้มีความแข็งแรงและทนทานการกัดเซาะ ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นการนำเทคโนโลยีถนนพลาสติก รีไซเคิลมาใช้ในพื้นที่ร้านค้าปลีกเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

  • สามารถเปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นถนนที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น จำนวน 2 สาขา ได้แก่ สาขาสายไหม ซอย 3 และ สาขาราษฎร์พัฒนา ซอย 24 และ 2 พื้นที่สำนักงาน
  • สามารถนำขยะพลาสติกที่ถูกคัดแยกกลับมาใช้ประโยชน์ในชุมชน ปริมาณกว่า 0.865 ตัน (865 กิโลกรัม)

โครงการกล่องวิเศษ Magic Box Recycling for Sharing

วัตถุประสงค์ เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

ซีพี ออลล์ ส่งเสริมและสนับสนุนการนำขยะกลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์ ภายใต้การประยุกต์หลักการสำคัญของเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) พร้อมส่งต่อโอกาสให้กับนักเรียนและโรงเรียนที่ขาดแคลน โดยร่วมกับ บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด, บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท พัสดุภัณฑ์ไทย จำกัด และบริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค จำกัด ขอรับบริจาคกล่องนมยูเอชที (UHT) และกล่องเครื่องดื่มประเภทกล่องกระดาษ ที่ผ่านกระบวนการ แกะ ล้าง เก็บ เพื่อนำมารีไซเคิลสำหรับนำไปผลิตเป็นโต๊ะและเก้าอี้สำหรับนักเรียน ในโรงเรียนที่ขาดแคลน โดยกล่องนมหรือกล่องเครื่องดื่มจำนวน 2,500 กล่อง สามารถนำมารีไซเคิลผลิตโต๊ะและเก้าอี้นักเรียนได้ 1 ชุด

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

  • ยอดบริจาคกล่องยูเอชที 28,010 กล่อง
  • สามารถผลิตโต๊ะและเก้าอี้นักเรียนได้ 11 ชุด

ข้อมูลอื่น ๆ


บริษัทได้ปรับปรุงและขยายความสามารถในการเก็บรวบรวมข้อมูลของเสียและการนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ ให้มีความแม่นยำมากขึ้น ข้อมูลดังกล่าวครอบคลุมทั้ง 3 หน่วยธุรกิจ ได้แก่ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซีพีแรม จำกัด คิดเป็นสัดส่วน 96.08% ของธุรกิจทั้งหมด โดยจุดประสงค์ของการริเริ่มการปรับปรุงกระบวนการการจัดเก็บข้อมูลเพื่อให้สอดคล้องกับกรอบรายงานตามมาตรฐานสากล GRI 306: Waste 2020

ทั้งนี้เพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูล การเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างปี และการค้นหาโอกาสในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้ปรับปรุงข้อมูลปีก่อนหน้าเพื่อให้มีขอบเขตการจัดเก็บและการจัดกลุ่มข้อมูลให้เป็นในแนวทางเดียวกัน ดังนี้

ตารางแสดงข้อมูลปริมาณของเสียและการนำไปใช้ประโยชน์

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ —> รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2562