บุคลากรของเรา

ผลการดำเนินงานเทียบเป้าหมาย


สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2566

การส่งเสริมโอกาสที่เท่าเทียม และความหลากหลายของบุคลากร

ความหลากหลายทางเพศ

  จำนวน (คน) จำนวนเทียบ FTEs
ชาย
64189
(ร้อยละ 35.44)
62707
(ร้อยละ 36.11)
หญิง
116919
(ร้อยละ 64.56)
110934
(ร้อยละ 63.89)
 หมายเหตุ : FTEs การทำงานเต็มเวลาของพนักงาน

ความหลากหลายทางอายุ

  จำนวน (คน) จำนวนเทียบ FTEs
อายุน้อยกว่า 30 ปี
100973
(ร้อยละ 55.75)
96340
(ร้อยละ 55.48)
อายุ 30-50 ปี
76189
(ร้อยละ 42.07)
73438
(ร้อยละ 42.29)
อายุมากกว่า 50 ปี
3946
(ร้อยละ 2.18)
3863
(ร้อยละ 2.23)

ความหลากหลายทางสัญชาติ

  พนักงานทั้งหมด (ร้อยละ) ผู้บริหารทั้งหมด (ร้อยละ)
ไทย
97.09
42.21
กัมพูชา
0.75
20.96
พม่า
1.47
29.92
เกาหลี
0.00
0.02
อินเดีย
0.01
0.11
ออสเตรเลีย
0.00
0.03
อื่นๆ
0.10
1.74

การส่งเสริมขีดความสามารถของพนักงานหญิงในองค์กร


การจ้างงานผู้พิการในองค์กร

จำนวน  1215  
ร้อยละเทียบ FTEs  0.70

เสรีภาพในการสมาคม

การดำเนินงานของคณะกรรมการสวัสดิการของบริษัทครอบคลุมพนักงาน

แนวทางการดำเนินงาน


กำหนดวัฒนธรรมองค์กรเป็นหลักในการทำงานร่วมกัน

ซีพี ออลล์ เชื่อว่าวัฒนธรรมองค์กรคือ “พลังชีวิตขององค์กร” ที่ทำให้องค์กรเข้มแข็งและเติบโตอย่างมั่นคง ดังนั้น จึงกำหนดหลักในการทำงานร่วมกันบนรากฐานของค่านิยมหรือแนวทางในการทำงานร่วมกัน ดังนี้

สานต่อเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในอีก 30 ปี ข้างหน้า  ด้วย “Our Way”

ซีพี ออลล์ ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก ซี่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงกว่าอดีตที่ผ่านมา บริษัทจึงได้ดำเนินการค้นหาแนวทางในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนไปอีกอย่างน้อย 30 ปี จากการระดมสมองทำให้บริษัทได้ค่านิยมที่สำคัญและจำเป็นต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ที่เรียกว่า “Our Way” (5 พัฒนา) ประกอบด้วย “เชื่อใจ (TRUST) ใช้โคชชิ่ง (COACHING) อิงนวัตกรรม (INNOVATION) ขยันทำฉลาดคิด (SMART) มีจิตสาธารณะ (COMMUNITY AWARENESS)”

เคารพความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่าง 

บริษัทยึดมั่นในการเคารพความแตกต่างที่หลากหลายของพนักงาน โดยมุ่งมั่นปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกับพนักงานทุกคน โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ สัญชาติ สีผิว ศาสนา เพศ ความพึงพอใจทางเพศ อายุ รวมถึงผู้พิการ และสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของมนุษย์ โดยบริษัทมีการบริหารความหลากหลายและความแตกต่าง (Diversity and Inclusion) อย่างเหมาะสม ด้วยความเชื่อมั่นว่าจะสามารถดึงดูด และรักษาคนเก่ง คนดี ดึงศักยภาพ และความสามารถของพนักงานมาใช้ได้สูงสุด บริษัทจึงได้มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการบริหารความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่างให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อการดำเนินธุรกิจและต่อพนักงาน ในเรื่องดังกล่าวไว้ ดังนี้

 • ผู้นำทุกระดับต้องพร้อมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างของผู้อื่น
 • ส่งเสริมและกระตุ้นให้พนักงาน กล้าที่จะแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์ และเป็นไปตามกรอบของกฎหมายที่กำหนดไว้ในประเทศที่บริษัทไปดำเนินธุรกิจ
 • เสริมสร้างบรรยากาศในการทำงาน เคารพซึ่งกันและกัน สามารถอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความแตกต่าง ไม่ว่าจะโดยความชื่นชอบส่วนบุคคล บุคลิกลักษณะ เชื้อชาติ ศาสนา สีผิว เพศ วัย สถานภาพสมรส
 • ไม่เลือกปฏิบัติในการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน โดยให้ความเสมอภาค โอกาสความเจริญ ก้าวหน้าในอาชีพ ตามผลการปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับการเจริญเติบโตของบริษัท
 • ยกย่องชมเชยพนักงานตามความเหมาะสมต่อการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานด้านนวัตกรรมและการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทยึดมั่นในการเคารพสิทธิแรงงานของพนักงาน และการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม ให้เป็นไปตามกฎหมายและนโยบายต่างๆ ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานไทยและสากล ผ่านการสร้างความเหมาะสมด้านการจ้างงาน ค่าจ้าง ชั่วโมงการทำงาน วันหยุด และสวัสดิการ รวมถึงสถานที่ทำงานที่มีความปลอดภัย และมีสภาพแวดล้อมที่ดี ทั้งนี้ บริษัทกำหนดสวัสดิการสำหรับพนักงาน อาทิ

สวัสดิการ สิทธิตามกฎหมายกำหนด สิทธิที่บริษัทมอบให้พนักงาน
จำนวนวันเพื่อเลี้ยงดูบุตรสำหรับพนักงานหญิง
98  
120  
วันหยุดตามประเพณี ไม่น้อยกว่าปีละ
13  
14-18  
วันหยุดพักผ่อนประจำปี ไม่น้อยกว่าปีละ
6  
6-15  
วันลากิจ
3  
3-7  
วันลาเพื่อดูแลบุตรที่คลอดใหม่สำหรับพนักงานชาย โดยได้รับค่าจ้าง 0  
5  
วันลากิจธุระส่วนตัว เพื่อสร้างสมดุลในชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว อาทิ บำเพ็ญประโยชน์ให้กับชุมชนหรือสังคมตามความสนใจของพนักงาน ดูแลบุคคลในครอบครัวที่เจ็บป่วย หรือมีภาวะทางด้านร่างกายและจิตใจ ลาเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของตัวเอง -
7  
ลาโดยได้รับค่าจ้างและไม่นับเป็นวันหยุดที่คั่นกลางระหว่างการลา
ทางเลือกการทำงานแบบพาร์ตไทม์ (Part-time working options) สำหรับพนักงานประจำ สายสำนักงานระดับเจ้าหน้าที่ และบังคับบัญชา - เฉพาะวันหยุดของพนักงาน (ขั้นต่ำวันละ 4 ชม)

นอกจากนี้ บริษัทจัดสรรสวัสดิการที่หลากหลายให้กับพนักงาน เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีระหว่างการทำงานร่วมกับบริษัท เช่น สวัสดิการเงินกู้ฉุกเฉินจากสถาบันการเงินด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ เงินช่วยเหลือบ้านเช่าบ้านพัก เงินช่วยเหลือกรณีปฏิบัติงานประจำสำนักงานต่างจังหวัด (เบี้ยกันดาร) เป็นต้น ตลอดจนสวัสดิการด้านความมั่นคงของชีวิต อาทิ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิตจากโรคและอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพกลุ่มภาคสมัครใจที่ให้ความคุ้มครองพนักงานรวมถึงครอบครัวพนักงาน สวัสดิการเงินยืมฉุกเฉินสำหรับพนักงานและครอบครัว และเงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติต่างๆ รวมถึงบริการศูนย์สุขภาพ (CPALL Health Care Center) และศูนย์ออกกำลังกายสำหรับพนักงาน (The Tara Fitness Club) ฝึกสอนโดยผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา พร้อมทั้งมีโครงการ Exercise My Way บริการตรวจวัดสุขภาพ โดยเภสัชกรด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีของพนักงาน

หมายเหตุ: พื้นที่สำคัญในการดำเนินการให้การสนับสนุน ครอบคลุมพนักงานที่ปฏิบิัติงานในพื้นที่สำนักงาน พื้นที่ศูนย์กระจายสินค้า และพื้นที่ปฏิบัติการร้าน 7-Eleven

ค่าใช้จ่ายในการสรรหาพนักงานต่อ FTE

2563 2564 2565 2566
ค่าใช้จ่าย
1358  
3183  
3290  
  

ตำแหน่งงานที่เปิดรับโดยพนักงานภายใน

2563 2564 2565 2556
  80.80
  40.19
  61.94
  

เสรีภาพในการสมาคม

บริษัทสนับสนุนเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นและข้อกังวลผ่านการจัดช่องทางการรักฟังความคิดเห็นที่หลากหลาย เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์แจ้งข้อมูล สื่อออนไลน์ของบริษัท เคาะระฆัง ระบบ Voice of Employee เป็นต้น รวมทั้งผ่านคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ (คสส.) ที่ถูกจัดตั้งตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ปัจจุบันมีพนักงานตัวแทนคณะกรรมการสวัสดิการ จำนวน 2,397 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ของพนักงานทั้งหมด โดยกำหนดให้มีการประชุมหารือร่วมกันทุกไตรมาส ในปี 2566 มีประเด็นข้อเสนอแนะที่ได้รับการอนุมัติดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้

1. โครงการสวัสดิการเงินยืมเพื่อการศึกษาสำหรับบุตรพนักงาน

2. โครงการค่ารักษาพยาบาลสำหรับบิดา-มารดาของพนักงานกรณีคนไข้ใน (IPD)

3. เพิ่มรถรับส่งสายรังสิตและสายบางใหญ่สำหรับพนักงาน

การส่งเสริมโอกาสที่เท่าเทียมและความหลากหลายของบุคลากร

บริษัทปฏิบัติกับพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เคารพในความหลากหลายและความแตกต่างของบุคลากรบนพื้นฐานที่ไม่แบ่งแยกทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศ สีผิว ภาษา อายุ รวมถึงผู้พิการ ตลอดจนส่งเสริมและพิจารณาให้พนักงานทุกคนได้รับการจ้างงาน โอกาสในการพัฒนาศักยภาพ และเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างเท่าเทียม รวมทั้งสนับสนุนการสร้างอาชีพ โดยจัดจ้างบุคคลทุพพลภาพให้เป็นพนักงานอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทร่วมจัดกิจกรรมเพื่อผลักดันสิทธิของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ในปี 2566 มีการให้ความรู้ และจัดกิจกรรมสัมมนาในหัวข้อที่สอดคล้องกับกระแสสังคมโลก "ความหลากหลาย ความเสมอภาค และการไม่แบ่งแยก" ในช่วยเดือนไพรด์ของกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศ เพื่อร่วมสนับสนุนความหลากหลายและเท่าเทียมทางเพศ ตลอดจนสนับสนุนให้หน่วยงานทุกภาคส่วนลดความเหลื่อมล้ำ และส่งเสริมให้บุคคลากรทุกกลุ่มแสดงศักวภาพของตนอย่างเต็มที่ทั้งภายใน ภายนอกองค์กร เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสินค้าและบริการที่มีประสิทธิภาพ ผ่านการรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายของกลุ่มคนในสังคม เพื่อไม่ก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติและการคุกคามทุกรูปแบบในการดำเนินงานทางภาคธุรกิจ

ค่าครองชีพ

เนื่องจากบุคลากรเป็นเสาหลักสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ บริษัทจึงให้ความสำคัญกับพนักงานเป็นอันดับแรก โดยดำเนินงานเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานจะได้รับการดูแลที่เหมาะสม มีสวัสดิการบรรยากาศในการทำงานที่ดี และสถานที่ทำงานที่ปลอดภัย พร้อมทั้งได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม ผ่านการกำหนดนโยบายและวางแนวทางการจัดการค่าตอบแทนและผลประโยชน์ รวมทั้งพิจารณาเงินเดือนและสวัสดิการสำหรับพนักงานและพันธมิตรทางธุรกิจ (สโตร์พาร์ตเนอร์) ในแต่ละพื้นที่อย่างเป็นธรรม เท่าเทียม และสอดคล้องตามกฎหมายอย่างสม่ำเสมอ โดยเป็นค่าตอบแทนที่สามารถเทียบเคียงในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวได้ นอกจากนี้ บริษัทให้เงินสนับสนุนและค่าตอบแทนที่เหมาะสมและสูงกว่าค่าจ้าง ขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งให้เงินสำหรับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อาทิ ค่าทำงานนอกเวลา ค่าเดินทาง เบี้ยพิเศษ ค่าเช่าบ้าน ค่าอาหาร เบี้ยขยัน เพื่อให้พนักงานได้รับค่าจ้างที่เหมาะสมที่สุดในการดำรงชีพ ทั้งนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมและแข่งขันได้ บริษัทกำหนดให้มีการประเมินค่าตอบแทนและสวัสดิการกับ 2 บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำระดับโลก ได้แก่ Korn Ferry Hay Group และ Mercer ตลอดจนกำหนดให้มีการประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของค่าครองชีพและปัจจัยการจ้างงานในแต่ละด้านของการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัท มีเป้าหมายครอบคลุมพนักงานทั้งหมดร้อยละ 100 ภายใจปี 2568 พร้อมวางแผนขยายเป้าหมายการประเมินไปยังคู่ค้าและผู้รับเหมาในอนาคต

ข้อมูลอื่นๆ


ผลการดำเนินงานด้านบุคลากร

มาตรฐาน GRI รายการ หน่วย 2562
2563
2564
2565
 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม  
2 ข้อมูลบุคลากร  
2-7 จำนวนพนักงาน คน 30,670 62,641 93,311  34,585  67,642  102,227 54,820  99,613  154,433 59,367 108,034 167,401  
FTE N/A N/A N/A N/A N/A N/A  51,558  90,465  142,023 57,057 99,797 156,854  
2-7a จำนวนพนักงานจำแนกตามภูมิลำเนา  
  - ประเทศไทย คน N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 57,493 106,117 163,610  
FTE N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 54,792 97,482 152,274  
- กัมพูชา คน N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 629 623 1,252  
FTE N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 762 757 1,519  
- มาเลเซีย คน N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 0 1  
FTE N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 0 1  
- อื่นๆ คน N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,244 1,294 2,538  
FTE N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,501 1,558 3,059  
2-7b จำนวนพนักงานจำแนกตามประเภทสัญญาจ้าง  
  - พนักงานประจำ คน 30,670 62,641 93,311 34,585 67,642 102,227 54,820 99,613 154,433 58,561 107,086 165,647  
FTE N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 56,253 98,859 155,112  
- พนักงานชั่วคราว คน N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 806 948  1,754  
FTE N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 803 938 1,741  
405-4 จำนวนพนักงานจำแนกตามความหลากหลายของพนักงาน  

 
 
จำแนกตามระดับ  
- ผู้บริหารระดับสูง คน 41 21 62 32 24 56 95 57 152 96 56 152  
- ผู้บริหาร คน 937 1,218 2,155 1,259 1,591 2,850 1,614 1,946 3,560 1,656 2,173 3,829  
- ผู้บริหารระดับต้น คน 2,897 4,456 7,353 3,218 5,018 8,236  
- เจ้าหน้าที่ คน 29,692 61,402 91,094 33,294 66,027 99,321 50,214 93,154 143,368 54,397 100,787 155,184  
จำแนกตามสัญชาติ  
- ไทย คน N/A N/A N/A N/A N/A N/A 53,304 98,069 151,373 57,490 106,119 163,609  
- กัมพูชา คน N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 730 629 623 1,252  
- เมียนมาร์ คน N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2,227 1,171 1,282 2,453  
- อินเดีย คน N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 35 3 38  
- ออสเตรเลีย คน N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 2 1 3  
- เกาหลี คน N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5 1 0 1  
- อื่นๆ คน N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 96 39 6 45  
จำแนกตามอายุ  
- อายุน้อยกว่า 30 ปี คน 16,875 35,700 52,575 18,218 37,306 55,524 30,024 54,906 84,930 33,149 60,148 93,297  
FTE N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 31,655 54,984 86,639  
- อายุ 30-50 ปี คน 13,224 25,907 39,131 15,717 29,203 44,920 23,680 42,953 66,633 24,932 45,799 70,731  
FTE N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 24,138 42,750 66,888  
- อายุมากกว่า 50 ปี คน 571 1,034 1,605 650 1,133 1,783 1,116 1,754 2,870 1,286 2,087 3,373  
FTE N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,264 2,063 3,327  
จำแนกตามศาสนา  
- พุทธ คน N/A N/A 87,989 N/A N/A 96,180 33,566 63,637 97,203 38,349 72,836 111,185  
FTE N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 36,199 65,224 101,422  
- คริสต์ คน N/A N/A 532 N/A N/A 599 278 356 634 298 403 701  
FTE N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 279 362 641  
- อิสลาม คน N/A N/A 4,725 N/A N/A 4,882 1,505 3,348 4,853 1,933 4,466 6,399  
FTE N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,823 3,950 5,773  
- ฮินดู คน N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5 3 8 6 3 9  
FTE N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 6 3 9  
- อื่นๆ คน N/A N/A N/A N/A N/A N/A 22 40 62 14 21 35  
FTE N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 13 18 30  
- ไม่เปิดเผย คน N/A N/A 65 N/A N/A 566 19,444 32,229 51,673 18,767 30,305 49,072  
FTE N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 18,737 30,241 48,978  
2-8a จำนวนคนงาน คน 17,489 12,094 29,583 32,325 56,928 89,253 19,563 32,146 51,709 2,467 1,361 3,828  
401-1 การจ้างงาน  
  - จำนวนการจ้างงานใหม่ คน 16,827 30,911 47,738 13,767 26,586 40,353 33,670 58,673 92,343 36,230 63,223 99,453  
- อัตราการจ้างงานใหม่ ร้อยละ 38.84 21.07 59.79 59.41  
จำแนกตามอายุ  
- อายุน้อยกว่า 30 ปี คน 38,852 33,119 27,102 45,360 72,462 30,217 50,945 81,162  
- อายุ 30-50 ปี คน 8,772 7,134 6,510 13,155 19,665 5,924 12,166 18,090  
- อายุมากกว่า 50 ปี คน 114 100 58 158 216 89 112 201  
จำแนกตามสัญชาติ  
- ไทย คน N/A N/A N/A N/A N/A N/A 32,843 58,054 90,897 35,511 62,537 98,048  
- กัมพูชา คน N/A N/A N/A N/A N/A N/A 60 68 128 438 373 811  
- เมียนมาร์ คน N/A N/A N/A N/A N/A N/A 752 248 1,300 236 307 543  
- อินเดีย คน N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 0 1 30 3 33  
- ออสเตรเลีย คน N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 0 0 1 0 1  
- เกาหลี คน N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 0 2 1 0 1  
- อื่นๆ คน N/A N/A N/A N/A N/A N/A 12 3 15 13 3 16  
จำแนกตามระดับ
- ผู้บริหารระดับสูง คน N/A N/A N/A N/A N/A N/A 9 5 14 8 4 12  
- ผู้บริหาร คน N/A N/A N/A N/A N/A N/A 192 216 408 243 318 561  
- ผู้บริหารระดับต้น คน N/A N/A N/A N/A N/A N/A 149 361 510 319 451 770  
- เจ้าหน้าที่ คน N/A N/A N/A N/A N/A N/A 33,320 58,091 91,411 35,660 62,450 98,110  
401-1 การลาออก  
  - จำนวนพนักงานลาออก คน 14,902 24,019 38,921 12,022 23,086 35,108 28,774 52,148 80,922 36,743 61,456 98,199  
- อัตราการลาออก ร้อยละ 41.71 34.34 52.40 58.66  
จำแนกตามอายุ  
- อายุน้อยกว่า 30 ปี คน N/A N/A 30,012 N/A N/A 26,996 22,826 40,197 63,023 28,849 46,631 75,480  
- อายุ 30-50 ปี คน N/A N/A 8,753 N/A N/A 7,871 5,827 11,730 17,557 7,687 14,525 22,212  
- อายุมากกว่า 50 ปี คน N/A N/A 156 N/A N/A 241 121 221 342 207 300 507  
จำแนกตามสัญชาติ  
- ไทย คน N/A N/A N/A N/A N/A N/A 28,437 51,804 80,241 36,349 61,112 97,461  
- กัมพูชา คน N/A N/A N/A N/A N/A N/A 131 157 288 177 168 345  
- พม่า คน N/A N/A N/A N/A N/A N/A 205 186 391 206 174 380  
- อินเดีย คน N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 0 0 3 0 3  
- ออสเตรเลีย คน N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 0 1 0 0 0  
- เกาหลี คน N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 0 0 0 0 0  
- อื่นๆ คน N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 1 1 8 2 10  
จำแนกตามระดับ
- ผู้บริหารระดับสูง คน N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 18 17 35  
- ผู้บริหาร คน N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 274 360 634  
- ผู้บริหารระดับต้น คน N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 634 975 1,609  
- เจ้าหน้าที่ คน N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 37,232 62,220 99,452  
401-1 การลาออกโดยความสมัครใจ  
  - จำนวนพนักงานลาออก คน N/A N/A N/A N/A N/A N/A 26,340 48,587 74,927 31,669 55,312 86,981  
- อัตราการลาออกโดยความสมัครใจ ร้อยละ 38.08 32.90 48.52 51.96  
จำแนกตามอายุ  
- อายุน้อยกว่า 30 ปี คน N/A N/A N/A N/A N/A N/A 20,950 37,589 58,539 25,060 42,439 67,499  
- อายุ 30-50 ปี คน N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5,317 10,849 16,166 6,452 12,670 19,122  
- อายุมากกว่า 50 ปี คน N/A N/A N/A N/A N/A N/A 73 149 222 157 203 360  
จำแนกตามสัญชาติ  
- ไทย คน N/A N/A N/A N/A N/A N/A 26,005 48,243 74,248 31,277 54,969 86,246  
- กัมพูชา คน N/A N/A N/A N/A N/A N/A 130 157 287 177 168 345  
- เมียนมาร์ คน N/A N/A N/A N/A N/A N/A 204 186 390 204 173 377  
- อินเดีย คน N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 0 0 3 0 3  
- ออสเตรเลีย คน N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 0 1 0 0 0  
- เกาหลี คน N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 0 0 0 0 0  
- อื่นๆ คน N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 1 1 8 2 10  
จำแนกตามระดับ
- ผู้บริหารระดับสูง คน N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 12 16 28  
- ผู้บริหาร คน N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 244 324 568  
- ผู้บริหารระดับต้น คน N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 58 854 1,412  
- เจ้าหน้าที่ คน N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 30,855 54,118 84,973  
401-3 การลาคลอด และเลี้ยงบุตร  
401-3a - จำนวนพนักงานที่มีสิทธิลาคลอดบุตร/ดูแลบุตรในปีที่รายงาน คน N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 50,705 107,073 157,778  
401-3b - จำนวนพนักงานที่ใช้สิทธิลาคลอดบุตร/ดูแลบุตรในปีที่รายงานข้อมูล คน N/A N/A 2,959 N/A N/A 3,592 556 4,598 5,154 785 4,546 5,331  
401-3c - จำนวนพนักงานที่กลับมาทำงานหลังใช้สิทธิลาคลอดบุตร/ดูแลบุตร คน N/A N/A 2,615 N/A N/A 3,225 518 4,374 4,892 773 3,977 4,750  
401-3d - จำนวนพนักงานที่กลับมาทำงานหลังใช้สิทธิลาคลอดบุตร/ดูแลบุตร และยังคงทำงานอยู่กับบริษัทต่อไปอีกจนครบ 12 เดือน คน N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2,485 2,485 597 3,368 3,965  
401-3e - อัตราการรักษาพนักงานที่ลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรในปีที่รายงานข้อมูล ร้อยละ 88.37 89.78 10.05 84.87 94.92 14.50 74.60 89.10  
  ข้อตกลงการเจรจาต่อรอง  
  - พนักงานตัวแทนเข้าร่วมคณะกรรมการสวัสดิการ ร้อยละ 100 100 100 100  

 

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการบริหารความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างดาวน์โหลด
นโยบายและหลักการด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์ดาวน์โหลด

เว็บไซต์ cpall.co.th มีการเก็บคุกกี้ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้า นโยบายการใช้คุกกี้

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้ในส่วนวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า