การจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืน

แนวทางการดำเนินงาน


บริษัทมุ่งดำเนินธุรกิจที่มีรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ภายใต้นโยบายด้านการจัดหาอย่างยั่งยืน รวมถึงจริยธรรมและแนวปฏิบัติสำหรับคู่ค้า โดยกำหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกคู่ค้าที่มีศักยภาพและปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีแนวทางการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพของคู่ค้าภายใต้กระบวนการจัดหา และบริหารห่วงโซ่อุปทาน อย่างรับผิดชอบ เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาของลูกค้า ชุมชน และสังคม นอกจากนี้ยังส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายผลผลิตทางเกษตรกรรมและผลิตภัณฑ์กลุ่มออร์แกนิค โดยมีการคำนึงถึงระยะทางจากพื้นที่เพาะปลูกถึงสถานที่จำหน่ายที่เหมาะสม เพื่อรักษาคุณภาพความสดใหม่ของสินค้าระหว่างการขนส่งจนถึงมือผู้บริโภค ตลอดจนการพัฒนากระบวนการทำงานที่จะช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บริษัทมุ่งให้ความสำคัญของการตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้วัตถุดิบอย่างยั่งยืน ผ่านโครงการต่าง ๆ อาทิ

ในปี 2563 มีวัตถุดิบทางการเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานภายนอก ดังนี้

สวัสดิภาพสัตว์

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ซึ่งเป็นคู่ค้าหลักที่บริษัทให้ความไว้วางใจในเรื่องวัตถุดิบ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจบนหลักการที่ถูกต้องเหมาะสมและใส่ใจในสวัสดิภาพสัตว์ ที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร โดยบริษัทได้กำหนดให้มีนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ ประกอบไปด้วย การปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมด้านการเลี้ยงสัตว์ การกำกับดูแล การฝึกอบรมบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ความร่วมมือและเครือข่ายพันธมิตร และการเปิดเผยข้อมูล พร้อมกันนี้ จากการดำเนินงานภายใต้นโยบายด้านสวัสดิภาพสัตว์ ทำให้ผลิตภัณฑ์ขององค์กรได้รับการรับรองมาตรฐาน BBFAW สำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ ไข่ เนื้อไก่ เนื้อหมู เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีความรับผิดชอบต่อสวัสดิภาพสัตว์และมีปลอดภัยของอาหาร

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ BBFAW

นอกจากนี้ บริษัท ยังให้ความสำคัญของการส่งเสริมการเกษตรยั่งยืน การตรวจสอบย้อนกลับ เพื่อส่งเสริมการใช้วัตถุดิบที่มาจากการสรรหาอย่างยั่งยืน ผ่านโครงการต่างๆ

โครงการตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์

วัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบถึงแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ผ่านทางระบบ QR Code ที่แสดงอยู่บนฉลากสินค้า

สยามแม็คโคร คำนึงถึงความสำคัญของแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ (Traceability) โดยเริ่มพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Makro iTrace) ในปี 2562 ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบถึงแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ผ่านทาง QR Code ที่แสดงอยู่บนฉลากสินค้าได้ โดยเริ่มจากผลิตภัณฑ์ Own Brand กลุ่มอาหารสดก่อน ซึ่งในปีนี้ มีการขยายฐานข้อมูลสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน Makro iTrace จนมีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

โปรแกรมเกษตรยั่งยืน

โปรแกรมเกษตรยั่งยืน รายละเอียดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ผลลัพธ์โครงการ
1. โปรแกรมการส่งเสริมลดการใช้น้ำ (Program to reduce water consumption) Supplier Tier1, Non Tier1 กลุ่มประมง เกษตร ปศุสัตว์
1.1 การเกษตรแบบไม่ไถพรวน (No-till/conservation agriculture in rained areas) โครงการปลูกกล้วย โดยใช้ต้นตอเก่า ไม่รื้อตอเก่าทำให้ลดการไถพรวนลงได้ปีละครั้ง หรือ 2 ปีครั้ง เกษตรกรที่ปลูกกล้วยแบบไร่ ลดต้นทุนการผลิตเรื่องการไถพรวน ลงได้ 20% ของต้นทุนการผลิต
1.2 การจัดการและเทคโนโลยี (management and technology) โครงการ พลาสติกคลุมแปลงกล้วย การใช้พลาสติกคลุมดินเพื่อเก็บกักความชื้น และลดการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช และสารเคมีกำจัดแมลง
เกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลดการใช้น้ำได้ 50%  ของปริมาณน้ำที่ใช้ปกติ ลดการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชได้  100%  และลดการใช้สารเคมีลงได้  60%
2. โปรแกรมลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม (Programs to reduce environmental pollution) Supplier Tier1, Non Tier1 กลุ่มประมง เกษตร ปศุสัตว์
2.1 การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ (Production of organic products) โครงการ ผักเกษตรอินทรีย์ เริ่มต้นส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในผลผลิตกลุ่มผักสลัด และมีจำหน่ายเป็นผักสลัดพร้อมทาน 1 ผลิตภัณฑ์ สินค้ากลุ่มผักสลัด ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรได้ 100 %
2.2 การใช้สารกำจัดศัตรูพืชแบบ “ฉลาด” (Use of “smart” pesticides) โครงการติดกับดักแมลงที่แปลงปลูกพืช เพื่อที่จะได้ทราบว่ามีแมลงอะไรบ้างเข้ามาในแปลงปลูก จะได้เลือกใช้สารเคมีที่จำเพาะต่อแมลงชนิดนั้น ๆ สินค้ากลุ่มผัก ลดการใช้สารเคมีลงได้มากกว่า 30 %
ชื่อโปรแกรมเกษตรยั่งยืน ตัวอย่างโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ผลลัพทธ์โครงการ
2.1 ระบบการผลิตแบบปิด (Enclosed production systems : aquaculture) โครงการ ฟาร์มปลาชีวภาพสู่ความยั่งยืน มุ่งพัฒนากระบวนการผลิต โดยส่งเสริมให้คู่ค้าเพาะเลี้ยงปลาดุกและปลานิลในระบบปิดแบบเบ็ดเสร็จ ที่สามารถควบคุมคุณภาพ ความสะอาดปลอดภัย ตลอดจนสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอน นอกจากนี้ยังเป็นการควบคุมปัจจัยในการผลิต ลดปัญหาการผลิตไม่เพียงพอจากวิกฤตทางน้ำ ลดการปล่อยน้ำเสียในน้ำสาธารณะ ตลอดจนส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เกษตรกร ชุมชน และสังคม
   
3. โปรแกรมเพื่อปกป้องสุขภาพของดิน (Programs to protect soil health) Supplier Tier1,Non Tier1 กลุ่มเกษตร
3.1 ความถี่และความเข้มของการไถพรวน (Low frequency and intensity of tillage) โครงการปลูกกล้วย โดยใช้ต้นตอเก่า ไม่รื้อตอเก่าทำให้ลดการไถพรวนลงได้ปีละครั้ง หรือ 2 ปีครั้ง เกษตรกรที่ปลูกกล้วยแบบไร่ ลดต้นทุนการผลิตเรื่องการไถพรวน ลงได้ 20% ของต้นทุนการผลิต
4. โปรแกรมป้องกันการทำลายระบบนิเวศ (Programs to prevent the destruction of ecosystems) Supplier Tier1,Non Tier1 กลุ่มประมง เกษตร ปศุสัตว์
4.1 การรับรองการผลิตที่ปราศจากการตัดไม้ทำลายป่า (Certifications that ensure deforestation-free production) โครงการ ตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์ เป็นระบบที่ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบถึงแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ผ่านทาง QR Code ที่แสดงอยู่บนฉลากสินค้าได้ โดยเริ่มจากผลิตภัณฑ์ Own Brand กลุ่มอาหารสด และมีการขยายฐานข้อมูลสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน Makro iTrace ให้มีความครอบคลุมมากขึ้น Tier1 , Non Tier1 Supplier กลุ่มอาหารสด จำนวนสินค้าที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทั้งหมด 11,900 รายการ คิดเป็น 100% ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดภายใต้สัญลักษณ์ทางการค้าของสยามแมคโคร
ชื่อโปรแกรมเกษตรยั่งยืน ตัวอย่างโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ผลลัพธ์โครงการ
4.2 การรับรองการผลิตที่ยั่งยืน MSC, ASC (MSC or ASC certifications which ensure sustainable production) โครงการ สินค้าที่ได้รับการรับรอง ASC MSC เป็นการจัดหาสินค้าอาหารทะเลชั้นเลิศจากแหล่งที่ผลิตที่มีคุณภาพและมาตรฐานการทำประมง บริษัทจัดหาสินค้าอาหารทะเลคุณภาพชั้นเลิศและได้มาตรฐานด้านการประมงอย่างยั่งยืน โดยสินค้าภายใต้แบรนด์ Ocean Gems จากบริษัท Indoguna Lordly ในเครือสยามแม็คโคร ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการประมงอย่างยั่งยืน (Marine Stewardship Council: MSC) และด้านการบริหารจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Aquaculture Stewardship Council: ASC) ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางจากผู้เชี่ยวชาญ ระดับโลก ในฐานะเกณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับมาตรฐานด้านการประมงอย่างยั่งยืนและรับผิดชอบ ตัวอย่างสินค้าอาหารทะเลที่ได้การรับรองมาตรฐาน อาทิ กุ้งขาวปรุงสุก หอยเปลือกแข็งสด และเนื้อปลาค๊อด ทั้งนี้ บริษัทได้ตั้งเป้าขยายขอบเขตการรับรองสินค้าอาหารทะเลไปทุกประเทศ ที่จัดจำหน่ายภายในปี 2021 Own brand ผลคะแนนการประเมินการจัดอันดับครั้งล่าสุดของแม็คโครเพิ่มขึ้นจากครั้งก่อนถึงร้อยละ 14
5. โปรแกรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Programs to reduce GHG emissions) Supplier Tier1,Non Tier1 กลุ่มประมง เกษตร ปศุสัตว์
5.1 การลดระยะทางการขนส่ง (Reduced transport distances through) โครงการ สร้างแหล่งรับซื้อสินค้าเกษตรที่แหล่งผลิต และส่งเสริมให้ปลูกพืชรอบ ๆ แหล่งรับซื้อ รวมทั้งส่งสินค้าที่คลังสินค้าที่ใกล้ที่สุด เกษตรกร และโรงแพค สร้างแหล่งรับซื้อในชุมชน ได้ทั้งหมดมากกว่า 10 suppliers กระจายทั่วภูมิภาคของประเทศ
ชื่อโปรแกรมเกษตรยั่งยืน ตัวอย่างโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ผลลัพธ์โครงการ
5.2 การขายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในร้านขายปลีก (Local products offerings in retail) โครงการ สนับสนุนผลิตภัณฑ์จากชุมชน หรือสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) มาจำหน่ายที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น โดยผ่านกระบวนการคัดเลือกแบบพิเศษ สำหรับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อวางขายในร้าน 7-Eleven ดังนี้
• ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงภายในจังหวัด ผลิตภัณฑ์ที่มี อย. และผลิตภัณฑ์ที่มีบาร์โค๊ด
• คัดเลือกร้านเซเว่นอีเลฟเว่น 5 สาขา เพื่อทดลองขาย
• จัดเรียงผลิตภัณฑ์ในร้าน 7-Eleven พร้อมทั้งติดสื่อประชาสัมพันธ์ให้สวยงาม
• ติดตามยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์
• กรณีผ่านเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด บริษัทจะขยายผลการจำหน่ายไปยังร้าน 7-Eleven ในระดับจังหวัด ภูมิภาค และทั่วประเทศต่อไปตามลำดับ
• กรณีผ่านเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด บริษัทจะขยายผลการจำหน่ายไปยังร้าน 7-Eleven ในระดับจังหวัด ภูมิภาค และทั่วประเทศต่อไปตามลำดับ
วิสาหกิจชุมชน SMEs สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า 144 รายการ 35 รายการได้รับการขยายผลไปยัง 15 ชุมชน จัดจำหน่ายใน 787 สาขา 35 SU

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

นโยบายด้านการจัดหาอย่างยั่งยืน

นโยบายด้านการจัดหาอย่างยั่งยืน