การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

  >  การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

ซีพี ออลล์ ตระหนักดีว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมโลก จึงประกาศชัดว่าเราจะดำเนินธุรกิจ และบริหารองค์กรโดยยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใส เพื่อเป้าหมายการเป็นองค์กรธุรกิจ ที่ถือว่าการทุจริตคอร์รัปชัน คือศัตรูตัวฉกาจที่บั่นทอนความก้าวหน้าขององค์กรและประเทศชาติ

หลังจากบริษัทได้ร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์กับแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition against Corruption-“CAC”)

บริษัทได้มีการจัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน แนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้แก่ แนวปฏิบัติสำหรับการต่อต้านการทุจริต แนวปฏิบัติในการบริจาคเพื่อการกุศล แนวปฏิบัติในการให้เงินสนับสนุน แนวปฏิบัติในการให้/รับของขวัญของชำร่วย และการรับรอง มีการออกมาตรการการป้องกันการทุจริต กำหนดกระบวนการทำงานและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าว มีการสื่อสารในทุกช่องทางและทุกระดับขององค์กร รวมถึงต่อบุคคลภายนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติจริง และเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560  ที่ประชุมคณะกรรมการ CAC ได้มีมติรับรองบริษัทเป็นสมาชิก CAC

นอกจากมาตรการป้องกันการทุจริตที่สามารถลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตได้แล้ว บริษัทยังจัดทำมาตรการ  ตรวจพบการทุจริตเพื่อช่วยให้ตรวจพบและรายงานการกระทำที่อาจเป็นการทุจริตอย่างทันท่วงที ได้มีการกำหนดช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและมีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงผู้บริหารและพนักงานได้มีโอกาสร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการทุจริต หรือกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยรายละเอียดและแนวปฏิบัติได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท และบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลการแจ้งเบาะแสเป็นความลับ รวมถึงจัดให้มีกระบวนการป้องกันผู้แจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสไม่ให้ถูกทำร้ายหรือข่มขู่ในภายหลัง ตลอดจนกำหนดมาตรการชดเชยความเสียหายที่ผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสอาจได้รับ

จากการติดตามความสอดคล้องของการดำเนินงานด้านจริยธรรมทางธุรกิจผ่านระบบการรับเรื่องร้องเรียนมีผลด้านความไม่สอดคล้องทางด้านจริยธรรมทางธุรกิจ ที่บริษัทตรวจพบการกระทำทุจริต  ดังนี้

การทุจริตปี 2561 ที่ผ่านมา มีจำนวน 247 เรื่อง สามารถดำเนินการแก้ไขได้ 100% โดยส่วนใหญ่การทุจริตเกิดจากพนักงานร้านนำเงินสดค่าขายสินค้าไปใช้ส่วนตัว หรือนำสินค้าในร้านไปรับประทาน บริษัทสามารถกำหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ลดการเกิดเหตุซ้ำ ตัวอย่างมาตรการป้องกันการทุจริตในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ดังนี้

 1. ทีมปฏิบัติการร้านสาขา กำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดเช่น
  ผู้จัดการร้านมีหน้าที่ควบคุมดูแล และตรวจนับเงินสดค่าขาย ของพนักงานแต่ละผลัด
  – FC มีหน้าที่ควบคุมดูแลการดำเนินงานของผู้จัดการร้าน ซึ่งต้องเข้าร้านและตรวจนับเงินสดที่ร้านสาขา
 2. ทีมตรวจนับทรัพย์สินร้าน จะตรวจสอบ
  ตรวจนับเงินสดทันทีที่เข้าร้าน
  ตรวจนับสินค้าที่ร้าน เทียบกับยอดสต็อกสินค้าทางบัญชี
 3. ทีม QSSI ตรวจสอบคุณภาพสินค้า การให้บริการ และตรวจการปฏิบัติงานตามที่กำหนด เช่น การจัดเก็บเงินสดในเครื่องคิดเงิน รวมถึงเงินสำรองทอนนอกเครื่อง เป็นต้น
 4. ทีม Loss Prevention ติดตามข้อมูลยอดผลต่างติดลบของสินค้าจากการตรวจนับ และเข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานที่ร้านสาขาโดยไม่แจ้งล่วงหน้า เช่น วิธีการค้นตัวพนักงานเข้า-ออกเครื่องคิดเงิน การบันทึกรายการ การดูภาพจากกล้อง CCTV เป็นต้น
 5. มีการสื่อสารและสร้างความตระหนักให้กับพนักงานร้านเซเว่นอีเลฟเว่นอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น