การจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืน

แนวทางการดำเนินงาน


บริษัทมุ่งดำเนินธุรกิจที่มีรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ภายใต้นโยบายด้านการจัดหาอย่างยั่งยืน รวมถึงจริยธรรมและแนวปฏิบัติสำหรับคู่ค้า โดยกำหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกคู่ค้าที่มีศักยภาพและปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีแนวทางการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพของคู่ค้าภายใต้กระบวนการจัดหา และบริหารห่วงโซ่อุปทาน อย่างรับผิดชอบ เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาของลูกค้า ชุมชน และสังคม นอกจากนี้ยังส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายผลผลิตทางเกษตรกรรมและผลิตภัณฑ์กลุ่มออร์แกนิค โดยมีการคำนึงถึงระยะทางจากพื้นที่เพาะปลูกถึงสถานที่จำหน่ายที่เหมาะสม เพื่อรักษาคุณภาพความสดใหม่ของสินค้าระหว่างการขนส่งจนถึงมือผู้บริโภค ตลอดจนการพัฒนากระบวนการทำงานที่จะช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บริษัทมุ่งให้ความสำคัญของการตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้วัตถุดิบอย่างยั่งยืน ผ่านโครงการต่าง ๆ อาทิ

กระบวนการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนสำหรับคู่ค้า

การจัดหาอย่างยั่งยืน

สยามแม็คโคร คำนึงถึงความสำคัญของแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ (Traceability) โดยเริ่มพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Makro iTrace) ในปี 2562 ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบถึงแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ผ่านทาง QR Code ที่แสดงอยู่บนฉลากสินค้าได้ โดยเริ่มจากผลิตภัณฑ์ Own Brand กลุ่มอาหารสดก่อน ซึ่งในปีนี้ มีการขยายฐานข้อมูลสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน Makro iTrace จนมีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

ในปี 2563 มีวัตถุดิบทางการเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานภายนอก ดังนี้

การรับรองมาตรฐานสากลด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
สินค้าโภคภัณฑ์เกษตร มาตรฐานการรับรอง สินค้าที่ได้รับการรับรอง ปริมาณการจัดซื้อเทียบกับการจัดซื้อวัตถุดิบทั้งหมด
ปาล์ม RSPO ร้อยละ 23.58 ร้อยละ 18.21
ถั่วเหลือง RTRS ร้อยละ 44.67 ร้อยละ 6.32
น้ำตาล BONSUCRO ร้อยละ 42.19 ร้อยละ 34.33
โกโก้ Khocher Certificate, Fairtrade Standard for Cocoa, GAP FSS C22000, Utz Certified Core Code of Conduct, GMP ร้อยละ 100 ร้อยละ 1.56
กาแฟ GAP, Utz Certified, Rainforest Alliance, Fair Trade Certified ร้อยละ 7.06 ร้อยละ 10.76
ธัญพืช GAP, HACCP ร้อยละ 7.27 ร้อยละ 6.19
สินค้าอื่นๆ GAP, Q Organic ร้อยละ 19.37 ร้อยละ 22.63

สวัสดิภาพสัตว์

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ซึ่งเป็นคู่ค้าหลักที่บริษัทให้ความไว้วางใจในเรื่องวัตถุดิบ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจบนหลักการที่ถูกต้องเหมาะสมและใส่ใจในสวัสดิภาพสัตว์ ที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร โดยบริษัทได้กำหนดให้มีนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ ประกอบไปด้วย การปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมด้านการเลี้ยงสัตว์ การกำกับดูแล การฝึกอบรมบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ความร่วมมือและเครือข่ายพันธมิตร และการเปิดเผยข้อมูล พร้อมกันนี้ จากการดำเนินงานภายใต้นโยบายด้านสวัสดิภาพสัตว์ ทำให้ผลิตภัณฑ์ขององค์กรได้รับการรับรองมาตรฐาน BBFAW สำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ ไข่ เนื้อไก่ เนื้อหมู เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีความรับผิดชอบต่อสวัสดิภาพสัตว์และมีปลอดภัยของอาหาร

ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ มาตรฐานการรับรอง สินค้าที่ได้รับการรับรอง ปริมาณการจัดซื้อเทียบกับการจัดซื้อวัตถุดิบทั้งหมด
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ IFOAM Accredited, ASC ร้อยละ 21.93 ร้อยละ 19.48
ผลิตภัณฑ์จากโค BBFAW, Livestock OK ร้อยละ 34.43 ร้อยละ 1.96
ผลิตภัณฑ์จากนม RAWMI, Codex Alimentarius, Rainforest Alliance, GAP, GMP ร้อยละ 54.41 ร้อยละ 11.33
ผลิตภัณฑ์จากสุกร BBFAW, Livestock OK, GAP, TIS OHSAS 18001 ร้อยละ 81.97 ร้อยละ 30.83
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีก BBFAW, Livestock OK, GAP ร้อยละ 95.47 ร้อยละ 17.42
ผลิตภัณฑ์ประมง MSC, IUU Fishing, GAP ร้อยละ 0.58 ร้อยละ 18.98
โปรแกรมการส่งเสริมลดการใช้น้ำ (Program to Reduce Water Consumption)
โครงการ รายละเอียดโครงการ
1.1 การเกษตรแบบไม่ไถพรวน (No-till/Conservation Agriculture in Rained Areas)

โครงการปลูกกล้วย โดยใช้ต้นตอเก่า ไม่รื้อตอเก่า ทำให้ลดการไถพรวนลงได้ปีละครั้ง หรือ 2ปีครั้ง

กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรที่ปลูกกล้วยแบบไร่

ผลลัพธ์ : ลดต้นทุนการผลิตเรื่องการไถพรวน ลงได้ ร้อยละ 20 ของต้นทุนการผลิต

1.2 การจัดการและเทคโนโลยี (Management and Technology)

โครงการพลาสติกคลุมแปลงกล้วย การใช้พลาสติกคลุมดินเพื่อเก็บกักความชื้นและลดการใช้สารเคมีกำจัดวัชพิช และสารเคมีกำจัดแมลง

กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผลลัพธ์ : ลดการใช้น้ำได้ ร้อยละ 50 ของปริมาณน้ำที่ใช้ปกติ ลดการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชได้ ร้อยละ 100 และลดการใช้สารเคมีลงได้ ร้อยละ 60

โปรแกรมลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม (Program to Reduce Environmental Pollution)
โครงการ รายละเอียดโครงการ
2.1 การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ (Production or Organic Products)

โครงการผักเกษตรอินทรีย์ เริ่มต้นส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในผลผลิตกลุ่มผักสลัดและมีจำหน่ายเป็นผักสลัดพร้อมทาน 1 ผลิตภัณฑ์

กลุ่มเป้าหมาย : สินค้ากลุ่มผักสลัด

ผลลัพธ์ : ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรได้ ร้อยละ 100

2.2 การใช้สารกำจัดศัตรูพืชแบบ “ฉลาด” (Use of “Smart” Pesticides)

โครงการติดกับดักแมลงที่แปลงปลูกพืช เพื่อที่จะไดทราบว่ามีแมลงอะไรบ้างเข้ามาในแปลงปลูก จะได้เลือกใช้สารเคมีที่จำเพาะต่อแมลงชนิดนั้นๆ

กลุ่มเป้าหมาย : สินค้ากลุ่มผัก

ผลลัพธ์ : ลดการใช้สารเคมีลงได้มากกว่า ร้อยละ 30

2.3 ระบบการผลิตแบบปิด (Enclosed Production Systems : Aquaculture)

โครงการฟาร์มปลาชีวภาพสู่ความยั่งยืน มุ่งพัฒนากระบวนการผลิต โดยส่งเสริมให้คู่ค้าเพาะเลี้ยงปลาดุกและปลานิลในระบบปิดแบบเบ็ดเสร็จ ที่สามารถควบคุมคุณภาพ ความสะอาด ปลอดภัย ตลอดจนสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอน นอกจากนี้ ยังเป็นการควบคุมปัจจัยในการผลิต ลดปัญหาการผลิตไม่เพียงพอจากวิกฤตทางน้ำ ลดการปล่อยน้ำเสียในน้ำสาธารณะ ตลอดจนส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เกษตรกร ชุมชน และสังคม

โปรแกรมเพื่อปกป้องสุขภาพของดิน (Program to Protect Soil Health)
โครงการ รายละเอียดโครงการ
3.1 ความถี่และความเข้มของการไถพรวน (Low Frequency and Intensity of Tillage)

โครงการปลูกกล้วย โดยใช้ต้นตอเก่า ไม่รื้อตอเก่า ทำให้ลดการไถพรวนลงได้ปีละครั้ง หรือ 2 ปีครั้ง

กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรที่ปลูกกล้วยแบบไร่

ผลลัพธ์ : ลดต้นทุนการผลิตเรื่องการไถพรวนลงได้ ร้อยละ 20 ของต้นทุนการผลิต

โปรแกรมป้องกันการทำลายระบบนิเวศ (Programs to Prevent the Destruction of Ecosystems)
โครงการ รายละเอียดโครงการ
4.1 การรับรองการผลิตที่ปราศจากการตัดไม้ทำลายป่า (Certifications that Ensure Deforestation-free-Production)

โครงการตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์ เป็นระบบที่ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบถึงแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ผ่านทาง QR Code ที่แสดงอยู่บนฉลากสินค้าได้ โดยเริ่มจากผลิตภัณฑ์ Own Brand กลุ่มอาหารสด และมีการขยายฐานข้อมูลสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน Makro iTrace ให้มีความครอบคลุมมากขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย : คู่ค้าลำดับที่ 1 (Tier1) และลำดับถัดไป (Non-Tier1) กลุ่มอาหารสด

ผลลัพธ์ : จำนวนสินค้าที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ 15,000 รายการ คิดเป็น ร้อยละ 100 ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดภายใต้สัญลักษณ์ทางการค้าของสยามแม็คโคร

4.2 การรับรองการผลิตที่ยั่งยืน MSC, ASC (MSC or ASC Certifications which ensure Sustainable Production)

โครงการสินค้าที่ได้รับการรับรอง ASC MSC เป็นการจัดหาสินค้าอาหารทะเลชั้นเลิศจากแหล่งที่ผลิตที่มีคุณภาพและมาตรฐานการทำประมง โดยบริษัทจัดหาสินค้าอาหารทะเลคุณภาพชั้นเลิศและได้มาตรฐานด้านการประมงอย่างยั่งยืนภายใต้แบรนด์ Ocean Gems จากกลุ่มธุรกิจ Food Service APME ในเครือสยามแม็คโคร ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการประมงอย่างยั่งยืน (Marine Stewardship Council : MSC) และด้านการบริหารจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Aquaculture Stewardship Council : ASC) ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลก ในฐานะเกณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับมาตรฐานด้านการประมงอย่างยั่งยืนและรับผิดชอบ

ในปี 2564 บริษัทจัดโปรแกรมให้ความรู้พนักงานและลูกค้ากลุ่มผู้ให้บริการอาหารและร้านค้าปลีก เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและความตระหนักถึงความสำคัญของการประมงอย่างยั่งยืน ปัจจุบันสินค้าในกลุ่มธุรกิจฟูดเซอร์วิส ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และตะวันออกกลาง (Food Service APME) 6 กลุ่มผลิตภัณฑ์ (ปลา ปู หอย กุ้ง ปลาหมึก หอย และไข่ (Roe)) ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน Marine Stewardship Council (MSC) และ Aquaculture Stewardship Council (ASC) ทั้งสิ้น 42 ผลิตภัณฑ์

โปรแกรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกตะจก (Programs to Reduce GHG Emissions)
โครงการ รายละเอียดโครงการ
5.1 การลดระยะทางการขนส่ง (Reduced Transport Distances Through)

โครงการสร้างแหล่งรับซื้อสินค้าเกษตรที่แหล่งผลิต และส่งเสริมให้ปลูกพืชรอบๆ แหล่งรับซื้อ รวมทั้งส่งสินค้าที่คลังสินค้าที่ใกล้ที่สุด

กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรและโรงแพค

ผลลัพธ์ : สร้างแหล่งรับซื้อในชุมชนได้ทั้งหมดมากกว่า 10 ราย กระจายทั่วภูมิภาคของประเทศ

5.2 การขายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในร้านขายปลีก (Local Products Offerings in Retail)

โครงการสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากชุมชน หรือสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) มาจำหน่ายที่ร้าน 7-Eleven โดยผ่านกระบวนการคัดเลือกแบบพิเศษ สำหรัรบผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อวางขายในร้าน 7-Eleven ดังนี้

 • ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงภายในจังหวัด ผลิตภัณฑ์ที่มี อย. และผลิตภัณฑ์ที่มีบาร์โค้ด
 • คัดเลือกร้าน 7-Eleven 5 สาขา เพื่อทดลองขาย
 • จัดเรียงผลิตภัณฑ์ในร้าน 7-Eleven พร้อมทั้งติดตั้งสื่อประชาสัมพันธ์ให้สวยงาม
 • ติดตามยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์
 • กรณีผ่านเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด บริษัทจะขยายผลการจำหน่ายไปยังร้าน 7-Eleven ในระดับจังหวัด ภูมิภาค และทั่วประเทศต่อไปตามลำดับ

