อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ผลการดำเนินงานเทียบเป้าหมาย


สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2564

การดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

อัตราการบาดเจ็บที่บันทึกทั้งหมด

หน่วย : กรณี ต่อ 1,000,000 ชั่วโมงการทำงาน


อัตราบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานจากการทำงาน

อัตราบาดเจ็บรุนแรงสูง (ไม่รวมเสียชีวิต)

แนวทางการดำเนินงาน


โครงสร้างการบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยมีการแต่งตั้ง 1) คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.) ระดับพื้นที่ ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานโดยการเลือกตั้งตัวแทนจากนายจ้างและลูกจ้าง ตามสัดส่วนที่กฎหมายกำหนดและมีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดแล้ว บริษัทมีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครอบคลุมทุกพื้นที่การดำเนินการของบริษัท โดยจัดให้มี 2) คณะอนุกรรมการความปลอดภัยฯ ระดับสายงาน มีวาระและการคัดสรรคณะกรรมการทุก 2 ปี มีหน้าที่ในการพิจารณาประเด็นปัญหาจากคณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.) ระดับพื้นที่ รวมถึงพิจารณาอนุมัติงบประมาณ ซึ่งดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของ 3) คณะกรรมการนโยบายความปลอดภัยฯ ซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้ประกาศและถ่ายทอดนโยบายให้แต่ละสายงานนำไปปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน ครอบคลุมพนักงานทุกระดับในองค์กร รวมไปถึงผู้รับเหมาและคู่ค้าตลอดห่วงโซ่คุณค่าของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการนำผลการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานมาปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงาน พื้นที่การทำงาน การอบรมพนักงาน รวมถึงปรับปรุงอุปกรณ์ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น

ยกระดับอาชีวอนามัย สร้างความปลอดภัยน่าทำงาน

บริษัทตระหนักถึงสิทธิด้านความมั่นคงปลอดภัยของ โดยมุ่งเป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุ ภายในปี 2573 รวมถึงมอบความสุข และคุณภาพชีวิตที่ดีแก่พนักงาน บริษัทจึงดำเนินการจัดสภาพแวดล้อม และพื้นที่การทำงานให้ปลอดภัยตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดคณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิผลการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน และแผนการพัฒนาระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย พร้อมทั้งดำเนินตลอดจนยกระดับการจัดการให้เทียบเคียงระดับสากล เพื่อดูแลพนักงานให้มีสภาพการทำงานที่ปลอดภัย และไม่ส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกองค์กร

นโยบายและเป้าหมายความปลอดภัย กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย

บริษัทกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการบริหารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีความมุ่งมั่นสู่การดำเนินธุรกิจที่ไม่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ และโรคจากการทำงาน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ==> ดาวน์โหลด

ปัจจัย ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมาย ปี พ.ศ. 2565-2573
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จำนวนและอัตราผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากการทำงานของพนักงานและผู้รับเหมา (หน่วย : ราย / 1 ล้านชั่วโมงทำงาน) 0 ราย
จำนวนและอัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานจากการทำงานของพนักงานและผู้รับเหมา (Lost Time Injury Rate: LTIFR) (หน่วย : ราย / 1 ล้านชั่วโมงทำงาน) มีแนวโน้มลดลง 40% และเป็น 0 ในปี 2573

รวมทั้งสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการ สร้างบรรยากาศ จัดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย จัดสรรเครื่องมือ และอุปกรณ์ป้องกันภัยที่เพียงพอและเหมาะสมให้กับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นจัดเตรียมสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย เพื่อลด ควบคุมและป้องกันอุบัติเหตุใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านความปลอดภัยที่วางไว้ ผ่านการดำเนินการ ดังนี้

การประเมินความเสี่ยง โดยการระบุสิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตรายในสถานที่ทำงาน

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง

 • งานที่ทำเป็นประจำ (Routine)
 • งานที่ทำเป็นครั้งคราว (Non-Routine)
 • กิจกรรมหรืองานจากพื้นที่ภายนอกที่มีความเสี่ยง (Out side Workplace)
 • กิจกรรมหรืองานที่เกี่ยวกับผู้รับเหมา/หน่วยงานอื่น (Contractor)
 • สภาพแวดล้อม (Environmental)
 • เครื่องจักร/เครื่องมือ/อุปกรณ์ (Equipment)
 • วัสดุ/วัตถุดิบ (Materials)
 • การกระทำหรือพฤติกรรม (Human Behavior)
 • สภาพการทำงาน (Condition)
 • คน (เกิดจากตัวพนักงานเอง)
 • ปัจจัยทางสังคม
ความรุนแรง/โอกาสเกิด L (น้อย) M (ปานกลาง) H (สูง)
L (น้อย) ความเสี่ยงเล็กน้อย (1) ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (2) ความเสี่ยงปานกลาง (3)
M (ปานกลาง) ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (2) ความเสี่ยงปานกลาง (3) ความเสี่ยงสูง (4)
H (สูง) ความเสี่ยงปานกลาง (3) ความเสี่ยงสูง (4) ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ (5)
ระดับความเสี่ยง การดำเนินการ
ยอมรับไม่ได้ (5) หยุดการทำงานในกิจกรรมงานทันที แล้วแก้ไขให้ระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยต้องมีการตรวจสอบการแก้ไขดังกล่าวก่อนอนุญาตให้ปฏิบัติงาน พร้อมจัดทำเป็นมาตรการควบคุม ทั้งนี้ต้องมีหลักฐานพร้อมให้ตรวจสอบตลอดระยะเวลาดำเนินการ
สูง (4) ลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยทบทวนมาตรการควบคุมที่มีอยู่/ยกเลิก/จัดทำมาตรการใหม่/จัดทำวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และโครงการ ทั้งนี้ต้องมีหลักฐานพร้อมให้ตรวจสอบตลอดระยะเวลาดำเนินการ
ปานกลาง และยอมรับได้ (2,3) ทบทวนความเหมาะสมของมาตรการควบคุมที่มีอยู่ เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้อย่างต่อเนื่องและตรวจสอบการปฏิบัติการโดยหัวหน้างานอย่างเข้มงวด
เล็กน้อย (1) ตรวจสอบการทำงานเป็นประจำโดยหัวหน้างาน,จป.,คปอ.

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) มอบหมายให้ผู้บริหารระดับแผนกหรือเทียบเท่าของแต่ละพื้นที่ประเมินความเสี่ยงระบุกิจกรรม/พื้นที่/ลักษณะงาน อาทิ การขับขี่ยานยนต์/มอเตอร์ไซต์ สารเคมี แสง เสียง โดยพิจารณาจากงานที่ทำงานจากพื้นที่ภายนอกที่มีความเสี่ยง รวมถึงงานที่เกี่ยวกับผู้รับเหมา รวมถึงทบทวนความเสี่ยงกรณีเกิดการเปลี่ยนแปลงการควบคุม วัตถุดิบ / กิจกรรม / กระบวนการ / ผลิตภัณฑ์ใหม่ /ผังของกระบวนการทำงาน รวมถึงกรณีมีกฎหมายใหม่ / พบข้อร้องเรียน / การเกิดอุบัติเหตุ และการพิจารณาลดระดับความเสี่ยง ปีละครั้ง โดยการประเมินความเสี่ยงครอบคลุมทั้งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำปกติ และสถานการณ์ไม่ปกติของการทำงานที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว ควบคู่ไปกับการประเมินความเสี่ยงของพฤติกรรมที่มีผลต่อกิจกรรมการทำงาน พร้อมทั้ง
ชี้บ่งอันตรายและประเมินหานัยสำคัญของลักษณะปัญหาความปลอดภัย ภายใต้กรอบการพิจารณาทั้ง 7 หมวด ประกอบด้วย 1) สภาพแวดล้อม (Environmental) 2) เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ (Equipment) 3) วัสดุ / วัตถุดิบ (materials) 4) การกระทำหรือพฤติกรรม (Human behavior) 5) สภาพการทำงาน (Condition) 6) ตัวพนักงาน 7) ปัจจัยทางสังคม

จากนั้นร่วมกันประเมินความเสี่ยงโดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณา 1) พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดความสูญเสียของอันตราย 2) พิจารณาถึงความรุนแรงจากความสูญเสียของอันตราย จากนั้นจัดทำทะเบียนความเสี่ยงเพื่อนำไปพิจารณาจัดลำดับความสำคัญ และพิจารณามาตรการควบคุมความเสี่ยง

การจัดลำดับความสำคัญและบูรณาการแผนปฏิบัติการกับเป้าหมายเชิงปริมาณเพื่อจัดการความเสี่ยง

ผู้รับผิดชอบของแต่ละพื้นที่พิจารณาจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง เพื่อพิจารณากำหนดมาตรการการจัดการ ความเสี่ยง และเสนอขอการอนุมัติจากคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ระดับความเสี่ยง การดำเนินการ
ยอมรับไม่ได้ (5) หยุดการทำงานในกิจกรรมงานทันที แล้วแก้ไขให้ระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยต้องมีการตรวจสอบการแก้ไขดังกล่าวก่อนอนุญาตให้ปฏิบัติงาน พร้อมจัดทำเป็นมาตรการควบคุม ทั้งนี้ต้องมีหลักฐานพร้อมให้ตรวจสอบตลอดระยะเวลาดำเนินการ
สูง (4) ลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยทบทวนมาตรการควบคุมที่มีอยู่/ยกเลิก/จัดทำมาตรการใหม่/จัดทำวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และโครงการ ทั้งนี้ต้องมีหลักฐานพร้อมให้ตรวจสอบตลอดระยะเวลาดำเนินการ
ปานกลาง และยอมรับได้ (2,3) ทบทวนความเหมาะสมของมาตรการควบคุมที่มีอยู่ เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้อย่างต่อเนื่องและตรวจสอบการปฏิบัติการโดยหัวหน้างานอย่างเข้มงวด
เล็กน้อย (1) ตรวจสอบการทำงานเป็นประจำโดยหัวหน้างาน,จป.,คปอ.

และมอบหมายไปยังผู้เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำโครงการ แผนปฏิบัติการ พร้อมกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณและผู้รับผิดชอบ เสนอคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานพิจารณาอนุมัติโครงการและแผนงาน อ่านรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ ==> ดาวน์โหลด เอกสารหน้า 66-70 , ดาวน์โหลด PDF. หน้า 68-72

ตัวอย่างโครงการวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ลำดับ ที่มาของโครงการ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด/หน่วย ผู้รับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน
1 – นโยบายด้านความปลอดภัย
– สถิติอุบัติเหตุในงาน
1. หน่วยงานดีเด่นด้านความปลอดภัย – ลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุ – อุบัติเหตุในแต่ละหน่วยงานลดลง
– เข้าร่วมกิจกรรมทุกหน่วยงานครบ 12ครั้งปี
1. อนุกรรมการด้านไต่สวน
2. จป.วิชาชีพ
มีการร่วมกิจกรรม 6 ครั้ง 6 เดือน
2 – นโยบายด้านความปลอดภัยฯ
– สถิติอุบัติเหตุในงาน
2. วารสาร SHE DC ขอนแก่น ปี 2564 – ลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุ – จัดทำวารสารเดือนละ 1 เล่ม
– พนักงานมีส่วนร่วมตอบคำถามท้ายวารสารทุกเดือน
1. อนุกรรมการด้านไต่สวน
2. จป. วิชาชีพ
มีการร่วมกิจกรรม 6 ครั้ง 6 เดือน
3 – นโยบายด้านอาชีวอนามัยฯและป้องกันโรคจากการทำงาน 3. เฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อร้ายแรงโควิด-19ซ 2564 – ป้องกันการเกิดและการระยาดของโรคติดต่อโควิด-19 ภายในศูนย์กระจายสินค้า – ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในศูนย์กระจายสินค้า RDC ขอนแก่น 1. อนุกรรมการด้านอาชีวอนามัย
2. จป. วิชาชีพ
ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ
4 – นโยบายด้านความปลอดภัย 4. Safety Start at School :(รร.ราชประชานุเคราะห์ 50) – เพื่อเป็นการขยายเครือข่ายความปลอดภัยสู่ชุมชนและสังคม ครอบคลุมบริบทองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย – จัดกิจกรรมเซฟตี้ เริ่มที่โรงเรียนของหนู อย่างน้อย 1 โรงเรียน/ปี 1. อนุกรรมการด้านกิจกรรมและฝึกอบรม
2. จป. วิชาชีพ
รร.ราชประชานุเคราะห์ 50 สำเร็จตามเป้าหมาย
5 – นโยบายด้านความปลอดภัย 5. รณรงค์สร้างวินัย ขับขี่ปลอดภัยในวันสงกรานต์ 2564:DC ขอนแก่น – เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกความปลอดภัยของพนักงานในการขับขี่ยานยนต์ทุกประเภท ทั้งในและนอกพื้นที่ DC ขอนแก่น – พนักงานมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม ระดับดีมาก ขึ้นไปมากกว่า 70% 1. คณะอนุกรรมการด้านจราจรและยานยนต์
2. จป. วิชาชีพ
พนักงานมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 82.5% สำเร็จตามเป้าหมาย

ตัวอย่างแผนงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

แผนงานและกิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. รายงานการสอบสวนอุบัติเหตุในงาน-นอกงาน ทุกเดือน จป X X X X X X X X X X X X
2. วิเคราะห์อุบัติเหตุ กรณีเกิดอุบัติเหตุในงานและนอกงาน ทุกเดือน จป/หัวหน้างาน X X X X X X X X X X X X
3. จัดทำสถติอุบัติเหตุ และแสดงแนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุรายงานข้อมุลสถิติต่อหัวหน้างาน ลูกจ้าง และผู้บริหาร ทุกเดือน จป X X X X X X X X X X X X
4. ทบทวนการประเมินความเสี่ยงครอบคลุมลักษณะงานที่มีความเสี่ยง 1 ครั้ง/ปี จป/หัวหน้างาน X X X X X X X X X X X X
5. โครงการอุบัติการณ์/Near Miss/BBST ทุกเดือน จป/หัวหน้างาน X X X X X X X X X X X X

นอกจากนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานรายงานอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงผ่านช่องทางต่างๆ พร้อมทั้ง กำหนดขั้นตอนการสืบสวนอุบัติเหตุ และแนวทางการแก้ไขที่เหมาะสม จากการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของพนักงานและผู้รับเหมาในปี 2564 พบว่ามีกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงทั้งหมด 4 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมความเสี่ยงสูง ขั้นตอนการสอบสวน แนวทางแก้ไข

การทำงานเครื่องจักรในการทำงาน (รถ RT & PT)
 • การรายงานอุบัติเหตุ
 • การสอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุ
 • การจัดทำมาตรการป้องกัน
 • การจัดสร้างอุปกรณ์ควบคุม
 • การฝึกอบรมสร้างความตระหนัก

การทำงานในที่อับอากาศ
 • การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis)
 • การขออนุญาตการทำงานในที่อับอากาศ
 • การตรวจวัดอากาศและก๊าซพิษ
 • การใช้อุปกรณ์ในการทำงานที่อับอากาศ
 • การตรวจและซักซ้อมความเข้าใจจากการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
 • การรายงานผลค่าวัดออกซิเจนและก๊าซพิษ

การทำงานบนที่สูง
 • การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis)
 • การขออนุญาิการทำงานบนที่สูง
 • การใช้อุปกรณ์ในการทำงานที่สูง
 • การตรวจและซักซ้อมความเข้าใจจากการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
 • การใช้อุปกรณ์ป้องกันตกจากที่สูง

การทำงานที่มีความร้อนและประกายไฟ
 • การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis)
 • การขออนุญาตการทำงานที่มีความร้อนและประกายไฟ
 • การเคลียร์พื้นที่ไม่มีเชื้อเพลิงในรัศมี
 • การใช้และการเตรียมถังดับเพลิง
 • การตรวจและซักซ้อมความเข้าใจจากการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
 • การใช้อุปกรณ์ป้องกันสะเก็ดไฟกระเด็นและการเตรียมถังดับเพลิงพร้อมใช้งาน

ในปี 2564 บริษัทดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่พนักงานในองค์กร ผ่าน 3 โปรแกรมหลัก ดังนี้

1) โปรแกรมความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานและครอบครัวพนักงาน

07.30-17.00 น.

08.00-17.30 น.

08.30-18.00 น.

09.00-18.30 น.

09.30-19.00 น.

นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบาย และแนวทางให้พนักงานสามารถเลือกทำงาน ณ สถานที่ใดก็ได้ (Work Anywhere) รวมไปถึงให้พนักงานสามารถทำงานที่บ้านได้ (Work from Home) จำนวนสูงสุด 3 วันต่อสัปดาห์ โดยต้องปฏิบัติตามหลัก D M H T T อย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 พร้อมกันนี้ บริษัทสนับสนุนระบบการทำงานต่างๆ เพื่อรองรับการทำงานแบบ Work Anywhere ให้พนักงานสามารถติดต่อสื่อสารและเข้าระบบในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ระบบประชุม Online (Webex, BlueJeans, Microsoft Team, Zoom) ระบบการสื่อสารผ่าน CP ALL Connect และ True Virual Connect รวมถึงสนับสนุนให้พนักงานใช้ Notebook ที่มีโปรแกรมของบริษัทแทน Desktop Computer เป็นต้น


 • สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับรองรับบุตรหลานของพนักงานที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เพื่อลดความเสี่ยงจากอันตรายเนื่องจากวุฒิภาวะของเด็ก และเยาวชนในพื้นที่การปฏิบัติงานของบริษัท
 • จัดกิจกรรมสำหรับบุตรหลานของพนักงานและผู้บริหารเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง สร้างประสบการณ์การเรียนรู้และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อาทิ กิจกรรม “SPIM Active Learning Science” เรียนรู้วิทยาศาสตร์ใกล้ตัว ผ่าน 2 กิจกรรมการทดลองออนไลน์กับคุณครูชีววิทยาระดับประเทศพร้อมอุปกรณ์การทดลองส่งตรงถึงบ้านแบบไม่มีค่าใช้จ่าย กิจกรรมการอบรมหลักสูตร “หุ่นยนต์และโค้ดดิ้ง” กิจกรรม “บ้าน ซีพีแรม นี้มีรัก” ให้พนักงานและครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เสริมสร้างสัมพันธ์ที่ดีและเหนียวแน่นในครอบครัว
 • จัดตั้งชมรมหนังสือเล่มแรกสำหรับเด็กเล็ก โดยแบ่งโครงการต่างๆ ตามช่วงวัยของเด็ก ดังนี้
  – โครงการหนังสือเล่มแรก (Bookstart) : กลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ตั้งครรภ์ -3 ปี ส่งเสริมให้พ่อแม่อ่านหนังสือให้ลูกฟังทุกวัน อย่างน้อยวันละ 10-15 นาที เพื่อปลูกฝังให้เด็กรักการอ่าน และเสริมสร้างสายสัมพันธ์ครอบครัว
  – โครงการพ่ออ่านบ้านอุ่น : กลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่ตั้งครรภ์ -3 ปี ส่งเสริมให้พ่อมีส่วนร่วมในการเลี้ยงลูกด้วยตนเองมากขึ้น ผ่านการอ่านหนังสือให้ลูกฟังอย่างน้อยวันละ 10-15 นาที
  – โครงการสมรรถนะเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย : กลุ่มเป้าหมาย 3 ปี – 6 ปี ส่งเสริม และให้แนวทางสำหรับพ่อแม่ ในการสนับสนุนให้เด็กทำกิจกรรม และกิจวัตรจนเป็นนิสัยกระทั่งเกิดสมรรถนะตามวัย
  – โครงการเสริมทักษะชีวิต : กลุ่มเป้ามหมาย ไม่จำกัดอายุ ส่งเสริมและให้แนวทางสำหรับพ่อแม่ในการเลี้ยงลูกให้เหมาะสมกับวัย พร้อมค้นหาบุคลิกภาพเฉพาะตัวของลูกตามแนวทาง “เลี้ยงลูกให้ถูกทาง”

 • จัดอบรมให้ความรู้เรื่องนมแม่สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์
 • กิจกรรมโภชนาการที่ดีสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์
 • กิจกรรมเยี่ยมคุณแม่หลังคลอด เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ และความสัมพันธ์อันดี
 • จัดสถานที่ให้คุณแม่สำหรับให้นมบุตรภายในพื้นที่ปฏิบัติงานศูนย์กระจายสินค้า ซีพี ออลล์

 • บริษัท ซีพีแรม จำกัด ดำเนินกิจกรรม “รักษ์สุขภาพ” ต่อเนื่องกว่า 2 ปี ให้แก่พนักงาน พร้อมจัดให้มีการวัดผลสมรรถภาพร่างกายทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ ค่าระดับน้ำตาลในเลือด การเผาผลาญโดยการออกกำลังกาย การลดลงของน้ำหนัก สัดส่วนไขมันในร่างกาย และระยะการเดินและวิ่ง
 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ Fit From Home เชิญชวนพนักงานออกกำลังกายและวัดผลจากการเผาผลาญแคลอรี่ส่งมาร่วมรับของรางวัล กิจกรรมออกกำลังกายตามกรุ๊ปเลือด โดยการส่งภาพถ่ายขณะออกกำลังกายพร้อมระบุเหตุผลที่เลือกการออกกำลังกายนั้นๆ
 • จัดตั้งกลุ่มคนสุขภาพดี ร่วมสร้างสังคมสุขภาพดีให้สมาชิกได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ ร่วมกิจกรรมสุขภาพและเข้าถึงข้อมูลสุขภาพต่างๆ

2) โปรแกรมลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

 • ปรับปรุงมาตรการความปลอดภัยในการใช้ยานยนต์ สำหรับร้าน 7-Eleven โดยเพิ่มแนวปฏิบัติ 7 ข้อควรปฏิบัติ และ 11 ข้อห้ามปฏิบัติของพนักงาน การตรวจสอบความพร้อมของยานยนต์และห้ามไม่ให้ขับขี่ยานยนต์ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและข้อร้องเรียน บทบาทผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงบทลงโทษ
 • สร้างวัฒนธรรมการขับขี่ปลอดภัย มุ่งเน้นการอบรม ให้ความรู้เรื่อง “ขับขี่ปลอดภัย” การสื่อสารเชิงรุกด้วยสื่อรณรงค์ที่เข้าใจง่าย และเข้าถึงพนักงานร้าน 7-Eleven ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศได้มากขึ้น อาทิ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Books) คลิปวีดีโอ โปสเตอร์ 7 ต้อง 11 ห้าม รวมถึงมีการวัดผลการรับรองข่าวสารของพนักงานร้าน 7-Eleven เป็นรายสัปดาห์
 • สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุ สำหรับไรเดอร์ (Rider) อาทิ เสื้อพนักงานติดแถบสะท้อนแสง ชุดจับมือถือจักรยานยนต์
 • เพิ่มความเข้มข้นมาตรการการกำกับดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของไรเดอร์ (Rider) ดังนี้
 • ทดลองใช้รถมอเตอร์ไซไฟฟ้า จำกัดความเร็วไม่เกิน 55 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพื่อควบคุมความเร็ว ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุอีกทั้งยังช่วยลดมลพิษให้กับชุมชน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการทดลองใช้ในร้าน 7-Eleven จำนวน 27 สาขา

3) โปรแกรมลดความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ และการจัดการความเครียดการบูรณาการการดำเนินการเพื่อเตรียมพร้อมและตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน

บริษัท มีการจัดทำและคงไว้ซึ่งแผนป้องกันและตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อควบคุม ป้องกัน และลดผลกระทบด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย ครอบคลุมถึงการระงับเหตุฉุกเฉินในความเสี่ยงแต่ละประเภทที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนั้น และสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมแผนการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ผู้รับเหมา ชุมชนใกล้เคียงตามความเหมาะสม โดยมีการทบทวนและซ้อมแผนฉุกเฉินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ตัวอย่างการดำเนินการ

ตัวอย่างตารางฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินประจำปี

แผนฉุกเฉิน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม ร้อยละ
1. ป้องกันและระงับอัคคีภัย         5 3 2 6 3 3 5   24 100
2. สารเคมี กากของเสีย หรือน้ำมันรั่วไหล 1 1     5 10 1 1 2   1   22 100
3. ก่อวินาศกรรม           1 2 1 2 1 1 1 9 100
4. น้ำท่วม             1 8 5 2   1 17 100
5. ไฟฟ้าดับ       1 3 5 2 1 1 5 1   19 100
6. เครื่องทำความเย็นขัดข้อง       1   1 2 2 3 2     11 100
7. บ่อบำบัดไม่ทำงาน       1     1   1     1 4 100
8. โรคระบาด Covid-19 1 1 1 1 1   2           7 100
9. แก๊ซ LPG รั่วไหล         1 2 3 3 2       11 100
10. แผนฉุกเฉินเกิดอันตรายจากงานเชื่อม     1   1         1 1 1 5 100
11. แผนฉุกเฉินเกิดอันตรายจากงานเชื่อม           1             1 100
12. แผนฉุกเฉินอันตรายจากไฟฟ้าดูด ไฟฟ้าช็อต               1         1 100
13. แผนฉุกเฉินกรณีติดอยู่ในห้อง SERVER/ติดในห้องบัตร (ขาดอากาศหายใจ)             1           1 100
14. แผนสปริงเกอร์แตก         1 1 1           5 100
รวม 1 2 4 4 17 24 18 23 19 14 9 4 140 100

โปรแกรมการประเมินความก้าวหน้าในการลด/ป้องกันปัญหาสุขภาพ/ความเสี่ยงต่อเป้าหมาย

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประเมินและติดตามความคืบหน้าของโครงการและแผนงานทุกเดือน ทั้งในเชิงคุณภาพ (Qualitative) เชิงปริมาณ (Quantitative) เชิงรุก (Proactive) อาทิ การตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงาน การตรวจความปลอดภัยตามแผนการตรวจสอบเครื่องจักร อุปกรณ์ การบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ การตรวจสุขภาพ พร้อมทั้งมีการทบทวนวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการปีละครั้ง

ตัวอย่างการติดตามเชิงปริมาณเพื่อวัดความก้าวหน้าของวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ปี 2564

เป้าหมาย ตัวชี้วัด/หน่วย การประเมินผล ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. อุบัติเหตุและการเจ็บป่วยจากการทำงาน                          
1.1อุบัติเหตุและการเจ็บป่วยจากการทำงาน (Injury Rate:IR) ลดลง การประเมินผลรายเดือนโดยตรวจข้อมูลสถิติอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยประจำเดือนจากการทำงาน X X X X X X X X X
หน่วยวัด:(รายx200,000)/ชั่วโมงการทำงาน
1.2อัตราการสูญเสียวันทำงาน (Lost Day Rate:LDR) ลดลง ประเมินผลรายเดือนโดยตตรวจข้อมูลสถิติอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยประจำเดือนจากการทำงาน
หน่วยวัด:(วันx200,000)/ชั่วโมงการทำงาน
1.3อัตราการเกิดโรคจากการทำงาน (Occupational Diseases Rate:ODR) ลดลง ประเมินผลรายเดือนโดยตรวจข้อมูลสถิติการเจ็บป่วยประจำเดือนจากการทำงาน
หน่วยวัด:(วันx200,000)/ชั่วโมงการทำงาน
1.4ไม่มีอุบัติเหตุในงานถึงขั้นหยุดงานเกิน 3 วัน ประเมินผลรายเดือนโดยตรวจข้อมูลสถิติอุบัติเหตุจากการทำงาน
หน่วยวัด: จำนวนกรณี
1.5 ชั่วโมงการทำงานสะสมต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1,000,000 ชั่วโมง ประเมินผลรายเดือนโดยตรวจข้อมูลสถิติอุบัติเหตุจากการทำงาน
หน่วยวัด: จำนวนกรณี
1.6จำนวนกรณีเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต (Work-releated fatalities:WF) เป็น 0 ประเมินผลรายเดือนโดยตรวจข้อมุลสถิติอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยประจำเดือนจากการทำงาน
หน่วยวัด: จำนวนกรณี

ตัวอย่างการติดตามเชิงรุกความปลอดภัยของสายปฏิบัติการร้าน 7-Eleven โดยหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานร้าน (Quality Store Standard Inspector) เดือนละครั้ง

ตัวอย่างการติดตามเชิงรุกตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง

โปรแกรมการตรวจประเมินภายใน

บริษัทกำหนดให้มีกระบวนการตรวจประเมินภายในอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยขององค์กรได้มีการนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิผล โดยร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดทำโครงการตรวจประเมินประสิทธิผลการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SHE) เพื่อป้องกันอุบัติเหตุร้ายแรงและลดผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยคณะกรรมการกลางปีละ 1 ครั้ง ภายใต้เกณฑ์การตรวจประเมินประสิทธิผลด้าน SHE  ดังนี้

การตรวจสอบอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมการทำงานจากภายนอกโดยหน่วยงานอิสระ

บริษัทให้ความสำคัญกับการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานซึ่งถือเป็นทรัพยากร อันมีค่าของบริษัทครอบคลุมไปยังผู้รับเหมาที่อยู่ภายใต้การดูแลของบริษํท ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล บริษัทยกระดับแนวทางการจัดการระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety : OHS) อย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งสู่การรับรอง ISO 45001 : 2018 ในพื้นที่เป้าหมายศูนย์กระจายสินค้าของ ซีพี ออลล์ โดยดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ ประเมินช่องว่าง (Gap) ของระบบปัจจุบันเทียบกับ ISO 45001 : 2018 จัดทำแผนยกระดับ พิจารณาคัดเลือกพื้นที่ที่มีความพร้อมยื่นขอรับการรับรอง ตรวจประเมินโดย Third Party เพื่อเตรียมพร้อมก่อนรับการตรวจจริง รวมถึงตรวจประเมินประจำปี (Surveillance Audit) เพื่อรักษาระบบ โดยในปี 2564 บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 45001 : 2018 เพิ่ม 3 พื้นที่ คือศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาค (RDC) ศูนย์กระจายสินค้าควบคุมอุณหภูมิ (CDC) ศูนย์กระจายสินค้าอาหารแช่แข็ง (FDC) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่งผลให้พื้นที่เป้าหมายของบริษัท (ระยะที่ 1) ได้รับการรับรองมาตรฐานการ ISO 45001 : 2018 ครอบคลุมร้อยละ 100 และมีแผนขยายการดำเนินการไปยังพื้นที่เป้าหมาย (ระยะที่ 2) พร้อมทั้งยื่นขอการรับรองเพิ่มอีก 4 พื้นที่ ในปี 2565

 • อบรมให้ความรู้
 • นำมาตรฐาน ISO 45001 : 2018 ประยุกต์ใช้ในทุกพื้นที่
 • วิเคราะห์ช่องว่าง (Gap) ระบบปัจจุบันเทียบ ISO 45001 : 2018
 • จัดทำแผนยกระดับรายพื้นที่
 • คัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย (ระยะที่ 1)
 • ขอการรับรอง 7 พื้นที่
 • Pre-Audit โดยหน่วยงานภายนอก

 • ขอการรับรองเพิ่ม 3 พื้นที่
 • Pr-Audit โดยหน่วยงานภายนอก
 • ตรวจประจำปี (Surveillance Audit) Maintain Certification ISO 45001 : 2018 7 พื้นที่
 • ตรวจติดตามโดยผู้ตรวจประเมินภายใน (Internal Audit)
 • คัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย (ระยะที่ 2)
 • ขอการรับรองเพิ่ม 4 พื้นที่
 • Pre-Audit โดยหน่วยงานภายนอก
 • ตรวจประจำปี (Surveillance Audit) Maintain Certification ISO 45001 : 2018 10 พื้นที่
 • ตรวจติดตามโดยผู้ตรวจประเมินภายใน (Internal Audit)
 • ต่ออายุใบรับรอง 7 พื้นที่

แผนการตรวจ SCA สายงานกระจายสินค้า ปี 2564

ขั้นตอนการตรวจสอบการบาดเจ็บ การเจ็บป่วย โรคและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

การตรวจสอบการบาดเจ็บจากการทำงาน

การตรวจสอบการบาดเจ็บจากการทำงาน กลุ่ม Rider

การตรวจสอบโรคทั่วไป / โรคจากการทำงาน

การฝึกอบรม OHS ที่จัดให้กับพนักงานและ/หรือฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความตระหนักและลดเหตุการณ์ด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากร สร้างความตระหนัก การสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นให้กับผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงวิเคราะห์หาความจำเป็นในการฝึกอบรม และดำเนินการอบรม ให้ความรู้ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัยสำหรับการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง ผ่านโครงการที่หลากหลาย ดังนี้

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการความปลอดภัย มุ่งสู่อุบัติเหตุเป็นศูนย์

โครงการอบรมระบบการจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาบุคลากร

โครงการอบรมเพิ่มทักษะขับขี่ปลอดภัยให้กับพนักงานสายปฏิบัติการร้าน 7-Eleven

โครงการสร้างความตระหนัก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานศูนย์กระจายสินค้าและผู้รับเหมาขนส่ง (Kiken Yochi Training : KYT)

โครงการอบรมสอบใบขับขี่รถ PT รถ Fork Lift ชั่วคราว ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้กับผู้ขับขี่

โครงการอบรมผู้รับเหมาก่อสร้างเรื่องมาตรฐานความปลอดภัย ก่อนเข้าทำงานในร้าน 7-Eleven และพื้นที่ศูนย์กระจายสินค้า และพื้นที่โรงงาน ซีพี แรม

โครงการอบรมผู้รับเหมาขนส่ง หลักสูตรการขับรถบรรทุกอย่างมืออาชีพ

โครงการฝึกอบรมการเรียนรู้ความปลอดภัย (Safety DOJO) สำหรับผู้รับเหมาและพนักงานในสายการผลิต

โครงการฝึกอบรมการเรียนรู้ความปลอดภัย (Safety DOJO) สำหรับผู้รับเหมาและพนักงานในสายการผลิต

บริษัท ซีพีแรม จำกัด ส่งเสริมสร้างความเข้าใจและจิตสำนึก สร้างความตระหนักถึงพฤติกรรมความปลอดภัยให้กับผู้รับเหมาและพนักงานทุกคนเพื่อลดความเสี่ยงด้านอุบัติเหตุในการทำงานสร้างเครื่องจำลองอุบัติเหตุใช้สำหรับการฝึกอบรม เช่น อุบัติเหตุไฟฟ้าดูด ของหนักกระแทกอันตรายจากเครื่องจักรที่ไม่มีเซฟตี้การ์ด อันตรายจากการมองไม่เห็นมือของตัวเองในขณะทำงานโครงการนี้เป็นโครงการสนับสนุนเป้าหมายลดอุบัติเหตุจากการทำงานเป็นศูนย์ ภายในปี 2573 โดยเป็นการจัดสถานที่ฝึกอบรมให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ มีสถานีจำลองแสดงความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุจากสถานการณ์ต่างๆ และมีคำอธิบายทั้ง 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาเขมร และภาษาพม่า

การนำเกณฑ์ OHS มาใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างและข้อกำหนดตามสัญญา

บริษัทตระหนักถึงสิทธิด้านความมั่นคงปลอดภัยของ โดยมุ่งเป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุ ภายในปี 2573 รวมถึงมอบความสุข และคุณภาพชีวิตที่ดีแก่พนักงาน บริษัทจึงดำเนินการจัดสภาพแวดล้อม และพื้นที่การทำงานให้ปลอดภัยตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดคณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิผลการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน และแผนการพัฒนาระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย พร้อมทั้งดำเนินตลอดจนยกระดับการจัดการให้เทียบเคียงระดับสากล เพื่อดูแลพนักงานให้มีสภาพการทำงานที่ปลอดภัย และไม่ส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกองค์กร

ข้อมูลอื่นๆ


ผลการดำเนินงานด้านการดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

GRI Standared ข้อมูล หน่วย 2561 2562 2563 2564
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
พนักงาน
403-9 (a) 2018 – จำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดจากการทำงาน ราย 0 0 2 5
0 0 0 0 2 0 2 3
– อัตราผู้บาดเจ็บทั่งหมดที่มีความรุนแรงสูง (ไม่รวมเสียชีวิต) กรณี/1,000,000 ชั่วโมงการทำงาน N/A 0 0.004 0
N/A N/A 0 0 0 0.01 0 0
– อัตราบาดเจ็บที่บันทึกทั้งหมด กรณี/1,000,000 ชั่วโมงการทำงาน N/A 1.22 2.14 3.25
N/A N/A 2.27 0.69 3.02 1.99 4.36 2.70
– จำนวนชั่วโมงการทำงานรวม ชั่วโมง 192,955,020 222,630,585 251,718,321 212,606,693
67,743,167 125,211,853 74,829,447 147,801,138 83,430,837 168,287,484 69,947,807 142,658,887
403-10 (a) 2018 – จำนวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคจากการทำงาน ราย 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
– อัตราผู้บาดเจ็บทั่งหมดที่มีความรุนแรงสูง (ไม่รวมเสียชีวิต) กรณี N/A 0 0 0
N/A N/A 0 0 0 0 0 0
403-2 (a) 2016 – อัตราการขาดงาน ร้อยละ 2.26 2.34 2.28 12.11
2.41 2.18 2.64 2.20 2.58 2.13 10.53 12.90
– อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานจากการทำงาน (LTIFR) กรณี/1,000,000 ชั่วโมงการทำงาน 1.10 0.71 1.66 2.77
1.93 0.65 1.28 0.43 2.21 1.38 3.59 2.36
– อัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคจากการทำงานทั้งหมด (OIFR) กรณี/1,000,000 ชั่วโมงการทำงาน 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
ผู้รับเหมา
403-9 (a) 2018 – จำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดจากการทำงาน ราย 0 0 3 6
0 0 0 0 2 1 5 1
– อัตราผู้บาดเจ็บทั่งหมดที่มีความรุนแรงสูง (ไม่รวมเสียชีวิต) กรณี/1,000,000 ชั่วโมงการทำงาน N/A 0 0 0.013
N/A N/A 0 0 0 0 0 0.005
– อัตราบาดเจ็บที่บันทึกทั้งหมด กรณี/1,000,000 ชั่วโมงการทำงาน N/A 1.51 0.52 1.40
N/A N/A 2.02 0.93 0.80 0.34 2.37 0.86
– จำนวนชั่วโมงการทำงานรวม ชั่วโมง 60,757,234 63,698,344 232,938,058 210,483,280
37,375,636 23,381,598 33,717,995 29,980,349 88,997,868 143,940,190 75,208,116 135,275,163
403-10 (a) 2018 – จำนวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคจากการทำงาน ราย 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
– จำนวนกรณีที่เจ็บป่วยจากการทำงานทั้งหมด กรณี 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
– อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานจากการทำงาน (LTIFR) กรณี/1,000,000 ชั่วโมงการทำงาน 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

หมายเหตุ
– N/A หมายถึง ไม่มีข้อมูล หรือไม่สามารถเก็บข้อมูลได้
– บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ไม่รวมข้อมูลสำหรับร้านค้าที่ได้รับสิทธิ์ช่วงในอาณาเขต (Sub-area)
– บริษัท ซีพีแรม จำกัด อาหารพร้อมรับประทาน (ลาดหลุมแก้ว), เบเกอรี่ (ลาดกระบัง) ปี 2561 เพิ่มการรายงานข้อมูล ซีพีแรม ชลบุรี
– ผู้รับเหมา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รวมเฉพาะพ่อบ้าน/แม่บ้าน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ผู้รับเหมาก่อสร้างและซ่อมบำรุงร้านสาขา และเพิ่มการรายงานข้อมูลของ Store Business Partner (SBP) และผู้รับเหมาขนส่งของศูนย์กระจายสินค้า บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในปี 2563
– ผู้รับเหมา บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) นับรวมผู้รับเหมาทั้งหมด (ผู้รับเหมาประจำ ผู้รับเหมาที่เข้ามาในพื้นที่สาขา Suplier ขนส่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) แม่บ้าน)
– ผู้รับเหมา บริษัท ซีพีแรม จำกัด รวมเฉพาะพ่อบ้าน/แม่บ้านประจำสำนักงาน-อาคาร เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ผู้รับเหมาในสายการผลิต และเพิ่มการรายงานข้อมูลของ ผู้รับเหมาซ่อมสร้าง ในปี 2563
– อัตราผู้บาดเจ็บทั้งหมดที่มีความรุนแรงสูง (ไม่รวมเสียชีวิต = จำนวนราย (กรณี) ของผู้ปฏิบัติงานที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่ส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บ โดยที่ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถฟื้นตัว สู่สถานะก่อนการเกิดบาดเจ็บภายใน 6 เดือน (ในช่วงเวลาที่รายงานผล) x 1,000,000 (ชั่วโมงการทำงาน / จำนวนชั่วโมงการทำงานรวม (ในช่วงเวลาที่รายงานผล)
– อัตราการบาดเจ็บที่บันทึกทั้งหมด = จำนวนราย (กรณี) ของผู้ปฏิบัติงานที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจากการทำงาน (นับรวมตั้งแต่ ได้รับการรักษามากกว่าปฐมพยาบาล หรือ ถูกกำจัดการทำงาน หรือถูกโอนย้ายไปปฏิบัติงานหน้าที่อื่นชั่วคราว แต่ไม่หยุดงาน, หยุดงานตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป, หยุดงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป, ทุพพลภาพ จนถึงเสียชีวิต) (ในช่วงเวลาที่รายงานผล) x 1,000,000 (ชั่วโมงการทำงาน) / จำนวนชั่วโมงการทำงานรวม (ในช่วงเวลาที่รายงานผล)
– อัตราการขาดงาน = จำนวนวันหยุดจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วย รวมทั้งการหยุดงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่การลดที่ได้รับอนุญาต (ในช่วงเวลาที่รายงานผล) x 100 / จำนวนวันทำงานทั้งหมดในรอบปี
– อัตราบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานจากการทำงาน = จำนว (กรณี) ของการบาดเจ็บจนถึงขั้นหยุดงาน อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุจากการทำงาน (ในช่วงเวลาที่รายงานผล) x 1,000,000 (ชั่วโมงการทำงาน) / จำนวนชั่วโมงการทำงานรวม (ในช่วงเวลาที่รายงานผล)
– อัตราเจ็บป่วยจากการทำงานทั้งหมด = จำนวนราย (กรณี) ที่เจ็บป่วยจากการทำงานจำนวนชั่วโมงการทำงานรวม (ในช่วงเวลาที่รายงานผล) x 1,000,000 (ชั่วโมงการทำงาน) / จำนวนชั่วโมงการทำงานรวม (ในช่วงเวลาที่รายงานผล)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงาน ดาวนโหลด
ประกาศเจตนารมณ์การนำระบบ ISO45001:2008 ดาวน์โหลด