การจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืน

แนวทางการดำเนินงาน


บริษัทมุ่งดำเนินธุรกิจที่มีรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ภายใต้นโยบายด้านการจัดหาอย่างยั่งยืน รวมถึงจริยธรรมและแนวปฏิบัติสำหรับคู่ค้า โดยกำหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกคู่ค้าที่มีศักยภาพและปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีแนวทางการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพของคู่ค้าภายใต้กระบวนการจัดหา และบริหารห่วงโซ่อุปทาน อย่างรับผิดชอบ เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาของลูกค้า ชุมชน และสังคม นอกจากนี้ยังส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายผลผลิตทางเกษตรกรรมและผลิตภัณฑ์กลุ่มออร์แกนิค โดยมีการคำนึงถึงระยะทางจากพื้นที่เพาะปลูกถึงสถานที่จำหน่ายที่เหมาะสม เพื่อรักษาคุณภาพความสดใหม่ของสินค้าระหว่างการขนส่งจนถึงมือผู้บริโภค ตลอดจนการพัฒนากระบวนการทำงานที่จะช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บริษัทมุ่งให้ความสำคัญของการตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้วัตถุดิบอย่างยั่งยืน ผ่านโครงการต่าง ๆ อาทิ

ในปี 2563 มีวัตถุดิบทางการเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานภายนอก ดังนี้

สวัสดิภาพสัตว์

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ซึ่งเป็นคู่ค้าหลักที่บริษัทให้ความไว้วางใจในเรื่องวัตถุดิบ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจบนหลักการที่ถูกต้องเหมาะสมและใส่ใจในสวัสดิภาพสัตว์ ที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร โดยบริษัทได้กำหนดให้มีนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ ประกอบไปด้วย การปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมด้านการเลี้ยงสัตว์ การกำกับดูแล การฝึกอบรมบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ความร่วมมือและเครือข่ายพันธมิตร และการเปิดเผยข้อมูล พร้อมกันนี้ จากการดำเนินงานภายใต้นโยบายด้านสวัสดิภาพสัตว์ ทำให้ผลิตภัณฑ์ขององค์กรได้รับการรับรองมาตรฐาน BBFAW สำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ ไข่ เนื้อไก่ เนื้อหมู เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีความรับผิดชอบต่อสวัสดิภาพสัตว์และมีปลอดภัยของอาหาร

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ BBFAW

นอกจากนี้ บริษัท ได้ยกระดับความสำคัญของการตรวจสอบย้อนกลับ เพื่อส่งเสริมการใช้วัตถุดิบที่มาจากการสรรหาอย่างยั่งยืน ผ่านโครงการต่าง ๆ ดังนี้

โครงการตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์

วัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบถึงแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ผ่านทางระบบ QR Code ที่แสดงอยู่บนฉลากสินค้า

สยามแม็คโคร คำนึงถึงความสำคัญของแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ (Traceability) โดยเริ่มพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Makro iTrace) ในปี 2562 ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบถึงแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ผ่านทาง QR Code ที่แสดงอยู่บนฉลากสินค้าได้ โดยเริ่มจากผลิตภัณฑ์ Own Brand กลุ่มอาหารสดก่อน ซึ่งในปีนี้ มีการขยายฐานข้อมูลสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน Makro iTrace จนมีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

นโยบายด้านการจัดหาอย่างยั่งยืน

นโยบายด้านการจัดหาอย่างยั่งยืน