การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

  >  การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

ยืนหยัดความสัตย์ซื่อ ถือ “ทุจริตคอร์รัปชัน” เป็นศัตรู

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ปี 2562


 

ความท้าทาย


บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) ประกาศใช้นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มบริษัทย่อย โดยมุ่งเน้นการปลูกฝังแนวปฏิบัติที่ดี สร้างความตระหนักถึงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ พร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรมองค์กรภายใต้ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบัติตามจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและตอบสนองความคาดหวังของมีส่วนได้ ส่วนเสียทุกกลุ่ม นอกจากนี้ ยังมีความท้าทายจากการดำเนินงานการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้สามารถครอบคลุมความหลากหลายของธุรกิจย่อยและสื่อสารไปถึงจำนวนพนักงาน กว่า 99,334 คน หรือ ร้อยละ 100 ของพนักงานทั้งหมด ซึ่งในจำนวนนี้รวมถึงบุคลากรในหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแล เพื่อให้ทุกธุรกิจย่อยและพนักงานสามารถนำนโยบายและหลักการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันไปใช้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

แนวทางการดำเนินงาน


บริษัทดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจภายในองค์กรและห่วงโซ่อุปทานภายใต้กรอบนโยบายการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดทางกฎหมายและลักษณะเฉพาะของการดำเนินธุรกิจของอุตสาหกรรม รวมไปถึงสื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติๆ ที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการ พนักงานทุกระดับในองค์กร รวมถึงคู่ค้าได้รับทราบ เช่น แนวปฏิบัติสำหรับการต่อต้านการทุจริต แนวปฏิบัติเพื่อการกุศล แนวปฏิบัติในการให้เงินสนับสนุน แนวปฏิบัติการรับของชำร่วยและการรับรอง การมอบของขวัญ มาตรการป้องกันการทุจริต เป็นต้น พร้อมทั้งกำหนดกระบวนการทำงานและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายแนวปฏิบัติขององค์กร พร้อมกันนี้ บริษัทได้กำหนดบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงานตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และสื่อสารผ่านการจัดอบรมและทบทวนให้แก่คณะกรรมการและพนักงาน ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้าใจแก่พนักงานและตระหนักถึงหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด

การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนและกรณีทุจริต    

บริษัทสนับสนุนให้พนักงานในบริษัทแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลการกระทำที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการคอร์รับชันและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น อีเมล  แพลตฟอร์มดิจิทัล จดหมาย และโทรศัพท์ โดยบริษัทให้ความสำคัญในการเก็บข้อมูลของการแจ้งเบาะแสเป็นความลับโดยไม่เปิดเผยตัวตน ของผู้รายงาน พร้อมกันนี้ บริษัทยังมีกระบวนการป้องกันและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส รวมถึงการชดเชยความเสียหาย ทั้งผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสอาจได้รับผลกระทบ

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและรายงานการกระทำผิดกรณีละเมิดผิดกฎระเบียบ จรรยาบรรณทางธรุกิจหรือกรณีทุจริต

โครงการที่สำคัญ ปี 2562


โครงการฝึกอบรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันผ่านระบบ Elearning

วัตถุประสงค์  เพื่อสร้างความเข้าใจแก่พนักงาน  และสร้างความตระหนักถึงหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด

บริษัทได้มีการขยายหลักสูตรการฝึกอบรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปยังเจ้าหน้าที่และพนักงานในระดับปฏิบัติการ พร้อมทั้งเพิ่มเติมเนื้อหาการกำกับดูแลและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้เป็นหลักสูตรมาตรฐานผ่านระบบ E-learning ขององค์กร  รวมถึงสื่อสารนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปยังคู่ค้า

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

ข้อมูลอื่นๆ


ผลดำเนินการด้านการจัดการเรื่องร้องเรียนและกรณีทุจริต

บริษัทมีช่องทางให้พนักงานในบริษัทแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลการกระทำที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น อีเมล แพลตฟอร์มดิจิทัล จดหมาย และโทรศัพท์ โดยบริษัทให้ความสำคัญในการเก็บข้อมูลของการแจ้งเบาะแสเป็นความลับโดยไม่เปิดเผยตัวตนของผู้รายงาน พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังมีกระบวนการป้องกันและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสรวมถึงการชดเชยความเสียหายที่ผู้เสียหายอาจได้รับผลกระทบ โดยในปี 2562  พบว่า บริษัทมีรายงานการกล่าวโทษหรือร้องเรียนจำนวนทั้งสิ้น  443  กรณี เป็นการทุจริต 388 กรณี

 

ร้อยละของอัตราเกิดทุจริตต่อร้านสาขา

ข้อร้องเรียน (กรณี)

โดยสามารถแยกประเภทการทุจริตได้ดังนี้

ซึ่งข้อร้องเรียนที่ได้ระบุในปี 2562 ได้ผ่านการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขข้อร้องเรียนแล้ว พร้อมกันนี้ บริษัทได้มีการพิจารณาและดำเนินการลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามความผิดที่กระทำ รวมทั้งมีการปรับมาตรการการควบคุมให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อลดการทุจริตโดยมีแนวทางที่กำหนดไว้ ดังนี้

1) กำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด เช่น ผู้จัดการร้าน ทำหน้าที่ควบคุมดูแลและตรวจนับเงินสดรายได้ในแต่ละผลัด เอฟซี (FC) ทำหน้าที่ควบคุมดูแลการดำเนินงานของผู้จัดการร้าน โดยเข้าร้านตรวจนับเงินสด

2) ทีมตรวจนับทรัพย์สินร้าน ทำหน้าที่ตรวจสอบและตรวจนับเงินสดทันทีเมื่อถึงร้าน พร้อมทั้งตรวจนับสินค้าเทียบกับยอดสต็อกสินค้า

3) ทีมตรวจสอบคุณภาพสินค้า (QSSI) ทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพสินค้า การให้บริการ และการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดต่าง ๆ

4) ทีมป้องกันการสูญหาย (Loss Prevention) ทำหน้าที่ติดตามข้อมูลสินค้าที่หายไปจากการตรวจนับ ซึ่งมีการดำเนินการโดยไม่แจ้งร้านสาขาล่วงหน้า

5) การสื่อสารและสร้างความตระหนักให้กับพนักงานในร้านอย่างต่อเนื่อง

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ —> รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2562

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง