การจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืน

  >  การจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืน

แนวทางการดำเนินงาน


บริษัทมุ่งส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่มีจริยธรรม รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้นโยบายด้านการจัดหาอย่างยั่งยืนและแนวปฏิบัติสำหรับคู่ค้าธุรกิจซึ่งเป็นกรอบการดำเนินงานในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งส่งเสริมการจ้างงานในชุมชน สนับสนุนผลิตภัณฑ์และสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย มุ่งดำเนินงานด้านลดการใช้พลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้และขนส่งสินค้า และส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ ภายใต้แนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

ในปี2562 มีวัตถุดิบทางการเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานภายนอก ดังนี้

สวัสดิภาพสัตว์

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ซึ่งเป็นคู่ค้าหลักที่บริษัทให้ความไว้วางใจในเรื่องวัตถุดิบ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจบนหลักการที่ถูกต้องเหมาะสมและใส่ใจในสวัสดิภาพสัตว์ ที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร โดยบริษัทได้กำหนดให้มีนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ ประกอบไปด้วย การปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมด้านการเลี้ยงสัตว์ การกำกับดูแล การฝึกอบรมบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ความร่วมมือและเครือข่ายพันธมิตร และการเปิดเผยข้อมูล พร้อมกันนี้ จากการดำเนินงานภายใต้นโยบายด้านสวัสดิภาพสัตว์ ทำให้ผลิตภัณฑ์ขององค์กรได้รับการรับรองมาตรฐาน BBFAW สำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ ไข่ เนื้อไก่ เนื้อหมู เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีความรับผิดชอบต่อสวัสดิภาพสัตว์และมีปลอดภัยของอาหาร

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ BBFAW

นอกจากนี้ บริษัท ได้ยกระดับความสำคัญของการตรวจสอบย้อนกลับ เพื่อส่งเสริมการใช้วัตถุดิบที่มาจากการสรรหาอย่างยั่งยืน ผ่านโครงการต่าง ๆ ดังนี้

โครงการตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสินค้าเกษตร

วัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบถึงแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ผ่านทางระบบ QR Code ที่แสดงอยู่บนฉลากสินค้า

สยามแม็คโคร ให้ความสำคัญของแหล่งที่มาผลิตภัณฑ์ (Traceability) โดยพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Makro iTrace) ที่ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบถึงแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ได้ ผ่านทางระบบ QR Code ที่แสดงอยู่บนฉลากสินค้า พร้อมกันนี้แม็คโคร ยังมุ่งดำเนินขยายฐานข้อมูลสินค้าผ่านแอพพลิเคชัน Makro iTrace อย่างต่อเนื่อง เพื่อการตรวจสอบย้อนกลับของผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ผ่านโครงการยกระดับระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Strategic Traceability System Programs) เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคและความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนมีการพัฒนาและขยายผลระบบ QR Code ไปยังปลาทูน่า นอติลุส รวมถึงผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องอื่นๆ

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

ร้อยละ 100 สินค้า Own Brand  กลุ่มอาหารสด สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ —> รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2562 

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

นโยบายด้านการจัดหาอย่างยั่งยืน

นโยบายด้านการจัดหาอย่างยั่งยืน