บุคลากรของเรา

  >  บุคลากรของเรา

วัฒนธรรมองค์กร

ซีพี ออลล์ เชื่อว่าวัฒนธรรมองค์กรคือ “พลังชีวิตขององค์กร” ที่ทำให้องค์กรเข้มแข็งและเติบโตอย่างมั่นคง ดังนั้นเพื่อให้บุคลากรที่มีความหลากหลายสามารถทำงานร่วมกัน ด้วยการยอมรับความต่าง หล่อหลอมพลังกาย พลังความคิด ทักษะและความสามารถ มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน ซีพี ออลล์ จึงได้ประกาศให้ HARMONY เป็นวัฒนธรรมองค์กร

HARMONY เป็นหลักการบริหารองค์กรที่บริษัทใช้ในการบริหารจัดการบุคลากรที่มีจำนวนมากและมีความหลาก คือ “ผสมส่วน เหมือน และผสานส่วนต่าง” กล่าวคือ ส่วนที่เราต่างกันยังคงไว้ แต่เราจะใช้ส่วนต่างให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรให้ทำงานอยู่ด้วยกัน สร้างความกลมเกลียวดุจดนตรีวงเดียวกันได้ในวงดนตรีจะประกอบด้วยเครื่องดนตรีต่างชิ้นมากมายหลากหลาย แต่ละชิ้นมีเสียงสูงต่ำไม่เท่ากัน แต่ผสมออกมาแล้วไพเราะ ถ้าเราทำให้เครื่องดนตรีต่างชิ้นออกเป็นเสียงเดียวกันไม่ไพเราะแน่นอน เหมือนการบังคับให้ทุกคนคิดอย่างเดียวกัน เชื่อเรื่องเดียวกัน ซึ่งเป็นไปไม่ได้ วงดนตรีคือสิ่งที่พวกเราเปรียบเทียบ วงดนตรีเล่นเพลงไพเราะอยู่ที่เราผสานกันได้ดี เราจึงเรียกวัฒนธรรมของเรา โดยมีสโลแกน “ผสมส่วนเหมือน ผสานส่วนต่าง สร้างความกลมเกลียว ดุจดนตรีวงเดียวกัน” การบริหารความหลากหลายของบุคลากรด้วยวัฒนธรรมการทำงานแบบ Harmony คือ ผสมส่วนเหมือน ผสานส่วนต่าง ด้วยค่านิยม 5-7-11 ซึ่งถือเป็นรากฐานที่สำคัญของการอยู่ร่วมกันใน ซีพี ออลล์

ค่านิยมองค์กร (5-7-11)

5 Principles : รักงาน (Achievement) มีความมุ่งมั่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย, รักลูกค้า(Customer) ให้บริการลูกค้าอย่างดีที่สุด, รักคุณธรรม(Integrity) มีพฤติกรรมสุจริต ซื่อสัตย์ โปร่งใส, รักองค์กร(Organization) จงรักภักดีต่อองค์กร และรักทีมงาน(Teamwork) ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

7 Values : คุณค่าร่วมที่องค์กรปรารถนาอยากให้มี: แกร่ง–กล้า-สัจจะวาจา-สามัคคี–มีน้ำใจ-ให้ความเคารพผู้อื่น-ชื่นชมความงามแห่งชีวิต

11 Leadership : ความสมบูรณ์ของภาวะผู้นำที่จำเป็นต้องมี: มีความจริงใจ-ไม่ศักดินา-ใช้ปิยะวาจา- อย่าหลงอำนาจ-เป็นแบบอย่างที่ดี-มีความยุติธรรม-ให้ความเมตตา-กล้าตัดสินใจ-อาทรสังคม-บ่มเพาะคนดี -มีใจเปิดกว้าง

ความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่าง

ซีพี ออลล์ มีการบริหารความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่าง (Diversity and Inclusion)อย่างเหมาะสม โดยบริษัท มีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถดึงดูด และรักษาคนเก่ง คนดี ดึงศักยภาพ และความสามารถของพนักงานมาใช้ได้สูงสุดบริษัท จึงได้มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการบริหารความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่างให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อการดำเนินธุรกิจและต่อพนักงาน ในเรื่องดังกล่าวไว้ดังนี้

 • ผู้นำทุกระดับต้องพร้อมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างของผู้อื่น
  ส่งเสริมและกระตุ้นให้พนักงาน กล้าที่จะแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์ และเป็นไปตามกรอบของกฎหมายที่กำหนดไว้ในประเทศที่บริษัทไปดำเนินธุรกิจ
 • เสริมสร้างบรรยากาศในการทำงาน และเคารพซึ่งกันและกัน สามารถอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความแตกต่าง ไม่ว่าจะโดยความชื่นชอบส่วนบุคคล บุคลิกลักษณะ เชื้อชาติ ศาสนา สีผิว เพศ วัย สถานภาพสมรส
 • ไม่เลือกปฏิบัติในการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน โดยให้ความเสมอภาค โอกาสความเจริญ ก้าวหน้าในอาชีพ ตามผลการปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับการเจริญเติบโตของบริษัท
 • ยกย่องชมเชยพนักงานตามความเหมาะสมต่อการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานด้านนวัตกรรมและการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน

ดังนั้น แนวปฏิบัติของบริษัทในการบริหารความหลากหลายและยอมรับความแตกต่าง คือ การรวมพลังผสานความแตกต่างของพนักงานทุกคน เพื่อสร้างให้บริษัทมีความสามารถในการแข่งขันและยั่งยืนตลอดไป

ขีดความสามารถและอัตรากำลัง

ซีพี ออลล์ มีการทำ Workforce Scenario Planning ให้สอดคล้องกับทิศทางและการเติบโตของธุรกิจ โดยสายงานทรัพยากรบุคคล ร่วมกับสายงานอื่นๆ และ หน่วยธุรกิจ ร่วมกันประเมินขีดความสามารถและอัตรากำลังบุคลากร ในระหว่างการวางแผนกลยุทธ์ประจำปี โดยสายงานทรัพยากรบุคคล จะประเมินขีดความสามารถของบุคลากรที่องค์กรจำเป็นต้องมี โดยวิเคราะห์จาก สมรรถนะหลักขององค์กร(core competencies) ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความสามารถที่ต้องการตามเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ นำมาจัดทำแผนความต้องการพัฒนาบุคลากรทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ และเพิ่มศักยภาพของพนักงานให้เติบโตตามเส้นทางในสายอาชีพ ในด้านอัตรากำลังบุคลากร ซีพี ออลล์ มีกระบวนการในการวิเคราะห์อัตรากำลังที่ต้องการตามแผนกลยุทธ์ แยกลักษณะงาน ดังนี้ 1) กลุ่มพนักงานร้านสาขา 2) กลุ่มพนักงานศูนย์กระจายสินค้า 3) กลุ่มพนักงานสำนักงาน สำรวจความต้องการอัตรากำลังคนในแต่ละปี จากต้นสังกัด โดยพิจารณาจากความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ทิศทาง เป้าหมายและขอบข่ายงานของแต่ละหน่วยงาน นำข้อมูลมาประกอบการวางแผนเพื่อกำหนดขีดความสามารถและอัตรากำลังคน ที่ต้องการ เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจจะสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและรองรับการขยายตัวทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสม

นโยบายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

สายงานทรัพยากรบุคคล จะทบทวน นโยบายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ เป็นประจำทุกปี โดยรวบรวมข้อมูล ผลจากการสำรวจความผูกพันของพนักงาน (ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ) และมีการวิเคราะห์เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อทบทวนโครงสร้างเงินเดือนและระดับการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ เพื่อนำไปปรับปรุงนโยบายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ สำหรับพนักงาน ให้สอดคล้องกับสภาวะแรงงานในแต่ละท้องถิ่น และแข่งขันได้ ตัวอย่างเช่น จากการนำการผลสำรวจความผูกพันของพนักงานที่ผ่านมา ผู้บริหารได้นำข้อเสนอแนะด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ มาทบทวนและก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อพนักงานในระยะยาว เช่น โครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงานบริษัทจดทะเบียน (EJIP) เริ่มมีในปี 2552 สำหรับระดับบริหาร และในปี 2555 ได้มีการขยายไปให้กับพนักงานระดับบังคับบัญชา ซึ่งปัจจุบัน มีผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมโครงการนี้ กว่า 5,636 คน คิดเป็น 58% ของจำนวนพนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ 9,718 คน

** บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ซีพีแรม จำกัด

ตัวอย่างสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ(บางส่วน)

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
 • ทุนการศึกษา พนักงาน หรือ บุตร
 • ประกันอุบัติเหตุและประกันชีวิต
 • สวัสดิการยืมเงินกรณีเจ็บป่วยที่เป็นคนไข้ใน
 • เงินช่วยเหลือกรณีวีรกรรม
 • ข้าวฟรี (โครงการอิ่มท้อง-อิ่มใจ)
 • ค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน(คนไข้ใน)
 • ประกันสุขภาพ
 • เงินช่วยเหลือกรณีมรณกรรม (พนง.และครอบครัวพนง.)
 • ของเยี่ยม พนักงานเจ็บป่วยกรณีคนไข้ใน
 • สิทธิพิเศษให้พนักงาน ในการเป็นเจ้าของร้าน Store Business Partner (เดิมเรียกร้านแฟรนไชส์)
 • เงินช่วยเหลือประสบภัย และเงินกู้ยืมปลอดดอกเบี้ย เป็นต้น

เสรีภาพในการสมาคม

คณะกรรมการสวัสดิการซึ่งเป็นตัวแทนของพนักงานบริษัทถึง 99.3% ของพนักงานทั้งหมด โดยในปี 2017 คณะกรรมการฯ ได้เป็นตัวแทนในการสื่อสารและเจรจากับตัวแทนนายจ้างในประเด็นดังต่อไปนี้

 1. สวัสดิการเงินช่วยเหลือ การประสบภัยพิบัติ “อุทกภัย”
 2. คู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน
 3. Application ตัวใหม่ของประกันสังคม
 4. นโยบายการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ
 5. สวัสดการงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยในอัตราพิเศษ

การประเมินความผูกพันของบุคลากร

ซีพี ออลล์ ว่าจ้างบริษัทวิจัย ในการค้นหาและกำหนดองค์ประกอบสำคัญที่ส่งผลต่อความผูกพันของ พนักงานทุกกลุ่ม โดยใช้ข้อมูลจากปัจจัยที่เป็นมาตรฐานของ Aon Hewitt ร่วมกับปัจจัยที่มีความเหมาะสมกับบริบทของ ซีพี ออลล์ ซึ่ง Aon Hewitt จะเข้าไปดำเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริหาร โดยสายงาน HR และ SL จะทำการเลือกและกำหนดเป็นองค์ประกอบความผูกพันของพนักงาน