การจัดการบรรจุภัณฑ์พลาสติกอย่างยั่งยืน

  >  การจัดการบรรจุภัณฑ์พลาสติกอย่างยั่งยืน

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ปี 2562


ความท้าทาย


บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายทั้งในรูปแบบร้านค้าปลีกและค้าส่ง ที่มีสินค้าที่หลากหลาย ทั้งสินค้าอุปโภคและบริโภค สินค้าทุกชิ้นมีบรรจุภัณฑ์ (Packaging) ทำหน้าที่ปกป้องสินค้าภายในเพื่อไปให้ถึงมือผู้บริโภคอย่างสมบูรณ์ เมื่อพิจารณาจากปริมาณผลิตภัณฑ์ที่มีการหมุนเวียนในร้าน ในแต่ละวัน บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ก็มีจำนวนมาก บริษัทจึงได้เล็งเห็นว่าการเลือกใช้ และการจัดการกับบรรจุภัณฑ์มีความสำคัญอย่างยิ่ง บริษัทจึงได้กำหนดกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Packaging) โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อป้องกันผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมและคำนึงถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยพิจารณาตั้งแต่ขั้นตอนของการออกแบบ และการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ ในส่วนที่เราสามารถควบคุมได้โดยตรง การลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก และการจัดการหลังการใช้งาน  โดยการมีส่วนร่วมของพนักงาน บริษัทย่อย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน  เพื่อส่งมอบความสุข ความยั่งยืนในการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในวงกว้าง

แนวทางการดำเนินงาน


บริษัทมุ่งส่งเสริมการ “ลด ละ เลิก” การใช้พลาสติกมาอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านบรรจุภัณฑ์ โดยมีเป้าหมายในการลดปริมาณขยะที่เหลือเข้าสู่กระบวนการฝังกลบให้เหลือน้อยที่สุด โดยมีการวางแผนดำเนินการ (Roadmap) ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก จากภาครัฐที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ ร้อยละ 100 ภายในปี 2570 ผ่านมาตรการลดการเกิดขยะพลาสติก ณ แหล่งกำเนิด พร้อมทั้งร่วมส่งเสริมการใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความตระหนักให้กับผู้ประกอบการและผู้บริโภคใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมทดแทนการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบไปด้วยโครงการต่าง ๆ ที่แบ่งตามมาตรการหลัก ดังนี้

โครงการที่สำคัญ ปี 2562


โครงการ เซเว่น โก กรีน (7 Go Green) เพื่อสิ่งแวดล้อมตลอด 24 ชม.

วัตถุประสงค์ เพื่อปรับเปลี่ยนการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากธรรมชาติและสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ

โครงการเซเว่น โก กรีน (7 Go Green) เพื่อสิ่งแวดล้อม 24 ชั่วโมง เป็นโครงการยกระดับการใช้บรรจุภัณฑ์ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น โดยใช้วัสดุที่ทำจากธรรมชาติและสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ผ่านโครงการย่อยต่าง ๆ อาทิ โครงการ “แก้วรักษ์โลก” แก้วกระดาษที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติใช้กับเครื่องดื่มกดในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น กับเครื่องดื่ม Gulp เครื่องดื่ม Slurpee เครื่องดื่ม 7 Select และ เครื่องดื่ม All Café นอกจากนี้ ยังมีการดำเนินโครงการเปลี่ยนวัสดุหุ้มหลอดเครื่องดื่มในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น เป็นวัสดุที่ทำจากกระดาษ

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

ดำเนินการปรับเปลี่ยนการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากธรรมชาติและสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติกว่า 300 สาขา ตามโรงพยาบาล มหาวิทยาลัย และสถานที่ท่องเที่ยวตามชายฝั่ง

 

โครงการลดปริมาณการใช้พลาสติก จากการออกแบบบรรจุภัณฑ์

วัตถุประสงค์ ลดปริมาณการใช้พลาสติกของบรรจุภัณฑ์

บริษัทพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทานแบบต่างๆ ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดปริมาณการใช้พลาสติก อาทิ การปรับปรุงกระบวณการขึ้นรูป การปรับเปลี่ยนรูปแบบขนาดและความหนา การเปลี่ยนรูปแบบการใช้งาน เป็นต้น

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

  • ปรับปรุงกระบวณการผลิตถ้วยข้าวสวย จากวิธีการฉีดพลาสติก (Injection) เป็นวิธีการอัดขึ้นรูปพลาสติก (Thermoform)

  • ปรับเปลี่ยนรูปแบบขนาดและความหนาของถุงพลาสติกสำหรับสิยค้าอุ่นร้อน โดยการใช้ถุง Meal ทดแทนถุงหูหิ้วไซต์ L

  • เปลี่ยนรูปแบบการใช้งานกล่องข้าว 1 หลุ่มรูปทรงสีเหลี่ยม จากกล่องที่มีฝาปิด เป็นกล่องข้าวแบบ Top Seal ที่ไม่มีฝาปิด

 

โครงการใช้วัสดุจากป่าปลูกทดแทน

วัตถุประสงค์ เพื่อการจัดหาบรรจุภัณฑ์จากป่าที่มีการจัดการและควบคุมอย่างยั่งยืน

บริษัทยังมุ่งมั่นหาแนวทางในการใช้วัตถุดิบที่มาจากแหล่งที่มีการจัดการอย่างยั่งยืน โดยร่วมมือกับคู่ค้าผู้ บริษัท ตรีสาน จำกัด พัฒนากล่องสำหรับใส่แซนวิชอบร้อน โดยมีแหล่งที่มาของกระดาษมาจากป่าไม้ที่มีการจัดการอย่างยั่งยืนและมีการควบคุม โดยได้รับการรับรองตามมาตรฐาน PEFC ซึ่งจะมีการพิมพ์โลโก้ดังกล่าวลงบนบรรจุภัณฑ์และพร้อมใช้งานทั่วประเทศใน และกระดาษที่ใช้หุ้มหลอดพลาสติก บริษัทได้มีการพัฒนาร่วมกับคู่ค้าผู้ผลิตหลอด บริษัท B&B Strawpack จำกัด ให้เปลี่ยนจากฟิล์มหุ้มหลอดพลาสติกเป็นกระดาษหุ้มหลอดพลาสติก ใช้ในร้านที่อยู่ในพื้นที่พิเศษ เช่น เกาะ  มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล และอุทยาน เป็นตัน โดยกระดาษที่ใช้มาจากป่าไม้ที่มีการจัดการอย่างยั่งยืนและมีการควบคุม โดยมีเอกสารการรับรองตามมาตรฐาน FSC

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

  • ใช้กระดาษที่ได้รับรองตามมาตรฐาน PEFC จำนวน 985 ต้น/ปี
  • ใช้กระดาษที่ได้รับรองตามมาตรฐาน FSC จำนวน 32 ต้น/ปี

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ —> รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2562

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง