การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

  >  การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

หลังจากบริษัทได้ร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์กับแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition against Corruption-“CAC”) บริษัทได้มีการจัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน แนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้แก่ แนวปฏิบัติสำหรับการต่อต้านการทุจริต แนวปฏิบัติในการบริจาคเพื่อการกุศล แนวปฏิบัติในการให้เงินสนับสนุน แนวปฏิบัติในการให้ / รับของขวัญของชำร่วยและการรับรอง มีการออกมาตรการการป้องกันการทุจริต กำหนดกระบวนการทำงานและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าว มีการสื่อสารในทุกช่องทางและทุกระดับขององค์กร รวมถึงต่อบุคคลภายนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติจริง

นอกจากมาตรการป้องกันการทุจริตที่สามารถลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตได้แล้ว บริษัทยังจัดทำมาตรการตรวจพบการทุจริตเพื่อช่วยให้ตรวจพบและรายงานการกระทำที่อาจเป็นการทุจริตอย่างทันท่วงที ได้มีการกำหนดช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและมีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงผู้บริหารและพนักงานได้มีโอกาสร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการทุจริต หรือกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยรายละเอียดและแนวปฏิบัติได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท และบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลการแจ้งเบาะแสเป็นความลับ รวมถึงจัดให้มีกระบวนการป้องกันผู้แจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสไม่ให้ถูกทำร้ายหรือข่มขู่ในภายหลัง ตลอดจนกำหนดมาตรการชดเชยความเสียหายที่ผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสอาจได้รับ

การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ใน 5ปีที่ผ่านมา มีพนักงานกระทำการทุจริต โดยการทุจริตส่วนใหญ่เกิดจากพนักงานนำเงินสดค่าขายไปใช้ส่วนตัว และการนำสินค้าภายในร้านไปรับประทานโดยไม่ชำระเงิน

2557 2558 2559 2560
  จำนวนการทุจริต (ครั้ง) 151 152 156 268
  อัตราเกิดการทุจริตต่อร้านสาขา (%) 0.018 0.017 0.016 0.026

ในปี 2017 เรามีการพัฒนากลไกและช่องทางในการรับข้อร้องเรียนที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในทุกระดับมากขึ้น พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจในเรื่องแนวปฏิบัติและการต่อต้านการทุจริต ให้กับพนักงานทุกระดับในองค์กร ส่งผลให้ในปี 2017 เราพบเคสการทุจริตเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งทำให้บริษัทสามารถกำหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ลดการเกิดเคสซ้ำ ตัวอย่างมาตรการการป้องกันการทุจริตในร้าน 7-eleven ดังนี้

 1. ทีมปฏิบัติการร้านสาขา กำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดเช่น
  – ผู้จัดการร้านมีหน้าที่ควบคุมดูแล และตรวจนับเงินสดค่าขาย ของพนักงานแต่ละผลัด
  – FC มีหน้าที่ควบคุมดูแลการดำเนินงานของผู้จัดการร้าน ซึ่งต้องเข้าร้านและตรวจนับเงินสดที่ร้านสาขา
 2. ทีมตรวจนับทรัพย์สินร้าน จะตรวจสอบ
  – ตรวจนับเงินสดทันทีที่เข้าร้าน
  – ตรวจนับสินค้าที่ร้าน เทียบกับยอดสต็อกสินค้าทางบัญชี
 3. ทีม QSSIตรวจสอบคุณภาพสินค้า การให้บริการ และตรวจการปฏิบัติงานตามที่กำหนด เช่น การจัดเก็บเงินสดในเครื่องคิดเงิน รวมถึงเงินสำรองทอนนอกเครื่อง เป็นต้น
 4. ทีม Loss Preventionติดตามข้อมูลยอดผลต่างติดลบของสินค้าจากการตรวจนับ และเข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานที่ร้านสาขาโดยไม่แจ้งล่วงหน้า เช่น วิธีการค้นตัวพนักงานเข้า-ออกเครื่องคิดเงิน การบันทึกรายการ การดูภาพจากกล้อง CCTV เป็นต้น