กลุ่มเป้าหมาย : วิสาหกิจชุมชน เอสเอ็มอี

ผลลัพธ์ : สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า 72 รายการ สนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในชุมชน 36 รายการ จัดจำหน่ายใน 123 สาขา

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารเคมีให้กับเกษตรกร

บริษัท ซีพีแรม จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่อบสด ซึ่งมีการใช้วัตถุดิบหลักทางการเกษตรคือ กล้วยหอมทองที่ใช้ในกระบวนการผลิตสินค้ากลุ่มเค้กกล้วยหอม จากผลกระทบภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนวัตถุดิบหลักในการผลิตสินค้า ซีพีแรมจึงมีแนวคิดในการจัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนปลูกกล้วยหอมและแปลงสาธิตต้นแบบการปลูกกล้วยหอมในพื้นที่ขนาด 2 ไร่ ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เพื่อส่งเสริมการปลูกกล้วยหอมทองและสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกร โดยโครงการมีแผนการขยายปริมาณพื้นที่และจำนวนการปลูกกล้วยหอมทองภายในปี 2565 กว่า 10 ไร่ คิดเป็นจำนวนกล้วยหอมทองกว่า 10,000 ตัน

มุ่งดำเนินการให้ร้าน 7-Eleven สามารถสร้างความพึงพอใจและตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค โดยส่งมอบสินค้าและบริการที่ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และเชื่อถือได้ ตลอดจนจัดอบรมหลักสูตรอาหารปลอดภัยให้แก่พนักงานเพื่อยกระดับมาตรฐานการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยแก่ผู้บริโภค ภายใต้ระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยอาหารขององค์กร เพื่อให้พนักงานสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีและปลอดภัยให้กับลูกค้า พร้อมกันนี้ บริษัทกำหนดให้มีหน่วยงานทำหน้าที่ตรวจสอบมาตรฐานและคุณภาพสินค้าภายในร้าน 7-Eleven ดังนี้

กระบวนการเรียกคืนสินค้า

ในปี 2564 บริษัทพบข้อร้องเรียนทั้งหมดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน 8,196 ครั้ง จากการตรวจสอบ ส่งผลให้มีการเรียกคืนสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานจากข้อร้องเรียนทั้งหมด 93 ครั้ง รวมไปถึงการสุ่มตรวจสอบคุณภาพโดยสำนักพัฒนาและประกันคุณภาพสินค้า ทำให้มีการเรียกคืนสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานจำนวนทั้งหมด 8 ครั้ง

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ตลอดจนโรคระบาดในสัตว์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายจังหวัด ทำให้ผู้บริโภคมีความกังวลในการเลือกซื้อเนื้อสัตว์เป็นอย่างมาก บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นการจัดการอาหารปลอดภัยตามระบบมาตรฐานสากล (ISO 22000 : 2018) ตลอดห่วงโซ่อุปทานโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบปฏิบัติการภายในสาขาและศูนย์กระจายสินค้าให้สอดคล้องกับนโยบายด้านมาตรฐานอาหารปลอดภัยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ประกอบด้วย การคั้ดเลือกจากแหล่งปลอดภัย ผู้ผลิตได้รับการรับรองมาตรฐาน การตรวจสอบคุณภาพ และยืนยันความปลอดภัยจากห้องปฏิบัติ ISO/IEC 17025 การจัดส่งสินค้าด้วยระบบปิดควบคุมอุณหภูมิตลอดทั้งกระบวนการ ตรวจสอบย้อนกลับได้ถึคงแหล่งที่มาของสินค้า (Traceability) รวมถึงการควบคุมจัดจำหน่ายสินค้าตามมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยของอาหรร ISO 22000 : 2018 ตั้งแต่ต้นฟาร์มจนถึงมือผู้บริโภค โดยคำนึงสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ ในปี 2564 บริษัทร่วมกับกรมปศุสัตว์ รณรงค์ให้ผู้บริโภคตระหนักถึงการเลือกซื้อเนื้อสัตว์ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และบริโภคเนื้อสัตว์ที่ปรุงสุก ซึ่งแม็คโครมีมาตรการในการตรวจสอบเนื้อสัตว์อย่างเข้มข้น ภายใต้ 7 มาตรการสำคัญ เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของเนื้อสัตว์ที่วางจำหน่ายในสาขา ประกอบด้วย

 • สินค้าต้องผ่านมาตรฐานการรับรองฟอร์มเพาะเลี้ยงจากกรมปศุสัตว์
 • สถานที่ผลิตต้องผ่านการประเมินด้านสุขลักษ์ะอาหารจากกระทรวงสาธารณสุข
 • สินค้าต้องผ่านการตรวจความปลอดภัยทางจุลินทรีย์และเคมีโดยห้องปฏิบัติการ ISO 17025 ซึ่งมีการตรวจสอบลึกระดับ DNA เพื่อเฝ้าระวังสินค้าปลอมปน
 • มีระบบการตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มา โดยใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับ Makro i-Trade
 • กระบวนการจัดเก็บสินค้าและขนส่งสินค้าที่สะอาดถูกสุขอนามัย เป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล
 • เข้าร่วมในระบบ e-Privilege Permit ของกรมปศุสัตว์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมกระบวนการเคลื่อนย้ายเนื้อสัตว์ก่อนเข้าจำหน่ายในสาขาแม็คโคร
 • แม็คโครทุกสาขาได้เครื่องหมายที่ผ่านมาตรฐานการควบคุมเรื่องสุขลักษณะที่ดี และความปลอดภัยสินค้าเนื้อสัตว์ อันเป็นไปตามาตรฐานของกรมปศุสัตว์

นอกจากนี้ ในแต่ละปี แม็คโครจำหน่ายส้มจากเกษตรไทยไม่น้อยกว่า 4,000 ตันต่อปี ฉะนั้นความปลอดภัยของส้มจึงส่งผลกระทบต่อผู้บริโภควงกว้าง แม็คโครจึงได้ดำเนินโครงการ “ส้มปลอดภัย คนไทยยิ้มได้” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยแม่โจ้พัฒนาส้มจากเกษตรกรไทยที่จัดจำหน่ายให้มีความปลอดภัยสูงสุด เพื่อความมั่นใจในการบริโภค โดยมีกระบวนการหลักๆ ดังนี้

 • ให้ความรู้และลงพื้นที่แนะนำวิธีการปลูก และใช้สารกำจัดแมลงที่ปลอดภัย ให้กับเกษตรกรกว่า 60 ราย ครอบคลุมพื้นที่กว่า 20,000 ไร่
 • พัฒนาสวนส้มให้ผ่านมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) และแนะนำให้บริหารจัดการตลอดกระบวนการอย่างปลอดภัย เช่น เข้มงวดเรื่องการเก็บเกี่ยวในระยะปลอดภัย หลักงจากการใช้สารกำจัดแมลง มีสวนส้มที่ผ่านมาตรฐาน GAP 16,000 ไร่
 • ส่งเสริมให้ลดการใช้สารเคมีกำจัดแมลง โดยเน้นใช้สารชีวภัณฑ์จากสะเดาทดแทน
 • ผลผลิตต้องผ่านการตรวจสอบสารเคมีตกค้าง ตั้งแต่ต้นฤดูกาลจนถึงปลายฤดู ด้วยห้องปฏิบัติการรับรองมาตรฐานระดับสากล ISO/IEC 17025 ตลอดจนเพิ่มความถี่ในการสุ่มตรวจสินค้าทุกล็อตก่อนออกจากสวน และที่ศูนย์กระจายสินค้า
 • สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ด Makro i-Trace ที่ติดอยู่ในบรรจุภัณฑ์ หรือป้ายแสดงคิวอาร์โค้ด ณ จุดจำหน่าย

นอกจากนี้ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับคุณภาพและความปลอดภัยอาหารตลอดการดำเนินงานในห่วงโซ่อุปทานอย่างมีธรรมาภิบาล โปร่งใส สามารถสอบย้อนกลับได้ โดยให้ความสำคัญกับการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ แม้ในสภาวะการระบาดของโรค เช่น โรคโควิด 19 หรือ AFS ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและความปลอดภัยของผู้บริโภครวมถึงเกษตรกรผู้ผลิต บริษัทได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงพาณิชย์เพื่อพัฒนาระบบการตรวจสอบสินค้าตลอดทั้งกระบวนการ รวมถึงสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยของสินค้าและการป้องกันโรคระบาดให้กับผู้บริโภค

บริษัทได้พัฒนาเพื่อยกระดับสู่ความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยการพัฒนาคู่ค้าเกษตรกรผู้ผลิตอาหารให้มีมาตรฐานการผลิตที่ดีและปลอดภัย โดยใช้ระบบมาตรฐาน Makro Initiative Accreditation (MIA) ที่ตรวจประเมินและให้การรับรองมาตรฐานแบบออนไลน์ทำให้สามารถดำเนินงานในสภาวะโรคระบาดได้ อีกทั้งยังได้ร่วมกับเครือข่าย 37 องค์กร ในคณะทำงานภาคประชาชน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ (Healthier Choice) รวมถึงสร้างความตระหนักรู้ในด้า้นอาหารและโภชนาการให้แก่ผู้บริโภคผ่าน QR Code1 ของระบบสอบย้อนกลับ Makro i-Trace ที่แสดงบนฉลาดสินค้า สร้างความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัย และความใส่ใจต่อคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค

พร้อมทั้งบริษัทได้ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารกลุ่มซุปเปอร์ฟู้ด (Super Food)* และสินค้าคุณุภาพที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล อาทิ มาตรฐานอาหารทางเลือกสุขภาพ มาตรฐาน GMP มาตรฐาน CODEX มาตรฐาน HACCP และมาตรฐาน ISO22000 เพื่อส่งมอบอาหารที่มีคุณภาพ มีคุณค่าอาหารครบถ้วน และปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค นอกจากนี้ สยามแม็คโครยังมุ่งพัฒนาพนักงานและเครือข่ายผู้ประกอบการให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านอาหารทั้งด้านคุณภาพและความปลอดภัย ตลอดจนขั้นตอนการบรรจุและจัดส่งสินค้า เพื่อให้บริโภคมั่นใจในผลิตภัณฑ์และมุ่งสร้างประสบการณ์ที่ดีเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดกับผลิตภัณฑ์และบริการของสยามแม็คโคร

การดูแลคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารตลอดห่วงโซ่อุปทานของสยามแม็คโคร

*ซุปเปอร์ฟู้ด (Superfood) คืออาหารที่อุดมไปด้วยคุณประโยชน์ต่างๆ ประกอบด้วยสารโภชนาการ เช่น โปรตีน วิตามิน แร่ธาตุ และสารต้านอนุมูลอิสระ เป็นต้น

บริษัท ซีพีแรม จำกัด

กำหนดแนวทางการคัดสรรวัตถุดิบ โดยมีการควบคุมการผลิตสินค้าอย่างเข้มงวด และพัฒนาระบบการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้รับการรับรองความปลอดภัยในกระบวนการผลิตด้วยมาตรฐานระดับสากล เช่น มาตรฐาน BRC มาตรฐาน HACCP และมาตรฐาน GMP เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้บริโภคจะได้รับสินค้าปลอดภัยและเชื่อถือได้

การตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่ม ซีพี ออลล์ ดำเนินงานด้านการตรวจสอบแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์มาอย่างต่อเนื่อ เพื่อส่งเสริมการตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์แหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ ให้สามารถมั่นใจได้ว่าวัตถุดิบที่ได้มาผ่านการตรวจสอบแหล่งที่มาอย่างถูกต้อง ไม่เป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการบุกรุกหรือละเมิดข้อปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงละเมิดด้านสิทธิมนุษยชนและหลักสากลอื่นๆ ซึ่ง สยามแม็คโคร พัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับ “Makro i-Trace” เป็นระบบตรวจสอบการย้อนกลับผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบได้ ผ่านทางรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่อยู่บนฉลาดผลิตภัณฑ์ปัจจุบันมีสินค้าที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ผ่านระบบ Makro i-Trace กว่า 15,000 รายการ

สวัสดิภาพสัตว์

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ในฐานะเป็นคู่ค้าหลักด้านวัตถุดิบของบริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้การใส่ใจด้านสวัสดิภาพสัตว์ ตลอดจนสุขภาพและความปลอดภัยของอาหาร โดยกำหนดให้มีนโยบลายและแนวทางการบริหารจัดการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ พร้อมทั้งการรับรองผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสัตว์ จากสถาบันและองค์กรชั้นนำระดับสากล อาทิ การจัดอันดับการจัดการสวัสดิภาพสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม (Business Benchmark of Farm Animal Welfare : BBFAW) เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นขององค์กรในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ด้วยความรับผิดชอบและสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค

ตรารับรองมาตรฐานวัดถุดิบทางการเกษตร

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

นโยบายด้านการจัดหาอย่างยั่งยืนดาวน์โหลด