การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

ผลการดำเนินงานเทียบเป้าหมาย


สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2565

การอบรมและสื่อสารด้านธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต

พนักงาน ซีพี ออลล์

75918  คน
75918  คน
75918  คน

พนักงาน บริษัทย่อย

91483  คน
91483  คน
91483  คน

คู่ค้าลำดับที่ 1

1985  ราย
1985  ราย
1655  ราย

สร้างวัฒนธรรมการทำงานให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

ร้อยละ  100
ร้อยละ  100

การทุจริตคอร์รัปชัน

การรายงานทุจริตที่ตรวจพบ

    ปี 2565
รายงานทุจริตที่ตรวจพบ
701
ตรวจสอบแล้วพบว่าทุจริตจริง
701
ดำเนินการแก้ไข
701

สัดส่วนพื้นที่ดำเนินการที่เกิดการทุจริต

ร้อยละ  100
ร้อยละ  0
ร้อยละ  0

อัตราการทุจริตร้าน 7-Eleven เฉลี่ยต่อร้านต่อปี

ข้อร้องเรียนการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล (กรณี) ที่ผ่านการพิสูจน์แล้วว่าผิดจริง

0
0
0

แนวทางการดำเนินงาน


จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน

เพื่อบรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ปี 2565 บริษัทมีการทบทวนและจัดทำคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติการทำงาน สำหรับบุคลากรทุกระดับในองค์กรตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงพนักงาน ตลอดจนสำหรับคู่ค้าและผู้รับเหมา เพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการทำงานด้วยความซื้อสัตย์สุจริต รวมถึงการไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ตลอดจนไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยบริษัทกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริต ดังนี้

โดยในปี 2565 พนักงานของ ซีพี ออลล์ บริษัทย่อย สโตร์บิซิเนสพาร์ตเนอร์ และคู่ค้าได้รับการสื่อสารนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันผ่านคู่มือจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานครบร้อยละ 100

สร้างวัฒนธรรมการทำงานให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

บริษัทจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ทำการสืบค้นประกาศกฎหมายใหม่เป็นประจำทุกวัน พร้อมติดตามร่างกฎหมายใหม่ที่ผ่านมติการประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นรายสัปดาห์ และดำเนินการสื่อสารและให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายใหม่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกเดือน ในปี 2565 จัดอบรมให้ความรู้เรื่องเครื่องหมายการค้าฮาลาล กับพนักงานที่ปฏิบัติงานในร้าน 7-Eleven ทั้งหมด 2 ระดับ ได้แก่ ระดับผู้จัดการร้านในพื้นที่ภาคเหนือและภาคใต้ รวมจำนวน 3,859 สาขา และระดับผู้ช่วยผู้จัดากรร้านในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ รวมจำนวน 1,683 สาขา นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ในการสร้างกลไกการปฏบิัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ผ่านการให้คำปรึกษาและความเห็นทางกฎหมายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การประเมินขั้นตอนที่มีความเสี่ยง การจัดทำรายงานตรวจสอบตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับให้กับหน่วยงานที่มีความเสี่ยงสูง ในปี 2565 ไม่พบกรณีการละเมิดกฎหมาย ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ IT สำหรับใช้ ในการตัดกรองกฎหมาย (Compliance Universe) ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

การสื่อสารให้ความรู้และสร้างกิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนัก

บริษัทได้ดำเนินการสื่อสารและสร้างความตระหนักในเรื่องการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทั้งสายสำนักงานและสายปฏิบัติการ รวมถึงบริษัทในกลุ่ม ซีพี ออลล์ เพื่อสนับสุนนการดำเนินธุรกิจตามคาถาบรรษัทภิบาล "ซื่อสัตย์ โปร่งใส ยุติธรรม คำนึงถึงชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม" โดยสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เชิงรุกแก่กลุ่มเป้าหมายผ่านช่องทางที่หลากหลาย ทั้งช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ อาทิ

 • การทบทวนความรู้และสอบประเมินผลการเรียนรู้ CG Quiz ให้กับพนักงานทุกระดับ
 • โปรสเตอร์ในสำนักงานและร้าน 7-Eleven
 • วิดีโอสื่อสารและอบรม "พร้อมเป็นที่พึ่ง เคียงข้างสังคมและชุมชน"
 • เพจเฟซบุ๊ก "คน ซีพี ออลล์"
 • ข้อมูลประชาสัมพันธ์ทางอีเมล และแอปพลิเคชัน LINE
 • โครงการสร้างผู้นำรุ่นใหม่ด้านธรรมาภิบาล Mister & Miss Good Governance เพื่อเป็นตัวแทนขับเคลื่อนด้านธรมาภิบาลขององค์กรโดยมีตัวแทน Mister & Miss Governance จากแต่ละหน่วยงานเข้าร่วม จำนวน 142 คน ในปีนี้ศูนย์ HR Shared Services ร่วมจัดงานประชุมตัวแทน Mister & Miss Good Governance รุ่นที่ 2 ในหัวข้อ "CP ALL CG TAKE 2022 ปลุกพลังผู้นำรุ่นใหม่ หัวใจธรรมาภิบาล" และหัวข้อ "นโยบายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ" เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการมีธรรมาภิบาลเริ่มตั้งแต่ภายในองค์กร และสร้างแรงบันดาลใจสู่ผู้นำรุ่นใหม่ เพื่อร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลง ให้เกิดการมีธรรมาภิบาลในสังคมสีขาวที่ปลอดการทุจริต

โดยในปี 2565 มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานจำนวน 118,190 คน ทั่วประเทศ นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการประเมินการรับรู้และความเข้าใจด้านธรรมาภิบาลและการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของพนักงานทุกระดับของกลุ่มธุรกิจ ซีพี ออลล์ พบว่าร้อยละ 100 ของพนักงานรับรู้และเข้าใจ

นอกจากนี้ บริษัทร่วมสนับสนุนสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) จัดพิธีมอบรางวัล ANTI-CORRUPTION AWARDS 2022 ยกย่องเชิดชูบุคคลตัวอย่าง หน่วยงาน และองค์กรที่ยึดมั่นดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล มีจริยธรรมในการทำงาน และมีความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงสนับสนุนสื่อมวลชนที่ทำหน้าที่แผยแพร่ข่าวสาร ผลักดันการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในเชิงสร้างสรรค์

การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน และการบริหารจัดการกรณีทุจริต

บริษัทจัดทำแพลตฟอร์มสำหรับพนักงาน เพื่อเป็นการสนับสนุนการรับข้อร้องเรียนหรือเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือพฤติกรรมที่ผิดจริยธรรมภายในองค์กร ผ่านช่องทางที่หลากหลาย ได้แก่

โดยกระบวนการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลหรือข้อร้องเรียนถูกกำหนดให้เฉพาะผู้ที่จะตรวจสอบประเด็นที่ร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลได้ เมื่อบริษัทได้รับแจ้งเหตุทุจริต หรือเบาะแสการทุจริต ผ่านช่องทางต่างๆ สำนักตรวจสอบและหน่วยงานทรัพยากรบุคคลจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม หากมีมูลจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบสวนหาข้อเท็จจริง หากตรวจสอบพบว่ามีการกระทำผิดจริงจะพิจารณาลงโทษผู้กระทำผิดตามมาตรการของบริษัทที่กำหนดไว้ และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีมาตรการบรรเทาความเสียหายที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่บุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการแจ้งข้อมูล นอกจากนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ บริษัทดำเนินการทบทวนมาตรการหรือออกมาตรการเพิ่มเติมบูรรณาการในกระบวนการทำงานและสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อนำไปปฏิบัติ เพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำต่อไป ในปี 2565 บริษัทได้รับรายงานการทุจริตที่ตรวจสอบพบว่าผิดจริง จำนวน 701 กรณี และมีจำนวน 695 กรณี ที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท คิดเป็นมูลค่าความเสียหาทั้งสิ้น 31 ล้านบาท โดยข้อร้องเรียนทั้งหมดได้รับการพิจารราแล้วเสร็จทั้งหมดโดยไม่มีเรื่องคงค้าง

การรายงานทุจริตที่ตรวจพบ จำแนกตามประเภทและการดำเนินตามมาตรการ ปี 2565

ประเภทการทุจริต (กรณี) 2562 2563 2564 2565
จำนวนเรื่อง
(กรณี)
จำแนกการดำเนินการตามมาตรการ
ตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือนเป็น
ลายลักษณ์อักษร
พักงาน เลิกจ้าง
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
1
0
0
0
0
0
0
0
การทุจริตในรายงาน (การปลอมแปลงเอกสารการทำข้อมูลเท็จ)
4
5
7
120
0
6
0
114
การยักยอกทรัพย์
383
404
427
581
0
0
0
581

ตัวอย่างการดำเนินการแก้ไข รวมถึงมาตรการป้องกันการเกิดซ้ำ

กรณีทุจริต ประเภทการยักยอกทรัพย์ พื้นที่สายงานปฏิบัติการร้าน 7-Eleven

กำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดอย่างถูกต้อง สื่อสาร และสร้างความตระหนักให้กับพนักงานร้าน 7-Eleven กลไกการติดตาม ตรวจสอบ
 • กำหนดเป้าหมายลดการทุจริตของสายปฏิบัติการร้าน 7-Eleven
 • แต่งตั้งคณะทำงานป้องกันการทุจริตสายปฏิบัติการร้าน 7-Eleven
 • ทบทวนระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขายสินค้าของร้านสาขา
 • ปรับปรุงมาตรฐานการทำงานของร้าน 7-Eleven เช่น การทำธุรกรรมทางการเงินของพนักงาน
 • ปรับปรุงมาตรฐานการตรวจสอบระบบร้านคุณภาพ เช่น การตรวจสอบเงินสดของ Field Consultant การเข้าเครื่องคิดเงิน การทำธุรกรรมการเงินส่วนตัวของพนักงาน การตรวจสอบและตรวจนับเงินสดทันทีเมื่อถึงร้าน เป็นต้น
 • ติดตามผลกรณีการทุจริตในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกเดือน
 • สื่อสารเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน ผ่านการประชุมของสายปฏิบัติการร้าน 7-Eleven แต่ละพื้นที่ทุกไตรมาสรวมถึงผ่านสื่อโปสเตอร์ "น้องจีจี้ขอบอก"

 • สื่อสาร เน้นย้ำให้พนักงานทุกะดับปฏิบัติตามนโยบายฯ และแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
 • จัดอบรมให้ความรู้ตัวแทนสายปฏิบัติการร้าน 7-Eleven ผ่านโครงการ Mister & Miss Good Governance
 • เน้นย้ำให้ผู้จัดการร้านต้องบันทึกข้อมูลพนักงานเข้าระบบให้เป็นปัจจุบัน
 • ประชุมสร้างภูมิคุ้มกันกับกับดักชีวิตเพื่อปลูกฝันทัศนคติในการใช้ชีวิตและการทำงนของพนักงาน
 • ผู้บังคับบัญชาติดตาม/สอบทานการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ
 • พัฒนาระบบแจ้งเตือนการทำธุรกิจกรรมผ่านแบงก์กิ้งเอเจนท์ (Alert Banking Agent) เพื่อคัดแยกคนทำธุรกรรม บันทึกข้อมูลรายการที่ผิดปกติ และรายกการต้องสงสัยที่รับชำระผ่านช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสทำให้สามารถตรวจสอบสิ่งผิดปกติและป้องกันการสูญเสียได้รวดเร็วขึ้น
 • มีระบตรวจสอบและ Lock ไม่ให้พนักงานทำรายกา Banking Agent ในสาขาที่ตนเองปฏิบัติงาน
 • พัฒนาระบบแจ้งเตือน (Alert) การขายทุกช่องทง (Offlne/Delevery/Al Online) ผ่านเว็บไซต์ "Buddy" เพื่อตรวจติดตามและปิดงานการขายของร้านสาขาที่มีรายการผิดปกติ

 • ติดตามการปฏิบัติงานผ่านกล้อง CCTV ในรูปแบบออนไลน์
 • การตรวจสอบระบบร้านคุณภาพโดยหน่วยงานตรวจสอบมาตรฐานระบบร้านคุณภาพ
 • เพิ่มมาตรการดำเนินการเมื่อพบว่ามีการขายไม่เป็นไปตามกฎระเบียบฯ
 • ตรวจสอบความครบถ้วน ถูก้องของสินค้าร้านสาขา โดยทีมบัญชีตรวจนับสินค้าร้านสาขา (Audit)
 • พัฒนาระบบให้มีาการควบคุมและตรวจติดตามการสั่งสินค้าเพื่อป้องกันไม่ให้นำสินค้ามาขายผิดระเบียบ

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

คู่มือนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันดาวน์โหลด
       นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันดาวน์โหลด
       แนวปฏิบัติสำหรับการต่อต้านการทุจริตดาวน์โหลด
       แนวปฏิบัติในการให้/รับของขวัญ ของชำร่วย และการรับรองดาวน์โหลด
       แนวปฏิบัติในการบริจาคเพื่อการกุศลดาวน์โหลด
       แนวปฏิบัติในการให้เงินสนับสนุนดาวน์โหลด
นโยบายการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ดาวน์โหลด
นโยบายการป้องกันการฟอกเงิน ดาวน์โหลด
แนวปฏิบัติกรณีกระทำการทุจริตผิดกฎหมาย ดาวน์โหลด

เว็บไซต์ cpall.co.th มีการเก็บคุกกี้ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้า นโยบายการใช้คุกกี้

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้ในส่วนวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า