อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

  >  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ส่วนหนึ่งของการสร้างรอยยิ้มให้เกิดขึ้นกับพนักงานผู้ซึ่งเปรียบเสมือนครอบครัว คือการจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีส่งเสริมสุขภาวะของพนักงาน และยกระดับการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานโดยยึดมั่นการดำเนินการตามกฎหมายเป็นพื้นฐาน ต่อยอดด้วยการพัฒนาและประยุกต์ใช้มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องมุ่งหวังความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ลูกค้ารวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือพื้นที่ดำเนินการของบริษัท เนื่องจากไม่มีสิ่งใดที่มีค่าจะมาทดแทนหรือชดเชยความสูญเสียที่ไม่พึงประสงค์เหล่านี้ได้

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”)จึงมีเป้าหมายหลักคือจำนวนกรณีอุบัติเหตุและอุบัติเหตุยานยนต์
ร้ายแรงถึงเสียชีวิตในงานของบุคลากรเป็นศูนย์ทุกปีบริษัท มุ่งมั่นบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องในการคุ้มครองดูแลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเทียบเท่าระดับสากล พร้อมทั้งมีแนวปฏิบัติอย่างเท่าเทียมสำ หรับผ้เู กี่ยวข้องทุกฝ่าย อาทิ ลูกค้า ผู้รับเหมา ผ้รูบจ้างช่วงคู่ค้า และชุมชน เป็นต้น ด้วยการเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีธุรกิจที่หลากหลาย การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน จึงถูกออกแบบให้มีความสอดคล้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท เช่น การกำหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับกิจกรรมและบริบทของธุรกิจ การประเมินความเสี่ยงที่มีความจำเพาะพร้อมทั้งกำหนดแผนบริหารจัดการความเสี่ยงรายธุรกิจ พร้อมทั้งส่งเสริมวัตนธรรมทางด้านความปลอดภัย ปลูกฝังจิตสำนึก และความตระหนักให้เกิดขึ้นแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดประสิทธิผลทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในปี 2560 ภายใต้แนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน บริษัทได้ยกระดับระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยหรือ โครงการประเมินประสิทธิผลด้านความปลอดภัย (CP Safety Performance Audit) โดยตรวจประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานหรือSafety Health Environmental Standard (SHE Standard) โดยขยายขอบเขตให้ครอบคลุมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยการประยุกต์แนวทางปฏิบัติสากลเพื่อปรับปรุงหลักการและแนวปฏิบัติเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

แนวทางการดำเนินงานทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ในปีเดียวกันบริษัทได้ประกาศนโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีขอบเขตการดำเนินการและส่งเสริมตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน กระบวนการบริหารเหล่านี้ได้รับการติดตามดูแลรวมถึงกำหนดนโยบายการดำเนินงานต่างๆ โดยคณะทำงาน 3 ระดับ มีบทบาทหน้าที่และสัดส่วนการมีส่วนร่วมของพนักงานระดับปฏิบัติการและผู้บริหารดังนี้

การส่งเสริมวัฒนธรรมทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 • การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ

ความปลอดภัย และผู้บริหาร ประจำปี เป็นกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมวัฒนธรรมทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบริษัทโดยได้จัดอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน แนวคิดของการจัดงานในปีนี้ได้แก่ “ยกระดับ Safety Health and Environment (SHE) สู่การเป็นองค์กรชั้นนำ ระดับโลกที่มีการจัดการด้าน SHE สู่ความยั่งยืน” ในกิจกรรมดังกล่าวประกอบไปด้วยการเสวนาให้ความรู้โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นเวทีการแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นพร้อมทั้งการให้รางวัลเชิดชูเกียรติพนักงานและบริษัทย่อย ที่มีการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่โดดเด่น โครงการด้านการจัดการความเครียด บริษัทให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ของพนักงานซึ่งการจัดการความเครียดเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่มีผลต่อความสามารถในการทำงาน การตัดสินใจ และส่งผลถึงสุขภาพร่างกายและจิตใจของพนักงานในระยะยาว บริษัทจึงจัดทำข้อมูลการจัดการความเครียด เพื่อให้สื่อสารกับพนักงานและจัดฝึกอบรมพัฒนาจิตผ่านการนั่งสมาธิในโครงการ “สติ” หรือ “Wisdom”และโครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” โครงการนำร่องเพิ่มความยืดหยุ่นในการทำงาน บริษัทมีการดำเนินโครงการ Smart Office ซึ่งช่วยลดความเครียดของพนักงานที่เกิดจากการเดินทางในชั่วโมงเร่งด่วน รวมถึงความเครียดจากการใช้ชีวิตในเขตเมือง โดยอนุญาตให้พนักงานสามารถทำงานจากที่บ้านได้ในกรณีฉุกเฉิน โครงการใน ระยะศึกษานี้จะถูกขยายผลไปใช้พัฒนาโครงการการจัดการเพื่อส่งเสริมความต่อเนื่องของธุรกิจอีกด้วยในด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ของพนักงาน บริษัทมีการดำเนินงานดังนี้

 • โครงการประเมินประสิทธิผลด้านความปลอดภัย (CP Safety Performance Audit) โดยตรวจประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การสร้างมาตรฐานและวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย แก่พนักงานทุกระดับ โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารมีเป้าหมายอุบัติเหตุเป็นศูนย์
 • การฝึกอบรมหลักสูตรการขับขี่เชิงป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ (defensive driving) เป็นหลักสูตรเพิ่มทักษะในการขับขี่และทดสอบสมรรถนะผู้ขับขี่ให้มีความปลอดภัย
 • โครงการ Exercise for office staff บริษัทมอบเป็นสวัสดิการด้านการส่งเสริมสุขภาพให้กับพนักงาน โดยจัดกิจกรรมออกกำลังกายในพื้นที่สำนักงานเป็นประจำทุกวันและมีรูปแบบกิจกรรมหลากหลายตามความสนใจของพนักงาน เช่น หฐโยคะ ZUMBA PILOXING
 • การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปีครบทุกพื้นที่ เช่น โรงงานศูนย์กระจายสินค้า อาคารสำนักงาน ร้านสาขา รวมถึงสถาบันการศึกษา สอดคล้องตามกฎหมายกำหนด อีกทั้งทีมวิทยากรภายในบริษัทร่วมฝึกซ้อมให้กับหน่วยงานภายนอก เช่น ชุมชน สถานศึกษา หน่วยงานราชการ
 • อบรมความปลอดภัยเบื้องต้นให้กับพนักงานใหม่ครบถ้วน 100% โดยวิทยากรภายในที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนด
 • กิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัย ในช่วงก่อนวันหยุดยาวเทศกาล เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกในการขับขี่ของพนักงาน

ตัวอย่างรางวัลแห่งความสำเร็จทางด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยที่โดดเด่น ประจำปี 2560

 • รางวัลเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างานดีเด่นด้านความปลอดภัยระดับประเทศ(กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย)นายไกวัล สุวรรณนที เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ศูนย์กระจายสินค้าควบคุมอุณหภูมิ Chilled Distribution Center : CDCพื้นที่บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)
 • รางวัลคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานดีเด่นระดับประเทศประจำปี 2560 จำนวน 1 พื้นที่ศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาค จังหวัดลำพูน บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)
 • รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ จำนวน 31 รางวัล โดยมีสถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลต่อเนื่องยาวนานถึง12 ปี คือ ศูนย์กระจายสินค้าควบคุมอุณหภูมิ Chilled Distribution Center : CDC พื้นที่บางบัวทอง และบริษัท ซีพีแรม จำกัด (กิจการอาหารพร้อมรับประทาน)โรงงานลาดหลุมแก้ว
 • รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่นและสุขภาพอนามัยดี 6 พื้นที่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาลัยเทคโนโลยี ปัญญาภิวัฒน์ ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ จังหวัด อุดรธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จังหวัดขอนแก่น วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จังหวัด นครราชสีมา และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จังหวัดลำปาง
 • รางวัลโครงการส่งเสริมและการแข่งขันทีมฉุกเฉินระดับกลุ่มธุรกิจ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ศูนย์กระจายสินค้า พื้นที่สุวรรณภูมิ

สุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

การจัดการความเครียด
บริษัทมีการดำเนินการจัดอบรมให้กับพนักงานเพื่อเป็นการจัดการความเครียด โดยมีหลักสูตรทุกๆระดับของพนักงาน
สร้างสติ สมาธิ ปัญญา ระดับบริหาร กับ Wisdom Exploration
ผู้บริหารระดับฝ่ายขึ้นไป และ Store Business Partner เข้าร่วมกิจกรรม นั่งสมาธิ เดินจงกรม โยคะธรรมะ เรียนรู้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความสงบในจิตใจ เสริมสร้างสติสมาธิในการทำงาน สามารถนำไปปรับใช้ในการบริหารงานทีมงานอย่างมีความสุข

ฝึกสติกับการพัฒนาประสิทธิภาพงาน
การทำงานในปัจจุบันที่ต้องอาศัยความรวดเร็วถูกต้องและให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายนั้น ผู้ปฏิบัติจะต้องมีสติ เป็นเครื่องกำกับให้ทำงานด้วยใจจดใจจ่อ มีสมาธิ รู้เท่าทันอารมณ์ หรือสิ่งที่มากระทบ จึงจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีสุขภาพจิตที่ดี การเรียนรู้และฝึกฝนการใช้สติของตนเอง จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับพนักงาน ที่จะทำให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุข ประสบความสำเร็จทั้งด้านการดำเนินชีวิต และการทำงาน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกิดสุขภาพจิตที่ดี สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข

นอกจากกิจกรรมข้างต้น บริษัทยังมีการให้ข้อมูลพนักงานทางอีเมล์เกี่ยวกับเคล็ดลับสุขภาพ การจัดการความเครียด เพื่อเป็นอีกช่องทางในการส่งเสริมการดูแลสุขภาพ และจัดการความเครียดของพนักงาน

Healthy working environment initiatives focusing on

Ergonomic workplace

ลักษณะท่าทางในการทำงานทั้งภายในหรือภายนอกสถานประกอบกิจการ การทำงานในหน่วยงานในอริยาบทที่ฝืนธรมชาติ เช่น การนั่งทำงานกับคอมพิวเตอร์ การยกของ เป็นต้น ซึ่งท่าทางในการทำงานที่เหมาะสมตามหลักการยศาสตร์มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการทำงาน หากไม่มีการปรับเปลี่ยนท่าทางให้เหมาะสมตามหลักการยศาสตร์ อาจมีความเสี่ยงทำให้ปวดเมื่อยบริเวณอวัยวะที่ใช้งานได้ อาจมีความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดโรคเกี่ยวกับระบบโครงสร้างกล้ามเนื้อ กระดูกและนิ้วล็อคได้ คอ ลำตัว ขา แขนส่วนบน แขนส่วนล่าง ข้อมือ เป็นต้น หากมีการทำงานในท่าทางซ้ำๆทุกวัน ด้วยท่าทางที่ไม่เหมาะสม นอกจากนั้นอาจเกิดอันตรายที่เกิดขึ้นทางด้านจิตใต เช่น ความเบื่อหน่าย ความเครียด เป็นผลทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง และมีความเสี่ยงสูงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน เนื่องจากมีโรคประจำตัว และการพักผ่อนไม่เพียงพอ อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของหน่วยงานได้ ฉะนั้นปัญหาด้านการยศาสตร์จึงจำเป็นต้องมีการดำเนินการแก้ไขหรือหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น จึงก่อให้เกิดโครงการการยศาสตร์ขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับพนักงานละหน่วยงาน เพื่อเสนอแนะวิธีการแก้ไขให้พนักงานปรับเปลี่ยนท่าทางในการทำงานและการยืดกล้ามเนื้อระหว่างวัน ลดความเสี่ยงของอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ และลดโอกาสในการเกิดโรคจากการทำงาน เช่น โรคออฟฟิศซินโดรม เป็นต้น

การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน
บริษัทมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด และเพื่อเฝ้าระวังปัญหามลพิษหรือปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน และชุมชนโดยรอบ รวมทั้งเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขได้อย่างทันท่วงที โดยผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน สายศูนย์กระจายสินค้า บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน) และบริษัท ซีพีแรม จำกัด ดังนี้

 • การตรวจวัดความร้อน: ตรวจวัด 26 พื้นที่ ผ่าน 25 พื้นที่ พื้นที่ที่ไม่ผ่านการตรวจวัดมีการปรับปรุงระบบระบายอากาศให้เป็นไปตามค่าที่กฎหมายกำหนด
 • การตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง: ตรวจวัด 26 พื้นที่ ผ่าน 24 พื้นที่ พื้นที่ที่ไม่ผ่านตรวจวัดมีการปรับปรุงทำความสะอาด เปลี่ยนหลอดไฟ ติดตั้งหลอดไฟเพิ่ม เปลี่ยนจุดการทำงานให้มีแสงเพียงพอ
 • การตรวจวัดเสียงทั่วไป: ตรวจวัด 26 พื้นที่ ผ่าน 25 พื้นที่ พื้นที่ที่ไม่ผ่านการตรวจวัดได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
 • การตรวจวัดฝุ่นละออง: ตรวจวัด 26 พื้นที่ ผ่านการตรวจทุกพื้นที่
 • การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง: ตรวจวัด 26 พื้นที่ ผ่าน 25 พื้นที่ พื้นที่ที่ไม่ผ่านการตรวจวัดมีการขยายบ่อบำบัด

บรรยายกาศตัวอย่างการตรวจสภาพแวดล้อม

การตรวจวัดฝุ่นละอองรวมหรือฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอนตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป

การตรวจวัดสภาพอากาศ(ฝุ่น)เฉพาะส่วนบุคคลมาตรฐานตามคณะกรรมการบริหารงานความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยการประกอบอาชีพ (Occupational Safety and Health Administration ; OSHA)

บรรยายกาศการเก็บตัวอย่างการตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ภาพตัวอย่างการตรวจความเข้มแสงสว่าง ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549

ภาพตัวอย่างการตรวจเสียงในการทำงาน ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549

Fitness facilities or contributions to external fitness programs

โครงการนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคคลากรในองค์กร สามารถอออกกำลังกายได้ทุกวัน โดยเน้นให้เจ้าหน้าที่ได้ออกกำลังกายร่วมกัน โดยมีเครื่องออกกำลังกายอำนวยความสะดวกอย่างมีมาตรฐาน และสะอาด สามารถออกกำลังกายได้ทุกเพศ ทุกวัย เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ และส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีสุขภาพแข็งแรงและจิตใจที่ดี สนใจและใส่ใจในการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

Health / nutrition provisions

วิถีชีวิต นั่งๆ นอนๆ ขาดกิจกรรมทางกาย ประวัติความอ้วนในครอบครัว อายุมากขึ้น รวมทั้งการสูบบุหรี่ ทำให้เกิดภาวะน้ำหนักเกินส่งผลกระทบได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ผลกระทบระยะสั้น ได้แก่ ความกระฉับกระแฉงและความแข็งแรงลดลง ความวิตกกังวลเกี่ยวกับรูปร่าง ทำให้สูญเสียความภูมิใจในรูปร่าง ส่วนผลกระทบในระยะยาว ทางด้านร่างกายคือความเสี่ยงต่อการเกิดโรถต่างๆ ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ความดันโลหิตสูง โรคนิ่วในถุงน้ำดีโรคกระดูกและข้ออักเสบ ภาวะไขมันในเลือดสูง

ตามนโยบาย 1000 Attendance (Zero Sick leave) (1-Team, 0-Zero accident , 0 – Zero Sick leave, 0- Zero Absence) เน้นไม่มีการลาป่วย โดยกำหนดมาตรการป้องกันการเจ็บป่วย แนะนำรูปแบบการใช้ชีวิตที่ถูกต้อง สามารถทำงานได้ตามปกติ มีสุขภาพกายที่แข็งแรง สุขภาพจิตที่เข้มแข็ง ในการนี้หน่วยงานความปลอดภัยฯ จึงได้จัดทำโครงการ FIT & FIRM TO SLIM เพื่อเชิญชวนพนักงานที่สนใจในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกาย เข้าร่วมกิจกรรมตามความสมัคร เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพบาบาล ลดสถิติการลาป่วยของพนักงาน และตอบสนองต่อนโยบาย

 • ชั่งน้ำหนักแรกเริ่มของทุกคน เพื่อประเมินระดับค่า BMI

 • คัดแยกและแบ่งกลุ่มตามค่าระดับ BMI เพื่อเกิดแรงจูงใจในการแข่งขันลดน้ำหนักมากยิ่งขึ้น จึงกำหนดให้จับเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน แล้วนำน้ำหนักมารวมกัน คิดเป็นเปอร์เซ็นต์กลุ่ม โดยเริ่มโครงการที่สมาชิก 47 คน 16 กลุ่ม (น้ำหนักน้อยกว่ามาตรฐาน จัดเป็น 2 กลุ่ม,อ้วนระดับ 1 จัดเป็น 5 กลุ่ม,อ้วนระดับ 2 จัดเป็น 7 กลุ่ม, อ้วนระดับ 3 จัดเป็น 2 กลุ่ม)
 • จัดอบรมให้ความรู้ด้านโภชนาการอาหารให้กับพนักงานที่มีค่า BMI เกินมาตรฐาน โดยแพทย์ประจำบริษัท (ฝึกการคำนวณแคลอรี่อาหารแต่ละประเภท, การคำนวณเป้าน้ำหนักที่ต้องการ, ท่าทางในชีวิตประจำวันที่ช่วยลดน้ำหนัก)

 • ส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย (จัดสรรอุปกรณ์สำหรับออกกำลังกายหลังเลิกงานและระหว่างวันที่มาปฏิบัติงาน ให้พนักงานทุกท่าน ตามความประสงค์ผู้เข้าร่วมแข่งขันโดยจัดเป็นอุปกรณ์ที่สะดวก และเหมาะสมกับการจัดเก็บในพื้นที่ (ดัมเบล,เชือกกระโดด,เครื่องซิทอัพ,มือจับวิดพื้น, เครื่อง SIT FIT, เครื่องฝึกแรงบีบมือ, เสื่อโยคะ, จานทวิส)

 • จัดแข่งขันเพื่อสุขภาพ คณะทำงานทำการชั่งน้ำหนักของพนักงานทุกคนที่เข้าร่วมโครงการ ทุกวันศุกร์ (กรณีน้ำหนักเพิ่ม ปรับขีดละ 1 บาท, กรณีน้ำหนักลด ปรับขีดละ 1 บาท, กลุ่มที่ลดน้ำหนักได้ % สูงสุดในระยะ 3 ต่อเนื่องรับรางวัล)

 • ผลการดำเนินงาน จากการดำเนินโครงการในปี 2560 พนักงานที่เข้าร่วมโครงการ ได้ประสบผลสำเร็จอีกครั้ง คือไม่เจ็บป่วย ไม่สูญเสียวันทำงาน จำนวน 21 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 44 จากพนักงานที่เข้าร่วมโครงการ

Childcare facilities or contributions

CPRAM Wisdom Junior ค่ายธรรมะเยาวชนซึ้งโดยเด็กๆจะได้เรียนรู้ธรรมะผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ เดินจงกรม สวดมนต์ทำวัตรเช้า กิจกรรมศิลปะจรรโลงใจ วางกระดุมอย่างมีสมาธิให้ออกมาเป็นภาพต่างๆ และยังมีกิจกรรมอีกมากมาย รวมทั้งยังมีกิจกรรม เพนท์กระเป๋าเห็นจิต เกิดจากพลังแห่งความรักและเมตตา ซึ่งจะมอบให้แก่คุณตาคุณยายที่บ้านบางแคอีกด้วย

โครงการดนตรีไทย และนาฏศิลป์ไทย ภาคฤดูร้อน สำหรับบุตรหลานพนักงาน กลุ่มธุรกิจการตลาด และเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมให้บุตรหลานพนักงานสามารถสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทย ด้านดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย ในแขนงต่างๆ และแบ่งเบาภาระหน้าที่ในการเลี้ยงดูบุตรหลานและคลายความกังวัลของพนักงาน ผู้บริหารที่ไม่คนดูแลช่วงปิดภาคเรียน พร้อมเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในงานสำคัญของเครือเจริญโภคภัณฑ์ และซีพี ออลล์ รวมถึงบริษัทในกลุ่ม

เวลาการทำงานแบบยืดหยุ่น

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้พนักงานประสบความสำเร็จในการทำงานและในชีวิตส่วนตัว โดยผสาน “งานกับชีวิต” เข้าด้วยกันได้อย่างสมดุล (Work Life Balance) บริษัท จึงเห็นสมควรให้มีการกำหนดนโยบายเวลาการทำงานแบบยืดหยุ่น (Flexible Time) เพื่อเป็นทางเลือกให้พนักงานเลือกใช้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และกิจกรรมที่แตกต่างกันตามรูปแบบการใช้ชีวิตส่วนตัว (Diversify Workforce)

พนักงานสามารถเลือกช่วงเวลาการทำงานได้ทุกๆ 6 เดือน ดังนี้

ช่วงเวลาที่ 1: 08.00 – 17.30
ช่วงเวลาที่ 2: 08.30 – 18.00
ช่วงเวลาที่ 3: 09.00 – 18.30
ช่วงเวลาที่ 4: 09.30 – 19.00

สถานที่ทำงานแบบยืดหยุ่น

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้พนักงานประสบความสำเร็จในการทำงานและในชีวิตส่วนตัว โดยผสาน “งานกับชีวิต” เข้าด้วยกันได้อย่างสมดุล (Work Life Balance) ตลอดจนเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและเวลาการเดินทางของพนักงาน และเป็นทีมงานที่ทำงานอย่างมีความสุขบริษัทจึงทดลองการทำงานในรูปแบบ “Work from Any Where”(ส่วนหนึ่งของโครงการ Flexible Work Arrangement) กับหน่วยงานที่มีความพร้อมและความสมัครใจที่จะให้พนักงานในหน่วยงานตนเองทดลองทำงานจากสถานที่อื่นๆ รวมถึงที่บ้านและที่พักอาศัยไม่เกินสัปดาห์ละ 1 วัน โดยต้องไม่ส่งผลกระทบต่องานการทดลองนี้เพื่อประเมินความพร้อมในด้านต่างๆ เช่น ความพร้อมด้านการสื่อสาร ทั้งหัวหน้าและพนักงาน ระบบและเครื่องมืออุปกรณ์การทำงานท และผลกระทบอื่นๆที่อาจมี ก่อนการพิจารณาขยายผลดำเนินการทั่วทั้งบริษัทต่อไป

ความปลอดภัยทางอาหาร

บริษัทมีการจัดให้ความรู้เกี่ยวกับเชื้อจุลินทรีย์ที่อาจปนเปื้อนในอาหาร ให้กับหน่วยงานภายในเพื่อให้แต่ละหน่วยงานช่วยกันป้องกัน และพัฒนาสินค้าให้ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพสินค้าของร้านสาขาให้กับหน่วยงาน QSSI

จัดอบรมการจัดการคุณภาพให้กับฝ่ายปฏิบัติการ Sub Area