การจัดการบรรจุภัณฑ์พลาสติกอย่างยั่งยืน

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ปี 2563

ความเสี่ยงและโอกาส


บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายทั้งในรูปแบบร้านค้าปลีกและค้าส่ง ที่มีสินค้าที่หลากหลาย ทั้งสินค้าอุปโภคและบริโภค สินค้าทุกชิ้นมีบรรจุภัณฑ์ (Packaging) ทำหน้าที่ปกป้องสินค้าภายในเพื่อไปให้ถึงมือผู้บริโภคอย่างสมบูรณ์ เมื่อพิจารณาจากปริมาณผลิตภัณฑ์ที่มีการหมุนเวียนในร้าน ในแต่ละวัน บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ก็มีจำนวนมาก บริษัทจึงได้เล็งเห็นว่าการเลือกใช้ และการจัดการกับบรรจุภัณฑ์มีความสำคัญอย่างยิ่ง บริษัทจึงได้กำหนดกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Packaging) โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อป้องกันผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมและคำนึงถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยพิจารณาตั้งแต่ขั้นตอนของการออกแบบ และการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ ในส่วนที่เราสามารถควบคุมได้โดยตรง การลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก และการจัดการหลังการใช้งาน  โดยการมีส่วนร่วมของพนักงาน บริษัทย่อย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน  เพื่อส่งมอบความสุข ความยั่งยืนในการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในวงกว้าง

แนวทางการดำเนินงาน


บริษัทดำเนินงานภายใต้นโยบายและแนวปฏิบัติด้านบรรจุภัณฑ์ โดยมีจุดมุ่งหวังในการลดปริมาณขยะที่ส่งเข้ากระบวนการฝังกลบให้น้อยที่สุด ผ่านแนวคิด “ลด ละ เลิก” ที่ส่งเสริมแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติกจากภาครัฐที่มุ่งนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ร้อยละ 100 ภายในปี 2570  บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายบรรจุภัณฑ์ยั่งยืน และมีเป้าหมายหลักเพื่อป้องกันผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม และคำนึงถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนแนวคิดหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยพิจารณาตั้งแต่ขั้นตอนของการออกแบบ และการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่คำนึงถึงทุกกระบวนการในวงจรชีวิต ของผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle) ในส่วนที่บริษัทสามารถควบคุมได้โดยตรง ซึ่งคำนึงถึงประเด็นด้านประโยชน์ที่ได้รับด้านความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและชุมชน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและมีต้นทุนที่แข่งขันได้ การจัดการขยะสามารถดำเนินการได้อย่างเหมาะสม และเกิดมูลค่าสูงสุด รวมถึงการหาวัสดุที่มาจากแหล่งทรัพยากรที่สามารถทดแทนได้(Sustainably – managed renewable resources) ทั้งนี้บริษัทมีเป้าหมายหลักด้านการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน คือ ร้อยละ 100 บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่นำมาใช้บรรจุสินค้าที่อยู่ในการควบคุมของบริษัท (Private Brand) จะต้องสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำ (Reusable) หรือนำมาใช้ใหม่ (Recyclable) หรือสามารถย่อยสลายได้ (Compostable) ภายในปี 2568 โดยดำเนินการภายใต้ 3 มาตรการหลัก 4 แนวทาง ดังนี้

โครงการที่สำคัญ ปี 2563


โครงการ เซเว่น โก กรีน รีไซเคิล พลาสติก โรด (7 Go Green Recycle Plastics Road)

วัตถุประสงค์ เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกที่อาจเข้าไปรบกวนระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ

บริษัทส่งเสริมแนวทางการจัดการขยะพลาสติก อาทิ ถุง ถาด ขวดน้ำพลาสติก แก้วกาแฟ แก้วพลาสติก ให้สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์สูงสุด ด้วยการประยุกต์ใช้หลักการสำคัญของเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ร่วมแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกในทะเลที่เป็นประเด็นสำคัญระดับโลก โครงการนี้เกิดจากการร่วมมือระหว่าง บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด และ กลุ่ม บริษัท ดาว ประเทศไทย สร้างถนนรีไซเคิลจากขยะพลาสติก โดยการรวบรวมขยะพลาสติกที่ถูกคัดแยกจากสำนักงาน ศูนย์กระจายสินค้า ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น บริษัท ซีพี แรม จำกัด สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โรงพยาบาล และชุมชนรอบร้านเซเว่นอีเลฟเว่น จากนั้นนำขยะพลาสติกที่รวบรวมได้มาผ่านกระบวนการพัฒนาและเทคนิคในการผสมผสานยางมะตอยในการเพิ่มประสิทธิภาพของถนนให้มีความแข็งแรงและทนทานการกัดเซาะ ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นการนำเทคโนโลยีถนนพลาสติก รีไซเคิลมาใช้ในพื้นที่ร้านค้าปลีกเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

  • สามารถเปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นถนนที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น จำนวน 2 สาขา ได้แก่ สาขาสายไหม ซอย 3 และ สาขาราษฎร์พัฒนา ซอย 24 และ 2 พื้นที่สำนักงาน
  • สามารถนำขยะพลาสติกที่ถูกคัดแยกกลับมาใช้ประโยชน์ในชุมชน ปริมาณกว่า 0.865 ตัน (865 กิโลกรัม)

โครงการรวมพลังคนไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก สานต่อสู่ โครงการลดและทดแทน

วัตถุประสงค์ เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกที่อาจเข้าไปรบกวนระบบนิเวศ

บริษัทดำเนินงานตามนโยบายรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ภายใต้โครงการ “รวมพลังคนไทย เลิกใช้ถุงพลาสติก” โครงการปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมในการลดใช้ถุงพลาสติกที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องผ่านความร่วมมือกับลูกค้าและคู่ค้า เพื่อตอบรับนโยบายของภาครัฐในการสร้างเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชนงดใช้ถุงพลาสติก ตลอดจนสร้างวัฒนธรรมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคในการไม่รับ ถุงพลาสติก

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

โครงการด้านการจัดการบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลอื่นๆ


ผลการดำเนินงานด้านการจัดการบรรจุภัณฑ์พลาสติก

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ —> รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง