การจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืน

แนวทางการดำเนินงาน


บริษัทมุ่งดำเนินธุรกิจที่มีรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ภายใต้นโยบายด้านการจัดหาอย่างยั่งยืน รวมถึงจริยธรรมและแนวปฏิบัติสำหรับคู่ค้า โดยกำหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกคู่ค้าที่มีศักยภาพและปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีแนวทางการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพของคู่ค้าภายใต้กระบวนการจัดหา และบริหารห่วงโซ่อุปทาน อย่างรับผิดชอบ เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาของลูกค้า ชุมชน และสังคม นอกจากนี้ยังส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายผลผลิตทางเกษตรกรรมและผลิตภัณฑ์กลุ่มออร์แกนิค โดยมีการคำนึงถึงระยะทางจากพื้นที่เพาะปลูกถึงสถานที่จำหน่ายที่เหมาะสม เพื่อรักษาคุณภาพความสดใหม่ของสินค้าระหว่างการขนส่งจนถึงมือผู้บริโภค ตลอดจนการพัฒนากระบวนการทำงานที่จะช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บริษัทมุ่งให้ความสำคัญของการตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้วัตถุดิบอย่างยั่งยืน ผ่านโครงการต่าง ๆ อาทิ

กระบวนการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนสำหรับคู่ค้า

การสรรหาและคัดเลือกคู่ค้าที่มีศักยภาพ ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับ

– ความสามารถในการผลิต
– คุณภาพ
– ความปลอดภัยของอาหาร
– ความปลอดภัยในการตรวจสอบย้อนกลับ
– การดำเนินงานด้านความยั่งยืน

การประเมินความเสี่ยงคู่ค้า

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของคู่ค้าในกระบวนการจัดหา และการบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ รวมถึงประเมินผลการดำเนินงาน้ดานความยั่งยืนของคู่ค้าสม่ำเสมอ

การสร้างความผูกพันและรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวกับคู่ค้าตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน การส่งเสริมในด้านต่างๆ เพื่อตอบแทนผลการดำเนินงาน รวมถึงด้านความยั่งยืนที่ดี

ในปี 2566 มีวัตถุดิบทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานภายนอก ดังนี้

การรับรองมาตรฐานด้านการผลิตอย่างยั่งยืน คุณภาพ และความปลอดภัยอาหาร
สินค้าโภคภัณฑ์เกษตร รายการมาตรฐาน สินค้าที่ได้รับการรับรอง ปริมาณการจัดซื้อเทียบกับการจัดซื้อวัตถุดิบทั้งหมด
ปาล์ม RSPO ร้อยละ  42.55 ร้อยละ  26.65
ถั่วเหลือง RTRS, Proterra, CRS ร้อยละ  77.04 ร้อยละ  11.37
น้ำตาล BONSUCRO ร้อยละ  37.05 ร้อยละ  11.32
โกโก้ Fairtrade, UTZ, FSS C22000, GAP ร้อยละ  8.16 ร้อยละ  1.15
กาแฟ IRTAC, SRP, BRC, Global GAP, GAP ร้อยละ  35.40 ร้อยละ  3.18
ธัญพืช (ข้าว, ข้าวสาลี, ข้าวบาร์เลย์, ข้าวโพด) GAP ร้อยละ  30.95 ร้อยละ  23.85
สินค้าอื่นๆ GAP, Q Organic ร้อยละ  2.93 ร้อยละ  22.47

ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ รายการมาตรฐาน สินค้าที่ได้รับการรับรอง ปริมาณการจัดซื้อเทียบกับการจัดซื้อวัตถุดิบทั้งหมด
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ ASC, BAP, BRC, GAP ร้อยละ  38.89 ร้อยละ  14.01
ผลิตภัณฑ์จากโค BBFAW, Livestock OK,  GAP ร้อยละ  28.54 ร้อยละ  1.96
ผลิตภัณฑ์จากนม Rainforest Alliance, Food Alliance Certificated, RAWMI, Codex Alimentarius, AAWCS, Fairtrade, GAP ร้อยละ  41.79 ร้อยละ  12.65
ผลิตภัณฑ์จากสุกร AAWCS, BRC, BBFAW, Livestock OK ร้อยละ  81.09 ร้อยละ  33.10
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีก AAWCS, BRC, BBFAW, Livestock OK, GAP ร้อยละ  98.09 ร้อยละ  25.15
ผลิตภัณฑ์ประมง MSC, BRC, MarinTrust, GDST, GAP ร้อยละ  50.73 ร้อยละ  13.13

การมีอาหารที่เพียงพอ และการเกษตรกรรมยั่งยืน

1. โครงการส่งเสริมลดการใช้น้ำ
1.1 การเกษตรแบบไม่ไถพรวน

โครงการปลูกกล้วย โดยใช้ต้นตอเก่า ไม่รื้อตอเก่าเพื่อลดการไถพรวนลงได้ปีละ 1 ถึง 2 ครั้ง

กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • เกษตรกร 42 ราย
 • รวมพื้นที่โครงการ 338 ไร่

ผลลัพธ์ : ลดต้นทุนการผลิตเรื่องการไถพรวน ร้อยละ 13.20 ของต้นทุนการผลิต

1.2 การจัดการและเทคโนโลยี

โครงการพลาสติกคลุมแปลงกล้วย การใช้พลาสติกคลุมดินเพื่อเก็บกักความชื้นและลดการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชและแมลง โดยใช้บิวเวอร์เลียและเมตาไรเซียมทดแทน ซึ่งเป็นเชื้อราธรรมชาติกำจัดหนอนและแมลง

กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • เกษตรกร 42 ราย
 • รวมพื้นที่โครงการ 338 ไร่

ผลลัพธ์ : ลดการใช้น้ำได้ ร้อยละ 50 ลดการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชได้ ร้อยละ 100 และลดการใช้สารเคมีลงได้ ร้อยละ 100

2. โครงการลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
2.1 การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์

โครงการผักเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์กลุ่มผักสลัด

กลุ่มเป้าหมาย : สินค้ากลุ่มผักสลัดอินทรีย์ 5 รายการ (SKUs)

ผักสลัดกรีนโอ๊คอินทรีย์ ตรา อีซี่เฟรช, ผักสลัดเรดโอ๊คอินทรีย์ ตรา อิซี่เฟรช, ผักสลัดกรีนคอสอินทรีย์ ตรา อิซี่เฟรช, ผักสลัดอินทรีย์รวม ตรา อิซี่เฟรช, ผักสลัดกรีนคอสอินทรีย์ พร้อมรับประทาน ตรา อิซี่เฟรส

ผลลัพธ์ : ลดการใช้สารเคมี เช่น Carboryl, Difenoconazole, Abamectin เป็นต้น ร้อยละ 100

2.2 การใช้สารกำจัดศัตรูพืชแบบ "ฉลาด"

โครงการติดกับดักแมลงที่แปลงปลูกพืช เพื่อหาชนิดแมลงในแปลงปลูกและเลือกใช้สารเคมีที่จำเพาะต่อชนิดแมลง

กลุ่มเป้าหมาย : สินค้ากลุ่มผัก

ผลลัพธ์ : ลดการใช้สารเคมีลงได้มากกว่า ร้อยละ 30

2.3 ระบบการผลิตแบบปิด

โครงการฟาร์มปลาชีวภาพสู่ความยั่งยืน ส่งเสริมให้คู่ค้าเพาะเลี้ยงปลาดุกและปลานิลในระบบปิดและเบ็ดเสร็จที่สามารถควบคุมคุณภาพ ความสะอาดปลอดภัย ตลอดจน สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอน นอกจากนี้ ยังเป็นการควบคุมปัจจัยในการผลิต ลดปัญหาการผลิตไม่เพียงพอจากวิกฤตทางน้ำ ลดการปล่อยน้ำเสียในน้ำสาธารณะ

กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรเพาะเลี้ยงปลาดุกและปลานิล

3. โครงการรักษาคุณภาพของดิน
3.1 ความถี่และความเข้มของการไถพรวน

โครงการปลูกกล้วย โดยใช้ต้นตอเก่าเพื่อลดการไถพรวนลงได้ ปีละ 1 ถึง 2 ครั้ง

กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรไร่กล้วย

ผลลัพธ์ : ลดต้นทุนการไถพรวนลงได้ ร้อยละ 20

4. โครงการป้องกันการทำลายระบบนิเวศ
4.1 การรับรองการผลิตที่ปราศจากการตัดไม้ทำลายป่า

ผลลัพธ์ : จำนวนสินค้าที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้กว่า 14000 รายการ ซึ่งครอบคลุม ร้อยละ 100 ของสินค้าอาหารภายใต้แบรนด์ aro ทั้งหมด

4.2 การรับรองการผลิตที่ยั่งยืน MSC, ASC

โครงการสินค้าที่ได้รับการรับรอง Marine Stewardship Council (MSC) และ Aquaculture Stewardship Council (ASC) เป็นการจัดหาสินค้าอาหารทะเลชั้นเลิศจากแหล่งที่ผลิตที่มีคุณภาพและมาตรฐานการทำประมง บริษัทจัดสินค้าภายใต้แบรนด์ Ocean Gems จากบริษัท Indoguna Lordly ในเครือซีพี แอ็กซ์ตร้าได้รับการรับรองมาตรฐาน ด้านการประมงอย่างยั่งยืน (MSC) และด้านการบริหารจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ASC) ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลก ในฐานะเกณ์ฑที่ดีที่สุดสำหรับมาตรฐานด้านการประมงอย่างยั่งยืนและรับผิดชอบ บริษัทได้ตั้งเป้าขยายขอบเขตการรับรองสินค้าอาหารทะเลไปทุกประเทศที่จัดจำหน่าย

ผลลัพธ์ : ในปี 2566 บริษัทมียอดซื้อสินค้าอาหารทะเลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน MSC และ ASC 4888 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 72.68 ของยอดซื้อผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำทั้งหมด

5. โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Programs to Reduce GHG Emissions)
5.1 การลดระยะทางการขนส่ง

โครงการสร้างแหล่งรับซื้อสินค้าเกษตรที่แหล่งผลิตและส่งเสริมให้ปลูกพืชรอยๆ แหล่งรับซื้อ รวมทั้งส่งสินค้าที่คลังสินค้าที่ใกล้ที่สุด

กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรและโรงคัดบรรจุ

ผลลัพธ์ : สร้างแหล่งรับซื้อในชุมชนได้ทั้งหมดมากกว่า 1700  ราย กระจายทั่วภูมิภาคของประเทศ

5.2 การขายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในร้านขายปลีก

โครงการสนับสนุนจัดจำหน่ายผลิตภัณณ์ท้องถิ่นจากชุมชนหรือสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในร้าน 7-Eleven โดยคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และผลิตภัณฑ์ที่มีบาร์โ้ด ผลิตภัณฑ์ที่ถูกคัดเลือกจะนำมาจัดเลียงพร้อมทั้งติดสื่อประชาสัมพันธ์ในร้าน 7-Eleven ตั้งแต่ 5-100 สาขา โดยคัดสรรสาขาที่ตรงกับกลุ่มลูกค้า เพื่อทดลองขายและติดตามยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กรณีผ่านเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดจะมีการขยายผลการจำหน่ายไปยังร้าน 7-Eleven ในระดับจังหวัด ภูมิภาค และทั่วประเทศต่อไปตามลำดับ นอกจากนี้ โลตัส บริษัทในกลุ่ม ซีพี ออลล์ ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนและ SMEs จาก 200 ชุมชนทั่วประเทศ โดยการเป็นช่องทางกระจายสินค้าวิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นผ่านร้านสาขาของโลตัส และช่องทางแพลตฟอร์ม อีกด้วย

กลุ่มเป้าหมาย : วิสาหกิจชุมชน SMEs

ผลลัพธ์ : สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า 26227 รายการ จัดจำหน่ายในร้าน 7-Eleven 1229 สาขา และศูนย์จำหน่ายโลตัส 2300 สาขา มูลค่าการรับซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน 18830 ล้านบาท

คุณค่าทางโภชนาการและความปลอดภัย

การรับรองมาตรฐานด้านคุณภาพ และความปลอดภัยอาหาร

ซีพีแรม กำหนดแนวทางการคัดสรรวัตถุดิบตามมาตรฐานสากล เช่น มาตรฐาน BRC มาตรฐาน HACCP และมาตรฐาน GMP เป็น พร้อมทั้งการควบคุมการผลิตสินค้าอย่างเคร่งครัด และการพัฒนาระบบการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้บริโภคจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และเชื่อถือได้

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์การรับรองมาตรฐานด้านคุณภาพ และความปลอดภัยอาหาร


การรับรองมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์

ซีพี ออลล์ ร่วมกับ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) คู่ค้าหลักเรื่องวัตถุดิบของบริษัท ดำเนินงานภายใต้นโยบายและแนวทางการบริหารจัดการด้านการจัดการสัวสดิภาพสัตว์ พร้อมส่งมอบวัตถุดิบที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารจากสถาบันและองค์กรชั้นนำระดับสากล เช่น การประเมินภาคธุรกิจด้านสวัสดิภาพสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม มาตรฐานเพื่อความยั่งยืนของสัตว์น้ำทางทะเล

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์การรับรองมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์


โครงการสวัสดิภาพสัตว์

แม็คโครในฐานะผู้นำธุรกิจค้าส่งของไทย มุ่งมั่นสนับสนุนเกษตรกรผู้ผลิตไข่จากแม่ไก่ที่ไม่ขังกรง ให้ความสำคัญกับการผลิตอาหารด้วยความรับผิดชอบตามนโยบายส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ ซึ่งเป็นเทรนด์ที่ผู้บริโภคทั่วโลกให้ความสำคัญ โดยร่วมมือพันธมิตรธุรกิจ King Fresh Farm ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ไทยที่ผลิตไข่ไก่ออร์แกนิคคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐานจากทั้งในทวีปยุโรป และอเมริกา ได้แก่ EU, NOP & USDA (USA) เป็นรายแรกในประเทศไทย โดยได้วางแผนผลิตไข่ไก่ออร์แกนิคที่เลี้ยงแบบปล่อยอิสระ ภายใต้แบรนด์ "Aro Gold" ทำงานอย่างใกล้ชิดกับเกษตรกรผู้ผลิตไข่ไก่พันธมิตรทางธุรกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรและร่วมกันพัฒนากระบวนการผลิตไข่ไก่แบบไม่ขังกรง พร้อมทั้งรณรงค์ให้ความรู้แก่ลูกค้าและประชาชนทั่วไป เป็นทางเลือกให้ลูกค้าได้ซื้อผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ ทำให้คนไทยได้บริโภคไข่ไก่จากแม่ไก่อารมณ์ดี ที่ไม่ใช้ยาปฏิชีวนะ สารเร่งฮอร์โมน และสารเร่งการเจริญเติบโตตลอดการเลี้ยง จึงทำให้ปลอดภัย มีคุณค่าทางอาหารสูง เพราะแม่ไก่ได้กินอาหารที่หลากหลายตามธรรมชาติ

นอกจากนี้ แม็คโครยังร่วมมือกับผู้ผลิตไข่ไก่รายใหญ่อย่าง ซีพีเอฟ (CPF) ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตที่ส่งไข่ไก่จำหน่ายที่แม็คโครและได้ตั้งเป้าเพิ่มปริมาณการผลิไข่ไก่แบบไม่ขังกรงให้มากขึ้นทุกปี ซึ่งการเพิ่มจำนวนการผลิตจะช่วยทำให้สามารถจำหน่ายไข่จากแม่ไก่อารมณ์ดีให้ผู้บริโภคและผู้ประกอบการในราคาที่เอื้อมถึงได้มากขึ้น


ผลิตภัณฑ์และคุณค่าทางโภชนาการ

บริษัทกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในการควบคุมของบริษัทกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการของผู้บริโภค พร้อมดำเนินโครงการสนับสนุนตลอดกระบวนการเพาะปลูก การผลิต การรับสินค้า การจัดและการกระจายสินค้า รวมถึงการจำหน่ายให้บริการในร้าน 7-Eleven และศูนย์กระจายสินค้า แม็คโคร และโลตัส


โครงการตรวจสอบย้อนกลับ

แม็คโครในฐานะผู้นำธุรกิจค้าส่งและแหล่งรวมวัตถุดิบอาหารสด มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพปลอดภัย และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้จากฟอร์มจนถึงมือผู้บริโภค นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับกรมปศุสัตว์ในการเข้ามาตรวจเยี่ยมการจำหน่ายเนื้อหมูปลอดภัยในทุกสาขา รวมถึงเข้าตรวจเยี่ยมการจำหน่ายเนื้อหมูปลอดภัยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ปศุสัตว์ OK ณ แม็คโคร สาขาศรีนครินทร์ เพื่อยืนยันถึงการส่งมอลสินค้าอาหารสด สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ซึ่งต้องผ่านเกณฑ์ปฏิบัติ 4 ข้อ สินค้าต้องมาจากฟอร์มมาตรฐาน ผ่านโรงงานฆ่าสัตว์ที่ถูกกฎหมาย มีสถานที่จำหน่ายสะอาดและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

แม็คโครยังเน้นย้ำการตรวจสอบเนื้อสัตว์ปลอดภัยที่วางจำหน่ายในสาขา ผ่าน 7 มาตรการควบคุมสำคัญ ประกอบด้วย

 • สินค้ากลุ่มเนื้อสัตว์ต้องผ่านมาตรฐานการรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงจากกรมปศุสัตว์
 • สถานที่ผลิต้องผ่านการประเมินด้วยสุขลักษณะอาหารจากกระทรวงสาธารณสุข
 • สินค้าต้องผ่านการตรวจความปลอดภัยทางจุลินทรีย์และเคมี โดยห้องปฏิบัติการ ISO 17025 ซึ่งมีการตรวจสอบลึกระดับ DNA เพื่อเฝ้าระวังสินค้าปลอมปน
 • มีระบบตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มา โดยใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับ Makro i-Trace
 • กระบวนการจัดเก็บสินค้าและขนส่งสินค้าที่สะอาด ถูกสุขอนามัยเป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล
 • เข้าร่วมในระบบ e-Privilege Permit ของกรมปศุสัตว์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมกระบวนการเคลื่อนย้ายเนื้อสัตว์ก่อนเข้าจำหน่ายในสาขาแม็คโคร
 • แม็คโครทุกสาขาได้เครื่องหมายปศุสัตว์ Ok ซึ่งหมายถึงการเป็นสถานที่จัดจำหน่ายที่ผ่านมาตรฐานการควบคุมเรื่องสุขลักษณะที่ดีและความปลอดภัยสินค้าเนื้อสัตว์ อันเป็นไปตามมาตรฐานของกรมปศุสัตว์

ตัวอย่างการรับรองมาตรฐาน

Aquaculture Products (BAP Certificate)

Dairy Products (GAP Certificate)

Coffee (GAP Certificate)

Palm Oil (RSPO Certificate)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

นโยบายด้านการจัดหาอย่างยั่งยืนดาวน์โหลด

เว็บไซต์ cpall.co.th มีการเก็บคุกกี้ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้า นโยบายการใช้คุกกี้

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้ในส่วนวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า