อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ยกระดับอาชีวอนามัย สร้างความปลอดภัยน่าทำงาน

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ปี 2563

ความเสี่ยงและโอกาส


สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ส่งผลให้ภาคธุรกิจและผู้ประกอบการทั้งหลายมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการวางแผนเพื่อรับมือกับการระบาดดังกล่าว การเตรียมความพร้อมสำหรับสถานประกอบการและพนักงานจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ เพราะการเตรียมความพร้อมและมีแผนรับมือที่ดีนั้น สามารถลดความเสียหายและความเสี่ยงได้อย่างมาก นอกจากนี้ การมีอุปกรณ์ที่พร้อมและการสร้างความตระหนักรู้ให้กับพนักงานยังถือเป็นปัจจัยสำคัญ เพื่อสร้างความพร้อมในการรับมือโรคระบาด ดังนั้น การกำหนดขั้นตอนหรือแนวปฏิบัติที่ดีภายในองค์กรและแผนรับมือต่าง ๆ สามารถลดความเสี่ยงของพนักงานในการติดและแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ ตลอดจนส่งผลให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

แนวทางการดำเนินงาน


บริษัทมุ่งดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กรภายใต้นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในปี 2563 บริษัทกำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิผลการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (SHE) สำหรับกลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่ายที่สอดคล้องตามนโยบายของเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในด้านความปลอดภัย ตลอดจนดูแลพนักงานให้มีสภาพการทำงานที่ปลอดภัยและไม่ส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร พร้อมกันนี้ บริษัทได้ดำเนินโครงการตรวจประเมินประสิทธิผลการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SHE) ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุร้ายแรงและลดผลกระทบที่เกิดขึ้น (Major Hazard Prevention & Emergency Response) อีกทั้งยังเป็นการยกระดับการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามยัและสิ่งแวดล้อมให้เทียบเคียงกับระดับสากล ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

โครงสร้างการบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยมีการแต่งตั้ง 1) คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.) ระดับพื้นที่ ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานโดยการเลือกตั้งตัวแทนจากนายจ้างและลูกจ้าง ตามสัดส่วนที่กฎหมายกำหนดและมกี ารประชุมเป็นประจำทุกเดือน นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดแล้ว บริษัทมีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครอบคลุมทุกพื้นที่การดำเนินการของบริษัท โดยจัดให้มี 2) คณะอนุกรรมการความปลอดภัยฯ ระดับสายงาน มีวาระและการคัดสรรคณะกรรมการทุก 2 ปี มีหน้าที่ในการพิจารณาประเด็นปัญหาจากคณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.) ระดับพื้นที่ รวมถึงพิจารณาอนุมัติงบประมาณ ซึ่งดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของ 3) คณะกรรมการนโยบายความปลอดภัยฯ ซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้ประกาศและถ่ายทอดนโยบายให้แต่ละสายงานนำไปปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน ครอบคลุมพนักงานทุกระดับในองค์กร รวมไปถึงผู้รับเหมาและคู่ค้าตลอดห่วงโซ่คุณค่าของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการนำผลการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานมาปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงาน พื้นที่การทำงาน การอบรมพนักงาน รวมถึงปรับปรุงอุปกรณ์ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น

แผนการพัฒนาระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปี 2562-2566

บริษัทมุ่งดำเนินงานพัฒนาระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety : OHS) สู่การรับรอง ISO 45001:2018 อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2563 บริษัทได้ดำเนินการขยายพื้นที่การพัฒนาระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาทิ ศูนย์กระจายสินค้า (DC) และศูนย์กระจายสินค้าควบคุมอุณหภูมิ (CDC) มหาชัย สุวรรณภูมิ หาดใหญ่ และจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมทั้งดำเนินงานด้านการตรวจรักษาระบบ (Surveillance) ISO 45001:2018 ผ่านศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาค (RDC) จังหวัดลำพูน ศูนย์กระจายสินค้าควบคุมอุณหภูมิ (CDC) จังหวัดขอนแก่น ศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาค (RDC) จังหวัดบุรีรัมย์ และศูนย์กระจายสินค้าบางบัวทอง โดยในปี 2563 พื้นที่ดำเนินการของบริษัทได้รับการรับรอง ISO 45001:2018 ร้อยละ 29

พร้อมกันนี้ บริษัทยังมุ่งดำเนินงานการบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างต่อเนื่อง ผ่านโปรแกรมหลัก ดังนี้

1) โปรแกรมความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานและครอบครัวพนักงาน
2) โปรแกรมลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
3) โปรแกรมลดความเสี่ยงด้านการยศาสตร์และการจัดการความเครียด

โครงการที่สำคัญ ปี 2563


โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการขับขี่สำหรับพนักงานร้านเซเว่นอีเลฟเว่น

วัตถุประสงค์ เพื่อให้พนักงานร้านเซเว่นอีเลฟเว่นที่ใช้รถจักรยานยนต์ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย อาทิ ต้องสวมหมวกกันน็อก มีใบขับขี่ และมี พ.ร.บ. รวมถึงป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ลดความรุนแรงและความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับพนักงาน

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยร้านเซเว่นอีเลฟเว่น

วัตถุประสงค์ เพื่อลดความรุนแรงของอุบัติเหตุจากยานพาหนะและลดความสูญเสียของร้าน เซเว่นอีเลฟเว่น

บริษัทดำเนินการขยายผลการติดตั้งสมอบกต่อเนื่องเพื่อลดความรุนแรงของอุบัติเหตุจากยานพาหนะและลดความสูญเสียร้านเซเว่นอีเลฟเว่น โดยสมอบกมีหลักการทำงานไม่ให้รถยนต์หรือยานพาหนะเคลื่อนที่ด้วยการ ชน-พับ-ล็อก นอกจากนี้ สำหรับร้านเซเว่นอีเลฟเว่นที่อยู่ในจุดเสี่ยงแต่ไม่สามารถติดตั้งสมอบกได้ บริษัทได้ดำเนินการทำคานคอนกรีต สูง 45 cm. และเพิ่มการทำคาน 40 cm. ด้านข้างร้านที่เป็นผนังทึบด้วย

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

โครงการลดความเสี่ยงด้านการยศาสตร์และการจัดการความเครียด

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีให้กับพนักงาน ลดความเสี่ยงด้านการยศาสตร์

บริษัทสนับสนุนการทำงานภายใต้การยศาสตร์ที่เหมาะสมของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานผู้ปฏิบัติงานมีความเป็นอยู่และสุขภาพอนามัยที่ดี ส่งผลต่องานที่มีประสิทธิภาพ บริษัทได้ดำเนินโครงการยืดเหยียดลดโรคเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) ให้พนักงานสามารถดูแลและป้องกันตัวเอง โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้คำแนะนำเรื่องท่าทางการทำงานที่ถูกต้องเพื่อป้องกันอาการปวดกล้ามเนื้อ

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

  • ปี 2563 มีการจัดกิจกรรมยืดเหยียดลดโรคให้กับพนักงานและและผู้บริหารในพื้นที่ของศูนย์กระจายสินค้า บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หน่วยงานเบลลินี่ เบคแอนด์บรู หน่วยงานคัดสรร บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ รวมถึงผู้บริหารวัยเกษียณ
  • พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 483 ราย

โครงการ Childcare Facilities or Contributions

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับองค์กร จากการที่องค์กรเห็นคุณค่าและให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของพนักงานและครอบครัว

  1. จัดสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับบุตรหลานของพนักงานที่มีอายุตํ่ากว่า 18 ปี ลดความเสี่ยงและการเกิดอันตรายจากวุฒิภาวะของเด็ก และเยาวชน รวมถึงความไม่คุ้นชินกับพื้นที่ปฏิบัติงานของบริษัท
  2. สอนดนตรีไทยและนาฏศิลป์ภาคฤดูร้อน สำหรับบุตรหลานพนักงานและผู้บริหารของบริษัท ในช่วงปิดภาคการศึกษา (ไม่มีการจัดกิจกรรมในปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019)
  3. สำหรับเด็กเล็ก บริษัทมีโครงการต่างๆ ที่จัดมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ชมรมหนังสือเล่มแรกของสายงานกระจายสินค้า ซึ่งแบ่งตามช่วงวัยของเด็ก ดังนี้

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

  1. ลดความเสี่ยงจากการเกิดอันตรายของเด็กขณะเข้ามาในพื้นที่ปฏิบัติงานของบริษัท
  2. ช่วยแบ่งเบาภาระความกังวลของพนักงานในการเลี้ยงดูบุตรในช่วงปิดภาคการศึกษา

โครงการ “มุม นมแม่”

วัตถุประสงค์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้พนักงานในการเลี้ยงดูบุตร ตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์ คลอดบุตร และการเลี้ยงดูเด็ก

บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการเตรียมความพร้อมเป็นคุณแม่ การอบรมให้ความรู้เรื่องนมแม่แก่พนักงานตั้งครรภ์ กิจกรรมโภชนาการสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ กิจกรรมเยี่ยมแม่หลังคลอดเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและความสัมพันธ์อันดีภายในกลุ่มคุณแม่ พร้อมทั้งการจัดสถานที่ทำงานตามปัจจัยที่เอื้อให้พนักงานเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ไว้อย่างต่อเนื่อง อาทิ ในพื้นที่ปฏิบัติงานของศูนย์กระจายสินค้าบริษัท ซีพี ออลล์

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

  1. ช่วยเพิ่มประสิทธิผลการทำงานของพนักงานมากขึ้น เนื่องจากพนักงานสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้อย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างและพนักงาน ทำให้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรมากขึ้น
  2. ช่วยลดอัตรการการลาออกของพนักงานหลังจากคลอดบุตร ทำให้บริษัทสามารถรักษาพนักงานที่มีประสบการณ์และทักษะไว้ได้ต่อไป

โครงการจัดรูปแบบการทำงานแบบยืดหยุ่น (Flexible Work Arrangement)

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานประจำสำนักงานสามารถเลือกเวลาในการทำงานให้เหมาะสม สอดคล้องกับรูปแบบการใช้ชีวิตของพนักงานได้ เพื่อสร้างความสมดุลในชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว (Work-life Balance)

โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวทางให้พนักงานสามารถเลือกเวลาเข้างานได้ 3 ช่วงเวลา ได้แก่ ช่วงเวลา 08:00–17:30 น. ช่วงเวลา 09:00 –18:30 น. และช่วงเวลา 09:30–19:00 น. และทุก ๆ 6 เดือน บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถปรับเปลี่ยนช่วงเวลาทำงานใหม่ได้ตามความเหมาะสม

นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดให้พนักงานสามารถเลือกทำงาน ณ สถานที่ใดก็ได้ (Work Anywhere) จำนวน 1 วันต่อสัปดาห์ โดยในวันที่พนักงานทำงานนอกสถานที่นั้นจะต้องสามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการรักษาความลับข้อมูลของ บริษัทได้อย่างเหมาะสม ปัจจุบันรูปแบบการทำงานแบบ Work Anywhere อยู่ระหว่างดำเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

ในปี 2563 บริษัทได้ดำเนินการวัดผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ และผู้กี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 4 กล่มุ ได้แก่ กลุ่มพนักงานที่เข้าร่วมโครงการทดลอง กลุ่มหัวหน้างาน กลุ่มเพื่อนร่วมงาน และกลุ่มลูกค้าที่ติดต่อ โดยผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ที่ ร้อยละ 92

ข้อมูลอื่นๆ


ผลการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ —>  รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2563

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง