อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

  >  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ยกระดับอาชีวอนามัย สร้างความปลอดภัยน่าทำงาน

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ปี 2562


ความท้าทาย


บุคลากรถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ ภายใต้การดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่หลากหลายและมุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า บริษัทจึงจำเป็นต้องมีมาตรการด้านความปลอดภัยและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีครอบคลุมทั้งบุคลากรของบริษัทและผู้รับเหมาซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลขององค์กร เพราะหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำเนินชีวิตของบุคลากร พร้อมทั้งส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในการลดใช้ทรัพยากรที่ไม่จำเป็นหากองค์กรสามารถป้องกันได้  อีกทั้งยังเป็นการสร้างและส่งเสริมความพึงพอใจให้กับบุคลากรที่สามารถสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรในระยะยาวได้

แนวทางการดำเนินงาน


บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) ในฐานะองค์กรขนาดใหญ่ที่มีการดำเนินธุรกิจที่หลากหลาย บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย รวมถึงพัฒนาแนวทางการจัดการและแนวทางปฏิบัติด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีให้เทียบเท่าระดับสากล รวมถึงปฏิบัติต่อบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายด้วยความเท่าเทียม ผ่านการดำเนินธุรกิจ การจัดกิจกรรม และการกำหนดแผนงานต่างๆ  นอกจากนี้ บริษัทกำหนดตัวชี้วัดที่มีความเหมาะสมโดยพิจารณาจากลักษณะการดำเนินธุรกิจ บริบท และความเสี่ยงของธุรกิจอย่างจำเพาะเจาะจง เพื่อให้การจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล บรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร พร้อมทั้งสามารถสร้าง มุมมอง ทัศนคติ และความตระหนักในด้านความปลอดภัยและการจัดการสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีให้กับพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง รวมไปถึงเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างต่อเนื่อง

โครงสร้างการบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

โครงสร้างการบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องในเรื่องการปฏิบัติตามนโยบาย ผ่านการทำงานของคณะกรรมการและคณะทำงานตามพื้นที่และลักษณะการดำเนินงาน เพื่อให้ครอบคลุมพนักงานทั้งหมดในองค์กรรวมถึงผู้รับเหมาตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยคณะกรรมการมีวาระในการดำรงตำแหน่ง 1 ปี

นอกจากนี้ บริษัทมุ่งดำเนินงานด้านการบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ผ่านการยกระดับอาชีวอนามัยให้กับบุคลากร ให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการความเครียด โดยสามารถแบ่งเป็น 3 โครงการหลัก ดังนี้

โครงการที่สำคัญ ปี 2562


โครงการ Childcare Facilities or Contributions

วัตถุประสงค์ เตรียมความพร้อมในการเลี้ยงดูบุตรสำหรับคุณแม่ ลดความเสี่ยงจากการเกิดอันตรายของเด็ก และแบ่งเบาภาระความกังวลของพนักงานในการเลี้ยงดูบุตรในช่วงปิดภาคการศึกษา

1. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการเตรียมความพร้อมเป็นคุณแม่ การอบรมให้ความรู้เรื่องนมแม่แก่พนักงานตั้งครรภ์ กิจกรรมโภชนาการสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ กิจกรรมเยี่ยมแม่หลังคลอดเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และความสัมพันธ์อันดีภายในกลุ่มคุณแม่

2. จัดสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับบุตรหลานของพนักงานที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี  ลดความเสี่ยงและการเกิดอันตรายจากวุฒิภาวะของเด็กและเยาวชน และความไม่คุ้นชินกับพื้นที่ปฏิบัติงานของบริษัท

3. สอนดนตรีไทยและนาฏศิลป์ภาคฤดูร้อน  สำหรับบุตรหลานพนักงานและผู้บริหารของบริษัท ในช่วงปิดภาคการศึกษา (เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม)

4. สำหรับเด็กเล็ก บริษัทมีโครงการต่างๆ ภายใต้ชมรมหนังสือเล่มแรกของสายงานกระจายสินค้า ซึ่งแบ่งตามช่วงวัยของเด็ก ดังนี้

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยร้านเซเว่นอีเลฟเว่น

วัตถุประสงค์ เพื่อลดความรุนแรงของอุบัติเหตุจากยานพาหนะและลดความสูญเสียของร้าน เซเว่นอีเลฟเว่น

บริษัทยังคงดำเนินการต่อเนื่องขยายผลการติดตั้งสมอบก อุปกรณ์ที่ตั้งติดกับถนนสายหลัก โดยสมอบกมีหลักการทำงานคือ ชน-พับ-ล็อก ไม่ให้รถยนต์หรือยานพาหนะเคลื่อนที่

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

โครงการ Ergonomics Programs

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีให้กับพนักงาน ลดความเสี่ยงด้านการยศาสตร์

บริษัทมุ่งสนับสนุนหลักการยศาสตร์ที่เหมาะสมกับลักษณะการทำงานของพนักงาน โดยคำนึงถึงสุขภาพอนามัยที่ดี สอดแทรกการเรียนรู้ วิธีการปฏิบัติ และท่าทางการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย มีการใช้ระบบการทำงานอัตโนมัติในกลุ่มงานที่มีการทำซ้ำๆ  และมีกิจกรรมการออกกำลังกายในช่วงระหว่างวันของการทำงาน โดยการยืด เหยียด เป็นต้น

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

1) เพิ่มความรู้สึกผ่อนคลายเนื่องจากความเครียดจากการปฏิบัติงาน

2) ลดความเสี่ยงในการเกิดอันตรายต่อระบบกล้ามเนื้อและกระดูก

โครงการทดสอบการปฏิบัติงานจากสถานที่อื่น “Work from Home”

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานของพนักงงาน รองรับการดำเนินงานตามแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) และสอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี บริษัทฯ ได้ดำเนินการออกแบบแนวทางการทำงานจากสถานที่อื่น และปรับปรุงระบบโครงการสร้างพื้นฐานเพื่อให้รองรับความต้องการในการเชื่อมต่อข้อมูลมหาศาลจากสถานที่ภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

1) ประเมินและปรับปรุงความพร้อมของระบบโครงสร้างพื้นฐาน

2) เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจของพนักงานในการปฏิบัติงานนอกสถานที่

ข้อมูลอื่นๆ


ผลการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ —>  รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2562

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง