การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558

  >  การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558

การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2558

คำบอกกล่าวเรียกประชุม พร้อมเอกสารประกอบ

          หนังสือมอบฉันทะ

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2558

Minutes of Annual General Meeting of Shareholders for year 2015