นโยบายเพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน

  >  นโยบายเพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ภายใต้กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่ายเครือเจริญโภคภัณฑ์ มีหัวข้อนโยบายการสนับสนุนการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ดังนี้

นโยบายและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นโยบายการบริหารความหลากหลายและยอมรับความแตกต่าง

นโยบายด้านภาษี

นโยบายด้านการจัดหาอย่างยั่งยืน

นโยบายด้านสุขภาพและโภชนาการ

แนวทางปฏิบัติสำหรับคู่ค้า

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายเกี่ยวกับจีเอ็มโอ

นโยบายด้านบรรจุภัณฑ์

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน