บุคลากรของเรา

ผลการดำเนินงานที่สำคัญปี 2562


ความท้าทาย


การที่พนักงานกว่า 100,000 ชีวิต จะสามารถทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อขับเคลื่อนให้องค์กร บรรลุเป้าหมาย โดยพนักงานยังคงมีความสุขและสนุกกับการทำงานได้นั้น บริษัท จำเป็นต้องสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมในการทำงานร่วมกันให้เกิดขึ้นเพื่อใช้เป็นหลักในการบริหารจัดการบุคลากร เพื่อประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์

แนวทางการดำเนินงาน


กำหนดวัฒนธรรมองค์กรเป็นหลักในการทำงานร่วมกัน

ซีพี ออลล์ เชื่อว่าวัฒนธรรมองค์กรคือ “พลังชีวิตขององค์กร” ที่ทำให้องค์กรเข้มแข็งและเติบโตอย่างมั่นคง ดังนั้น จึงกำหนดหลักในการทำงานร่วมกันบนรากฐานของค่านิยมหรือแนวทางในการทำงานร่วมกัน แบ่งเป็น 3 หมวด  ดังนี้

1. หลักการที่ทุกคนต้องมี

5 Principles คุณสมบัติที่พนักงานทุกคนต้องมี : มีความมุ่งมั่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย (รักงาน), ให้บริการลูกค้าอย่างดีที่สุด (รักลูกค้า), มีพฤติกรรมสุจริต ซื่อสัตย์ โปร่งใส (รักคุณธรรม), จงรักภักดีต่อองค์กร (รักองค์กร) และทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ (รักทีมงาน)

2. คุณค่าที่ปรารถนาให้ทุกคนต้องมี

7 Values คุณค่าร่วมที่องค์กรปรารถนาอยากให้มี : แกร่ง–กล้า-สัจจะวาจา-สามัคคี–มีน้ำใจ-ให้ความเคารพผู้อื่น-ชื่นชมความงามแห่งชีวิต

3. ภาวะผู้นำที่จำเป็น สำหรับหัวหน้า ผู้บริหาร

11 Leadership ความสมบูรณ์ของภาวะผู้นำที่จำเป็นต้องมี : มีความจริงใจ-ไม่ศักดินา-ใช้ปิยะวาจา- อย่าหลงอำนาจ-เป็นแบบอย่างที่ดี-มีความยุติธรรม-ให้ความเมตตา-กล้าตัดสินใจ-อาทรสังคม-บ่มเพาะคนดี–มีใจเปิดกว้าง

สานต่อเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในอีก 30 ปี ข้างหน้า  ด้วย “Our Way”

ซีพี ออลล์  ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก ซี่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงกว่าอดีตที่ผ่านมา  บริษัทจึงได้ดำเนินการระดมสมองผู้บริหารและตัวแทนพนักงานรวมกว่า 4,000 คน เพื่อค้นหาแนวทางในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนไปอีกอย่างน้อย 30 ปี จากการระดมสมองทำให้บริษัท     ได้ค่านิยมที่สำคัญและจำเป็นต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ที่เรียกว่า “Our Way” (5 พัฒนา) ประกอบด้วย “ เชื่อใจ (TRUST) ใช้โคชชิ่ง (COACHING) อิงนวัตกรรม (INNOVATION)  ขยันทำฉลาดคิด (SMART) มีจิตสาธารณะ (COMMUNITY AWARENESS)”

เคารพความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่าง 

การเคารพความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของพนักงานเป็นสิ่งที่ ซีพี ออลล์ ยึดมั่น  มุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ  สีผิว ศาสนา เพศ ความพึงพอใจทางเพศ สัญชาติ อายุ ผู้พิการ หรือสถานภาพอื่นใดที่ถือว่าเป็นสิทธิมนุษยชน  โดยบริษัทมีการบริหารความหลากหลายและความแตกต่าง (Diversity and Inclusion)  อย่างเหมาะสม  ด้วยความเชื่อมั่นว่าจะสามารถดึงดูด และรักษาคนเก่ง คนดี ดึงศักยภาพ และความสามารถของพนักงานมาใช้ได้สูงสุด บริษัทจึงได้มีการกำหนดนโยบายและ แนวปฏิบัติการบริหารความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่างให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อการ ดำเนินธุรกิจและต่อพนักงาน  ในเรื่องดังกล่าวไว้ ดังนี้

  • ผู้นำทุกระดับต้องพร้อมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างของผู้อื่น
  • ส่งเสริมและกระตุ้นให้พนักงาน กล้าที่จะแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์ และเป็นไปตามกรอบของกฎหมายที่กำหนดไว้ในประเทศที่บริษัทไปดำเนินธุรกิจ
  • เสริมสร้างบรรยากาศในการทำงาน เคารพซึ่งกันและกัน สามารถอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความแตกต่าง ไม่ว่าจะโดยความชื่นชอบส่วนบุคคล บุคลิกลักษณะ เชื้อชาติ ศาสนา สีผิว เพศ วัย สถานภาพสมรส
  • ไม่เลือกปฏิบัติในการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน โดยให้ความเสมอภาค โอกาสความเจริญ ก้าวหน้าในอาชีพ ตามผลการปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับการเจริญเติบโตของบริษัท
  • ยกย่องชมเชยพนักงานตามความเหมาะสมต่อการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานด้านนวัตกรรมและการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน

บริหารขีดความสามารถและอัตรากำลัง

ซีพี ออลล์ มีการทำ Workforce Scenario Planning ให้สอดคล้องกับทิศทางและการเติบโตของธุรกิจ     โดย ร่วมกันประเมินขีดความสามารถและอัตรากำลังบุคลากร ในระหว่างการวางแผนกลยุทธ์ประจำปี โดยสายงานทรัพยากรบุคคล จะประเมินขีดความสามารถของบุคลากรที่องค์กรจำเป็นต้องมี โดยวิเคราะห์จากสมรรถนะหลักขององค์กร (core competencies) ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความสามารถที่ต้องการตามเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ นำมาจัดทำแผนความต้องการพัฒนาบุคลากรทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจจะสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและรองรับการขยายตัวทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสม และเพิ่มศักยภาพของพนักงานให้เติบโตตามเส้นทางในสายอาชีพ

การจ่ายค่าตอบแทน  สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์

บริษัทดำเนินการด้านค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ ตามนโยบายการจ้างงาน โดยจัดสรรสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมให้กับพนักงานครอบคลุมทั้งพนักงานประจำ และพนักงานรายวัน ดังนี้ สวัสดิการด้านเศรษฐกิจ  อาทิ  สวัสดิการเงินกู้ฉุกเฉินจากสถาบันการเงินด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านพัก เป็นต้น  สวัสดิการด้านความมั่นคงของชีวิต อาทิ การจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานทุพพลภาพ การหยุดลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร โครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (EJIP)  เป็นต้น

เสรีภาพในการสมาคม 

บริษัทเคารพต่อสิทธิของพนักงานทุกคน ทุกระดับ โดยตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัทยึดถือมาตรฐานแรงงานทั้งประเทศ และสากล ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และความเหมาะสมด้านสภาพการจ้างงาน ไม่ว่าจะเป็นชั่วโมงการทำงาน ชั่วโมงเวลาการพัก ค่าจ้าง สภาพแวดล้อมการทำงาน และสวัสดิการทางสังคมต่าง ๆ รวมถึงการให้เสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นและข้อกังวล ผ่านช่องทางการรับฟังความคิดเห็นต่าง ๆ เช่น ระบบการเคาะระฆัง รวมถึงการให้ความคิดเห็นผ่านคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ (คสส.) ที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เพื่อเป็นสื่อกลางในการรับฟังความคิดเห็น และหารือเกี่ยวกับสวัสดิการที่เหมาะสมแก่พนักงาน

โครงการที่สำคัญ ปี 2562


โครงการสั่งเครื่องดื่มด้วยภาษามือง่าย ๆ  ที่กาแฟมวลชน

วัตถุประสงค์ สร้างงาน สร้างรายได้ และพัฒนาทักษะให้แก่ผู้พิการ

เป็นการจ้างงานผู้พิการที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในร้านสาขากาแฟมวลชน ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี ด้วยการพัฒนาทักษะให้แก่ผู้พิการเพื่อนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ประกอบอาชีพจริงในอนาคต ทั้งในฐานะเจ้าของกิจการ และพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ

ข้อมูลอื่น ๆ


ผลการดำเนินงานด้านบุคลากร

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม —> รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2562

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง