บุคลากรของเรา

ความท้าทาย


การที่พนักงานกว่า 100,000  ชีวิต จะสามารถทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อขับเคลื่อนให้องค์กร        บรรลุเป้าหมาย โดยพนักงานยังคงมีความสุขและสนุกกับการทำงานได้นั้น บริษัท จำเป็นต้องสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมในการทำงานร่วมกันให้เกิดขึ้นเพื่อใช้เป็นหลักในการบริหารจัดการบุคลากร          เพื่อประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์

แนวทางการดำเนินงาน


กำหนดวัฒนธรรมองค์กรเป็นหลักในการทำงานร่วมกัน

ซีพี ออลล์ เชื่อว่าวัฒนธรรมองค์กรคือ “พลังชีวิตขององค์กร” ที่ทำให้องค์กรเข้มแข็งและเติบโตอย่างมั่นคง ดังนั้น จึงกำหนดหลักในการทำงานร่วมกันบนรากฐานของค่านิยมหรือแนวทางในการทำงานร่วมกัน ดังนี้

5 Principles คุณสมบัติที่พนักงานทุกคนต้องมี : มีความมุ่งมั่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย (รักงาน), ให้บริการลูกค้าอย่างดีที่สุด (รักลูกค้า), มีพฤติกรรมสุจริต ซื่อสัตย์ โปร่งใส (รักคุณธรรม), จงรักภักดีต่อองค์กร (รักองค์กร) และทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ (รักทีมงาน)

7 Values คุณค่าร่วมที่องค์กรปรารถนาอยากให้มี : แกร่ง–กล้า-สัจจะวาจา-สามัคคี–มีน้ำใจ-ให้ความเคารพผู้อื่น-ชื่นชมความงามแห่งชีวิต

11 Leadership ความสมบูรณ์ของภาวะผู้นำที่จำเป็นต้องมี : มีความจริงใจ-ไม่ศักดินา-ใช้ปิยะวาจา- อย่าหลงอำนาจ-เป็นแบบอย่างที่ดี-มีความยุติธรรม-ให้ความเมตตา-กล้าตัดสินใจ-อาทรสังคม-บ่มเพาะคนดี –มีใจเปิดกว้าง

สานต่อเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในอีก 30 ปี ข้างหน้า  ด้วย “Our Way”  

ซีพี ออลล์  ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก ซี่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงกว่าอดีตที่ผ่านมา  บริษัทจึงได้ดำเนินการค้นหาแนวทางในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนไปอีกอย่างน้อย     30 ปี จากการระดมสมองทำให้บริษัทได้ค่านิยมที่สำคัญและจำเป็นต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ที่เรียกว่า “Our Way” (5 พัฒนา) ประกอบด้วย “ เชื่อใจ (TRUST)  ใช้โคชชิ่ง (COACHING) อิงนวัตกรรม (INNOVATION)  ขยันทำฉลาดคิด (SMART) มีจิตสาธารณะ (COMMUNITY AWARENESS)”

เคารพความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่าง 

บริษัทยึดมั่นในการเคารพความแตกต่างที่หลากหลายของพนักงาน โดยมุ่งมั่นปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกับพนักงานทุกคน โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ สัญชาติ สีผิว ศาสนา เพศ ความพึงพอใจทางเพศ อายุ            รวมถึงผู้พิการ และสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของมนุษย์   โดยบริษัทมีการบริหารความหลากหลายและความแตกต่าง (Diversity and Inclusion)  อย่างเหมาะสม  ด้วยความเชื่อมั่นว่าจะสามารถดึงดูด และรักษาคนเก่ง คนดี ดึงศักยภาพ และความสามารถของพนักงานมาใช้ได้สูงสุด บริษัทจึงได้มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการบริหารความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่างให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อการดำเนินธุรกิจและต่อพนักงาน  ในเรื่องดังกล่าวไว้ ดังนี้

● ผู้นำทุกระดับต้องพร้อมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างของผู้อื่น
● ส่งเสริมและกระตุ้นให้พนักงาน กล้าที่จะแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์ และเป็นไปตามกรอบของกฎหมายที่กำหนดไว้ในประเทศที่บริษัทไปดำเนินธุรกิจ
● เสริมสร้างบรรยากาศในการทำงาน เคารพซึ่งกันและกัน สามารถอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความแตกต่าง ไม่ว่าจะโดยความชื่นชอบส่วนบุคคล บุคลิกลักษณะ เชื้อชาติ ศาสนา สีผิว เพศ วัย สถานภาพสมรส
● ไม่เลือกปฏิบัติในการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน โดยให้ความเสมอภาค โอกาสความเจริญ ก้าวหน้าในอาชีพ ตามผลการปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับการเจริญเติบโตของบริษัท
● ยกย่องชมเชยพนักงานตามความเหมาะสมต่อการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานด้านนวัตกรรมและการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน

ผลการดำเนินงานด้านความหลากหลาย

นอกจากนี้ บริษัทเคารพและสนับสนุนความเสมอภาคแก่พนักงานหญิงในองค์กรให้เท่าเทียมกับพนักงานชาย ผ่านการสร้างโอกาสความเจริญก้าวหน้า ทางอาชีพอย่างเท่าเทียม เคารพซึ่งกันและกัน และไม่เลือกปฏิบัติ ตลอดจนรับฟังมุมมองที่แตกต่างจากความหลากหลายทางเพศ ในการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ความก้าวหน้า

การปฏิบัติต่อแรงงาน

บริษัทมุ่งดำเนินธุรกิจภายใต้การเคารพสิทธิแรงงานของพนักงาน ตลอดจนยึดมั่นหลักมาตรฐานด้านแรงงานทั้งในและ ต่างประเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์กรที่มีความเป็นเลิศ พร้อมทั้งมุ่งสร้างความเป็นธรรมและ ความเหมาะสมด้านการจ้างงาน ค่าจ้าง ชั่วโมงการทำงาน และพักจากการทำงาน รวมไปถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี และสวัสดิการทางสังคม โดยบริษัทได้จัดสรรสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ด้วยความเป็นธรรมและเหมาะสมให้กับพนักงาน ครอบคลุมทั้งพนักงานประจำและพนักงานรายวัน

การจ่ายค่าตอบแทน  สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ 

บริษัทดำเนินการจัดสรรสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมให้กับพนักงานครอบคลุมทั้งพนักงานประจำ และพนักงานรายวัน ดังนี้ สวัสดิการด้านเศรษฐกิจ  อาทิ  สวัสดิการเงินกู้ฉุกเฉินจากสถาบันการเงินด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านพัก เป็นต้น  สวัสดิการด้านความมั่นคงของชีวิต  อาทิ  การจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานทุพพลภาพ  การหยุดลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร โครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (EJIP)

ค่าครองชีพ 

บุคลากรเป็นหัวใจสำคัญและเป็นผู้ขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ เราจึงใส่ใจและให้ความสำคัญกับพนักงานเป็นอันดับแรก ด้วยเหตุนี้พนักงานของเราจะได้รับการดูแลที่เหมาะสม  มีสวัสดิการ บรรยากาศในการทำงานที่ดี การสอนงาน รางวัลต่างๆ อีกทั้งสถานที่ทำงานที่ปลอดภัย และยังต้องมั่นใจว่าพนักงานทุกคนได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรม ดังนั้น คำมั่นสัญญาที่เกี่ยวข้องกับพนักงานที่สำคัญประการหนึ่งของเราคือ ‘ซีพี ออลล์’ มุ่งมั่นที่จะตรวจสอบเป็นระยะ ๆ ว่าเงินเดือนและสวัสดิการในระดับต่ำสุดไม่ได้เป็นเพียงการปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น แต่ยังสามารถแข่งขันได้ เพื่อให้พนักงานได้รับค่าจ้างที่เหมาะสมต่อการดำรงชีพตามแต่ละพื้นที่

พนักงานของ ซีพี ออลล์ ได้รับการดูแลสวัสดิการ สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี การสอนงาน การให้รางวัล และสถานที่ทำงานที่ปลอดภัย นอกจากนี้ยังช่วยให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรม บริษัทมุ่งมั่นที่จะติดตาม              ค่าครองชีพที่เท่าเทียมกันเป็นประจำในแต่ละพื้นที่ธุรกิจของเรา

เพื่อให้แน่ใจว่าค่าจ้างและผลประโยชน์ของเรามีความเท่าเทียมกัน บริษัทได้ดำเนินการวิเคราะห์ค่าจ้างประจำปีโดยเข้าร่วมในโครงการสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการกับบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำระดับโลก Korn Ferry Hay Group นอกจากนี้ ฝ่ายปฏิบัติการและทรัพยากรบุคคลยังทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงค่าครองชีพและปัจจัยการจ้างงานในแต่ละด้านธุรกิจ ซีพี ออลล์ จ่ายค่าจ้างให้กับพนักงานที่สูงกว่าค่าจ้างขั้นต่ำตามกฎหมาย ตลอดจนเงินอุดหนุนและค่าตอบแทนรายได้ที่หลากหลาย นอกจากค่าแรงขั้นต่ำแล้ว บริษัทฯ ยังจัดให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแก่พนักงาน เช่น ค่าทำงานกะ ค่าเดินทาง เบี้ยพิเศษ ค่าเช่าบ้าน ค่าอาหาร สวัสดิการและเบี้ยขยัน เป็นต้น เพื่อความเหมาะสมของภาวะเศรษฐกิจของพนักงานแต่ละคน เขตการค้า.

เสรีภาพในการสมาคม

บริษัทเคารพต่อสิทธิของพนักงานทุกคน ทุกระดับ รวมถึงการให้เสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นและข้อกังวล ผ่านช่องทางการรับฟังความคิดเห็นต่างๆ รวมถึงผ่านคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ (คสส.) ที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ปัจจุบันมีพนักงานตัวแทนคณะกรรมการสวัสดิการ จำนวน 102,227 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ของพนักงานทั้งหมด โดยมีการประชุมหารือร่วมกันทุกไตรมาส และในปี 2563 มีประเด็นข้อเสนอแนะ ดังนี้

          1. เพิ่มรอบการแจกอุปกรณ์เครื่องแบบเข้าสายการผลิต (ผ้าปิดปากและเน็ตคลุมผม) เป็น 2 ครั้งต่อปี และจำนวนอุปกรณ์เป็น 2 ชุด เพื่อให้เพียงพอในการใช้งานของพนักงาน

          2. เสนอให้มีการจ่ายค่า incentive ให้กับพนักงานรายวันที่ทำหน้าที่ในการปรุงสุกสินค้าและ      หุงข้าวเพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับพนักงาน

          3. สนับสนุนตู้ปันสุข โดยมีการจัดผลิตภัณฑ์ของบริษัทมาให้พนักงานรับประทานระหว่างวัน เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้กับพนักงานและยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและสร้างความผูกพันกับองค์กร

          4. เสนอให้นายจ้างพิจารณาแจกหน้ากากอนามัยให้กับพนักงานทุกคน เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันหน้ากากอนามัยที่จำหน่ายตามท้องตลาดมีราคาค่อนข้างสูง เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับพนักงาน

            5. เสนอให้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เพื่อป้องกันหรือลดอาการการป่วยของพนักงาน จากประเด็นข้อเสนอแนะดังกล่าว คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ (คสส.) ได้พิจารณาทบทวนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ตามความต้องการและความคาดหวังของพนักงาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  โดยเป็นตัวแทนพนักงานนำเสนอคณะกรรมการบุคคลกลางพิจารณาอนุมัติ

ซึ่งในปี 2563 มีข้อเสนอแนะที่ได้รับการอนุมัติดำเนินการ ดังนี้

1.ดำเนินการประกาศ อทบ. ที่ 45/2563 เรื่อง ขออนุมัติการแจกผ้าปิดปากและหมวกคลุมผม โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563
2.ดำเนินการประกาศ อปท. ที่ 12/2563 เรื่อง ขออนุมัติจ่ายค่า Incentive ให้กับพนักงานรายวัน ที่ทำหน้าที่ในการปรุงสุกสินค้าและหุงข้าว
3.อนุมัติจัดโครงการ CPRAM ตู้ปันสุข ให้กับพนักงาน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563
4.อนุมัติจัดสรรหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้กับพนักงานทุกคน ในเดือนเมษายน 2564
5.ได้รับการอนุมัติ โดยให้ฉีดวัคซีนให้กับพนักงานในวันที่ตรวจสุขภาพ ในราคาพิเศษเฉพาะพนักงาน

ข้อมูลอื่น ๆ


ผลการดำเนินงานด้านบุคลากร

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง