การจัดการบรรจุภัณฑ์พลาสติกอย่างยั่งยืน

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ปี 2562

ความท้าทาย


บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายทั้งในรูปแบบร้านค้าปลีกและค้าส่ง ที่มีสินค้าที่หลากหลาย ทั้งสินค้าอุปโภคและบริโภค สินค้าทุกชิ้นมีบรรจุภัณฑ์ (Packaging) ทำหน้าที่ปกป้องสินค้าภายในเพื่อไปให้ถึงมือผู้บริโภคอย่างสมบูรณ์ เมื่อพิจารณาจากปริมาณผลิตภัณฑ์ที่มีการหมุนเวียนในร้าน ในแต่ละวัน บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ก็มีจำนวนมาก บริษัทจึงได้เล็งเห็นว่าการเลือกใช้ และการจัดการกับบรรจุภัณฑ์มีความสำคัญอย่างยิ่ง บริษัทจึงได้กำหนดกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Packaging) โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อป้องกันผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมและคำนึงถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยพิจารณาตั้งแต่ขั้นตอนของการออกแบบ และการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ ในส่วนที่เราสามารถควบคุมได้โดยตรง การลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก และการจัดการหลังการใช้งาน  โดยการมีส่วนร่วมของพนักงาน บริษัทย่อย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน  เพื่อส่งมอบความสุข ความยั่งยืนในการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในวงกว้าง

แนวทางการดำเนินงาน


บริษัทมุ่งส่งเสริมการ “ลด ละ เลิก” การใช้พลาสติกมาอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านบรรจุภัณฑ์ โดยมีเป้าหมายในการลดปริมาณขยะที่เหลือเข้าสู่กระบวนการฝังกลบให้เหลือน้อยที่สุด โดยมีการวางแผนดำเนินการ (Roadmap) ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก จากภาครัฐที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ ร้อยละ 100 ภายในปี 2570 ผ่านมาตรการลดการเกิดขยะพลาสติก ณ แหล่งกำเนิด พร้อมทั้งร่วมส่งเสริมการใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความตระหนักให้กับผู้ประกอบการและผู้บริโภคใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมทดแทนการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบไปด้วยโครงการต่าง ๆ ที่แบ่งตามมาตรการหลัก ดังนี้

โครงการที่สำคัญ ปี 2562


1. สนับสนุนการนำบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่ (Circular Economy)

บริษัทดำเนินการสนับสนุนการนำบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่ เริ่มตั้งแต่ การเพิ่มปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ (Increase the use of reusable Packaging เช่น ลังพลาสติกที่ใช้ในกระบวนการขนส่ง การเพิ่มปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ (Increase the use of reusable Packaging) เช่น โครงการการบ่งชี้สัญลักษณ์ Recycle บนบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้า การเพิ่มการใช้วัตถุดิบรีไซเคิลในกระบวณการผลิตบรรจุภัณฑ์ (Increase the use of recycled material as packaging solution) การการนำกลับบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วมารีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ (Ensure that recyclable packaging is actually recycled ) เช่น บรรจุภัณฑ์พลาสติก กระดาษ และกล่อง UHT เป็นต้น

โครงการ เซเว่น โก กรีน รีไซเคิล พลาสติก โรด (7 Go Green Recycle Plastics Road)

วัตถุประสงค์ เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกที่อาจเข้าไปรบกวนระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ

บริษัทส่งเสริมแนวทางการจัดการขยะพลาสติก อาทิ ถุง ถาด ขวดน้ำพลาสติก แก้วกาแฟ แก้วพลาสติก ให้สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์สูงสุด ด้วยการประยุกต์ใช้หลักการสำคัญของเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ร่วมแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกในทะเลที่เป็นประเด็นสำคัญระดับโลก โครงการนี้เกิดจากการร่วมมือระหว่าง บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด และ กลุ่ม บริษัท ดาว ประเทศไทย สร้างถนนรีไซเคิลจากขยะพลาสติก โดยการรวบรวมขยะพลาสติกที่ถูกคัดแยกจากสำนักงาน ศูนย์กระจายสินค้า ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น บริษัท ซีพี แรม จำกัด สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โรงพยาบาล และชุมชนรอบร้านเซเว่นอีเลฟเว่น จากนั้นนำขยะพลาสติกที่รวบรวมได้มาผ่านกระบวนการพัฒนาและเทคนิคในการผสมผสานยางมะตอยในการเพิ่มประสิทธิภาพของถนนให้มีความแข็งแรงและทนทานการกัดเซาะ ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นการนำเทคโนโลยีถนนพลาสติก รีไซเคิลมาใช้ในพื้นที่ร้านค้าปลีกเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

  • สามารถเปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นถนนที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น จำนวน 2 สาขา ได้แก่ สาขาสายไหม ซอย 3 และ สาขาราษฎร์พัฒนา ซอย 24 และ 2 พื้นที่สำนักงาน
  • สามารถนำขยะพลาสติกที่ถูกคัดแยกกลับมาใช้ประโยชน์ในชุมชน ปริมาณกว่า 0.865 ตัน (865 กิโลกรัม)

โครงการร้านเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Store)

วัตถุประสงค์ เพื่อวัสดุเหลือใช้ผ่านกระบวนการรีไซเคิลเพื่อนำมาเป็นวัสดุที่สามารถใช้งานในร้าน

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานศึกษาการนำกล่องนมและกล่องน้ำผลไม้ (Aseptic Carton) มาผ่านกระบวนการรีไซเคิลเพื่อนำมาเป็นวัสดุที่สามารถใช้งานในร้านได้ ซึ่งขณะนี้อยู่ในกระบวนการศึกษาเพิ่มเติม ร่วมกับบริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตกล่อง Aseptic carton และ บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด ผู้แปรรูปวัสดุรีไซเคิล ร่วมมือกันพัฒนาวัสดุรีไซเคิลจากกล่องนมและกล่องน้ำผลไม้ (Aseptic Carton) สำหรับตกแต่งร้าน โดยวัสดุรีไซเคิลจากกล่องนมและกล่องน้ำผลไม้สามารถนำไปใช้ในร้านได้อาทิ ผนังหลังคา กระจก และวัสดุตกแต่งร้านอื่น ๆ โดยการนำวัสดุเหลือใช้ 3 ประเภท กลับมาแปรรูป

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

  • เพื่อลดปริมาณขยะที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อระบบนิเวศ
  • ส่งเสริมการนำขยะรีไซเคิลกลับมาใช้ประโยชน์
  • ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โครงการกล่องวิเศษ Magic Box Recycling for Sharing

วัตถุประสงค์ เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนการนำขยะกลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์ ภายใต้การประยุกต์หลักการสำคัญของเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) พร้อมส่งต่อโอกาสให้กับนักเรียนและโรงเรียนที่ขาดแคลน โดยร่วมกับ บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท พัสดุภัณฑ์ไทย จำกัด และบริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค จำกัด ขอรับบริจาคกล่องนมยูเอชที (UHT) และกล่องเครื่องดื่มประเภทกล่องกระดาษ ที่ผ่านกระบวนการ แกะ ล้าง เก็บ เพื่อนำมารีไซเคิลสำหรับนำไปผลิตเป็นโต๊ะและเก้าอี้สำหรับนักเรียน ในโรงเรียนที่ขาดแคลน โดยกล่องนมหรือกล่องเครื่องดื่มจำนวน 2,500 กล่อง สามารถนำมารีไซเคิลผลิตโต๊ะและเก้าอี้นักเรียนได้ 1 ชุด

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

  • ยอดบริจาคกล่องยูเอชที 28,010 กล่อง
  • สามารถผลิตโต๊ะและเก้าอี้นักเรียนได้ 11 ชุด

2. สนับสนุนการใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้การสนับสนุนการใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ ได้แก่ การใช้วัสดุที่มาจากแหล่งที่มีการจัดการอย่างยั่งยืนและมีการควบคุม เช่น กระดาษที่ได้รับการรับรองจากป่าปลูกทดแทน (FSC, PEFC) การใช้พลาสติกและวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ (Compostable Plastic & Material )

โครงการใช้วัตถุดิบที่มาจากป่าทดแทน

วัตถุประสงค์ เพื่อการจัดหาบรรจุภัณฑ์จากป่าที่มีการจัดการและควบคุมอย่างยั่งยืน

บริษัทยังมุ่งมั่นหาแนวทางในการใช้วัตถุดิบที่มาจากแหล่งที่มีการจัดการอย่างยั่งยืน โดยร่วมมือกับคู่ค้าผู้ บริษัท ตรีสาน จำกัด พัฒนากล่องสำหรับใส่แซนวิชอบร้อน โดยมีแหล่งที่มาของกระดาษมาจากป่าไม้ที่มีการจัดการอย่างยั่งยืนและมีการควบคุม โดยได้รับการรับรองตามมาตรฐาน PEFC ซึ่งจะมีการพิมพ์โลโก้ดังกล่าวลงบนบรรจุภัณฑ์และพร้อมใช้งานทั่วประเทศใน และกระดาษที่ใช้หุ้มหลอดพลาสติก บริษัทได้มีการพัฒนาร่วมกับคู่ค้าผู้ผลิตหลอด บริษัท B&B Strawpack จำกัด ให้เปลี่ยนจากฟิล์มหุ้มหลอดพลาสติกเป็นกระดาษหุ้มหลอดพลาสติก ใช้ในร้านที่อยู่ในพื้นที่พิเศษ เช่น เกาะ  มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล และอุทยาน เป็นตัน โดยกระดาษที่ใช้มาจากป่าไม้ที่มีการจัดการอย่างยั่งยืนและมีการควบคุม โดยมีเอกสารการรับรองตามมาตรฐาน FSC

โครงการ เซเว่น โก กรีน (7 Go Green) เพื่อสิ่งแวดล้อมตลอด 24 ชม.

วัตถุประสงค์ เพื่อปรับเปลี่ยนการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากธรรมชาติและสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ

โครงการเซเว่น โก กรีน (7 Go Green) เพื่อสิ่งแวดล้อม 24 ชั่วโมง เป็นโครงการยกระดับการใช้บรรจุภัณฑ์ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น โดยใช้วัสดุที่ทำจากธรรมชาติและสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ผ่านโครงการย่อยต่าง ๆ อาทิ โครงการ “แก้วรักษ์โลก” แก้วกระดาษที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติใช้กับเครื่องดื่มกดในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น กับเครื่องดื่ม Gulp เครื่องดื่ม Slurpee เครื่องดื่ม 7 Select และ เครื่องดื่ม All Café นอกจากนี้ ยังมีการดำเนินโครงการเปลี่ยนวัสดุหุ้มหลอดเครื่องดื่มในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น เป็นวัสดุที่ทำจากกระดาษ

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

ดำเนินการปรับเปลี่ยนการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากธรรมชาติและสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติกว่า 300 สาขา ตามโรงพยาบาล มหาวิทยาลัย และสถานที่ท่องเที่ยวตามชายฝั่ง

3. ลดปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์หรือวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้เกินจำเป็น

บริษัทสนับสนุนลดปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์หรือวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้เกินจำเป็นผ่านหลาย ๆ โครงการ เช่น ลดการใช้พลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง ในการผลิต บริการ และการบริโภคของบริษัท (Phase out single-use plastic) การลดการใช้พลาสติกจากการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และการลดหรือยกเลิกการใช้วัสดุ PVC ของสินค้าที่อยู่ในการควบคุมของบริษัท (Private Brand) กลุ่ม Food และ Non-Food เป็นต้น

โครงการลดการใช้พลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง

บริษัทมุ่งดำเนินงานตามนโยบายรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกให้แก่ เยาวชน ชุมชน พนักงาน และลูกค้า ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งลดการใช้พลาสติก ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นในการสร้างและปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร ผ่านโปรแกรม “วันละถุง คุณทำได้” เป็นปรแกรมเพิ่มสร้างวัฒนธรรมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคในการปฏิเสธถุงพลาสติก ซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยการปฏิเสธการรับถุงพลาสติกในแต่ละครั้ง ทุก ๆ 1 ใบ มีค่าเท่ากับ 0.2 บาท ช่วยส่งต่อโอกาศให้กับ 77 โรงพยาบาลชุมชน เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านการลดใช้ถุงพลาสติกเพื่อสังคมที่ยั่งยืน โดยโครงการมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อภาพยนต์โฆษณาภายใต้แนวคิด “สัญญาที่ดีทุ่ด หรือสัญญาที่ทำได้จริง” ซึ่งได้รับการถ่ายทอดโดย คุณตูน อทิวราห์ (Bodyslam) และ BNK 48 โดยในปี 2562 สามารถลดการใช้ถุงพลาสติกสะสมได้ทั้งสิ้น 1,152 ล้านใบ สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสะสมได้ 27,089 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และส่งมอบโอกาสให้กับโรงพยาบาลศิริราช และ 77 โรงพยาบาลชุมชน เป็นจำนวน 134 ล้านบาท นอกจากนี้ เพื่อเป็นการขานรับนโบบายภาครัฐขับเคลื่อนการงดใช้ถุงพลาสติกในปี 2563 บริษัทจึงได้จัดงานแถลงข่าว “รวมพลังคนไทย เลอกใช้ถุงพลาสติก” เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทั่วประเทศ รณรงค์ให้ลูกค้าเลิกใช้ถุงพลาสติกหรือวัสดุทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

โครงการลดปริมาณการใช้พลาสติก จากการออกแบบบรรจุภัณฑ์

วัตถุประสงค์ ลดปริมาณการใช้พลาสติกของบรรจุภัณฑ์

บริษัทพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทานแบบต่างๆ ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดปริมาณการใช้พลาสติก อาทิ การปรับปรุงกระบวณการขึ้นรูป การปรับเปลี่ยนรูปแบบขนาดและความหนา การเปลี่ยนรูปแบบการใช้งาน เป็นต้น

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

  • ปรับปรุงกระบวณการผลิตถ้วยข้าวสวย จากวิธีการฉีดพลาสติก (Injection) เป็นวิธีการอัดขึ้นรูปพลาสติก (Thermoform)
  • ปรับเปลี่ยนรูปแบบขนาดและความหนาของถุงพลาสติกสำหรับสิยค้าอุ่นร้อน โดยการใช้ถุง Meal ทดแทนถุงหูหิ้วไซต์ L
  • เปลี่ยนรูปแบบการใช้งานกล่องข้าว 1 หลุ่มรูปทรงสีเหลี่ยม จากกล่องที่มีฝาปิด เป็นกล่องข้าวแบบ Top Seal ที่ไม่มีฝาปิด

โครงการแก้วกระดาษลดแกรม

บริษัทได้มีการทำโครงการร่วมกับคู่ค้าที่ผลิตแก้วกระดาษให้กับ ซีพี ออลล์ ทั้ง 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท KMP จำกัด และบริษัท CPPC จำกัด เพื่อทำโครงการร่วมกันในการลดใช้กระดาษ และ Standardized แกรมกระดาษให้เท่ากัน คาดว่าจะสามารถขยายผลการใช้งานในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทั่วประเทศในปี 2563 และคาดว่าจะสามารถลดการใช้กระดาษได้ 145 ตัน

โครงการแก้วกระดาษลดแกรมระยะที่ 1

โครงการแก้วกระดาษลดแกรมระยะที่ 1 สามารถลดการใช้กระดาษลงได้ 122 ตัน

โครงการแก้วกระดาษลดแกรมระยะที่ 2 คาดว่าจะสามารถขยายผลการใช้งานในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทั่วประเทศในปี 2563 และคาดว่าจะสามารถลดการใช้กระดาษได้ถึง 145 ตัน

4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการจัดการด้านบรรจุภัณฑ์

บริษัทได้ริเริ่มโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการพัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ (Allocation of R&D resources to sustainable packaging and alternative solutions) และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคู่ค้า Critical tier 1 suppliers ในห่วงโซ่อุปทาน กลุ่มอาหาร เครื่องดื่มและกลุ่ม non-food บ่งชี้สัญลักษณ์ Recycle บนบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้า National brand  และเลี่ยงการใช้ PVC

โครงการยกเลิกการใช้ PVC

วัตถุประสงค์  เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติก PVC

บริษัทดำเนินการลดหรือยกเลิกการใช้วัสดุ PVC ของสินค้าที่อยู่ในการควบคุมของบริษัท (Private Brand) กลุ่ม Food และ Non-Food นอกจากนี้ สำหรับสินค้า National Brand (NB) บริษัทยังมีการขอความร่วมมือในการลด ละ เลิก การใช้ PVC กับคู่ค้าที่สำคัญลำดับที่ 1 (Critical Tier 1 suppliers) กลุ่ม Trade โดยมีคู่ค้าตอบรับให้ความร่วมมือจำนวน 36  ราย จากจำนวนคู่ค้าทั้งหมด

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ —> รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2562

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง