การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

ยืนหยัดความสัตย์ซื่อ ถือ “ทุจริตคอร์รัปชัน” เป็นศัตรู

ความท้าทาย


การทุจริตคอร์รัปชันเป็นประเด็นที่เป็นปัญหาสำคัญและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมทั่วโลก โดยเฉพาะในการดำเนินธุรกิจ เพราะหากเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ซึ่งทำให้การดำเนินงานทั้งในด้านธุรกิจและด้านความยั่งยืนเป็นไปอย่างยากลำบาก และอาจไม่ประสบผลตามที่ตั้งเป้าไว้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) เล็งเห็นถึงความสำคัญของประเด็นนี้ จึงดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลรวมถึงประกาศใช้นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และแนวปฏิบัติที่ดีต่าง ๆ โดยมุ่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม นอกจากนี้ยังใช้เป็นแนวทางให้พนักงานในบริษัท ตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงพนักงานทุกระดับ นำหลักการไปใช้ในการดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อให้เป็นคนเก่งและคนดีของสังคมอย่างสมบูรณ์แบบ

แนวทางการดำเนินงาน


บริษัทมุ่งดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันมาอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทุกกิจกรรมทางธุรกิจ ตลอดจนห่วงโซ่คุณค่าขององค์กร นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งปรับปรุงกรอบนโยบายให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนดกฎหมายอย่างต่อเนื่องพร้อมกับสื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติให้แก่พนักงานทุกระดับในบริษัท ตลอดจนคู่ค้าธุรกิจได้รับทราบแนวปฏิบัติที่ถูกต้องและดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน ในปี 2563 บริษัทกำหนดให้มีหลักสูตรอบรมธรรมาภิบาลและการต่อต้านการทุจริตตั้งแต่ระดับบังคับบัญชาไปจนถึงระดับพนักงานและเจ้าหน้าที่ร้าน ที่มุ่งให้ความสำคัญในการยึดหลักจริยธรรมทางธุรกิจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้นโยบายและเป้าหมายบริษัทที่สนับสนุนการดำเนินงานของบุคลากรทุกระดับ ตลอดจนสร้างความตระหนักในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง มีระบบการจัดการข้อร้องเรียนสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพื่อจัดการกรณีการเกิดทุจริตทุกรูปแบบในบริษัท และเพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสตลอดห่วงโซ่คุณค่า

การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนและการบริหารจัดการกรณีทุจริต

บริษัทเห็นถึงความสำคัญและคุณค่าของพนักงาน โดยสนับสนุนให้พนักงานแจ้งเบาะแสหรือพฤติกรรมที่ผิดจริยธรรม ทุจริต หรือข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง (Whistle-blower) ไปยังคณะกรรมการที่ทำงานรับข้อร้องเรียน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย อาทิ อีเมล จดหมาย โทรศัพท์ แพลตฟอรม์ดิจิทัลต่าง ๆ ดังนี้

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและรายงานการกระทำผิด
กรณีละเมิดผิดกฎระเบียบ จรรยาบรรณทางธุรกิจหรือกรณีทุจริต

โครงการที่สำคัญ ปี 2563


โครงการฝึกอบรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

วัตถุประสงค์   เพื่อสร้างความเข้าใจแก่พนักงาน  และสร้างความตระหนักถึงหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด

บริษัทเพิ่มเติมเนื้อหาการกำกับดูแล และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเข้าเป็นหลักสูตรมาตรฐานในการฝึกอบรมผ่านระบบ E-Learning ให้กับเจ้าหน้าที่และพนักงานระดับปฏิบัติการในองค์กร พร้อมทั้งดำเนินการขยายหลักสูตรการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสื่อสารนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปยังคู่ค้า

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

ข้อมูลอื่น ๆ


ผลดำเนินการด้านการจัดการเรื่องร้องเรียนและกรณีทุจริต

การเกิดการทุจริตเฉลี่ย ต่อร้าน ต่อปี

รายงานการทุจริตในปี 2563

จำแนกตามประเภท ดังนี้

ภายหลังจากที่ได้รับแจ้งข้อร้องเรียน ผู้รับผิดชอบจากคณะกรรมการที่รับเรื่องร้องเรียนของบริษัทจะเข้าตรวจสอบหาข้อเท็จจริงเรื่องที่ร้องเรียน หากพบมีการกระทำความผิด จะมีการพิจารณาและลงโทษผู้กระทำผิดตามความเหมาะสม พร้อมกับมีการกำหนดมาตรการการแก้ไข อาทิ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ —> รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2563

แนวปฏิบัติสำหรับการต่อต้านการทุจริต ดาวน์โหลด
แนวปฏิบัติในการให้/รับของขวัญ ของชำร่วย และการรับรอง ดาวน์โหลด
นโยบายการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ดาวน์โหลด
แนวปฏิบัติกรณีกระทำการทุจริตผิดกฎหมาย ดาวน์โหลด